Download manual or user guide for the product:
ELECTROLUX EAT 8000 - Toaster


On this page you can get: Toaster ELECTROLUX EAT 8000 manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free Toaster ELECTROLUX EAT 8000
Click to preview
Toaster ELECTROLUX EAT 8000 Toaster ELECTROLUX EAT 8000

If this file was helpful.
Please click here:

Size of file: 1785 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use
822 949 420_EAT8xxx.book Seite 1 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

Automatic Toaster EAT8000 & EAT8100

STOP

1
2

PUSH

1
2
STOP STOP

1
2

PUSH

PAGE

S N D F

Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 3 Brugsanvisning . . . . . . . . . . . 7 Bruksanvisning . . . . . . . . . . 11 Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 15 Instruction book . . . . . . . . . 19 Gebrauchsanweisung . . . . . 23 Mode d'emploi . . . . . . . . . . 27 Gebruiksaanwijzing . . . . . . . 31

I E P H

Istruzione per l'uso. . . . . . . .35 Instrucciones de uso . . . . . .39 Instruçőes de utilizaçăo . . . .43 Használati útmutató . . . . . . .47 Navodila za uporabo . . . . . .51 Prirucnik . . . . . . . . . . . . . . . .55 Instruciuni de utilizare . . . . .59


========1========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 2 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

D C EAT8000

B

STOP

A

1
2

E F G H J

PUSH

D C

EAT8100

B
1
2
STOP
STOP

1

A

PUSH

H G F E F J 1

2

2


========2========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 3 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

s Bästa köpare,

1Säkerhetsinstruktioner
Denna apparat överensstämmer med accepterade teknologiska standarder gällande säkerheten. Trots det anser vi som tillverkare att det är vĺr skyldighet att göra dig uppmärksam pĺ följande säkerhetsinformation.

läs noga igenom denna bruksanvisning. Beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna pĺ de första sidorna. Förvara bruksanvisningen för ett senare bruk pĺ ett säkert ställe och ge den vidare till möjliga senare ägare.

1

Med hjälp av varningstriangeln och/eller signalorden (Varning! Se upp! Obs!) framhävs punkter som är viktiga för en säker och fungerande användning av apparaten. De ska absolut beaktas. 0 Det här tecknet handleder dig steg för steg när du använder vattenkokaren.

Allmänna säkerhetsĺtgärder
· Driftspänningen för apparaten och huvudspänningen samt strömtyp mĺste överensstämma (se typskylten). · Anslut den endast till ett korrekt installerat jordat uttag. · Drag alltid ut kontakten när apparaten inte används. · Dra aldrig i sladden för att koppla ur kontakten ur uttaget! · Om fel uppstĺr eller före rengöring, koppla först ifrĺn apparaten! · Använd inte apparaten om huvudkabeln är skadad eller huset är synbart skadat. · Lĺt inte apparatens huvudkabel hänga över en bordskant eller bänk eller vidröra heta ytor. · Använd inte apparaten med förlängningssladdar om den inte har kontrollerats och testats av en kvalificerad tekniker eller serviceman. · Placera inte apparaten pĺ eller nära en het gaslĺga, elelement eller i en varm ugn. Placera den inte ovanpĺ andra apparater. · Reparationer av denna utrustning inklusive byte av elkabeln, fĺr bara utföras av behörig servicetekniker. Felaktig reparation kan innebära risk för allvarliga personskador. Om reparation skulle bli nödvändig, kontakta dĺ behörig serviceverkstad eller din ĺterförsäljare av utrustningen. · Om apparaten används för syften den inte är avsedd för eller om den används felaktigt, kommer inget

3

Det här tecknet stĺr för kompletterande uppgifter som gäller den praktiska användningen av apparaten. Med klöverbladet betecknas hänvisningar och tips om en sparsam och miljövänlig användning av apparaten.

2

Modellbeskrivning (Fig. 1)
A B C D E F G H J Rostningskontroll med indikatorlampa Hög lyftspak Brödfack Typskylt (baksidan av apparaten) Ĺteruppvärmningsknapp med indikatorlampa STOP-knapp Smulbricka (utdragbar) Glidskyddade gummifötter Kabelförvaring (undersidan av apparaten)

3


========3========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 4 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

s
ansvar att accepteras för eventuella skador som uppstĺr. · Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer (inkluderande barn) med nedsatt fysiska, sensoriska eller mentala förmĺgor, eller bristande erfarenhet och kunskap, sĺvida de inte har betryggande övervakning eller har fĺtt anvisningar rörande användning av utrustningen av en person som ansvarar för deras säkerhet. strömförande delar kan leda till en elektrisk stöt. · Delarna ovanpĺ apparaten och i rostfacket blir mycket heta - varning för risken för brännskador!

Säkerhet vid rengöring och vĺrd
· Följ rengöringsanvisningarna. · Före rengöring, ska du koppla bort apparaten och lĺta den avkylas! · Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor. · Förvara inte apparaten och täck inte över den tills den är helt avkyld.

Barns säkerhet
· Lämna aldrig apparaten utan tillsyn dĺ den används. · Hĺll barn pĺ avstĺnd frĺn elektriska apparater. · Förpackningsmaterial, t.ex. plastpĺsar, ska inte vara ĺtkomliga för barn. · Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med utrustningen.

Drift
Innan första användningen
0 Innan du använder apparaten för första gĺngen, ska du avlägsna allt förpackningsmaterial och torka huset med en fuktig trasa och sedan torka den. 0 Anslut nätsladden till ett 220-240 V vägguttag. 0 För att undvika otrevliga lukter, ska apparaten placeras nära ett öppet fönster och användas nĺgra gĺnger med maximal rostningsinställning utan bröd.

Säkerhet under driften
· Placera alltid apparaten pĺ en platt, jämn yta. · Placera inga föremĺl som rostat bröd, bröd eller liknande ovanpĺ brödrosten under användningen. · Använd brödrosten pĺ avstĺnd frĺn väggar, gardiner eller andra brandfarliga material. · Lämna inte brödrosten utan tillsyn dĺ den används. · Använd inte apparaten utan smulbrickan installerad. Rengör smulbrickan regelbundet. Lĺt inte brödsmulor samlas pĺ smulbrickan. · Täck inte över brödfacken medan du rostar bröd. · Rosta inte mögligt bröd, riskakor eller liknande med en hög inställning, eftersom de kan fatta eld. · Försök aldrig ta ut bröd, smulor eller muffins som fastnat genom att använda en kniv eller ett annat föremĺl, eftersom kontakten med

Rosta bröd
0 Anslut nätsladden till ett 220-240 V vägguttag. 0 Lägg brödet i brödfacken Fig. 1/C). De extra breda och djupa brödfacken göra tt du kan rosta olika typer av bröd - oavsett tjockleken. Oavsett om du rostar tjockt eller tunt bröd, kommer det alltid att hĺllas i mitten av facket för att garantera en jämn rostning. 0 Välj önskat färginställning pĺ rostningskontrollen (Fig. 1/A). Inställning 1 för ljus rostning. Inställning 6 för mörk rostning.

3

4


========4========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 5 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

s
Frysinställningen används för att rosta fryst bröd. 0 Tryck ner rostningsspaken (Fig. 1/B). Rostningskontrollens indikatorlampa tänds. 0 Tryck sedan pĺ ĺteruppvärmningsknappen (Fig. 1/E). Indikatorlampan tänds. När brödet ĺteruppvärmts, stängs brödrosten av automatiskt och brödskivan kommer ut.

3

Vi rekommenderar dig att justera en inställning där brödet rostas till en "gyllenbrun" eller "ljusbrun" färg. Den elektroniska rostningskontrollen ser till att dĺ rostningsinställningen har valts, är resultaten desamma för samma typ av bröd. Viktigt: Rosta inte mögligt bröd, riskakor eller liknande med en hög inställning, eftersom de kan fatta eld. Tryck pĺ rostningsspaken (Fig. 1/B) för att starta rostningscykeln. Rostningskontrollens indikatorlampa tänds. När du uppnĺr färginställningen, stängs brödrosten av automatiskt och brödskivan kommer ut. Om du behöver ta bort brödet före cykelns slut, tryck pĺ STOP-knappen (Fig. 1/F). STOP-knappen avbryter omedelbart rostningscykeln och lĺter brödskivan komma ut. För att avlägsna smĺ brödstycken av franskor, bullar eller muffins, använd spaken för att lyfta ut brödet ovanför startläget. Detta gör att du inte bränner fingrarna när du tar bort det rostade brödet. Efter bruket ska du avlägsna kontakten frĺn vägguttaget.

1
0

Skötsel och rengöring 1
Avlägsna alltid kontakten frĺn vägguttaget efter användning och före rengöring av brödrosten. Före rengöring ska du lĺta brödrosten kylas av. Vätskor fĺr inte tillsättas i brödrosten och den fĺr aldrig sänkas ner i vätska.

0

Rengöring av utsidan
0 Torka utsidan med en trasa som lätt fuktats och torka den sedan torr med en mjuk trasa.

1

0

Använd inte metallprodukter eller slipande produkter eftersom utsidan annars kan repas.

Att ta bort smulbrickan
0 För att avlägsna smulor, tryck pĺ brickan och lĺt den föras ut, töm den och sätt tillbaka den i brödrosten. Rengör smulbrickan regelbundet.

0

Ĺteruppvärmningsfunktionen
Ĺteruppvärmningsfunktionen gör att du kan värma upp redan rostat bröd för att hĺlla det varmt och knaprigt. När du använder ĺteruppvärmnings-funktionen, är det inte nödvändigt att ändra inställning pĺ rostningskontrollen (Fig. 1/A). 0 Lägg brödet i brödfacken (Fig. 1/C).

1

Lĺt inte smulor samlas eftersom de utgör en möjlig brandrisk.

Att rengöra brödrosten invändigt
0 Rengör insidan av brödrosten regelbundet. För att göra det, koppla ut apparaten ur vägguttaget, vänd den upp och ned över diskhon och skaka försiktigt ur alla brödsmulor.

3

5


========5========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 6 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

s
Förvaring
0 Linda kabeln runt kabelförvaringen pĺ apparatens undersida.

2

Avfallshantering när produkten är utsliten Symbolen pĺ produkten eller emballaget anger att produkten inte fĺr hanteras som hushĺllsavfall. Den skall i stället lämnas in pĺ uppsamlingsplats för ĺtervinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras pĺ rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstĺ om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om ĺtervinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

W

Tekniska data
Nätspänning: 220 ­ 240 V / 50 ­ 60 Hz Strömförbrukning: EAT8000 (2 skivor): 1010 ­ 1200 W EAT8100 (4 skivor): 2020 ­ 2400 W

;

Den här produkten är anpassad enligt följande EG-direktiv: · Lĺgspänningsdirektiv 2006/95/EG · EMC-direktiv 89/336/EEG med ändringarna 92/31/EEG och 93/68/EEG

Avfallshantering 2
Förpackningsmaterial Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan ĺteranvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de kommunala ĺtervinningsstationerna i därför avsedda behĺllare.

6


========6========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 7 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

k Kćre kunde,

1Sikkerhedshenvisninger
Sikkerhedsmćssigt overholder dette apparat de anerkendte teknologiske standarder med hensyn til sikkerhed. Alligevel ser vi os som producent foranlediget til at informere dig som bruger om fřlgende sikkerhedsregler.

Lćs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem. Bemćrk i sćrdeleshed sikkerhedshenvisningerne pĺ de fřrste sider i denne! Opbevar venligst brugsanvisningen til senere brug. Giv den videre til eventuelle nye ejere af apparatet.

Generel sikkerhed
· Driftsspćndingen for dette apparat og hovedspćndingen sĺvel som strřmtypen skal passe sammen (se typeskiltet). · Tilslut udelukkende til en stikkontakt med jordforbindelse. · Trćk altid stikket ud af stikkontakten, nĺr udstyret ikke er i brug. · Trćk aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trćkke i ledningen! · Fřr du rengřr eller i tilfćlde af driftsforstyrrelsern, skal du altid trćkke stikket ud fřrst! · Brug ikke apparatet, hvis ledningen er beskadiget, eller huset er synligt beskadiget. · Lad ikke apparatets hovedledning hćnge ud over kanten pĺ et bord eller en bćnk. Og lad den ikke berřre varme overflader. · Anvend ikke apparatet med en forlćngerledning, medmindre dette kabel er blevet kontrolleret og testet af en kvalificeret tekniker eller serviceperson. · Placer aldrig apparatet nćr gasflammer, kogeplader eller en varm ovn. Sćt ikke andre genstande oven pĺ apparatet. · Reparationer af dette apparat, inklusive udskiftning af hovedledningen, mĺ kun udfřres af kvalificerede serviceteknikere. Ved ukyndig reparation kan der opstĺ betydelige risici. Henvend dig i tilfćlde af reparation til kundeservice eller til din forhandler.

1 Med advarselstrekanten og/eller med signalord (Advarsel!, Forsigtig!, Giv agt!) er henvisninger fremhćvet, der er vigtige for din sikkerhed eller for apparatets funktionsevne. Bemćrk venligst ubetinget disse. 0Dette tegn vejleder dig skridt for skridt ved betjeningen af apparatet. 3 2
Efter dette tegn fĺr du supplerende informationer til betjening og praktisk brug af apparatet. Tips og henvisninger til řkonomisk og miljřvenlig brug af apparatet er kendetegnet med klřverbladet.

Beskrivelse af apparatet (fig. 1)
A B C D E F G H J Ristningskontrol med kontrollampe Lřftestang Huller til brřdskiver Typeskilt (bagsiden af apparatet) Genopvarmningsknap med kontrollys STOP-knap Krummebakke (kan tages ud) Gummifřdder Kabelopbevaring (undersiden af apparatet)

7


========7========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 8 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

k
· Hvis apparatet anvendes til andre formĺl end de tiltćnkte, eller pĺ anden mĺde anvendes forkert, tager producenten intet ansvar for eventuelle skader. · Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inkl. břrn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller mangel pĺ erfarenhed eller kendskab med mindre ovennćvnte personer er instrueret af en person, ansvarlig for deres sikkerhed, i hvordan man bruger apparatet sikkert elektriske elementer kan give elektrisk střd. · Nogle dele oven pĺ apparatet sĺvel som nede i hullerne bliver varme ­ der er risiko for brandsĺr!

Sikkerhed ved rengřring og vedligeholdelse
· Fřlg rengřringsinstrukserne. · Trćk stikket ud af stikkontakten og lad apparatet křle af inden rengřring! · Dyp ikke apparatet ned i vand eller nogen anden vćske. · Sćt ikke apparatet vćk eller dćk det til, fřr det er křlet helt ned.

Břrnesikkerhed
· Gĺ aldrig fra et tćndt apparat, mens det er i brug. · Hold břrn pĺ afstand af elektronisk udstyr. · Břrn mĺ ikke have adgang til emballage som f. eks. plastikposer. · Der skal vćre opsyn med břrn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Betjening
Fřr fřrste anvendelse
0 Fřr du anvender din brřdrister for fřrste gang, skal alle indpakningsmaterialer fjernes. Třr risteren af med en fugtig klud og třr den derefter. 0 Sćt strřmkablet i en 220-240 V strřmkilde. 0 For at undgĺ at der spreder sig ubehagelige dufte, břr apparatet placeres nćr et ĺbent vindue og anvendes et par gange ved maksimal ristning uden brřd.

Sikker anvendelse
· Anbring altid enheden pĺ en plan overflade. · Placér ikke objekter sĺsom toast, brřd eller lignende oven pĺ din brřdrister, mens den er i brug. · Brug din brřdrister langt vćk fra vćgge, gardiner eller andre brandbare materialer. · Efterlad ikke din brřdrister uden opsyn, mens den er i brug. · Brug ikke apparatet, uden at krummebakken er pĺ plads. Rengřr krummebakken regelmćssigt. Lad ikke for mange krummer samle sig i krummebakken. · Dćk ikke hullerne til, mens der ristes brřd. · Rist ikke třrt brřd, riskager eller lignende ved hřj varme, da der sĺ kan gĺ ild i dem. · Forsřg aldrig at bruge en kniv eller et andet objekt til at fĺ brřd, muffins eller rundstykker, der har sat sig fast, ud med, da kontakt med de

Ristning af brřd
0 Sćt strřmkablet i en 220-240 V strřmkilde. 0 Placer brřdet i brřdhullerne (fig. 1/C). De ekstra brede og dybe brřdhuller gřr, at du kan riste mange forskellige typer brřd ­ uanset tykkelse. Uanset om du rister tykt eller tyndt brřd, vil brřdskiven altid blive holdt midt i hullet, sĺ den ristes jćvnt. 0 Vćlg den řnskede farveindstilling med ristningskontrolknappen (fig. 1/A). Indstilling 1 for den letteste rist-

3

8


========8========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 9 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

k
ning. Indstilling 6 for den mřrkeste ristning. Den ekstra fryseindstilling er til ristning af frossent brřd. 0 Skub ristestangen (fig. 1/B) ned. Ristningskontrollens lys tćndes. 0 Tryk derefter pĺ genopvarmningsknappen (fig. 1/E). Kontrollampen tćnder. Nĺr brřdet er varmet op igen, slukker brřdristeren automatisk og glider det ristede brřd op.

3

Vi anbefaler at, man vćlger en indstilling, sĺ det ristede brřd fĺr en "gyldengul" eller "lysebrun" farve. Den elektriske ristningskontrol sikrer, at nĺr du fřrst har valgt en ristningsindstilling, bliver resultaterne altid de samme for den samme type brřd. Vigtigt: Rist ikke třrt brřd, riskager eller lignende ved hřj varme, da der sĺ kan gĺ ild i dem. Skub stangen (fig 1/B) ned for at starte ristningen. Ristningskontrollens lys tćndes. Nĺr den řnskede farve opnĺs, slukker risteren automatisk og glider det ristede brřd op. Hvis du har brug for at fjerne det ristede brřd, fřr ristningen er afsluttet, sĺ tryk pĺ STOP-knappen (fig. 1/F). STOP-knappen afbryder straks ristningen og glider det ristede brřd op. For at fjerne smĺ stykker brřd som bagels, rundstykker eller muffins kan du bruge lřftestangen, som lřfter brřdet op over startpositionen. Dermed undgĺr du at brćnde dine fingre, nĺr du fjerner det ristede brřd. Nĺr du er fćrdig, fjerner du stikket fra strřmkilden.

Rengřring og vedligeholdelse 1
Fjern altid stikket fra strřmkilden efter brug, og fřr du rengřr brřdristeren. Fřr rengřring břr du altid lade den křle af. Der mĺ ikke komme vand pĺ brřdristeren, og den mĺ aldrig sćnkes ned i vćske.

1
0

0

Sĺdan rengřres ydersiden
0 Třr ydersiden af med en let fugtet klud og třr efter med en blřd třr klud.

1

0

Brug aldrig metalskurebřrster eller slibemidler, da dette kan ridse ydersiden.

Den udtagelige krummebakke
0 Skub bakken og trćk den ud. Třm den derefter og sćt den tilbage i brřdristeren. Rengřr krummebakken med jćvne mellemrum.

