Download manual or user guide for the product:
UPO TC 7060 - Clothes dryer


On this page you can get: Clothes dryer UPO TC 7060 manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free Clothes dryer UPO TC 7060
Click to preview
Clothes dryer UPO TC 7060 Clothes dryer UPO TC 7060

If this file was helpful.
Please click here:

Size of file: 15047 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use

========1========

SE FI NO DK GB

SVENSKA SUOMI NORSK DANSK ENGLISH

4-12 13-22 23-32 33-42 43-51


========2========

SVENSKA
Bäste Kund, Tack för att ha valt en av våra produkter. Vi ber dig att noggrant läsa igenom bruksanvisningen före anslutningen och användningen av maskinen. Kunskapen om funktionsprinciperna garanterar ett korrekt och säkert utnyttjande av apparaten. Bruksanvisningen innehåller många användbara anvisningar angående funktionen, förutom maskinens tekniska detaljer som hjälper dig att optimera användningen av maskinen. Ifall av försäljning, eller överlåtelse av torkmaskinen, måste du komma ihåg att även överlämna bruksanvisningen till den nya användaren.

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
ANMÄRKNINGAR OCH RÅD FÖR ANVÄNDAREN · Tekniska data BESKRIVNING AV MASKINEN · Extra tillbehör INSTALLATION AV MASKINEN · Installation · Nivellering av torktumlaren · Anslutning till elsystemet · Reglering av tömningen av kondensvattnet utåt · Modifiering av luckans vridning ANVÄNDNING AV MASKINEN · Försiktighetsåtgärder för tyger · Beskrivning av kontrollpanel · Rekommendationer före torkningen · Programtabell · Hur torka UNDERHÅLL · Intern belysning · Tömning av kondensvattenbehållaren · Rengöring och underhåll · Felsökning · Problemlösning STAPLINGSKIT · Säkerhet för staplingskit 3-4 3 5 5 5-7 5 6 6 6 7 7-9 7 7 8 9 9 9-11 9 10 10-11 11 11 12 12

ANMÄRKNINGAR OCH RÅD FÖR ANVÄNDAREN
TEKNISKA DATA
Bredd: Mått: Höjd: Djup: Max. kapacitet Märkeffekt Spänning

59.5 85.0 59.0
7 kg. torr se skylt för egenskaperna se skylt för egenskaperna

MODELL: ........................................................................................................................................................................................................... TILLVERKNINGSNUMMER: .............................................................................................................................................................. INKÖPSDATUM: ..........................................................................................................................................................................................