0

Genopvarmningsfunktion
Genopvarmningsfunktionen gřr, at du kan opvarme allerede ristet brřd, sĺ det forbliver varmt og sprřdt. Nĺr du anvender genopvarmningsfunktionen, er det ikke nřdvendigt at ćndre ristningsindstillingen (fig. 1/A). 0 Placer brřdet i brřdhullerne (fig. 1/C).

1

Lad ikke for mange krummer samle sig i krummebakken, da der kan gĺ ild i dem.

Sĺdan rengřres indersiden
0 Rengřr regelmćssigt indersiden af risteren. For at gřre dette skal du trćkke stikket ud af stikkontakten, vende brřdristeren om pĺ hovedet over en vask og let ryste alle krummerne ud.

3

9


========9========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 10 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

k
Opbevaring
0 Vikl kablet rundt om kabelopbevaringen pĺ apparatets underside.

2

Udtjent apparat pĺ produktet eller Symbolet pĺ pakken angiver, at dette produkt ikke mĺ behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sřrge for at dette produkt bliver bortskaffet pĺ den rette mĺde, hjćlper du med til at forebygge eventuelle negative pĺvirkninger af miljřet og af personers helbred, der ellers kunne forĺrsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er křbt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.

W

Tekniske data
Netstrřmspćnding: 220 ­ 240 V / 50 ­ 60 Hz Strřmforbrug: EAT8000 (2 skiver): 1010 ­ 1200 W EAT8100 (4 skiver): 2020 ­ 2400 W

;

Dette apparat er i overensstemmelse med fřlgende direktiver: · Lavspćndingsdirektiv 2006/95/EF · EMC-direktiv 89/336/EŘF som ćndret ved direktiv 92/31/EŘF og 93/68/EŘF

Bortskaffelse 2
Emballage Emballagematerialerne er nedbrydelige og kan genanvendes. Kunststofdele er mćrket, f.eks. >PE<, >PS< osv. Bortskaf emballagemateriale pĺ den kommunale genbrugsstation, og brug mćrkningen til at finde den rigtige affaldscontainer.

10


========10========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 11 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

n Kjćre kunde,

1Sikkerhetsinstrukser
Dette apparatet fřlger aksepterte tekniske standarder relatert til sikkerhet. Som produsenter anser vi imidlertid at det er vĺr plikt ĺ gjřre deg oppmerksom pĺ fřlgende sikkerhetsinformasjon.

les nřye gjennom denne bruksanvisningen. Vćr spesielt oppmerksom pĺ sikkerhetsreglene pĺ de fřrste sidene i bruksanvisningen! Ta vare pĺ bruksanvisningen for senere bruk. Gi den videre til eventuelle nye eiere av apparatet.

Generell sikkerhet
· Apparatets nominelle spenning og type strřm mĺ stemme overens med strřmforsyningen (se typeskiltet). · Mĺ kun plugges i en korrekt installert, jordet stikkontakt. · Trekk alltid ut střpslet nĺr apparatet ikke brukes. · Trekk aldri ut střpslet ved ĺ trekke i ledningen. · Trekk alltid ut střpslet fřr rengjřring eller hvis det oppstĺr feil. · Ikke bruk apparatet hvis ledningen skades, eller hvis det er synlig skade pĺ apparatet. · Ikke la strřmledningen henge over bord- eller benkkanter eller berřrer varme flater. · Ikke bruk apparatet med en skjřteledning med mindre denne har blitt kontrollert og testet av en kvalifisert elektriker eller serviceperson. · Ikke plasser apparatet pĺ eller i nćrheten av en gassflamme, et elektrisk element eller en varm ovn. Ikke plasser apparatet pĺ toppen av noe annet apparat. · Reparasjoner, inkludert skifte av strřmledning, mĺ kun utfřres av kvalifiserte serviceteknikere. Uriktig reparasjon kan fřre til stor fare. Hvis det er behov for reparasjon, bes du kontakte vĺr serviceavdeling eller din autoriserte forhandler. · Hvis apparatet brukes feil eller til noe annet enn det det er beregnet til, vil produsenten ikke akseptere noe ansvar for eventuelle skader.

1

Varseltrekanten og/eller signalordene (Advarsel!, Forsiktig!, Merk!) markerer punkter som er viktig med tanke pĺ sikkerheten eller funksjonen til apparatet. Fřlg disse henvisningene. 0 Dette tegnet leder deg trinnvis gjennom bruk av apparatet.

3 2

Etter dette tegnet fĺr du utfyllende informasjon vedrřrende betjening og praktisk bruk av apparatet. Etter klřverbladet fĺr du tips og rĺd for řkonomisk og miljřvennlig bruk av apparatet

Modellbeskrivelse (Fig. 1)
A B C D E F G H J Reguleringshjul med indikatorlampe Lřftespak Brřdĺpninger Typeskilt (bak pĺ apparatet) Gjenoppvarmingsknapp med indikatorlampe STOPP-knapp Smulebrett (avtakbart) Sklisikre gummifřtter Ledningsrom (under apparatet)

11


========11========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 12 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

n
· Dette apparatet er ikke beregnet brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel pĺ erfaring eller kunnskap, med mindre de rettledes og instrueres i bruken av dette apparatet av en person som har ansvar for deres sikkerhet.

Sikkerhet ved rengjřring og stell
· Fřlg rengjřringsinstruksene. · Fřr rengjřring mĺ střpslet trekkes ut og apparatet mĺ kjřles ned! · Ikke senk apparatet i vann eller annen vćske. · Ikke sett apparatet bort eller dekk det til fřr det er nedkjřlt.

Barnesikkerhet
· La aldri apparatet stĺ pĺ uten tilsyn. · Hold barna unna elektriske apparater. · Barn břr ikke ha tilgang til emballasjematerialer som f.eks. plastposer. · Barn pĺ ha tilsyn for ĺ sřrge for at de ikke leker med apparatet.

Bruk
Fřr fřrste gangs bruk
0 Fřr du bruker apparatet fřrste gang břr fjerne all emballasje, třrke av brřdristeren utvendig med en fuktig klut og deretter třrke av. 0 Sett střpslet i en stikkontakt med 220-240 V strřm. 0 For ĺ unngĺ at det utvikles ubehagelig lukt, mĺ apparatet plasseres i nćrheten av et ĺpent vindu og brukes noen ganger pĺ hřyeste temperatur uten brřd.

Sikkerhet under bruk
· Sett alltid enheten pĺ et flatt og jevnt underlag. · Ikke plasser noe pĺ toppen av brřdristeren nĺr den er i bruk. · Bruk brřdristeren pĺ god avstand fra vegg, gardiner eller andre brennbare materialer. · Ha alltid tilsyn med brřdristeren nĺr en er i bruk. · Ikke bruk apparatet uten at smulebrettet er pĺ plass. Rengjřr smulebrettet med jevne mellomrom. Ikke la smulene hope seg opp pĺ brettet. · Ikke dekk til brřdĺpningene nĺr det ristes. · Ikke rist třrt brřd, riskjeks eller lignende pĺ hřy temperatur, disse kan ta fyr. · Forsřk aldri ĺ fjerne fastkilt brřd e.l. med en kniv eller annet metallobjekt. Kontakt med strřmfřrende elementer kan fřre til střt. · Delene pĺ toppen av apparatet og i brřdĺpningene vil bli varme - det er fare for brannsĺr!

Riste brřd
0 Sett střpslet i en stikkontakt med 220-240 V strřm. 0 Plasser brřdskivene i brřdĺpningene (Fig. 1/C). De ekstra brede og dype brřdĺpningene gjřr at du kan riste mange typer brřd - uansett tykkelse. Uansett om du rister tykt eller tynt brřd, vil brřdet alltid bli holdt midt i ĺpningen for ĺ gi jevn risting. 0 Velg řnsket risteinnstilling med reguleringshjul (Fig. 1/A). Innstilling 1 for letteste risting. Innstilling 6 for sterkere risting. Frossen-innstillingen er for risting av frossent brřd.

3

3

Vi anbefaler ĺ justere innstillingen slik at brřdet ristes til en gylden farge. Den elektroniske ristekontrollen sřrger for at resultatet alltid er det samme med samme type brřd.

12


========12========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 13 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

n
1
0 Viktig: Ikke rist třrt brřd, riskjeks eller lignende pĺ hřy temperatur, disse kan ta fyr. Skyv lřftespaken (Fig. 1/B) ned for ĺ starte ristingen. Reguleringshjulets indikatorlampe lyser. Nĺr den innstilte graden av risting er oppnĺdd, vil brřdristeren automatisk slĺs av og brřdet skyves opp. Hvis du vil ta ut brřdet fřr ristesyklusen er fullfřrt, trykk pĺ STOPPknappen (Fig. 1/F). STOPP-knappen avbryter ristingen med en gang og skyver brřdet opp. For ĺ fjerne mindre brřd som rundstykker o.l., bruker du lřftespaken til ĺ lřfte brřdet over startstillingen. Slik unngĺr du ĺ brenne fingrene nĺr du tar ut brřdet. Etter bruk mĺ du trekke střpslet ut av stikkontakten.

Rengjřring og stell 1
Trekke alltid ut střpslet fra stikkontakten etter bruk og fřr du rengjřr brřdristeren. Fřr rengjřring mĺ brřdristeren kjřles ned. Det mĺ aldri komme vćske inn i brřdristeren, og den mĺ aldri senkes ned i vćske.

0

Slik rengjřr du brřdristerens ytre
0 Třrk av apparatets ytre med en lett fuktig klut, deretter med en třrr klut.

0

1

Ikke bruk skrubber eller skuremidler, disse kan ripe opp brřdristerens ytre.

Avtakbart smulebrett
0 For ĺ fjerne smulene, skyv brettet ut, třm det og sett det inn igjen. Rengjřr smulebrettet med jevne mellomrom.

0

Gjenoppvarmingsfunksjonen
Gjenoppvarmingsfunksjonen lar deg varme opp brřd som allerede er ristet, for ĺ holde det varmt og sprřtt. Nĺr du bruker denne funksjonen er det ikke nřdvendig ĺ endre innstillingen av reguleringshjulet (Fig. 1/A). 0 Plasser brřdskivene i brřdĺpningene (Fig. 1/C). 0 Skyv lřftespaken (Ffig. 1/B) ned. Reguleringshjulets indikatorlampe lyser. 0 Trykk deretter pĺ gjenoppvarmings-knappen (Fig. 1/E). Indikatorlampen lyser. Nĺr brřdet er gjenoppvarmet, vil brřdristeren automatisk slĺs av og brřdet skyves opp.

1

Ikke la smulene hope seg opp, dette kan skape brannfare.

Slik rengjřres brřdristerens indre
0 Rengjřr innsiden av risteren regelmessig. Trekk ut střpslet, snu apparatet opp ned over utslagsvasken og rist alle smulene ut.

3

Oppbevaring
0 Vikle strřmledningen i ledningsrommet pĺ undersiden av apparatet.

13


========13========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 14 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

n
Tekniske data
Nettspenning: 220 ­ 240 V / 50 ­ 60 Hz Strřmforbruk: EAT8000 (2 skiver): 1010 ­ 1200 W EAT8100 (4 skiver): 2020 ­ 2400 W

2 Kassert ovn

;

Dette apparatet er i overrensstemmelse med EUs direktiver: · Lavspennings direktiv 2006/95/EC · EMC direktiv 89/336/EEC med tilfřyelser 93/31/EEC og 93/68/EEC

Avfallsbehandling 2 Emballasjemateriale
Emballasjematerialene er miljřvennlige og kan resirkuleres. Kunststoffene er merket med f.eks. >PE<, >PS< osv. Sřrg for ĺ kaste emballasjematerialene ifřlge merkingen i den kommunale avfallshĺndteringens oppsamlingsbeholdere.

Symbolet pĺ produktet eller pĺ emballasjen viser at dette produktet ikke mĺ behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved ĺ sřrge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til ĺ forebygge de negative konsekvenser for miljř og helse som gal hĺndtering kan medfřre. For nćrmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.

W

14


========14========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 15 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

q Arvoisa asiakas,

1Turvallisuusohjeet
Tämä laite vastaa hyväksyttyjä turvallisuuteen liittyviä teknologisia standardeja. Joka tapauksessa valmistajina pidämme velvollisuutenamme tehdä sinut tietoiseksi seuraavista turvallisuustiedoista.

lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi. Ota ennen kaikkea huomioon tämän käyttöohjeen ensimmäisillä sivuilla olevat turvallisuusohjeet! Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten. Luovuta ohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle.

Yleinen turvallisuus
· Laitteen käyttöjännitteen ja verkkojännitteen kuten myös verkkojännitetyypin on sovittava yhteen (ks. arvokilpi). · Kytke pistoke vain oikein asennettuun maadoitettuun pistorasiaan. · Irrota pistoke pistorasiasta aina kun laitetta ei käytetä. · Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä! · Ennen puhdistusta tai jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, irrota pistoke pistorasiasta! · Älä käytä laitetta jos virtajohto on vahingoittunut tai kotelo näkyvästi vaurioitunut. · Älä anna laitteen virtajohdon roikkua pöydän tai työpöydän reunan yli tai koskea kuumia pintoja. · Älä käytä laitetta jatkojohdolla ellei sitä ole tarkastettu ja testattu ammattitaitoisen teknikon tai huoltohenkilöstön puolesta. · Älä aseta laitetta kaasuliekin, sähkölevyn tai kuumennetun uunin päälle tai läheisyyteen. Älä aseta sitä minkään muun laitteen päälle. · Laitteeseen saavat tehdä korjauksia, mukaan lukien virtajohdon vaihto, ainoastaan pätevät huoltoteknikot. Virheellisesti tehdyt korjaustyöt saattavat aiheuttaa merkittävän vaaran. Jos korjaustyöt ovat tarpeen, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. · Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai sitä väärinkäytetään, valmistaja ei voi hyväksyä vastuuta

1

Huomioi varoituskolmio ja/tai varoitussanat (Varoitus!, Varo!, Huomio!), joiden avulla tuodaan esille turvallisuutesi ja laitteen toimintakyvyn kannalta tärkeitä ohjeita. Noudata niitä ehdottomasti! 0 Tämä merkki ohjaa sinua askel askeleelta laitteen käytössä.

3 2

Tämän merkin jälkeen saat laitteen hallintaan ja käyttöön liittyviä lisätietoja. Laitteen taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen käyttöön liittyvät vinkit ja ohjeet on merkitty apilanlehdellä.

Kuvaus laitteesta (kuva 1)
A B C D E F G H J Tehosäädin merkkivalolla Korkea nostovipu Leipäpaikat Arvokilpi (laitteen takana) Uudelleen lämmityspainike merkkivalolla Pysäytyspainike Murutarjotin (irrotettava) Liukumista estävät kumijalat Johdon säilytystila (laitteen alla)

15


========15========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 16 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

q
mistään siitä aiheutuvasta vauriosta. · Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), jotka eivät ole fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti täysin kehittyneitä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, paitsi jos henkilöiden turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö valvoo tai ohjaa heitä alussa.

Perushuoltoon liittyvä turvallisuus
· Noudata puhdistusohjeita. · Ennen puhdistusta on laite ensin kytkettävä pois verkkovirrasta ja annettava jäähtyä! · Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. · Älä säilytä tai peitä laitetta, ennen kuin se on jäähtynyt.

Lasten turvallisuus
· Älä koskaan jätä laitetta päälle ilman valvontaa. · Pidä lapset loitolla sähkölaitteista. · Pakkausmateriaali esim. muovipussit täytyy pitää poissa lasten ulottuvilta. · Valvo lapsia varmistaaksesi etteivät he leiki laitteella.

Käyttö
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
0 Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa on laite poistettava pakkausmateriaalista ja sen ala- ja ylälevy pyyhittävä kostealla pyyhkeellä ja sen jälkeen kuivattava. 0 Kytke pistoke 220-240 V verkkovirtalähteeseen. 0 Jotta laitteesta ei tulisi epämiellyttäviä hajuja, se tulee asettaa avoimen ikkunan lähettyville ja sitä tulee käyttää muutamia kertoja maksimiteholla ilman leipää.

Käyttöturvallisuus
· Aseta yksikkö aina vaakasuoralle ja tasaiselle pinnalle. · Älä aseta mitään, esimerkiksi leipiä, laitteen päälle sen ollessa käytössä. · Pidä paahdin kaukana seinistä, verhoista ja muista syttyvistä materiaaleista. · Älä jätä käytössä olevaa paahdinta ilman valvontaa. · Älä käytä laitetta, jos murutarjotin ei ole paikoillaan. Puhdista murutarjotin säännöllisesti. Älä anna murujen kerääntyä tarjottimeen. · Älä peitä leipäpaikkoja paahdon aikana. · Älä paahda vanhaa leipää, riisikakkuja tai vastaavia tuotteita korkealla lämmöllä, sillä ne voivat syttyä. · Älä koskaan yritä poistaa kiinni jäännyttä paahtoleipää tai muita paahdettuja tuotteita veitsellä tai muulla välineellä, sillä niiden osuminen lämpöelementtiin voi aiheuttaa sähköiskun. · Laitteen yläosa ja leipäpaikat kuumentuvat ­ palovammavaara!

Leivän paahtaminen
0 Kytke pistoke 220-240 V verkkovirtalähteeseen. 0 Aseta leipä leipapaikkaan (kuva 1/C). Erityisen leveät ja syvät leipäpaikat mahdollistavat erilaisten leipien paahtamisen ­ oli niiden paksuus mikä tahansa. Paahdoit sitten paksua tai ohutta leipää, pysyy leipä aina paikan keskellä ja sen paahtuminen on tasaista. 0 Valitse haluamasi teho tehosäätimellä (kuva 1/A). Asetus 1 alhaisin teho. Asetus 6 korkein asetus. Ylimääräinen pakastusasetus on tarkoitettu pakastettujen leipien paahtamiseen.

3

16


========16========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 17 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

q
3
Suosittelemme tehoasetuksen valintaa, jolloin leipä paahdetaan ,,kullankeltaiseksi" tai ,,lievästi ruskeaksi". Sähkötoiminen tehosäätö varmistaa tehoasetuksen valinnan jälkeen aina saman tuloksen kyseiselle leipätyypille. Tärkeää: Älä paahda vanhaa leipää, riisikakkuja tai vastaavia tuotteita korkealla lämmöllä, sillä ne voivat syttyä. Paina vipu (kuva 1/B) alas käynnistääksesi paahtamisen. Tehosäätimen merkkivalo syttyy. Kun tehoasetus saavutetaan, paahdin kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja leivät ponnahtavat ylös. Jos haluat poistaa leivän aikaisemmin, paina pysäytyspainiketta (kuva 1/F). Pysäytyspainiketta painaessa paahto keskeytyy ja leivät ponnahtavat ylös. Poista pienet leipäpalat, kuten leipärinkilät ja muffinit korkealla nostovivulla niin, että ne nousevat lähtötasoa korkeammalle. Tällöin vältetään sormien palaminen leipiä poistaessa. Irrota pistoke verkkovirtalähteestä käytön jälkeen. 0 Paina sen jälkeen uudelleen lämmityksen painiketta (kuva 1/E). Merkkivalo syttyy. Kun leipä on lämmitetty uudelleen, paahdin kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja leivät ponnahtavat ylös.

1
0

Ylläpito ja puhdistus 1
Irrota pistoke aina pistorasiasta käytön jälkeen ja ennen paahtimen puhdistusta. Anna paahtimen jäähtyä ennen sen puhdistusta. Paahtimeen ei saa käyttää nesteitä, sitä ei myöskään saa koskaan upottaa nesteeseen.

0

Ulkopinnan puhdistus
0 Pyyhi ulkopinta hiukan kostealla pyyhkeellä ja kiillota pehmeällä ja kuivalla kankaalla.

0

1

Älä käytä metallisia hankausvälineitä tai -aineita, sillä ne voivat naarmuttaa ulkopintaa.

Poista murutarjotin
0 Poista murut painamalla ja vetämällä tarjotin ulos, tyhjennä tarjotin ja aseta se sen jälkeen uudelleen paikoilleen. Puhdista murutarjotin säännöllisesti.

0

Uudelleen lämmitystoiminto
Uudelleen lämmitystoiminto mahdollistaa jo paahdettujen leipien uudelleen lämmityksen. Kun toimintoa käytetään, tehosäätimen (kuva 1/A) asetus ei ole tarpeen. 0 Aseta leipä leipapaikkaan (kuva 1/C). 0 Paina vipu (kuva 1/B) alas. Tehosäätimen merkkivalo syttyy.

1

Älä anna murujen kerääntyä tarjottimeen, sillä se voi aiheuttaa tulipalovaaran.

3

Paahtimen sisäosan puhdistus
0 Puhdista paahtimen sisäosa säännöllisesti. Irrota pistoke pistorasiasta, käännä paahdin ylösalaisin pesualtaan päälle ja ravista muruset kevyesti pois.

Säilytys
0 Kierrä virtajohto laitteen alla olevaan johdon säilytystilaan.

17


========17========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 18 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

q
Tekniset tiedot
Verkkojännite: 220 ­ 240 V / 50 ­ 60 Hz Tehonkulutus: EAT8000 (2 viipaletta): 1010 ­ 1200 W EAT8100 (4 viipaletta): 2020 ­ 2400 W

2

Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

W

;

Laite täyttää seuraavat EU-direktiivit: · Pienjännitedirektiivi 2006/95/EU · EMC direktiivi (sähkömagneettinen yhteensopivuus) 89/336/ EEC ja seurannaismuutokset 92/31/EEC ja 93/68/EEC

Jätehuolto 2
Pakkausmateriaalit Pakkausmateriaalit ovat ekologisesti kestäviä ja ne voidaan käyttää uudelleen. Muoviosat tunnistaa mm. merkinnöistä >PE<, >PS< jne. Toimita käytetyt pakkausmateriaalit niille varattuihin keräyspisteisiin ja noudata materiaalimerkinnöistä annettuja ohjeita.

18


========18========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 19 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

g

gDear Customer,

1Safety Instructions
This appliance corresponds to accepted technological standards with regards to safety. Nevertheless, as a manufacturer we consider it our obligation to make you aware of the following safety information.

please read these operating instructions through carefully. Above all please observe the safety instructions on the first few pages of these operating instructions! Please keep these operating instructions for later reference. Pass them on to any subsequent owner of the appliance.

General Safety
· The operating voltage of the appliance and the mains voltage as well as the type of current must match (see the rating plate). · Only plug into a correctly installed earthed mains socket. · Always remove the plug when the appliance is not in use. · Never pull the plug from the socket by means of the mains cable! · Prior to cleaning or in the event of a malfunction, unplug the appliance first! · Do not use the appliance if the mains cable is damaged or the housing is visibly damaged. · Do not let the mains cable of an appliance hang over the edge of a table or bench top or touch any hot surface. · Do not use the appliance with an extension cable unless this cable has been checked and tested by a qualified technician or service person. · Do not place an appliance on or near a hot gas flame, electric element or on a heated oven. Do not place on top of any other appliance. · Repairs to this appliance, including replacement of the mains cable, may only be carried out by qualified service engineers. Considerable danger may result from improper repairs. If repairs become necessary, please contact the Customer Care Department or your authorised dealer.

1

Using the warning triangle and/or the key words (Danger!, Caution!, Important!), information that is important for your safety or the correct functioning of the appliance is highlighted. It is essential that this information is observed. 0 This symbol guides you step by step through the operation of the appliance.

3 2

Next to this symbol you will find additional information and practical tips on using the appliance. Tips and information about the economical and environmentally friendly use of the appliance are marked with the clover.

Appliance Description (Fig. 1)
A B C D E F G H J Browning control with pilot light High lift lever Bread slots Rating plate (rear side of appliance) Reheat button with pilot light STOP button Crumb tray (removable) Non-slip rubber feet Cable storage (underside of appliance)

19


========19========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 20 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

g
· If the appliance is used for purposes other than those intended or used incorrectly, no liability can be accepted for any damage that may be caused. · This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given initial supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. · Never attempt to extract jammed toast, crumpets or muffins with a knife or any other object, as contact with live element may cause electrocution. · Parts on the top of the appliance and in the toasting slot will become hot ­ there is a risk of burns!

Safety in cleaning and care
· Follow the cleaning instructions. · Prior to cleaning, unplug the appliance first and let cool down! · Do not immerse the appliance in water or any other liquid. · Do not store or cover the appliance until it has fully cooled down.

Child Safety
· Never leave the appliance unattended while in use. · Keep children away from electrical appliances. · Packaging material, e.g. plastic bags, should not be accessible to children. · Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Operating
Before using for the first time
0 Before using your appliance for the first time, remove all packing material, wipe the housing with a damp cloth and dry. 0 Plug the power cable into a 220-240 V power outlet. 0 To avoid the build up of unpleasant odours, the appliance should be placed near an open window and operated a few times at the maximum browning setting without any bread.

Safety in operation
· Always place the unit on a flat, level surface. · Do not place any objects such as toast, bread or similar on top of your toaster when in use. · Use your toaster well away from walls, curtains or other combustible materials. · Do not leave your toaster unattended when in use. · Do not use the appliance without crumb tray in place. Clean crumb tray regularly. Do not allow crumbs to accumulate in the crumb tray. · Do not cover the toasting slots when toasting. · Do not toast stale bread, rice crackers or similar, on high settings as they may catch fire.

Toasting bread
0 Plug the power cable into a 220240 V power outlet. 0 Position the bread into the bread slot (Fig. 1/C).

3

The extra wide and deep bread slots enable you to toast a large variety of breads ­ regardless of thickness. Whether you are toasting thick or thin bread, your bread will always be held in the centre of the slot to ensure even toasting.

20


========20========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 21 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

g
0 Select the desired colour setting on the browning control (Fig. 1/A). Setting 1 for lightest browning. Setting 6 for darkest browning. The additional frozen setting is for toasting frozen bread. 0 Position the bread into the bread slot (Fig. 1/C). 0 Push the toasting lever (Fig. 1/B) down. The browning control pilot light illuminates. 0 Then push the reheat button (Fig. 1/E). The pilot light illuminates. When the bread is reheated, the toaster will automatically turn off and slide the toast up.

3

We would recommend to adjust a setting that the toast is browned to a ,,golden yellow" or ,,light-brown" colour. The electronic browning control ensures that once a browning setting has been chosen, the results are always the same for the same type of bread. Important: Do not toast stale bread, rice crackers or similar on a high setting as they may catch fire. Push the toasting lever (Fig. 1/B) down to commence the toasting cycle. The browning control pilot light illuminates. When the colour setting is achieved, the toaster will automatically turn off and slide the toast up. If you need to remove the toast before the cycle is complete, then press the STOP button (Fig. 1/F). The STOP button will immediately interrupt the toasting cycle and slide the toast up. To remove small pieces of bread such as bagels, crumpets or muffins use the High Lift Lever to lift the toast above the starting position. This will prevent burning your fingers as you remove the toast. After use, remove the plug from the power outlet.

Care and Cleaning 1
Always remove the plug from the power outlet after use and before cleaning your toaster. Before cleaning, always leave the toaster to cool down. Liquid must not be applied to the toaster, the toaster must also never be immersed in liquid.

1
0

To clean the exterior
0 Wipe exterior with a slightly dampened cloth and polish with a soft dry cloth.

0

1

Do not use metal scourers or abrasives as this may scratch the exterior surface.

0

Removable crumb tray
0 To remove the crumbs, simply push and slide out the tray, empty and place it back in the toaster. Clean the crumb tray regularly.

0

1

Reheat function
The reheat function enables you to warm up already toasted bread to keep it warm and crisp.

Do not allow crumbs to accumulate, as this may cause a potential fire hazard.

To clean the toaster interior
0 Clean inside the toaster regularly. To do this, unplug the appliance, turn it upside down over the sink and gently shake all the crumbs out.

3

When using the reheat funciton, it is not necessary to change the setting on the browning control (Fig. 1/A).

21


========21========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 22 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

g
Storage
0 Wrap the cable around the cable storage at the underside of the appliance.

2

Old appliance on the product or The symbol on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

W

Technical Data
Mains voltage: 220 ­ 240 V / 50 ­ 60 Hz Power consumption: EAT8000 (2 slice): 1010 ­ 1200 W EAT8100 (4 slice): 2020 ­ 2400 W

;

This appliance conforms with the following EC Directives: · Low Voltage Directive 2006/95/EC · EMC Directive 89/336/EEC with amendments 92/31/EEC and 93/68/EEC

Disposal 2
Packaging material The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities.

22


========22========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 23 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

geehrte Kundin, d Sehr sehr geehrter Kunde,
lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise auf den ersten Seiten dieser Gebrauchsanweisung! Bewahren Sie bitte die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie diese an eventuelle Nachbesitzer des Gerätes weiter.

1Sicherheitshinweise
Die Sicherheit dieses Geräts entspricht den anerkannten Regeln der Technik. Dennoch sehen wir uns als Hersteller veranlasst, Sie mit den nachfolgenden Sicherheitshinweisen vertraut zu machen.

Allgemeine Sicherheit
· Die Betriebsspannung des Gerätes und die Netzspannung sowie die Art des Stroms müssen übereinstimmen (siehe Typschild). · Verbinden Sie das Gerät nur mit einer ordnungsgemäß installierten geerdeten Netzsteckdose. · Ziehen Sie stets den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht gebraucht wird. · Ziehen Sie den Stecker niemals am Netzkabel aus der Steckdose! · Ziehen Sie vor der Reinigung oder im Falle einer Störung zuerst den Gerätestecker aus der Steckdose! · Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Gehäuse sichtbare Schäden aufweist. · Lassen Sie das Netzkabel eines Gerätes niemals über die Tischoder Arbeitsplattenkante hängen oder in Kontakt mit heißen Flächen kommen. · Verwenden Sie das Gerät nur dann zusammen mit einem Verlängerungskabel, wenn dieses Kabel von einem qualifizierten Techniker oder einer Serviceperson kontrolliert und überprüft wurde. · Stellen Sie ein Gerät nicht auf oder in die Nähe einer heißen Gasflamme, eines elektrischen Heizelements oder eines beheizten Ofens auf. Stellen Sie das Gerät nicht auf ein anderes Gerät.

1

Mit dem Warndreieck und/oder durch Signalwörter (Warnung!, Vorsicht!, Achtung!) sind Hinweise hervorgehoben, die für Ihre Sicherheit oder für die Funktionsfähigkeit des Gerätes wichtig sind. Bitte unbedingt beachten. 0 Dieses Zeichen leitet Sie Schritt für Schritt beim Bedienen des Gerätes.

3

Nach diesem Zeichen erhalten Sie ergänzende Informationen zur Bedienung und praktischen Anwendung des Gerätes. Mit dem Kleeblatt sind Tipps und Hinweise zum wirtschaftlichen und umweltschonenden Einsatz des Gerätes gekennzeichnet.

2

Gerätebeschreibung (Abb. 1)
A B C D E F G H J Bräunungsregler mit Kontrollleuchte Hubhebel Brotschlitze Typschild (Rückseite des Geräts) Aufwärmtaste mit Kontrollleuchte STOPP-Taste Krümelschublade (herausnehmbar) Rutschfeste Gummifüße Leitungsverwahrung (auf der Unterseite des Geräts)

23


========23========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 24 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

d
· Reparaturen an diesem Gerät, einschließlich der Erneuerung des Netzkabels, dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im Reparaturfall an den Kundendienst oder an Ihren autorisierten Fachhändler. · Wird das Gerät zweckentfremdet oder falsch gebraucht, kann keine Haftung für eventuell verursachte Schäden übernommen werden. · Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis über das Gerät benutzt werden, es sei denn, sie werden anfänglich von einer für deren Sicherheit verantwortlichen Person in den Gebrauch des Geräts eingewiesen und beaufsichtigt. · Lassen Sie Ihren Toaster nicht unbeaufsichtigt, wenn er verwendet wird. · Verwenden Sie das Gerät nur, wenn sich die Krümelschublade an ihrem Platz befinden. Reinigen Sie die Krümelschublade regelmäßig. Lassen Sie keine Krümel in der Krümelschublade ansammeln. · Bedecken Sie die Toastschlitze beim Toasten nicht. · Versuchen Sie niemals, eingeklemmten Toast, Teekuchen oder Muffins mit einem Messer oder anderen Gegenstand zu befreien, da eine Berührung mit spannungsführenden Teilen einen Stromschlag verursachen kann. · Teile oben auf dem Gerät und im Toastschlitz werden heiß - es besteht die Gefahr von Verbrennungen!

Sicherheit bei der Reinigung und Pflege
· Befolgen Sie die Reinigungsanweisungen. · Ziehen Sie vor der Reinigung zunächst den Gerätestecker und lassen Sie das Gerät abkühlen! · Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. · Verstauen oder bedecken Sie das Gerät erst, wenn es sich vollkommen abgekühlt hat.

Sicherheit von Kindern
· Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es im Gebrauch ist. · Halten Sie Kinder von elektrischen Geräten fern. · Verpackungsmaterial, wie z.B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände. · Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Sicherheit beim Betrieb
· Stellen Sie das Gerät stets auf eine flache ebene Oberfläche. · Legen Sie keine Gegenstände wie Toast, Brot oder ähnliches oben auf Ihren Toaster, wenn dieser im Gebrauch ist. · Verwenden Sie Ihren Toaster in sicherer Entfernung zu Wänden, Gardinen oder anderen brennbaren Materialien.

Bedienung
Vor dem ersten Gebrauch
0 Bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden, entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Lappen ab und trocknen Sie es ab. 0 Stecken Sie das Netzkabel in eine 220-240 V Steckdose.

24


========24========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 25 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

d
0 Damit sich keine unangenehmen Gerüche aufbauen, sollte das Gerät in der Nähe eines offenen Fensters aufgestellt und ohne Brot einige Male bei maximaler Bräunungseinstellung betrieben werden. Sobald der Bräunungsgrad erreicht ist, schaltet der Toaster automatisch ab und schiebt den Toast nach oben heraus. 0 Falls Sie den Toast entfernen möchten, bevor der Zyklus abgeschlossen ist, drücken Sie auf die STOPP-Taste (Abb. 1/F). Die STOPP-Taste unterbricht den Toastvorgang sofort und der Toast wird nach oben herausgeschoben. 0 Um kleine Brote wie Bagel, Teekuchen oder Muffins zu entfernen, verwenden Sie den Hubhebel, um den Toast über die Startposition hinaus anzuheben. Dadurch vermeiden Sie beim Entfernen des Toasts Verbrennungen an den Fingern. 0 Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Stecker aus der Netzsteckdose.

Toasten von Brot
0 Stecken Sie das Netzkabel in eine 220-240 V Steckdose. 0 Stecken Sie das Brot in den Brotschlitz (Abb. 1/C). Durch die extrabreiten und tiefen Brotschlitze können Sie eine Vielzahl von Broten toasten - egal wie dick. Ob Sie dickes oder dünnes Brot toasten, Ihr Brot wird stets in der Mitte des Schlitzes gehalten, um einen gleichmäßigen Toastvorgang zu gewährleisten. 0 Wählen Sie mit dem Bräunungsregler die gewünschte Farbeinstellung (Abb. 1/A). Einstellung 1 ergibt die hellste Bräunung. Einstellung 6 ergibt die dunkelste Bräunung. Die zusätzliche Gefriereinstellung dient dem Toasten von eingefrorenem Brot.

3

Aufwärmfunktion
Mithilfe der Aufwärmfunktion können Sie bereits getoastetes Brot warm und knusprig halten. Wenn Sie die Aufwärmfunktion verwenden, ist es nicht nötig, die Einstellung des Bräunungsreglers zu ändern (Abb. 1/A). 0 Stecken Sie das Brot in den Brotschlitz (Abb. 1/C). 0 Drücken Sie den Toasthebel (Abb. 1/B) herunter. Die Kontrollleuchte des Bräunungsreglers leuchtet auf. 0 Drücken Sie anschließend auf die Aufwärmtaste (Abb. 1/E). Die Kontrollleuchte leuchtet auf. Sobald das Brot aufgewärmt wurde, schaltet der Toaster automatisch ab und schiebt den Toast nach oben heraus.

3

3

Wir empfehlen eine Einstellung, bei der der Toast "gold-gelb" oder "hellbraun" gebräunt wird. Mit dem elektronischen Bräunungsregler wird sichergestellt, dass bei gleichem Brottyp stets die gleichen Ergebnisse erzielt werden, sobald einmal eine Bräunungseinstellung gewählt wurde.

1

Wichtig: Toasten Sie kein altbackenes Brot, Reiscracker oder ähnliches auf hoher Einstellung, da solches Brot in Brand geraten kann. 0 Drücken Sie den Toasthebel (Abb. 1/B) herunter, um den Toastvorgang zu starten. Die Kontrollleuchte des Bräunungsreglers leuchtet auf.

25


========25========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 26 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

d
Pflege und Reinigung 1
Ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor der Reinigung Ihres Toasters stets den Stecker aus der Netzsteckdose. Lassen Sie den Toaster vor der Reinigung stets abkühlen. Der Toaster darf nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen und niemals in Flüssigkeiten eingetaucht werden.

Technische Daten
Netzspannung: 220 ­ 240 V / 50 ­ 60 Hz Leistungsaufnahme: EAT8000 (2 Scheiben): 1010 ­ 1200 W EAT8100 (4 Scheiben): 2020 ­ 2400 W

;

Reinigung des Äußeren
0 Wischen Sie das Äußere mit einem leicht angefeuchteten Lappen ab und polieren Sie mit einem weichen trockenen Tuch nach.

Dieses Gerät erfüllt folgende EC Normen: · Niedrig-Spannungs-Norm 2006/95/EC · EMC Norm 89/336/EEC und Ergänzung 92/31/EEC sowie 93/68/EEC

1

Verwenden Sie keine Metall-Topfkratzer oder Scheuermittel, da diese die Außenfläche zerkratzen können.