SE


========3========

4

ANMÄRKNINGAR OCH RÅD FÖR ANVÄNDAREN
Användningen av apparaten måste vara som torktumlare för hushållsbruk varje annan användning betecknas som olämplig och således farlig. Förvara alltid denna bruksanvisningen i närheten av torktumlaren för att på så sätt kunna snabbt konsultera den vid behov. Varje ändring eller försök att skada apparaten kan vara farlig för användaren och orsaka skador på produkten. Vid leverans av den elektriska hushållsapparaten, kontrollera att den är oskadd från eventuella transportskador. Om du upptäcker skador kontakta omgående återförsäljaren. Täck inte torktumlaren med tvätt eller annat. Vid placeringen av apparaten säkerställ att elkabeln inte viks eller trycks samman och att den är lättillgänglig, för eventuella ingrepp. Stäng alltid luckan efter användningen av hushållsapparaten.På så sätt undviker du att barn lutar sig på luckan och välter torktumlaren. Det är förbjudet för barn att använda maskinen utan tillsyn. Torka inte smutsiga plagg i torktumlaren. Torka aldrig plagg som är nersmutsade med substanser som matolja, olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vaxer. Avlägsna dessa substanser med en varm tvätt och en extra mängd tvättmedel innan du lägger dem i torktumlaren. Torka inte artiklar såsom skumgummi, latexgummi, regnkappor, vattentäta tyger, gummimattor artiklar och kläder eller förformade kuddar med block i svampgummi eftersom dessa kan smälta och skada andra tvättplagg eller till och med själva hushållsapparaten. Mjukmedel för tyger, eller liknande produkter, ska användas enligt användningsanvisningarna på förpackningen Om hushållsapparaten säljs eller ges bort, kom ihåg att även leverera denna manual som gör det möjligt för den efterföljande användaren att använda torktumlaren på ett rätt och säkert sätt. Försök inte att själv reparera fel på apparaten eftersom reparationer utförda av ej fackman kan orsaka allvarliga skador och frånta dig rätten till garantireparationer. Reparationer på apparaten kan uteslutande utföras av personal auktoriserad av servicecentren. Enbart originalreservdelar ska användas för reparationerna. Centrifugera eller vrid ur tvätten väl innan du lägger den i torktumlaren. Väl centrifugerad tvätt torkar fortare. Rengör filtret ordentligt varje gång du använder torktumlaren, för att på så sätt säkerställa en perfekt cirkulation av luften. Sätt inte i och dra inte ur stickproppen ur eluttaget med våta händer. Maskinen ska anslutas till ett jordat eluttag i överensstämmelse med säkerhetskraven. Det är förbjudet att ansluta maskinen med förlängningskablar eller fleruttag. Utsätt inte apparaten för atmosfärisk inverkan. Kom ihåg att skilja apparaten från elnätet vid översyner och rengöringar. Om du vill skilja maskinen från eluttaget dra inte i elkabeln utan i stickproppen. Den här apparaten är märkt i överensstämmelse med Europa direktivet 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Genom att säkerställa att denna produkt kasseras på rätt sätt, bidrar användaren att förebygga de potentiellanegativa följderna för miljön och hälsan.

Symbolen på produkten eller i den medföljande dokumentationen anger att denna produkt inte ska hanteras som hushållsavfall utan lämnas in till en lämplig miljöstation för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Gör dig av med den enligt de lokala bestämmelserna för avfallsbortskaffande. För ytterligare informationer om behandling, återvinning av den här produkten, kontakta lämpligt lokalkontor, insamlingsservicen för hushållsavfall eller affären där du köpt den. VARNING!!! Ytorna på vilka den här symbolen visas kan bli varma under funktionen. TILLVERKAREN FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA OLYCKOR ORSAKADE AV URAKTLÅTENHET ATT FÖLJA SÄKERHETSBESTÄMMELSERNA OCH ANVÄNDNINGSANVISNINGARNA

SE


========4========

BESKRIVNING AV MASKINEN
BESKRIVNING AV MASKINEN 1 2 3 Trumlucka. Filter för trumlucka. Övre kondensvattenbehållare* (Om tömningsslangen för kondensvatten inte är direkt ansluten till avloppet, samlas kondensvattnet i den här behållaren). Kontrollpanel. Torktumlaretrumma. 6 7 8 9 10 11 12 Trumöppningsfilter. Märkplåt med tekniska egenskaper. Undre kondensvattenbehållare*. Justerbara fötter. Kondensatorlucka. Undre lucka. Serienummer

5

4 5

* närvarande beroende på modell

2 7

3*

4

5 6 1 12 8* 9

1

10

11

EXTRA TILLBEHÖR Kitet för torkning av ömtåliga plagg eller skor, består av ett löstagbart galler för att torka plagg som behöver särskild behandling.

INSTALLATION AV MASKINEN
INSTALLATION Installationen ska utföras av behörig fackman, i överensstämmelse med tillverkarens anvisningar, eftersom en felaktig installation kan orsaka person- och sakskador. Förvara inte torktumlaren i lokaler där den kan frysa. Frosten kan äventyra elektroniken. Placera torktumlaren i en lokal med ventilation. Täck inte över ventilationshålet på baksidan (fig. 2) och placera den inte på tjocka heltäckningsmattor. Rengör torktrumman invändigt med en fuktig trasa för avlägsna eventuellt damm som avsatts. OBS!!! Ett staplingskit MÅSTE installeras om produkterna staplas. Obs! Om torktumlaren placeras ovanpå en tvättmaskin eller annan produkt, vänligen läs informationen om staplingskitet.