Entsorgung 2
Verpackungsmaterial Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar. Die Kunststoffteile sind gekennzeichnet, z. B. >PE<, >PS< etc. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern. Altgerät Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Herausnehmbare Krümelschublade
0 Um die Krümel zu entfernen, drücken sie kurz gegen die Schublade und ziehen Sie sie heraus; entleeren Sie sie und schieben Sie sie wieder in den Toaster hinein. Reinigen Sie die Krümelschublade regelmäßig.

1

Lassen Sie keine Krümel ansammeln, da dies zu einem Brand führen kann.

2

W

Reinigung des Toasterinneren
0 Reinigen Sie das Innere des Toasters regelmäßig. Ziehen Sie hierzu den Gerätestecker, drehen Sie das Gerät über der Spüle auf den Kopf und schütteln Sie alle Krümel sanft heraus.

Aufbewahrung
0 Wickeln Sie die Anschlussleitung um die Leitungsverwahrung an der Unterseite des Geräts.

26


========26========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 27 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

cliente, f Chčre cher client,
Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi. Respectez avant toutes choses les remarques relatives ŕ la sécurité des premičres pages de ce mode d'emploi. Veuillez conserver ce mode d'emploi en vue d'une consultation ultérieure. Veuillez le remettre ŕ d'éventuels nouveaux propriétaires de l'appareil.

1Consignes de sécurité
Cet appareil est conforme aux rčgles et ŕ la législation en vigueur sur la sécurité du matériel électrique. Néanmoins, en notre qualité de fabriquant, nous souhaitons vous familiariser avec les consignes de sécurité suivantes.

Sécurité générale
· La tension de fonctionnement de l'appareil et la tension secteur de męme que le type de courant doivent correspondre (voir la plaque signalétique). · Connectez uniquement ŕ une prise secteur correctement installée et mise ŕ la terre. · Débranchez toujours l'appareil s'il n'est pas utilisé. · Ne débranchez jamais la fiche de la prise en tirant sur le cordon électrique. · Avant tout nettoyage ou en cas de panne, débranchez d'abord l'appareil ! · N'utilisez pas l'appareil si le cordon secteur est endommagé ou si le boîtier est visiblement endommagé. · Ne laissez pas le cordon secteur de l'appareil pendre sur le bord d'une table ou d'un plan de travail voire entrer en contact avec toute surface chaude. · N'utilisez pas l'appareil avec une rallonge sauf si elle a été contrôlée et testée par un technicien ou un spécialiste agréé. · Ne placez pas l'appareil sur ou ŕ proximité d'une flamme chaude, d'un élément électrique voire d'un four chaud. Ne le placez pas sur un autre appareil. · Les réparations de cet appareil, notamment le remplacement du cordon secteur, doivent ętre confiées uniquement ŕ des spécialistes agréés. Des réparations inappropriées sont sources de risques

1

Le triangle de secours et/ou les mots d'avertissement (Avertissement!, Prudence!, Attention!) mettent en évidence des indications importantes pour votre sécurité ou pour le bon fonctionnement de l'appareil. Elles doivent ętre absolument respectées. 0 Ce repčre vous guide pas ŕ pas dans la commande de l'appareil.

3

Ce symbole indique la présence d'informations complémentaires sur la commande et l'utilisation pratique de l'appareil. Le trčfle signale les conseils ou indications concernant une utilisation de l'appareil plus économique et plus respectueuse de l'environnement.

2

Description d'appareil (Fig. 1)
A B C D E F G H J Bouton rotatif de réglage du brunissage (avec témoin lumineux) Levier de surélévation du pain Fentes pour le pain Plaque signalétique (derričre l'appareil) Bouton de réchauffage avec témoin lumineux Bouton STOP Tiroir ramasse-miettes (amovible) Pieds en caoutchoutés antidérapant Rangement du cordon (sous l'appareil)

27


========27========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 28 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

f
considérables. Si des réparations s'avčrent nécessaires, veuillez contacter notre service Clientčle ou votre revendeur agréé. · Si l'appareil est utilisé pour une utilisation différente de celle prévue ou s'il est mal utilisé, nous déclinons toute responsabilité pour tous les dégâts causés. · Cet appareil n'est pas destiné ŕ ętre utilisé par des personnes (notamment des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, ŕ moins que celles-çi ne soient sous surveillance oů qu'elles aient reçu des instructions quant ŕ l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. · · Ne laissez pas les miettes s'accumuler dans le bac ŕ miettes. Ne couvrez pas les fentes du grill pendant son utilisation. Ne grillez pas du pain rassis, des galettes de riz ou autres aliments similaires avec un réglage élevé. Ils pourraient s'enflammer. N'essayez jamais d'extraire des toasts, crumpets ou pain divers bloqués ŕ l'aide d'un couteau ou de tout autre objet. En effet, le contact avec un élément sous tension électrique peut provoquer une électrocution. Les pičces sur la partie supérieure de l'appareil et dans les fentes de grill deviennent chaudes - Risques de brűlures !

·

·

Sécurité des enfants
· Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance. · Assurez-vous que les enfants restent ŕ l'écart des appareils électriques. · Les enfants ne doivent pas avoir accčs aux emballages, notamment aux sacs plastiques. · Les enfants doivent ętre supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Sécurité du nettoyage et de l'entretien
· Suivez les instructions de nettoyage. · Avant tout nettoyage, débranchez d'abord l'appareil et laissez-le refroidir. · N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. · Ne rangez et ne couvrez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complčtement froid.

Sécurité en fonctionnement
· Placez toujours l'unité sur une surface plane et de niveau. · Ne placez aucun objet, ainsi un toast, du pain ou autre sur le grillepain pendant son utilisation. · Utilisez le grille-pain ŕ l'écart des murs, rideaux et autres matériaux combustibles. · Ne laissez pas votre grille-pain sans surveillance pendant son utilisation. · N'utilisez pas l'appareil si le bac ŕ miettes n'est pas en place. Nettoyez réguličrement le bac ŕ miettes.

Fonctionnement
Avant la premičre utilisation
0 Avant la premičre utilisation de l'appareil, retirez tout l'emballage, essuyez le boîtier avec un chiffon humide et séchez. 0 Connectez le cordon d'alimentation ŕ une prise secteur de 220-240 V. 0 Afin d'éviter l'accumulation d'odeurs déplaisantes, placez l'appareil ŕ proximité d'une fenętre ouverte et faites-le fonctionner ŕ plusieurs reprises sur le réglage de brunissement maximum sans pain.

28


========28========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 29 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

f
Griller du pain
0 Connectez le cordon d'alimentation ŕ une prise secteur de 220-240 V. 0 Positionnez le pain dans la fente de pain (Fig. 1/C). Extra larges et profondes, les fentes vous permettent de griller les pains les plus divers ­ indépendamment de leur épaisseur. Qu'il soit épais ou trčs fin, le pain grillé reste toujours au centre de la fente afin d'assurer un brunissage uniforme. 0 Sélectionnez le réglage de brunissage voulu avec la commande de brunissement (Fig. 1/A). Réglage 1 pour le brunissage le plus faible. Réglage 6 pour un brunissage le plus prononcé. Le réglage décongélation est réservé au grill du pain congelé. 0 Afin de retirer les pains plus petits, ainsi les bagels, crumpets ou muffins, utilisez le levier de surélévation du pain afin de faire monter le pain plus haut que sa position de départ. Vous évitez ainsi de vous brűler les doigts en retirant le pain grillé. 0 Aprčs utilisation, débranchez la prise du secteur.

3

Fonction de réchauffage
Grâce ŕ la fonction de réchauffage, vous pouvez réchauffer du pain déjŕ grillé afin de le maintenir chaud et croustillant. Pour utiliser la fonction de réchauffage, il est inutile de modifier le réglage avec le bouton rotatif de réglage du brunissage (Fig. 1/A). 0 Positionnez le pain dans la fente (Fig. 1/C). 0 Abaissez le levier du grill (Fig. 1/B). Le témoin lumineux du bouton de réglage du brunissage s'allume. 0 Appuyez alors sur le bouton de réchauffage (Fig. 1/E). Le témoin lumineux s'allume. Une fois le pain réchauffé, le grillepain s'arręte automatiquement et élčve le pain grillé.

3

3

Nous vous recommandons d'ajuster le réglage afin que le pain soit grillé avec une couleur "jaune dorée" ou "brun clair". Le bouton rotatif de réglage électronique du brunissage garantit, une fois le réglage de brunissement choisi, des résultats toujours identiques pour le męme type de pain.

1

Important : ne grillez pas du pain rassis, des galettes de riz ou autres aliments similaires avec un réglage élevé. Ils pourraient s'enflammer. 0 Abaissez le levier du grill (Fig. 1/B) pour commencer le cycle de grill. Le témoin lumineux du bouton de réglage de brunissage s'allume. Une fois le réglage de couleur atteint, le grille-pain s'arręte automatiquement et élčve le pain grillé. 0 Si vous devez retirer le pain avant la fin du cycle, appuyez sur le bouton STOP (Fig. 1/F). Le bouton STOP interrompt immédiatement le cycle de grill et élčve le pain grillé.

Nettoyage et entretien 1
Aprčs utilisation et avant de nettoyer votre grille-pain, débranchez toujours la prise du secteur. Avant tout nettoyage, laissez toujours refroidir le grille-pain. N'appliquez aucun liquide sur le grille-pain et ne l'immergez dans aucun liquide.

Nettoyage de l'extérieur
0 Essuyez l'extérieur avec un chiffon légčrement humide et polissez avec un chiffon doux sec.

1

N'utilisez aucun grattoir métallique et aucun abrasif. Ils pourraient érafler la surface extérieure.

29


========29========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 30 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

f
Tiroir ramasse-miettes
0 Afin d'enlever les miettes, il vous suffit de pousser et tirer le tiroir ramasse-miettes, de le vider puis de le replacer dans le grille-pain. Nettoyez réguličrement le tiroir ramasse-miettes.

Protection de l'environnement 2
Elimination du matériel d'emballage Les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les matičres plastiques portent un signe distinctif, par ex. >PE<, >PS<, etc. Eliminez les matériaux d'emballage en fonction de leur signe distinctif dans les containeurs prévus ŕ cet effet sur le site de collecte de votre commune. Appareils usagés Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut ętre traité comme déchet ménager. Il doit plutôt ętre remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin oů vous avez acheté le produit.

1

Ne laissez pas les miettes s'accumuler. C'est une source potentielle d'incendie.

Nettoyage de l'intérieur du grille-pain
0 Nettoyez réguličrement l'intérieur du grille-pain. Pour ce faire, débranchez l'appareil, retournez-le au-dessus d'un évier et secouez-le doucement pour faire tomber les miettes.

2

W

Rangement
0 Enroulez le cordon d'alimentation autour de son rangement, sous l'appareil.

Données techniques
Tension secteur : 220 ­ 240 V / 50 ­ 60 Hz Consommation électrique : EAT8000 (2 tranches) : 1010 ­ 1200 W EAT8100 (4 tranches) : 2020 ­ 2400 W

;

Cet appareil est conforme aux directives suivantes de la C.E. : · 2006/95/CE relative a la "basse tension" · 89/336/CEE "Directive CEM" y compris les directives de modifications 92/31/CEE et 93/68/CEE

30


========30========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 31 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

l Geachte klant,

1Veiligheidsinstructies
Dit apparaat voldoet aan de geaccepteerde technische veiligheidsnormen. Toch vinden we dat wij als fabrikant verplicht zijn u op de volgende veiligheidsgegevens te wijzen.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina's van deze gebruiksaanwijzing. Bewaar het boekje, zodat u nog eens iets kunt nalezen. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.

Algemene veiligheid
· De bedrijfsspanning van het apparaat en de netspanning evenals het type elektriciteit moeten overeenkomen (zie specificatieplaatje). · Sluit het apparaat aan op een correct geďnstalleerd en geaard stopcontact. · Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is. · Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact! · Haal vóór het reinigen of bij een storing altijd eerst de stekker uit het stopcontact! · Gebruik het apparaat niet als het netsnoer is beschadigd of de behuizing zichtbaar beschadigd is. · Laat het netsnoer van een apparaat niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en zorg dat het apparaat niet in aanraking komt met een heet oppervlak. · Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer, tenzij dit snoer door een daarvoor opgeleide monteur of servicemedewerker is gecontroleerd en getest. · Plaats nooit een apparaat op of in de buurt van een hete gasvlam, een elektrisch element of op een hete oven. Zet het apparaat niet bovenop een ander apparaat. · Reparaties aan dit apparaat, inclusief vervanging van het netsnoer, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door hiervoor opgeleide onderhoudsmonteurs. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen tot zeer gevaarlijke situaties leiden. Neem als reparatie noodzakelijk is

1

Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die van belang zijn voor Uw veiligheid of voor het goed functioneren van het apparaat. Hier goed op letten. 0 Dit teken begeleidt u stap voor stap bij de bediening van het toestel.

3 2

Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en praktisch gebruik van het toestel. Tips en aanwijzingen m.b.t. de rendabele en milieuvriendelijke toepassing van het toestel zijn met een klaverblad gekenmerkt.

Beschrijving van het apparaat (Fig. 1)
A B C D E F G H J Bruiningsregelaar met controlelamp Hoge toastlifthendel Broodsleuven Specificatieplaatje (achterkant van het apparaat) Knop voor opnieuw opwarmen met controlelamp STOP-knop Kruimellade (verwijderbaar) Antislip rubberen voetjes Snoeropbergplaats (onderkant van het apparaat)

31


========31========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 32 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

l
contact op met de klantenservice of een bevoegde dealer. · Als het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het is bedoeld, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor enige hieruit voortvloeiende schade. · Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of verstandelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij eerst het apparaat hebben gebruikt onder toezicht of na instructies betreffende het gebruik van het apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. · Rooster geen oud brood, rijstwafels of dergelijke op hoge standen. Zij kunnen vlam vatten. · Probeer nooit vastzittende toast, beschuitbollen of muffins met een mes of een ander voorwerp los te maken. Contact met onder stroom staande onderdelen kan een elektrische schok veroorzaken. · Onderdelen bovenop het apparaat en in de roostersleuf worden heet er bestaat kans op brandwonden!

Veiligheid bij reiniging en onderhoud
· Volg de reinigingsinstructies. · Haal vóór het reinigen eerst de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen! · Dompel het apparaat niet onder in water of enige andere vloeistof. · Berg het apparaat niet op en bedek het niet voordat het volledig is afgekoeld.

Veiligheid voor kinderen
· Laat het apparaat nooit onbewaakt achter terwijl het in gebruik is. · Houd kinderen uit de buurt van elektrische apparaten. · Houd verpakkingsmateriaal zoals plastic zakken en dergelijke altijd buiten bereik van kinderen. · Houd toezicht op kinderen en zorg dat ze niet met het apparaat spelen.

Bediening
Voorafgaande aan het eerste gebruik
0 Verwijder voordat u het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken al het verpakkingsmateriaal en neem de behuizing met een vochtige doek af en droog deze weer. 0 Steek de stekker van het netsnoer in een 220-240 V stopcontact. 0 Plaats het apparaat om het ontstaan van nare luchtjes te voorkomen in de buurt van een open raam en laat het zonder brood een paar keer op de maximale bruiningsinstelling werken.

Veiligheid tijdens het gebruik
· Zet het apparaat altijd op een vlakke, waterpas gestelde ondergrond. · Plaats geen voorwerpen zoals toast, brood of iets dergelijks bovenop de broodrooster tijdens gebruik. · Gebruik het apparaat op gepaste afstand van muren, gordijnen of andere brandbare materialen. · Laat uw broodrooster tijdens bedrijf nooit onbewaakt achter. · Gebruik het apparaat niet als de kruimellade niet is geplaatst. Reinig de kruimellade regelmatig. Voorkom opeenhoping van kruimels in de kruimellade. · Bedek de broodsleuven niet tijdens het roosteren.

Brood roosteren
0 Steek de stekker van het netsnoer in een 220-240 V stopcontact. 0 Plaats het brood in de broodsleuf (Fig. 1/C).

32


========32========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 33 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

l
Door de extra brede en diepe broodsleuven kunt u een grote verscheidenheid aan broodsoorten roosteren, ongeacht de dikte. Of u nu dik of dun brood roostert, het brood zal altijd in het midden van de sleuf worden gehouden voor gelijkmatig roosteren. 0 Kies de gewenste kleurinstelling met de bruiningsregelaar (Fig. 1/A). Instelling 1 voor de lichtste bruining. Instelling 6 voor de donkerste bruining. De extra bevroren instelling is voor het roosteren van bevroren brood.

3

0 Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact.

Functie voor opnieuw opwarmen
Met de functie voor opnieuw opwarmen kunt u reeds geroosterd brood weer opwarmen, zodat het warm en krokant blijft. Bij gebruik van de functie voor opnieuw opwarmen hoeft u niet de instelling van de bruiningsregelaar (Fig. 1/A) te wijzigen. 0 Plaats het brood in de broodsleuf (Fig. 1/C). 0 Duw de toastlifthendel (Fig. 1/B) omlaag. De controlelamp van de bruiningsregelaar gaat branden. 0 Druk nu op de knop voor opnieuw opwarmen (Fig. 1/E). De controlelamp gaat branden. Als het brood weer is opgewarmd, schakelt de broodrooster automatisch uit en komt de toast omhoog.

3

3

Wij raden u aan de instelling zodanig te kiezen, dat het brood een 'goudbruine' of 'lichtbruine' kleur krijgt. De elektronische bruiningsregelaar zorgt ervoor dat als eenmaal een bruiningsinstelling is gekozen, de resultaten altijd hetzelfde zijn bij dezelfde broodsoort.

1

Belangrijk: Rooster geen oud brood, rijstwafels of dergelijke op hoge standen. Zij kunnen vlam vatten. 0 Duw de toastlifthendel (Fig. 1/B) omlaag om het roosteren te starten. De controlelamp van de bruiningsregelaar gaat branden. Als de kleurinstelling is bereikt, schakelt de broodrooster automatisch uit en komt de toast omhoog. 0 Druk als u de toast moet verwijderen voordat het roosteren is voltooid op de STOP-knop (Fig. 1/F). De STOP-knop onderbreekt onmiddellijk het roosteren en brengt de toast omhoog. 0 Gebruik voor het verwijderen van kleine stukjes brood zoals bagels, beschuitbollen of muffins de hoge toastlifthendel om de toast verder dan de uitgangspositie omhoog te brengen. Dit voorkomt dat u uw vingers brandt bij het verwijderen van de toast.

Onderhoud en reiniging 1
Haal na gebruik en voor het reinigen van de broodrooster altijd de stekker uit het stopcontact. Laat de broodrooster voor het reinigen altijd eerst afkoelen. Zorg dat vloeistoffen niet op de broodrooster komen en dompel de broodrooster nooit onder in vloeistoffen.

Reinigen van de buitenkant
0 Neem de buitenkant af met een iets vochtige doek en wrijf droog met een droge, zachte doek.

1

Gebruik geen metalen schuursponsjes of schuurmiddelen. Deze zullen krassen op het buitenoppervlak veroorzaken.

33


========33========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 34 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

l
Verwijderbare kruimellade
0 Duw om de kruimels te verwijderen eenvoudig tegen de lade en schuif deze naar buiten. Leeg de lade en plaats deze terug in de broodrooster. Reinig de kruimellade regelmatig.

Afvalverwerking 2
Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen op het product Het symbool of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

1

Voorkom opeenhoping van kruimels in de kruimellade. Dit kan brandgevaar opleveren.

Reinigen van de binnenkant van de broodrooster
0 Reinig de binnenkant van de broodrooster regelmatig. Haal hiervoor de stekker van het apparaat uit het stopcontact, houd het apparaat ondersteboven boven de gootsteen en schud voorzichtig alle kruimels eruit.

2

W

Opbergen
0 Wikkel het snoer om de opbergplaats voor het snoer aan de onderkant van het apparaat.

Technische gegevens
Netspanning: 220 ­ 240 V / 50 ­ 60 Hz Stroomverbruik: EAT8000 (2 sneden): 1010 ­ 1200 W EAT8100 (4 sneden): 2020 ­ 2400 W

;

Dit apparaat voldoet aan de volgende EU richtlijnen: · Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC · EMC-richtlijn 89/336/EEC met toevoeging 92/31/EEC en 93/68/EEC

34


========34========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 35 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

i Gentile cliente

1 Avvertenze di sicurezza
Questo apparecchio risulta conforme agli standard tecnologici approvati in materia di sicurezza. Tuttavia, in quanto fabbricanti, consideriamo nostro dovere informare l'utente sulle seguenti istruzioni di sicurezza.

La preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso, osservando in particolare le avvertenze di sicurezza riportate nelle prime pagine! Si prega inoltre di conservare le presenti istruzioni per l'uso per consultarle in seguito e consegnarle ad un eventuale futuro proprietario dell'apparecchio.

Sicurezza generale
· La tensione di funzionamento dell'apparecchio, la tensione della rete elettrica e il tipo di corrente devono corrispondere (vedere la targhetta nominale). · Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa della rete elettrica dotata di messa a terra correttamente installata. · Quando l'apparecchio non viene utilizzato disinserire sempre la spina. · Non estrarre mai la spina dalla presa tirandola per il cavo di alimentazione! · Prima di ogni operazione di pulizia o in caso di malfunzionamento, disinserire la spina di alimentazione! · Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione č danneggiato o se l'alloggiamento presenta danni visibili. · Non lasciar pendere il cavo di alimentazione di un apparecchio dal bordo di un tavolo o di un ripiano ed evitarne il contatto con superfici calde. · Non utilizzare l'apparecchio con un cavo di prolunga a meno che questo non sia stato precedentemente controllato e collaudato da un tecnico qualificato o da un addetto all'assistenza. · Non collocare l'apparecchio sopra o vicino a fornelli a gas accesi, elementi elettrici o forni riscaldati. Non collocarlo sopra qualsiasi altro apparecchio.

1

Con il triangolo d'avvertimento e/o con gli avvertimenti (Avvertimento!, Prudenza!, Attenzione!) sono state evidenziate indicazioni, importanti per la sua sicurezza o per la funzionalitŕ dell'apparecchio. Si prega di osservarle rigorosamente. 0 Questa sigla l'accompagna passo dopo passo durante l'uso dell'apparecchio.

3

Presso questa sigla si ottengono informazioni complementari relative ai comandi e all'uso pratico dell'apparecchio. Con il quadrifoglio si distinguono i consigli e le osservazioni adatte all'impiego economico ed ecologico dell'apparecchio.

2

Descrizione dell'apparecchio (Fig. 1)
A B C D E F G H J Controllo della tostatura con spia pilota Leva di estrazione completa Fessure di caricamento Targhetta nominale (parte posteriore dell'apparecchio) Tasto riscaldamento con spia pilota Tasto STOP Cassetto raccoglibriciole (amovibile) Piedini in gomma antiscivolo Supporto di avvolgimento del cavo (sotto l'apparecchio)

35


========35========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 36 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

i
· Gli interventi di riparazione su questo apparecchio, incluso la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici qualificati. Le riparazioni non eseguite correttamente possono comportare gravi pericoli. Quando si rende necessario un intervento di riparazione, rivolgersi al Reparto di assistenza clienti o al rivenditore di fiducia autorizzato. · Decliniamo ogni responsabilitŕ per eventuali danni derivanti da un uso non corretto dell'apparecchio o per scopi diversi da quelli previsti. · Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacitŕ fisiche, sensoriali o mentali o privi di esperienza e conoscenza, se queste non sono state seguite nella fase iniziale o non hanno ricevuto istruzioni adeguate sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza. · Non lasciare il tostapane incustodito quando č in funzione. · Non usare l'apparecchio se non č installato il cassetto raccoglibriciole. Pulire il cassetto raccoglibriciole a intervalli regolari. Evitare gli accumuli di briciole nel cassetto raccoglibriciole. · Durante la tostatura, non coprire le fessure di caricamento. · Non tostare pane raffermo, cracker di riso o simili con la temperatura impostata su un valore elevato, dato che potrebbero prendere fuoco. · Non tentare mai di estrarre toast, focaccine o dolcetti con un coltello o altri oggetti metallici, dato che il contatto con i componenti in tensione puň dare la scossa elettrica. · Le parti sulla sommitŕ dell'apparecchio e nella fessura di caricamento raggiungono temperature elevate attenzione alle ustioni!

Sicurezza dei bambini
· Durante l'uso non lasciare mai l'apparecchio incustodito. · Tenere gli apparecchi elettrici fuori dalla portata dei bambini. · Il materiale da imballaggio, ad esempio i sacchetti di plastica, non deve essere accessibile ai bambini. · I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Sicurezza durante pulizia e manutenzione
· Seguire le istruzioni per la pulizia. · Prima della pulizia, scollegare innanzitutto la spina dell'apparecchio e lasciarlo raffreddare! · Non immergere l'apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido. · Non riporre, non coprire l'apparecchio finché non si sarŕ raffreddato completamente.

Funzionamento
Prima di usare l'apparecchio per la prima volta
0 Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, rimuovere tutti gli imballaggi, passare l'alloggiamento con un panno umido, e asciugare. 0 Collegare il cavo di alimentazione in una presa da 220-240 V.

Sicurezza durante l'uso
· Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie liscia e orizzontale. · Non appoggiare oggetti quali toast, pane o simili sopra al tostapane se č in funzione. · Azionare il tostapane dopo averlo posizionato lontano da pareti, tende o altri materiali combustibili.

36


========36========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 37 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

i
0 Per evitare l'accumulo di odori sgradevoli, posizionare l'apparecchio vicino ad una finestra aperta ed azionarlo per alcune volte alla temperatura di doratura massima senza il pane. spegne automaticamente e sposta il toast verso l'alto. 0 Qualora fosse necessario rimuovere il toast prima che il ciclo sia stato completato, premere il tasto STOP (Fig. 1/F). Il tasto STOP interromperŕ automaticamente il ciclo di tostatura e sposterŕ il toast verso l'alto. 0 Per rimuovere piccoli pezzi di pane, focaccine o dolcetti, utilizzare la leva di estrazione completa per sollevare il toast al di sopra della posizione di partenza. In questo modo si eviterŕ di bruciarsi le dita durante l'estrazione del toast. 0 Dopo l'uso, estrarre la spina dalla presa di alimentazione.

Tostatura del pane
0 Collegare il cavo di alimentazione in una presa da 220-240 V. 0 Introdurre il pane nella fessura di caricamento (Fig. 1/C). Le fessure di caricamento, estremamente ampie e profonde, permettono di tostare tanti tipi di pane diversi - indipendentemente dal loro spessore. Il pane, sia esso sottile o piů spesso, viene sempre mantenuto al centro della fessura, assicurando cosě una tostatura uniforme. 0 Selezionare l'impostazione del colore desiderata sulla manopola della doratura (Fig. 1/A). Impostazione 1 per la doratura piů chiara. Impostazione 6 per la doratura piů scura. L'impostazione aggiuntiva "cibi congelati" serve a tostare il pane congelato.

3

Funzione riscaldamento
La funzione riscaldamento consente di riscaldare il pane giŕ tostato per mantenerlo caldo e croccante. Se si usa la funzione riscaldamento, non č necessario modificare l'impostazione della manopola della doratura (Fig. 1/A). 0 Introdurre il pane nella fessura di caricamento (Fig. 1/C). 0 Abbassare la leva della tostatura (Fig. 1/B). La spia pilota della manopola della doratura si illumina. 0 A questo punto, premere il tasto del riscaldamento (Fig. 1/E). La spia pilota si illumina. Una volta che il pane si č riscaldato, il tostapane si spegne automaticamente e sposta il toast verso l'alto.

3

3

Consigliamo di scegliere un'impostazione della doratura in modo da ottenere pane con un colorito "giallo dorato" o "marroncino". Il controllo elettronico della doratura assicura che, una volta scelta la relativa impostazione, si ottenga sempre lo stesso risultato con il medesimo tipo di pane.

1

Importante! Non tostare pane raffermo, cracker di riso o simili con la temperatura impostata su un valore elevato, dato che potrebbero prendere fuoco. 0 Abbassare la leva della tostatura (Fig. 1/B) per iniziare il ciclo di tostatura. La spia pilota della manopola della doratura si illumina. Una volta raggiunta la doratura del colore impostato, il tostapane si

Pulizia e manutenzione 1
Togliere sempre la spina dalla presa di alimentazione dopo l'uso e prima di pulire il tostapane. Prima della pulizia, lasciare sempre raffreddare il tostapane.

37


========37========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 38 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

i
Non spruzzare né versare liquidi sul tostapane; inoltre, il tostapane non deve mai essere immerso in acqua o altri liquidi.

;

Per pulire l'esterno
0 Passare l'esterno con un panno leggermente inumidito e lucidarlo con un panno morbido e asciutto.

Questa apparecchiatura č conforme alle seguenti Direttive CE: · Direttiva Bassa tensione 2006/ 95/CE · Direttiva EMC 89/336/EEC e successivi emendamenti 92/31/EEC e 93/68/EEC

1

Non usare detergenti per metalli o sostante abrasive, poiché la superficie esterna potrebbe rimanere graffiata.

Smaltimento 2
Materiale di imballaggio I materiali di imballaggio sono ecologici e riciclabili. Gli elementi in materiale plastico sono contrassegnati ad es. >PE< (polietilene), >PS< (polistirolo espanso), ecc. Smaltite i materiali di imballaggio a seconda del loro contrassegno conferendoli negli appositi contenitori sistemati presso le discariche comunali. Vecchio elettrodomestico sul prodotto o sulla Il simbolo confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni piů dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui č stato acquistato il prodotto.

Cassetto raccoglibriciole amovibile
0 Per rimuovere le briciole, basta imprimere una spinta sull'apposito cassetto ed estrarlo, per poi svuotarlo e rimetterlo al suo posto nel tostapane. Pulire il cassetto raccoglibriciole a intervalli regolari.

1

Evitare gli accumuli di briciole, dato che questo potrebbe costituire un potenziale rischio di incendio.

2

W

Per pulire l'interno del tostapane
0 Pulire l'interno del tostapane a intervalli regolari. Per eseguire tale operazione, scollegare l'apparecchio, capovolgerlo sopra al lavandino e scrollarlo delicatamente per fare uscire le briciole.

Dove riporre l'apparecchio
0 Avvolgere il cavo attorno all'apposito supporto di avvolgimento posto sotto all'apparecchio.

Dati tecnici
Tensione di alimentazione: 220 ­ 240 V / 50 ­ 60 Hz Assorbimento: EAT8000 (2 fette): 1010 ­ 1200 W EAT8100 (4 fette): 2020 ­ 2400 W

38


========38========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 39 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

e Estimado/a cliente:

1 Normas de seguridad
Este aparato es conforme con las normas tecnológicas aceptadas con respecto a la seguridad. No obstante, como fabricante consideramos nuestra obligación poner en su conocimiento la siguiente información de seguridad.

Lea detenida y completamente las instrucciones de uso. En especial, observe las normas de seguridad incluidas en las primeras páginas de estas instrucciones de uso. Conserve las instrucciones de uso para realiza consultas en el futuro. Asimismo, proporcione estas instrucciones a otros posibles usuarios del aparato.

Seguridad general
· La tensión de funcionamiento del aparato y la tensión de red, así como el tipo de corriente deben corresponder (véase la placa de características). · Enchufe únicamente en un enchufe con una toma de tierra correctamente instalada. · Desenchufe siempre que el aparato no se esté utilizando. · ˇNunca desenchufe el aparato tirando del cable eléctrico! · ˇDesenchufe siempre el aparato antes de limpiar o en caso de fallo! · No utilice el aparato si el cable eléctrico ha sufrido dańos o la carcasa está visiblemente dańada. · No permita que el cable eléctrico de un aparato cuelgue sobre el borde de una mesa o encimera o que toque superficies calientes. · No utilice el aparato con un cable alargador a menos que este cable haya sido verificado y probado por una persona con la debida cualificación o por un técnico de servicio. · No coloque el aparato encima o cerca de una llama de gas, elemento eléctrico o sobre un horno caliente. No lo coloque encima de ningún otro aparato. · Las reparaciones del aparato, incluida la sustitución del cable eléctrico, únicamente deben ser realizadas por técnicos de servicio con la debida cualificación. Una reparación inadecuada podría provocar un peligro considerable. En caso de que sean necesarias repa-

1

El triángulo de alerta y/o las palabras (ˇAdvertencia!, ˇCuidado!, ˇAtención!) sirven para destacar indicaciones importantes para su seguridad o para el normal funcionamiento de la máquina. Sígalas sin falta. 0 Este indicativo le conducirá paso a paso por el manejo del electrodoméstico.

3

Después de este indicativo recibirá usted información complementaria sobre el manejo y la aplicación práctica de la máquina. La hoja de trébol se aplica para destacar consejos e indicaciones útiles para trabajar con esta máquina de forma ahorrativa y ecológica.

2

Descripción del aparato (Fig. 1)
A B C D E F G H J Control de nivel de tostado con piloto Palanca de elevación Ranuras para el pan Placa de características (parte posterior del aparato) Botón de recalentamiento con piloto Botón STOP Bandeja de migas (desmontable) Pies de goma antideslizantes Almacenamiento del cable (parte inferior del aparato)

39


========39========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 40 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

e
raciones, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente o con un distribuidor autorizado. · Si el aparato se utiliza para fines distintos a los previstos o se utiliza incorrectamente, no se aceptarán responsabilidades por los dańos que pudieran producirse. · Este aparato no es apto para su uso por personas (nińos incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan recibido supervisión o instrucción inicial con respecto al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. · No cubra las ranuras de tostado cuando esté tostando. · No tueste pan duro, galletas de arroz o similar a temperaturas elevadas ya que pueden prenderse fuego. · Nunca intente sacar una tostada atascada, panecillos o bollos con un cuchillo u otro objeto, ya que el contacto con un elemento con corriente puede provocar la electrocución. · Las piezas de la parte superior del aparato y de la ranura de tostado se calientan, ˇcon lo cual existe el riesgo de quemaduras!

Seguridad durante la limpieza y el cuidado
· Siga las instrucciones de limpieza. · Antes de la limpieza, ˇdesenchufe primero el aparato y deje que se enfríe! · No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido. · No almacene ni cubra el aparato hasta que se haya enfriado completamente.

Seguridad de los nińos
· Nunca descuide el aparato mientras está en uso. · Mantenga a los nińos alejados de los aparatos eléctricos. · El material de embalaje, p. ej. bolsas de plástico, nunca debe dejarse al alcance de los nińos. · Debe supervisarse a los nińos para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Funcionamiento
Antes del primero uso
0 Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire todo el material de embalaje, limpie la carcasa con un pańo húmedo y seque. 0 Enchufe el cable eléctrico en una toma de 220-240 V. 0 Para evitar la acumulación de olores desagradables, el aparato debe colocarse cerca de una ventana abierta y debe hacerse funcionar unas cuantas veces al ajuste de tostado máximo sin pan.

Seguridad durante el funcionamiento
· Coloque siempre la unidad sobre una superficie plana y nivelada. · No coloque objetos como tostadas, pan o similar encima de la tostadora cuando esté en funcionamiento. · Utilice la tostadora alejada de las paredes, cortinas u otros materiales combustibles. · No deje desatendida la tostadora cuando esté en funcionamiento. · No utilice el aparato si la bandeja de migas no está colocada. Limpie periódicamente la bandeja de migas. No deje que se acumulen migas en la bandeja de migas.

Tostado de pan
0 Enchufe el cable eléctrico en una toma de 220-240 V. 0 Coloque el pan en la ranura de pan (Fig. 1/C).

40


========40========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 41 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

e
Las ranuras de pan extraanchas y profundas le permiten tostar una gran variedad de panes, independientemente del grosor. Tanto si tuesta pan grueso como fino, el pan siempre se mantendrá en el centro de la ranura para garantizar un tostado uniforme. 0 Seleccione el ajuste de tostado deseado con el control de tostado (Fig. 1/A). El ajuste 1 es poco tostado. El ajuste 6 es muy tostado. El ajuste de congelado adicional es para tostar pan congelado.

3

0 Tras el uso, saque siempre el enchufe de la toma eléctrica.

Función de recalentamiento
La función de recalentamiento le permite calentar pan ya tostado para mantenerlo caliente y crujiente. Cuando utilice la función de recalentamiento, no es necesario cambiar el ajuste del control de tostado (Fig. 1/A). 0 Coloque el pan en la ranura de pan (Fig. 1/C). 0 Empuje hacia abajo la palanca de tostado (Fig. 1/B). El piloto de control de tostado se enciende. 0 A continuación pulse el botón de recalentamiento (Fig. 1/E). El piloto se enciende. Cuando el pan se haya recalentado, la tostadora se apagará automáticamente y la tostada subirá.

3

3

Le recomendamos realizar un ajuste en que la tostada esté entre "amarillo dorado" o "marrón claro". El control de tostado electrónico garantiza que una vez seleccionado el ajuste de tostado, los resultados sean siempre los mismos para el mismo tipo de pan.

1

Importante: No tueste pan duro, galletas de arroz o similar a temperaturas elevadas ya que pueden prenderse fuego. 0 Empuje hacia abajo la palanca de tostado (Fig. 1/B) para comenzar el ciclo de tostado. El piloto de control de tostado se enciende. Cuando se haya alcanzado el nivel de tostado, la tostadora se apagará automáticamente y la tostada subirá. 0 Si necesita sacar la tostada antes de que termine el ciclo, pulse el botón STOP (Fig. 1/F). El botón STOP interrumpirá inmediatamente el ciclo de tostado y la tostada subirá. 0 Para sacar piezas pequeńas de pan como bagels, panecillos o bollos utilice la palanca de elevación para elevar la tostada por encima de la posición de inicio. Esto evitará que se queme los dedos al sacar la tostada.

Cuidado y limpieza 1
Saque siempre el enchufe de la toma eléctrica después de uso y antes de limpiar la tostadora. Antes de la limpieza, deje siempre que la tostadora se enfríe. No debe aplicarse líquido a la tostadora; tampoco debe sumergirse en líquido.

Para limpiar el exterior
0 Limpie el exterior con un pańo ligeramente humedecido y frote con un pańo suave seco.

1

No utilice estropajos metálicos o abrasivos ya que esto podría arańar la superficie exterior.

41


========41========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 42 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

e
Bandeja de migas desmontable
0 Para quitar las migas, simplemente empuje y saque la bandeja, vacíe y vuelva a colocar en la tostadora. Limpie periódicamente la bandeja de migas.

Eliminación de desechos 2
Material de embalaje Los materiales de embalaje respetan el medio ambiente y son reciclables. Los elementos de materia plástica están identificados; por ejemplo, >PE<, >PS< etc. Elimine los materiales de embalaje, según su identificación, en los contenedores de recogida disponibles en los puntos de gestión de desechos locales. Aparato viejo El embalaje en el producto o en su empaque indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.

1

No deje que las migas se acumulen ya que esto puede suponer un riesgo potencial de incendio.

Para limpiar el interior de la tostadora
0 Limpie periódicamente el interior de la tostadora. Para hacerlo, desenchufe el aparato, dele la vuelta sobre el fregadero y sacuda suavemente para que salgan todas las migas.

2

W

Almacenamiento
0 Enrolle el cable alrededor del almacenamiento de cable en la parte inferior del aparato.

Datos técnicos
Tensión de red: 220 ­ 240 V / 50 ­ 60 Hz Consumo eléctrico: EAT8000 (2 rebanadas): 1010 ­ 1200 W EAT8100 (4 rebanadas): 2020 ­ 2400 W

;

Este aparato cumple los requisitos de las siguientes directivas europeas: · Directiva de baja tensión 2006/95/CE · Directiva EMC (Compatibilildad electromagnética) 89/336/CEE con las modificaciones 92/31/CEE y 93/68/CEE

42


========42========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 43 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

p Prezado(a) cliente,

1 Normas de segurança
Em termos de segurança, este aparelho corresponde a padrőes tecnológicos aceitáveis. Todavia, enquanto fabricantes, consideramos ser nossa obrigaçăo chamar a sua atençăo para as seguintes informaçőes de segurança.

Por favor, leia com atençăo estas instruçőes de utilizaçăo. Observe principalmente as normas de segurança contidas nas primeiras páginas destas instruçőes de utilizaçăo! Por favor, guarde estas instruçőes para consultas posteriores. Passe-as eventualmente ao novo proprietário do aparelho.

Aspectos gerais de segurança
· A tensăo de serviço do aparelho e a tensăo da rede, bem como o tipo de corrente, tęm de ser compatíveis (consulte a placa de características). · Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligaçăo ŕ terra correctamente instalada. · Sempre que o aparelho năo estiver a ser utilizado, retire a ficha da tomada. · Nunca puxe a ficha da tomada pelo cabo de alimentaçăo! · Antes de proceder ŕ limpeza ou em caso de avaria, retire primeiro a ficha da tomada! · Năo utilize o aparelho se o cabo de alimentaçăo estiver danificado ou se a estrutura apresentar danos visíveis. · Năo permita que o cabo de alimentaçăo fique sobre o canto de uma mesa ou bancada de trabalho, nem que entre em contacto com superfícies quentes. · Năo utilize o aparelho com um cabo de extensăo, a menos que esse cabo tenha sido verificado e testado por um técnico qualificado ou por uma pessoa do serviço de assistęncia técnica. · Năo coloque o aparelho sobre nem na proximidade de uma chama a gás, um elemento eléctrico ou um fogăo quente. Năo o coloque sobre outro electrodoméstico.

1

O triângulo de sinalizaçăo e/ou as expressőes de advertęncia (Aviso!, Cuidado!, Atençăo!) tęm por funçăo realçar informaçőes importantes para a sua segurança pessoal ou para a operacionalidade da máquina. É favor prestarlhes a devida atençăo e respeitálas. 0 Este símbolo guia-o, passo a passo, na operaçăo do aparelho.

3

A seguir a este símbolo, obterá informaçőes suplementares sobre a operaçăo e utilizaçăo prática do aparelho. A folha de trevo sinaliza conselhos e informaçőes referentes ŕ utilizaçăo económica e ecológica do aparelho.

2

Descriçăo do aparelho (Fig. 1)
A B C D E F G H J Botăo de controlo de torragem com indicador luminoso Alavanca de elevaçăo Aberturas para o păo Placa de características (na parte posterior do aparelho) Botăo de reaquecimento com indicador luminoso Botăo STOP Gaveta para migalhas (amovível) Pés de borracha anti-deslizantes Arrumaçăo do cabo (na parte inferior do aparelho)

43


========43========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 44 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

p
· As reparaçőes, incluindo a substituiçăo do cabo de alimentaçăo , poderăo apenas ser efectuadas por técnicos qualificados do serviço de assistęncia. As reparaçőes incorrectas poderăo provocar perigos consideráveis. Se for necessário efectuar reparaçőes, contacte o Departamento de Apoio ao Cliente ou o seu revendedor autorizado. · Se o aparelho for utilizado para finalidades diferentes daquelas a que se destina ou se for utilizado de forma incorrecta, năo nos responsabilizaremos por eventuais danos que possam surgir. · Este aparelho năo se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que năo possuam qualquer experięncia e conhecimento, excepto se estiverem sob supervisăo ou se tiverem obtido instruçőes iniciais quanto ŕ utilizaçăo do aparelho, por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança. · Utilize a torradeira afastada de paredes, cortinas ou outros materiais inflamáveis. · Năo deixe a torradeira sem supervisăo quando estiver a ser utilizada. · Năo utilize o aparelho sem a gaveta para migalhas. Limpe regularmente a gaveta para migalhas. Năo permita a acumulaçăo de migalhas na gaveta. · Năo cubra as aberturas quando estiver a preparar torradas. · Năo torre păo seco, tostas de arroz ou similares com um grau de torragem elevado, pois podem incendiar-se. · Nunca tente retirar uma torrada encravada, panquecas escocesas ou queques com uma faca ou outro objecto, pois o contacto com um elemento activo pode levar ŕ electrocussăo. · As peças da parte superior do aparelho e dentro da abertura aquecem ­ existe o risco de risco de queimadura!

Segurança das crianças
· Nunca deixe o aparelho sem supervisăo quando este está a ser utilizado. · Mantenha as crianças afastadas dos aparelhos eléctricos. · Materiais de embalagem como, por exemplo, sacos de plástico năo devem estar ao alcance das crianças. · Para assegurar que as crianças năo brincam com o aparelho, estas devem ser supervisionadas.

Segurança durante as tarefas de limpeza e de cuidados
· Siga as instruçőes de limpeza. · Antes de proceder ŕ limpeza, retire a ficha da tomada e deixe o aparelho arrefecer! · Năo mergulhe o aparelho em água ou outro líquido. · Năo arrume nem cubra o aparelho antes deste ter arrefecido completamente.

Segurança durante a utilizaçăo
· Coloque-o sempre sobre uma superfície plana e nivelada. · Năo coloque objectos como, por exemplo, torradas, păo ou similares em cima da torradeira, quando esta está a ser utilizada.

Funcionamento
Antes da primeira utilizaçăo
0 Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, retire todo o material de embalagem, limpe a estrutura com um pano húmido e seque. 0 Ligue o cabo de alimentaçăo a uma tomada eléctrica de 220-240 V.

44


========44========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 45 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

p
0 Para evitar a formaçăo de odores desagradáveis, o aparelho deve ser colocado algumas vezes em funcionamento sem păo, na proximidade de uma janela aberta, no grau de torragem máximo . Quando for atingido o grau de torragem, a torradeira desliga-se automaticamente e eleva a torrada. 0 Se for necessário retirar a torrada antes de concluir o ciclo, prima o botăo STOP (Fig. 1/F). O botăo STOP interrompe imediatamente o ciclo de torragem e eleva a torrada. 0 Para retirar păes pequenos como, por exemplo, bagels, panquecas escocesas ou queques, utilize a Alavanca de elevaçăo para elevar a torrada acima da posiçăo inicial. Desta forma, năo queima os dedos quando retirar a torrada. 0 Após a utilizaçăo, retire a ficha da tomada eléctrica.

Torrar păo
0 Ligue o cabo de alimentaçăo a uma tomada eléctrica de 220-240 V. 0 Insira o păo na abertura prevista para o efeito (Fig. 1/C). As aberturas extra largas e profundas permitem-lhe torrar uma grande variedade de păo ­ independentemente da sua espessura. Tanto o păo espesso como o păo fino é sempre torrado no centro da abertura, assegurando um grau de torragem uniforme. 0 Seleccione o grau de torragem pretendido com o botăo de controlo de torragem (Fig. 1/A). Grau 1 para a torragem mais ligeira. Grau 6 para a torragem mais intensa. O funçăo adicional Congelado serve para torrar păo congelado.

3

Funçăo de reaquecimento
A funçăo de reaquecimento permite-lhe aquecer păo já torrado, mantendo-o quente e estaladiço. Ao utilizar a funçăo de reaquecimento, năo é necessário mudar o botăo do controlo de torragem (Fig. 1/A). 0 Insira o păo na abertura prevista para o efeito (Fig. 1/C). 0 Baixe a alavanca de accionamento Fig. 1/B). O indicador luminoso do controlo de torragem acende-se. 0 Em seguida, prima o botăo de reaquecimento (Fig. 1/E). O indicador luminoso acende-se. Quando o păo tiver sido reaquecido, a torradeira desliga-se automaticamente e eleva a torrada.

3

3

É recomendável que seleccione um grau de torragem que confira ŕ torrada uma cor "dourada" ou "castanha clara". O controlo de torragem electrónico assegura que, após a selecçăo de um grau de torragem, os resultados sejam sempre os mesmos para o mesmo tipo de păo.

1

Importante: năo torre păo seco, tostas de arroz ou similares com um grau de torragem elevado, pois podem incendiar-se. 0 Baixe a alavanca de accionamento (Fig. 1/B) para iniciar o ciclo de torragem. O indicador luminoso do controlo de torragem acende-se.

Cuidados e limpeza 1
Após a utilizaçăo, retire sempre a ficha da tomada eléctrica, antes de limpar a torradeira. Antes de proceder ŕ limpeza, deixe arrefecer a torradeira.

45


========45========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 46 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

p
Năo podem ser aplicados líquidos na torradeira e a mesma năo pode ser imersa em líquidos.

;

Limpeza da parte exterior
0 Limpe a parte exterior com um pano ligeiramente húmido e seque com um pano macio seco.

Este aparelho está de acordo com as seguintes Directivas EC: · Directiva Baixa Voltagem 2006/95/EC · Directiva EMC 89/336/EEC com aditamentos 92/31/EEC e 93/68/ EEC

1

Năo utilize esfregőes metálicos ou abrasivos, pois estes podem riscar a superfície exterior.

Eliminaçăo 2
Material de embalagem Os materiais utilizados na embalagem deste aparelho săo compatíveis com o ambiente e recicláveis. As peças em plástico estăo identificadas, por exemplo, >PE<, >PS< etc. Elimine os materiais de embalagem de acordo com a sua identificaçăo, utilizando para o efeito os contentores de recolha existentes para essa finalidade nos locais de eliminaçăo de resíduos da sua área de residęncia. Aparelho usado O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto năo pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminaçăo adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequęncias negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informaçőes mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de residęncia ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.

Gaveta amovível para migalhas
0 Para retirar as migalhas, basta pressionar e fazer deslizar a bandeja para fora, esvaziá-la e voltar a colocá-la na torradeira. Limpe regularmente a gaveta para migalhas.

1

Năo permita a acumulaçăo de migalhas na gaveta, pois tal constitui um potencial perigo de incęndio.

Limpeza da parte interior
0 Limpe regularmente a parte interior da torradeira. Para tal, retire a ficha da tomada, vire a torradeira ao contrário sobre o lava-louças e sacuda ligeiramente, para as migalhas caírem.

2

W

Arrumaçăo
0 Enrole o cabo ŕ volta da estrutura de arrumaçăo, na parte inferior do aparelho.

Dados técnicos
Tensăo de rede: 220 ­ 240 V / 50 ­ 60 Hz Consumo energético: EAT8000 (2 fatias): 1010 ­ 1200 W EAT8100 (4 fatias): 2020 ­ 2400 W

46


========46========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 47 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

h

h Tisztelt Vásárló!

1Biztonsági utasítások
A készülék megfelel a biztonságra vonatkozó elfogadott technológiai szabványoknak. Ettl függetlenül gyártóként kötelességünknek tartjuk felhívni a figyelmet az alábbi biztonsági utasításokra.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Mindenekeltt a kezelési utasítás els néhány oldalán található biztonsági elírásokkal ismerkedjen meg! A kezelési utasítást késbbi használatra rizze meg. A kezelési utasítást a készülékkel együtt adja át a késbbi tulajdonosnak.

Általános biztonság
· A készülék üzemi feszültségének és a hálózati feszültségnek, valamint az áramfajtának egyeznie kell (lásd a típustáblát). · A csatlakozó csak megfelelen telepített földelt fali aljzatba csatlakoztatható. · A csatlakozó mindig húzza ki az aljzatból, ha a készülék nincs használatban. · A csatlakozót az aljzatból soha ne a kábelnél fogva húzza ki! · Tisztításkor vagy hibás mködés esetén elször mindig húzza ki a készülék csatlakozóját az aljzatból. · Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült, vagy ha a burkolat láthatóan károsodott. · A készülék tápkábelét ne vezesse keresztül asztal vagy pad éles szélén, és ügyeljen, hogy ne érjen forró felülethez. · A készüléket csak akkor használja hosszabbítókábellel, ha a hosszabbítót képzett technikus vagy szervizes ellenrizte és tesztelte. · Ne tegye a készüléket forró gázlángra, elektromos eszközre vagy felftött kályhára vagy ezek mellé. Ne helyezze semmilyen másik készülék tetejére. · A készülék javítását, beleértve a tápkábel cseréjét is, csak képzett szervizmérnökök végezhetik. A szakszertlen javítások nagy veszélyt jelenthetnek. Ha a javítás szükségessé válik, forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy a hivatalos forgalmazóhoz.

1

Figyelmeztet háromszöggel és/vagy bizonyos kulcsszavakkal (Veszély!, Vigyázat!, Fontos!) emeljük ki az Ön biztonsága vagy a készülék megfelel mködésének biztosítása szempontjából fontos információkat. Fontos, hogy ezeket az információkat megismerje. 0 Ez a szimbólum lépésrl lépésre bemutatja a készülék kezelését.

3

E szimbólum mellett további információk és praktikus tanácsok találhatók a készülék használatával kapcsolatban. A készülék gazdaságos és környezetbarát használatával kapcsolatos ötleteket és információkat jelöli a lóhere.

2

Készülékleírás (1. ábra)
A B C D E F G H J Barnulásszabályozó ellenrz fénnyel Kiemelkar Kenyérnyílások Adattábla (a készülék hátoldalán) Újramelegít gomb ellenrz fénnyel STOP gomb Morzsatálca (kivehet) Csúszásgátló gumitalp Kábeltartó (a készülék alsó oldalán)

47


========47========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 48 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

h
· Ha a készüléket nem a rendeltetésének megfelel célra vagy nem megfelelen használja, semmilyen okozott kárért nem vállalunk felelsséget. · A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képesség vagy tapasztalatlan és ismeretekkel nem rendelkez személyek (beleértve a gyerekeket is), illetve kezdetben csak felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha a biztonságukért felels személytl megkapták a készülék használatára vonatkozó utasításokat. · Ne pirítson magas hmérsékleten nem friss kenyeret, rizzsel készült kekszet vagy hasonló élelmiszert, mert magasabb fokozaton lángra lobbanhatnak. · A beszorult kenyeret, teasüteményt vagy hasonló szeleteket ne próbálja késsel vagy más tárggyal kivenni, mert a bekapcsolt készülék alkatrészeinek megérintése halálos áramütést okozhat. · A készülék fels részén és a kenyérnyílásokban lév alkatrészek átforrósodhatnak ­ fennáll az égési sérülés veszélye!

Gyermekbiztonság
· A készüléket használat közben soha ne hagyja felügyelet nélkül. · A gyermekeket tartsa távol az elektromos készülékektl. · A csomagolóanyagot, pl. manyag tasakokat gyermekektl elzárva kell tárolni. · Ügyeljen, hogy gyerekek ne játszhassanak a készülékkel.

Biztonsági utasítások tisztításhoz és ápoláshoz
· Tartsa be a tisztítási utasításokat. · Tisztítás eltt húzza ki a készülék tápkábelét az aljzatból, és hagyja a kenyérpirítót lehlni! · Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. · Ne tegye el, illetve ne takarja le a készüléket, amíg teljesen ki nem hlt.

Üzemelési biztonság
· A készüléket helyezze lapos, sima felületre. · Használat közben ne tegyen semmit (pl. pirítóst, kenyeret vagy hasonlókat) a készülékre. · A kenyérpirítót faltól, függönytl vagy más gyúlékony anyagoktól kell távolságban helyezze el. · Használat közben ne hagyja a kenyérpirítót felügyelet nélkül. · Ne használja a készüléket, ha a morzsatálcában kenyérmorzsa van. A morzsatálcát rendszeresen tisztítsa. Ne hagyja, hogy a kenyérmorzsa túl nagy mennyiségben gyljön össze tálcában. · Pirítás közben ne takarja le a kenyérnyílásokat.

Mködés
Az els használat eltt
0 A készülék els használata eltt távolítson el minden csomagolóanyagot, és nedves kendvel törölje le, majd szárítsa meg a burkolatot. 0 Csatlakoztassa a tápkábelt egy 220-240 V-os hálózati csatlakozóhoz. 0 A kellemetlen szagok kialakulásának elkerülésére a készüléket nyitott ablak közelében kell elhelyezni, és néhányszor mködtetni kell maximális melegítési hfokon, kenyér nélkül.

Kenyérpirítás
0 Csatlakoztassa a tápkábelt egy 220-240 V-os hálózati csatlakozóhoz. 0 Helyezze be a kenyeret a kenyérnyílásba (1/C ábra).

48


========48========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 49 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

h
Az extra széles és mély kenyérnyílások lehetvé teszik a legkülönfélébb kenyerek pirítását, függetlenül a vastagságtól. Akár vékony, akár vastag szelet pirítására kerül sor, a kenyér mindig a nyílás közepén marad az egyenletes pirulás érdekében. 0 Válassza ki a kívánt barnulási beállítást a barnulásszabályozóval (1/A ábra). 1. fokozat a legvilágosabb pirításhoz. 6-os fokozat a legsötétebb pirításhoz. A további mélyhtött beállítás fagyasztott kenyér pirítására szolgál.

3

0 Kis méret kenyérdarabok, pl. bagel, baguette vagy teasütemény eltávolításához használja a kiemelkart, amely a szeleteket a kezd pozíció fölé emeli. Így nem fog megégni az ujja a pirítós eltávolításakor. 0 Használat után húzza ki a csatlakozót az elektromos aljzatból.

Újramelegítési funkció
Az újramelegítési funkcióval a már megpirított kenyeret felmelegítheti a melegen tartáshoz és a kiszárításhoz. Az újramelegítési funkció használatakor nem kell megváltoztatni a barnítási fokozatot (1/A ábra). 0 Helyezze be a kenyeret a kenyérnyílásba (1/C ábra). 0 Nyomja le a pirítókart (1/B ábra). A barnulásszabályozó ellenrz fénye világít. 0 Ezután nyomja meg az újramelegít gombot (1/E ábra). Az ellenrz fény világít. A beállított szín elérésekor a kenyérpirító automatikusan kikapcsol, és kiadja a pirítóst.

3

Javasoljuk, hogy olyan beállítást válasszon, amely a kenyeret ,,aranybarnára" vagy ,,világos barnára" pirítja. Az elektronikus barnulásszabályozó biztosítja, hogy a barnulási fokozat kiválasztása után az eredmény ugyanannál a kenyérfajtánál mindig ugyanolyan legyen.

3

1

Fontos! Ne pirítson magas hmérsékleten nem friss kenyeret, rizzsel készült kekszet vagy hasonló élelmiszert, mert magasabb fokozaton lángra lobbanhatnak. 0 Nyomja le a pirítókart (1/B ábra) a pirítási ciklus megkezdéséhez. A barnulásszabályozó ellenrz fénye világít. A beállított szín elérésekor a kenyérpirító automatikusan kikapcsol, és kiadja a pirítóst. 0 Ha a ciklus befejezése eltt el kell távolítani a kenyeret a készülékbl, nyomja meg a STOP gombot (1/F ábra). A STOP gomb azonnal megszakítja a pirítási ciklust, és kiadja a pirítóst.

Ápolás és tisztítás 1
A dugaszt használat után és tisztítás eltt mindig húzza ki az aljzatból. Tisztítás eltt hagyja lehlni a kenyérpirítót. A kenyérpirítóhoz folyadék nem használható, és folyadékba sem szabad meríteni.

A küls felület tisztítása
0 A küls felüeltet tisztítsa le enyhén nedves kendvel, és puha, száraz kendvel törölje fényesre.

49


========49========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 50 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

h
1
Ne használjon fém súrolóeszközöket vagy súrolóport, mert ezek felkarcolhatják a küls felületet.

Ártalmatlanítás 2
Csomagolóanyag A csomagolóanyagok környezetbarát és újrahasznosítható anyagok. A manyag komponensek jelzésekkel vannak ellátva, pl. >PE<, >PS<, stb. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat a helyi hulladéklerakó telepen a megfelel tárolóedényben helyezze el. Régi készülék A terméken vagy a csomagolásán jelzés arra utal, hogy látható a termék nem kezelhet együtt a háztartási hulladékkal. Ehelyett a megfelel gyjthelyen át kell adni az elektromos és elektronikus alaktrészek újrahasznosítására. A termék megfelel módon történ ártalmatlanításával Ön is csökkentheti a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt negatív hatásokat, amelyek a nem megfelel hulladékkezelés miatt egyébként elfordulnának. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további részletes információért forduljon az helyi hatósághoz, a háztartási hulladék begyjtésével foglalkozó szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Kivehet morzsatálca
0 A kenyérmorzsa eltávolításához nyomja meg és húzza ki a tálcát, ürítse ki, majd tegye vissza a kenyérpirítóba. A morzsatálcát rendszeresen tisztítsa.

1

Ne hagyja, hogy túl sok morzsa gyljön össze a tálcában, mert ez tzveszélyt jelent.

2

A kenyérpirító belsejének tisztítása
0 Rendszeresen tisztítsa meg a kenyérpirító belsejét. Ehhez húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból, fordítsa fels részével lefelé, és óvatosan rázza ki a morzsát.

W

Tárolás
0 A kábelt tekerje fel a kábeltartó köré, amely a készülék alján található.

Mszaki adatok
Feszültség: 220 ­ 240 V / 50 ­ 60 Hz Teljesítmény: EAT8000 (2 nyílás): 1010 ­ 1200 W EAT8100 (4 nyílás): 2020 ­ 2400 W

;

A készülék megfelel a következ EK-irányelveknek: · Alacsony feszültségre vonatkozó irányelv 2006/95/EK · Elektromágneses kompatibilitásról szóló (EMC) irányelv: 89/336/ EGK a 92/31/EGK és 93/68/EGK sz. módosításokkal

50


========50========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 51 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

x

x Spostovani kupec!

1Varnostni napotki
Aparat ustreza splosno veljavnim tehnicnim standardom na podrocju varnosti. Navzlic temu kot proizvajalec menimo, da je nasa dolznost, da vas seznanimo z naslednjimi varnostnimi napotki.

Prosimo vas, da skrbno preberete navodilo za uporabo. Prosimo, pozorno preberite ta navodila za uporabo. Bodite posebej pozorni na varnostne napotke na prvih straneh navodil. Navodila za uporabo shranite za poznejso rabo in jih izrocite morebitnemu prihodnjemu lastniku naprave.

Splosna varnost
· Delovna napetost aparata in napetost elektricnega omrezja ter vrsta toka se morajo ujemati (glejte tipsko tablico). · Aparat prikljucite samo na pravilno vgrajeno in ozemljeno omrezno vticnico. · Kadar aparata ne uporabljate, vselej potegnite vtic iz vticnice. · Nikdar ne potegnite vtica iz vticnice tako, da bi ga vlekli za omrezni kabel! · Pred ciscenjem ali pri motnji v delovanju najprej izvlecite vtic iz vticnice! · Ne uporabljajte aparata, ce je omrezni kabel poskodovan in ce je ohisje vidno poskodovano. · Ne dovolite, da bi omrezni kabel visel cez rob mize ali delovnega pulta oziroma se dotikal vrocih povrsin. · Aparata nikdar ne prikljucujte na podaljsek, ce ga ni pregledal in preizkusil usposobljen strokovnjak ali serviser. · Aparata ne postavljajte na ali v blizino plinskega kuhalnika, elektricnega grelnika ali prizgane pecice. Ne postavljajte ga na vrh kateregakoli drugega aparata. · Popravila aparata, vkljucno z zamenjavo omreznega kabla, lahko izvede samo usposobljen serviser. Nepravilno popravilo ima lahko za posledico hudo nevarnost. Ce je potrebno popravilo, se obrnite na servisno sluzbo ali na pooblascenega trgovca. · V primeru nenamenske ali nepravilne rabe aparata ni jamstva za povzroceno skodo.

1

Opozorilni trikotnik in/ali signalne besede (Opozorilo!, Previdno!, Pozor!) oznacujejo napotke, ki so pomembni za vaso varnost ali delovanje naprave, zato jih nujno upostevajte. 0 Ta znak vas vodi po posameznih korakih uporabe naprave.

3 2

Temu znaku sledijo dodatne informacije o delovanju in prakticni uporabi naprave. Deteljica oznacuje razlicne nasvete in napotke za gospodarno in okolju prijazno uporabo naprave.

Opis aparata (Sl. 1)
A B C D E F G H J Stikalo za zastavitev opecenosti s kontrolno lucko Vzvod za visok dvig Reza za kruh Napisna tablica (zadnja stran aparata) Gumb za pogrevanje s kontrolno lucko Gumb STOP Predal za drobtine (odstranljiv) Nezdrsne gumijaste nogice Navijalnikj za prikljucno vrvico (spodnja stran aparata)

51


========51========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 52 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

x
· Ta aparat ni namenjena, da bi jo uporabljale osebe (vkljucno z otroki), katerih telesne, zaznavne ali dusevne zmoznosti so omejene, ali ki nimajo izkusenj in znanja, ce niso bile na zacetku poducene o uporabi s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Varnost pri ciscenju in negi
· Upostevajte navodila za ciscenje. · Pred ciscenjem vselej izkljucite aparat iz elektricnega omrezja in pocakajte, da se ohladi! · Ne potapljajte aparata v vodo ali drugo tekocino. · Ne shranjujte ali prekrivajte aparata, dokler se popolnoma ne ohladi.

Varnost otrok
· Nikdar ne puscajte aparata v delovanju brez nadzora. · Otroci naj nimajo dostopa do elektricnih aparatov. · Embalirni material, npr. plasticne vrecke, ne smejo priti v roke otrokom. · Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z aparatom.

Uporaba
Pred prvo uporabo
0 Pred prvo uporabo aparata odstranite vse kose embalaze in obrisite ohisje z vlazno in nato s suho krpo. 0 Prikljucite prikljucno vrvico v omrezno vticnico napetosti 220-240 V. 0 Da preprecite nabiranje neprijetnih vonjav, je treba aparat postaviti v blizino odprtega okna in ga nekajkrat prizgati pri najmocnejsi nastavitvi brez kruha.

Varnost pri uporabi
· Aparat naj vselej stoji na ravni, vodoravni povrsini. · Med uporabo na opekac ne postavljajte toasta, kruha ali podobnega. · Opekac naj bo med uporabo zadosti odmaknjen od sten, zaves in drugih gorljivih snovi. · Med uporabo opekaca ne pustite brez nadzora. · Ne uporabljajte aparata, ce predal za drobtine ni na svojem mestu. Redno cistite predal za drobtine. Ne dovolite, da se v predalu nabirajo drobtine. · Pri opekanju nikoli ne prekrivajte rez. · Ne opekajte starega kruha, rizevih krekerjev ali podobnega, saj je pri izbrani visoki temperaturi lahko vnamejo. · Nikdar ne poskusajte izvleci zataknjenega opecenca, peciva ali muffina z nozem ali s katerimkoli drugim predmetom, saj zaradi stika z grelnim elementom pod napetostjo lahko pride do elektricnega udara. · Kovinski deli na vrhu aparata in reza za opekanje se mocno segrejejo ­ pazite, da se ne opecete!

Opekanje kruha
0 Prikljucite prikljucno vrvico v omrezno vticnico napetosti 220-240 V. 0 Denite kruh v rezo za kruh (Sl. 1/C). Izredna sirina in globina rez vam omogoca opekanje najraznovrstnejsih vrst kruha - ne glede na debelino. Ne glede na to, ali opekate debel ali tanek kos kruha, bo vas kos kruha zmeraj stal na sredini reze, s cimer je zagotovljeno enakomerno opekanje. 0 Izberite zeleno temperaturo s stikalom za nastavitev opecenosti (Sl. 1/A). Nastavitev 1 pomeni najsvetlejso opecenost. Nastavitev 6 pomeni najtemnejso opecenost. Dodatna nastavitev je namenjena za opekanje zmrznjenega kruha.

3

52


========52========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 53 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

x
3
Priporocamo vam, da izberete taksno nastavitev, ki da opecenec "zlato rumene" ali "svetlo rjave" barve. Elektronski regulator opekanja zagotavlja, da so, ko enkrat izberete stopnjo opecenosti, rezultati pri enaki vrsti kruha vselej enaki. Pomembno: Ne opekajte starega kruha, rizevih krekerjev ali podobnega, saj se pri izbrani visoki temperaturi lahko vnamejo. Opekanje se zacne, ko potisnete vzvod za opekanje (Sl. 1/B) navzdol. Prizge se kontrolna lucka stikala za nastavitev opecenosti. Ko dobi opecenec izbrano barvo, se opekac samodejno izklopi in potisne opecenec navzgor. Ce zelite vzeti opecenec iz aparata, se preden je opekanje koncano, pritisnite na gumb STOP (Sl. 1/F). Ob pritisku na gumb STOP se opekanje v trenutku prekine in opecenec se pomakne navzgor. Da boste iz opekaca lahko vzeli majhne koscke kruha, rogljice, pecivo ali muffine, uporabite vzvod za visoki dvig, s katerim dvignete opecenec nad zacetni polozaj. Na ta nacin si ne boste opekli prstov pri jemanju opecenca iz opekaca. Po uporabi potegnite vtic iz omrezne vticnice. 0 Nato pritisnite na gumb za pogrevanje (Sl. 1/E). Prizge se kontrolna lucka. Ko se kruh pogreje, se opekac samodejno izklopi in potisne opecenec navzgor.

1
0

Nega in ciscenje 1
Po uporabi in pred ciscenjem opekaca vselej potegnite vtic iz omrezne vticnice. Pred ciscenjem vselej pocakajte, da se opekac ohladi. Opekaca ne cistite s tekocino in ga ne potapljajte v tekocino.

Ciscenje zunanjosti
0 Obrisite zunanjost z rahlo navlazeno krpo in jo zbrisite z mehko, suho krpo.

0

1

Ne uporabljajte kovinskih gobic ali grobih sredstev, saj bi lahko opraskali zunanjost.

0

Predal za drobtine
0 Ce zelite odstraniti drobtine, pritisnite na predal in ga nato potegnite ven, ga spraznite in denite nazaj v opekac. Redno cistite predal za drobtine.

1

0

Ne dovolite, da bi se drobtine nabirale, saj to lahko povzroci nevarnost pozara.

Funkcija pogrevanja
Funkcija pogrevanja vam omogoca, da pogrejete ze opeceni kruh, tako da ostane topel in hrustljav. Pri uporabi funkcije pogrevanja ni treba spreminjati nastavitve stikala za nastavitev opecenosti (Sl. 1/A). 0 Denite kruh v rezo za kruh (Sl. 1/C). 0 Potisnite vzvod za opekanje (Sl. 1/B) navzdol. Prizge se kontrolna lucka stikala za nastavitev opecenosti.

Ciscenje notranjosti opekaca
0 Redno cistite notranjost opekaca. V ta namen odklopite opekac od elektricnega omrezja, ga postavite na glavo nad lijakom in previdno stresite iz njega drobtine.

3

Shranjevanje
0 Navijte prikljucno vrvico okrog navijalnika na spodnji strani aparata.

53


========53========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 54 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

x
Tehnicni podatki
Omrezna napetost: 220 ­ 240 V / 50 ­ 60 Hz Poraba: EAT8000 (2 rezi): 1010 ­ 1200 W EAT8000 (4 reze): 2020 ­ 2400 W

2

Odstranjevanje starega aparata na izdelku ali na njegovi Znak embalazi pomeni, da izdelek ne velja za obicajen gospodinjski odpadek. Namesto tega ga je treba predati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje elektricnih in elektronskih naprav. S tem ko zagotovite, da bo izdelek pravilno odstranjen, boste pomagali preprecevati morebitne negativne posledice za okolje in clovekovo zdravje, ki bi sicer nastale z nepravilnim ravnanjem pri odstranitvi tega izdelka. Podrobnejse informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri mestni upravi, komunalnem podjetju za odvoz smeti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

W

;

Aparat je skladen z naslednjimi predpisi Evropske zbornice: · odredba o nizki napetosti 2006/95/EC · odredba o elektromagnetni zdruzljivosti 89/336/EEC vkljucno z modifikacijami 92/31/EEC in 93/68/EEC

Odstranjevanje 2
Embalaza Embalazni material je okolju prijazen in je primeren za recikliranje. Plasticne sestavne dele prepoznate po oznakah, npr. >PE<, >PS<, itd. Prosimo, odstranite embalazo v ustrezne zbiralnike.

54


========54========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 55 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

w

wDragi kupce,

1Sigurnosne upute
Ovaj aparat odgovara prihvaenim tehnoloskim standardima u pogledu sigurnosti. Ipak, kao proizvoac smatramo nasom duznosu upozoriti vas na slijedee sigurnosne informacije.

molimo pazljivo procitajte ove upute za uporabu. Iznad svega, molimo, pridrzavajte se sigurnosnih uputa na prvih nekoliko stranica ovih uputa ! Molimo, sacuvajte ove upute za uporabu za budue potrebe. Predajte ih svakom slijedeem vlasniku ureaja.

Opa sigurnost
· Radni napon aparata mora se podudarati s mreznim naponom, kao i vrsta struje (vidi nazivnu plocicu). · Prikljucujte aparat samo u pravilno instaliranu i uzemljenu mreznu uticnicu. · Uvijek izvadite utikac kada se aparat ne koristi. · Nikada ne izvlacite utikac iz uticnice povlacei za kabel ! · Prije cisenja ili u slucaju kvara, najprije iskopcajte aparat iz mrezne uticnice ! · Nemojte koristiti ureaj ako je mrezni kabel osteen ili ako je kuiste vidljivo osteeno. · Nemojte ostavljati mrezni kabel aparata da visi preko ruba stola ili radne klupe niti da dodiruje neku vruu povrsinu. · Nemojte koristiti aparat s produznim kabelom, osim ako je taj kabel provjeren i ispitan od strane kvalificiranog tehnicara ili servisera. · Na postavljajte aparat na ili u blizinu otvorenog plinskog plamena, grijaeg elementa ili vrue penice. Ne stavljajte ga na neki drugi aparat. · Popravke ovoga aparata, ukljucujui zamjenu mreznog kabela, smiju izvoditi samo kvalificirani servisni tehnicari. Nepravilni popravci mogu biti izvor znacajnih opasnosti. Ako su potrebni popravci, molimo da se obratite Odjelu za brigu o korisnicima ili vasem ovlastenom trgovcu.

1

Trokut upozorenja i/ili kljucne rijeci (Opasnost !, Oprez !, Vazno !) privlace vasu pozornost na informacije koje su vazne za vasu sigurnost ili za pravilan rad aparata. Bitno je da se ove informacije uvazavaju. 0 Ovaj simbol vas vodi korak po korak kroz radnu proceduru vaseg aparata.

3 2

Uz ovaj simbol nai ete dodatne informacije i prakticne savjete o koristenju aparata. Savjeti i informacije o ekonomicnom i ekoloskom koristenju ovoga ureaja oznaceni su djetelinom.

Opis aparata (Sl. 1)
A B C D E F G H J Regulator pecenja s indikatorskim svjetlom Rucica za izdizanje Prorezi za kruh Nazivna plocica (straznja strana aparata) Tipka za dogrijavanje s indikatorskim svjetlom Tipka STOP Ladica za mrvice (odvojiva) Protuklizne gumene stope Prostor za kabel (ispod aparata)

55


========55========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 56 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

w
· Ako se aparat koristi u svrhe drugacije od onih za koje je namijenjen ili ako se koristi nepravilno, ne moze se prihvatiti nikakva odgovornost za bilo kakve stete koje bi mogle nastati. · Ovim ureajem ne smiju rukovati osobe (ukljucujui djecu) sa smanjenim fizickim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ako se takve osobe nalaze pod nadzorom ili ih u uporabu ovoga ureaja upuuju osobe odgovorne za njihovu sigurnost. · Nikada ne pokusavajte izvui zaglavljeni tost, lisnato tijesto ili pecivo pomou noza ili drugog metalnog predmeta, jer kontakt s elementom pod naponom moze uzrokovati elektricni udar. · Dijelovi na vrhu aparata i u prorezu za pecenje postaju vrlo vrui ­ postoji rizik od opeklina !

Sigurnost pri cisenju i odrzavanju
· Pridrzavajte se uputa za cisenje. · Prije cisenja iskljucite aparat i ostavite ga da se potpuno ohladi ! · Nemojte uranjati aparat u vodu ili bilo koju drugu tekuinu. · Nemojte spremati ili prekrivati aparat dok se potpuno ne ohladi.

Sigurnost djece
· Nikada ne ostavljajte ukljucen aparat bez nadzora. · Djecu drzite podalje od elektricnih aparata. · Ambalazni materijal, npr. plasticne vree, ne smije biti dostupan djeci. · Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju ovim aparatom.

Rad
Prije prvog koristenja
0 Prije prvog koristenja vasega aparata, uklonite sav ambalazni materijal, obrisite kuiste mokrom krpom pa ga osusite. 0 Ukopcajte utikac u uticnicu od 220-240 V. 0 Da se izbjegne nastanak neprijatnih mirisa, aparat treba postaviti blizu otvorena prozora i ukljuciti nekoliko puta na maksimalnom vremenu pecenja bez kruha u njemu.

Sigurnost u radu
· Uvijek stavljajte jedinicu na ravnu i horizontalnu povrsinu. · Dok toster radi, nemojte stavljati na njega bilo kakve predmete poput tosta, kruha ili slicno. · Koristite vas toster podalje od zidova, zavjesa ili drugih zapaljivih materijala. · Nemojte ostavljati toster u radu bez nadzora. · Nemojte koristiti aparat ako ladica za mrvice nije na mjestu. Redovito cistite ladicu za mrvice. Nemojte dopustiti da se u njoj nakupljaju mrvice. · Ne pokrivajte proreze za kruh prilikom pecenja. · Nemojte pei stari kruh, krekere s rizom ili slicno na visim postavkama temperature, jer se mogu zapaliti.

Pecenje kruha
0 Ukopcajte utikac u uticnicu od 220-240 V. 0 Postavite kruh u proreze za kruh (Sl. 1/C).

3

Vrlo siroki i duboki prorezi za kruh omoguavaju vam da pecete razlicite vrste kruha, bez obzira na debljinu. Bilo da pecete debele ili tanke snite, kruh e se uvijek drzati u sredini proreza radi postizanja jednolikog pecenja.

56


========56========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 57 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

w
0 Odaberite zeljenu postavku boje na regulatoru pecenja (Sl. 1/A). Postavka 1 je za najlakse pecenje. Postavka 6 je za najtamnije pecenje. Dodatna postavka za smrznuto sluzi za pecenje zamrznutog kruha. Prilikom koristenja funkcije dogrijavanja nije potrebno mijenjati postavku boje na regulatoru pecenja (Sl. 1/A). 0 Postavite kruh u proreze za kruh (Sl. 1/C). 0 Potisnite rucicu za pecenje (Sl. 1/B) prema dolje. Pali se indikatorsko svjetlo regulatora pecenja. 0 Zatim pritisnite tipku za dogrijavanje (Sl. 1/E). Pali se indikatorsko svjetlo. Kada se kruh podgrije, toster e se automatski iskljuciti i izbaciti tost prema gore.

3

3

Preporucili bismo da vrijeme pecenja prilagodite tako da se tost prepece na ,,zlatno-zutu" ili ,,svjetlo-smeu" boju. Elektronicki regulator pecenja osigurava postizanje uvijek istih rezultata za isti tip kruha, kada se jednom odabere neka razina za postizanje odreene boje tosta. Vazno: Nemojte pei stari kruh, krekere s rizom ili slicno na visim postavkama temperature, jer se mogu zapaliti. Potisnite rucicu za pecenje (Sl. 1/B) prema dolje da zapocnete ciklus pecenja. Pali se indikatorsko svjetlo regulatora pecenja. Kada se postigne postavka boje pecenja, toster e se automatski iskljuciti i izbaciti tost prema gore. Ako zelite izvadite tost prije nego sto se zavrsi ciklus pecenja, pritisnite tipku STOP (Sl. 1/F). Tipka STOP e odmah prekinuti ciklus pecenja i izbaciti tost prema gore. Za vaenje manjih komada kruha poput pereca, lisnatog tijesta ili peciva koristite rucicu za izdizanje da podignete tost iznad pocetne pozicije. Tako neete opei prste dok vadite tost. Nakon uporabe izvucite utikac iz mrezne uticnice.

1
0

Cisenje i skrb 1
Uvijek izvadite utikac tostera iz mrezne uticnice nakon uporabe i prije cisenja. Prije cisenja uvijek iskopcajte toster i pustite ga da se ohladi. Tekuine se ne smiju izlijevati na toster. Isto tako, toster se nikada ne smije uranjati u tekuinu.

0

Za cisenje vanjske strane
0 Obrisite vanjsku stranu vlaznom krpom i ispolirajte suhom mekom krpom.

0

1

Nemojte koristiti metalne jastucie za ribanje ili abrazivna sredstva za cisenje jer to moze ostetiti vanjske povrsine.

Izvlaciva ladica za mrvice
0 Da uklonite mrvice, jednostavno potisnite i izvucite ladicu, ispraznite ju i vratite u toster. Redovito cistite ladicu za mrvice.

0

Funkcija dogrijavanja
Funkcija dogrijavanja omoguava da podgrijete ve peceni kruh, kako biste ga odrzali toplim i hrskavim.

1

Nemojte dopustati da se mrvice nakupljaju, jer one mogu predstavljati opasnost od pozara.

57


========57========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 58 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

w
Za cisenje unutrasnjosti tostera
0 Redovito cistite toster iznutra. Prilikom toga, iskopcajte aparat, preokrenite ga iznad sudopera i lagano istresite mrvice.

Odbacivanje 2
Ambalazni materijal Ambalazni materijali nisu stetni za okolis i mogu se reciklirati. Plasticne komponente identificiraju se po oznakama, npr. >PE<, >PS< itd. Molimo, odbacujte ambalazne materijale u odgovarajue kontejnere na odlagalistima otpada. Stari aparat Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalazi oznacava da se taj proizvod ne smije tretirati kao kuanski otpad. Takav proizvod treba predati na odgovarajue sabiraliste za recikliranje elektricne i elektronicke opreme. Pobrinuvsi se da je proizvod pravilno odbacen, pomoi ete u sprijecavanju moguih negativnih posljedica za okolis i ljudsko zdravlje, koje bi inace mogle biti uzrokovane neodgovarajuim odbacivanjem ovoga proizvoda u otpad. Za podrobnije informacije o recikliranju ovoga proizvoda, molimo obratite se svom lokalnom gradskom uredu, firmi za odvoz kuanskog otpada ili u trgovinu gdje ste kupili taj proizvod.

Spremanje
0 Namotajte prikljucni kabel oko prostora za spremanje kabela s donje strane aparata.

2

Tehnicki podaci
Mrezni napon: 220 ­ 240 V / 50 ­ 60 Hz Potrosnja snage: EAT8000 (2 snite): 1010 ­ 1200 W EAT8100 (4 snite): 2020 ­ 2400 W

W

;

Ovaj ureaj je usklaen sa slijedeim EC direktivama: · Direktiva o niskom naponu 2006/95/EC · EMC Direktiva 89/336/EEC s amandmanima 92/31/EEC i 93/68/EEC

58


========58========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 59 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

z

z Stimate client,

1Instruciuni de siguran
Acest aparat este în conformitate cu standardele tehnologice de siguran aprobate. Cu toate acestea, în calitate de productor, avem obligaia s v prezentm urmtoarele informaii de siguran.

v rugm s citii aceste instruciuni de funcionare cu atenie. Mai presus de toate, respectai instruciunile de siguran din primele pagini ale acestor instruciuni de funcionare! V rugm s pstrai aceste instruciuni de funcionare pentru referine ulterioare. Transmitei-le, dac este cazul, viitorului proprietar al aparatului.

Instruciuni generale de siguran
· Tensiunea de funcionare a aparatului i tensiunea de reea, precum i tipul de curent, trebuie s corespund cu indicaiile (vezi plcua indicatoare). · Conectai aparatul numai la o priz cu legare la pmânt instalat corect. · Scoatei întotdeauna fia din priz atunci când nu utilizai aparatul. · Nu scoatei niciodat fia din priz trgând de cablul de alimentare! · Înainte de curare sau în caz de defeciune, deconectai întâi aparatul! · În cazul în care cordonul de alimentare este defect sau carcasa este vizibil deteriorat, nu folosii aparatul. · Nu lsai cablul de alimentare al unui aparat suspendat pe marginea mesei sau a banchetei i nu permitei atingerea cu suprafee fierbini. · Nu utilizai un cablu prelungitor pentru alimentarea aparatului decât dac acesta a fost verificat i testat de un tehnician autorizat sau de un reprezentant al serviciului de întreinere. · Nu aezai aparatul pe sau în apropierea unei surse de gaz, a unui element electric sau pe un cuptor înclzit. Nu aezai aparatul deasupra unui alt aparat. · Reparaiile aduse acestui aparat, inclusiv înlocuirea cablului de alimentare, pot fi efectuate numai de ingineri de service calificai. Reparaiile necorespunztoare pot avea drept consecin riscuri considerabile la folosirea aparatului. Dac sunt necesare reparaii, contactai departamentul de asisten

1

Informaiile importante pentru sigurana dvs. sau pentru funcionarea corect a aparatului sunt evideniate utilizând triunghiul de avertizare i/sau cuvintele cheie (Pericol!, Atenie!, Important!). Respectarea acestor informaii este esenial. 0 Acest simbol v ghideaz pas cu pas prin funcionarea aparatului.

3 2

Lâng acest simbol gsii informaii suplimentare i sfaturi practice privind utilizarea aparatului. Sfaturile i informaiile privind utilizarea economic i ecologic a aparatului sunt marcate cu simbolul ,,frunz de trifoi".

Descrierea aparatului (fig. 1)
A B C D E F G H J Buton pentru rumenire cu bec de control Manet de ridicare Fante pentru pâine Plcu cu datele nominale de funcionare (partea din spate a aparatului) Buton de reînclzire cu bec de control Buton de OPRIRE (,,STOP") Tvi pentru firimituri (detaabil) Piciorue de cauciuc anti-alunecare Compartiment pentru cablul de alimentare (partea inferioar a aparatului)

59


========59========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 60 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

z
pentru clieni sau distribuitorul autorizat. · Dac aparatul este utilizat pentru alte scopuri decât cele destinate sau este utilizat incorect, nu ne asumm nicio rspundere pentru eventualele pagube. · Aparatul nu este destinat pentru utilizare de ctre persoanele (inclusiv copii) cu abiliti fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experien i cunotine, decât dac se afl sub supravegherea sau au fost instruite iniial cu privire la utilizarea aparatului de ctre o persoan responsabil de sigurana lor. · Nu folosii setri ridicate pentru prjirea pâinii vechi, a biscuiilor din orez sau a altor alimente asemntoare, întrucât acestea pot lua foc. · Nu încercai s scoatei bucile de pâine, lipie sau franzel blocate cu un cuit sau cu un alt obiect, întrucât contactul direct cu aceste elemente poate provoca electrocutarea. · Elementele din partea superioar a aparatului i din fantele pentru pâine se pot încinge - exist riscul de arsuri!

Msuri de siguran la curare i întreinere
· Respectai instruciunile de curare. · Înainte de curare, scoatei tecrul cordonului de alimentare din priz i lsai s se rceasc! · Nu scufundai niciodat aparatul în ap sau în alte lichide. · Nu depozitai i nu acoperii aparatul înainte de rcirea complet a acestuia.

Sigurana copiilor
· Nu lsai niciodat aparatul nesupravegheat în timpul utilizrii. · Nu lsai copiii în apropierea aparatelor electrice. · Ambalajele, de exemplu pungile de plastic, nu trebuie s fie accesibile copiilor. · Copiii trebuie supravegheai pentru a v asigura c nu se joac cu aparatul.

Funcionarea aparatului
Înainte de prima utilizare a aparatului
0 Înainte de a utiliza aparatul pentru prima oar, îndeprtai ambalajul, tergei carcasa cu o cârp umed i apoi lsai-le s se usuce. 0 Conectai cablul de alimentare la o priz de 220-240 V. 0 Pentru evitarea mirosurilor neplcute, aparatul trebuie aezat lâng o fereastr deschis i folosit de câteva ori la setarea maxim de rumenire fr a introduce felii de pâine.

Sigurana în funcionare
· Aezai aparatul pe o suprafa plat i orizontal. · Nu aezai niciun fel de obiect, cum ar fi pâine prjit, pâine sau altele, deasupra prjitorului în timpul utilizrii. · Nu folosii prjitorul în apropierea pereilor, a perdelelor sau a altor materiale inflamabile. · Nu lsai prjitorul nesupravegheat în timpul folosirii. · Nu folosii aparatul fr tvia pentru firimituri. Curai periodic tvia pentru firimituri. Nu permitei acumularea unei cantiti mari de firimituri în tvi. · Nu acoperii fantele pentru pâine în timpul prjirii.

Prjirea pâinii
0 Conectai cablul de alimentare la o priz de 220-240 V. 0 Aezai felia de pâine în fanta pentru pâine (fig. 1/C).

60


========60========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 61 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

z
Fantele pentru pâine foarte largi i adânci v permit s prjii mai multe tipuri de felii de pâine - indiferent de grosime. Fie c prjii felii groase de pâine, fie c prjii felii subiri, acestea vor fi întotdeauna aezate în centru, pentru o prjire uniform. 0 Selectai culoarea setrii dorite de la butonul pentru rumenire (fig. 1/A). Setarea 1 pentru rumenire uoar. Setarea 6 pentru rumenire intens. Setarea suplimentar pentru îngheare se folosete pentru prjirea pâinii congelate.

3

ardere în timp ce scoatei feliile de pâine din prjitor. 0 Dup utilizare, scoatei tecrul din priz.

Funcia de reînclzire
Funcia de reînclzire v permite s înclzii pâine gata prjit, pentru ca aceasta s se menin cald i crocant. Când folosii funcia de reînclzire, nu este necesar s schimbai setarea de la butonul pentru rumenire (fig. 1/A). 0 Aezai felia de pâine în fanta pentru pâine (fig. 1/C). 0 Împingei maneta pentru prjire (fig. 1/B) în jos. Becul de control pentru rumenire se aprinde. 0 Apoi apsai butonul de reînclzire (fig. 1/E). Becul de control se aprinde. Dup ce felia de pâine s-a înclzit, prjitorul se va opri automat i va ridica pâinea prjit.

3

3

V recomandm s alegei o setare care s permit prjirea pâinii pân la culoarea ,,galben auriu" sau ,,maro deschis". Controlul electronic pentru rumenire permite obinerea aceluiai rezultat pentru acelai tip de pâine dup prima alegere a unei setri de rumenire.

1

Important: Nu folosii setri ridicate pentru prjirea pâinii vechi, a biscuiilor din orez sau a altor alimente asemntoare, întrucât acestea pot lua foc. 0 Împingei maneta pentru prjire (fig. 1/B) în jos pentru a începe ciclul de prjire. Becul de control pentru rumenire se aprinde. Dup ce s-a obinut culoarea dorit, prjitorul se va opri automat i va ridica feliile de pâine prjit. 0 Dac dorii s scoatei feliile de pâine înainte de terminarea ciclului de prjire, apsai butonul de OPRIRE (,,STOP") (fig. 1/F). Butonul de OPRIRE va întrerupe imediat ciclul de prjire i va ridica feliile de pâine prjit. 0 Pentru îndeprtarea bucilor mici de pâine, cum ar fi pâiniele beygel, lipiile sau franzelele, folosii maneta de ridicare pentru a ridica bucile deasupra poziiei de începere a prjirii. Astfel, vei îndeprta riscul de

Întreinerea i curarea 1
Dup folosire i înainte de curarea prjitorului, scoatei tecrul din priz. Înainte de curare, lsai prjitorul s se rceasc. Nu permitei aplicarea lichidelor pe suprafaa prjitorului i nu introducei prjitorul în lichide.

Pentru curarea prii exterioare a prjitorului
0 tergei partea exterioar cu o cârp uor umed i apoi cu o cârp moale, uscat. 1 Nu folosii burei de sârm sau obiecte abrazive, întrucât acestea por zgâria suprafaa exterioar.

61


========61========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 62 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

z
Tvi pentru firimituri detaabil
0 Pentru îndeprtarea firimiturilor, împingei tvia i tragei în afar, golii coninutul i aezai-o la loc în prjitor. Curai periodic tvia pentru firimituri.

Scoaterea din uz a aparatului 2
Ambalajul Ambalajele sunt ecologice i pot fi reciclate. Componentele din plastic sunt identificate dup marcaje, de ex. >PE<, >PS< etc. Eliminai ambalajele în containerele adecvate din instalaiile de eliminare a deeurilor comunitare. Aparatele vechi Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indic faptul c produsul nu poate fi tratat ca deeu menajer. În schimb, aparatul trebuie predat la punctul de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice i electronice. Asigurându-v c acest produs este scos din uz corect, contribuii la prevenirea consecinelor potenial negative pentru mediu i sntatea uman, care pot fi cauzate de manipularea necorespunztoare a deeurilor acestui tip de produs. Pentru informaii mai detaliate despre reciclarea acestui produs, contactai autoritile locale, serviciul local de eliminare a deeurilor menajere sau magazinul de la care ai cumprat produsul.

1

Nu permitei acumularea unei cantiti mari de firimituri, întrucât acest lucru poate cauza un incendiu.

Pentru curarea prii interioare a prjitorului
0 Curai periodic partea interioar a prjitorului. Pentru a face acest lucru, scoatei aparatul din priz, întoarcei-l cu partea de sus în jos i scuturai uor pân când eliminai toate firimiturile.

2

W

Depozitarea aparatului
0 Înfurai cablul de alimentare în compartimentul de sub aparat.

Date tehnice
Tensiune de alimentare: 220 ­ 240 V / 50 ­ 60 Hz Consum de energie: EAT8000 (2 felii): 1010 ­ 1200 W EAT8100 (4 felii): 2020 ­ 2400 W

;

Acest aparat respect urmtoarele Directive CE: · Directiva 2006/95/CE privind tensiunea joas · Directiva 89/336/CEE referitoare la compatibilitatea electromagnetic, cu amendamentele 92/31/CEE i 93/68/CEE.

62


========62========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 63 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

63


========63========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 64 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

Share more of our thinking at www.electrolux.com

EAT8000 & EAT8100 (822 949 420 - 01 - 0508)


========64========


========65========For more information, please download the instructions above.

Category Toaster
Full name ELECTROLUX EAT 8000
Model EAT 8000
Size of file 1785 KB
Number of pages 64 pages
format file is in pdf
Language(s) Toaster ELECTROLUX EAT 8000 Dansk - Danish Dansk - Danish
Toaster ELECTROLUX EAT 8000 Deutsch - German Deutsch - German
Toaster ELECTROLUX EAT 8000 English English
Toaster ELECTROLUX EAT 8000 Français - French Français - French
Toaster ELECTROLUX EAT 8000 Italiano - Italian Italiano - Italian
Toaster ELECTROLUX EAT 8000 Nederlands - Dutch Nederlands - Dutch
Toaster ELECTROLUX EAT 8000 Norsk - Norwegian Norsk - Norwegian
Toaster ELECTROLUX EAT 8000 Svenska - Swedish Svenska - Swedish
Toaster ELECTROLUX EAT 8000 Suomi - Finnish Suomi - Finnish
Toaster ELECTROLUX EAT 8000 Español - Spanish Español - Spanish