2

SE


========5========

6

INSTALLATION AV MASKINEN
NIVELLERING AV TORTUMLAREN Justerbara fötter. Ställ torktumlaren i vertikalt läge så att den står stadigt på alla fyra fötterna. Nivellera maskinen genom att justera fötterna som beskrivs nedan Lyft upp maskinen något. Justera fötterna vid den rätta höjden (fig. 3). Sänk ner maskinen. OBS!: En dåligt nivellerad maskin kan skada lagren och göra så att de förslits i förtid. Den här maskinen behöver inte fästas vid golvet. ANSLUTNING TILL ELSYSTEMET Säkerställ att spänningen angiven på märkplåten med de tekniska data som sitter på baksidan av apparaten, motsvarar elnätet. Jordfelsbrytare, elkablar och nätuttag måste har parametrar som stöder max. belastningen angiven på märkplåten. Efter installationen ska åtkomsten till elnätet garanteras av en omnipolär strömbrytare. Eluttaget till vilket maskinen ansluts måste vara jordat. Om så inte är fallet, frånsäger sig tillverkaren allt ansvar för eventuella olyckor (fig. 4). Om elkabeln är på något sätt skadad, kontakta det specialiserade servicecentrat. Det är förbjudet att ansluta torktumlaren till elnätet med indirekta element såsom förlängningskablar eller fleruttag. Placera apparaten så att elkabeln är lättillgänglig för att kunna dra ut den om så skulle behövas. Viktigt: Vid slut av torkcykel, skilj torktumlaren från elnätet för att förhindra att ett barn eventuellt kan sätta den i funktion. REGLERING AV TÖMNINGEN AV KONDENSVATTNET UTÅT Det är möjligt att samla upp kondensvattnet i behållaren (fig. 10), men det är även möjligt att ansluta slangen direkt till avloppet. Då elimineras vattnet med pump. Om du vill ansluta kondensvattenslangen direkt till avloppet, gå tillväga som följer: Innan du påbörjar något moment, dra ut stickproppen ur eluttaget.

3

4

5

Dra i slangen som sitter på maskinens baksida för att dra ut den ur dess säte (fig. 5/6) och för in den i avloppet.

6

SE


========6========

INSTALLATION AV MASKINEN
ÖPPNING OCH OMHÄNGNING AV LUCKA Tryck på högersidan av luckan (fig. 7) (luckan öppnas). Om luckan har hängts om tryck på den vänstra sidan.

7

7
Det är möjligt att ändra öppningsriktningen på trumluckan enligt dina behov (fig. 8). OBS!: Detta moment måste uteslutande utföras av behörig fackman. Kontakta teknisk service.

8

ANVÄNDNING AV MASKINEN
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR TYGER Om du är osäker om tygtyp, kontrollera etiketten i plagget. Nästan alla plagg som kan torkas anger speciellt att de är lämpade för maskintorkning. För att undvika statisk elektricitet i plaggen, använd ett mjukmedel under tvättmaskinens sköljningscykel. Avlägsna genast syntetplagg ur trumman för att undvika att de blir skrynkliga. REKOMMANDATIONER FÖRE TORKNINGEN DELNING AV TVÄTTEN Innan du torkar tvätten, centrifugera den med ett varvtal lämpligt för tvättypen. Genom att centrifugera den med maximalt tillåtet varvtal, sparar du upptill 35 % energitid. Ju högre centrifugeringshastighet, desto bättre torkning erhålls. Användningen av mjukmedel i tvätten gör det möjligt att erhålla en bättre torkning och en tidsbesparing. Innan du torkar tvätten i hushållsapparaten, kontrollera om den är lämplig för mekanisk torkning. Se därför symbolerna angivna på tvättrådsetiketterna. Om du inte hittar någon torkningssymbol på etiketten, följ följande regler: Vit/färgad tvätt och skrynkelfri tvätt torkas vid normal temperatur med det speciellt valda torkningsprogrammet. Torka alltid ömtålig tvätt, t.ex. akrylplagg, vid låga temperaturer. Allmänna råd: Jerseytyg drar ofta ihop sig inte bara under tvätten men även under torkningen. Hellinne. Torka enbart om det är angivet av tillverkaren på tvättetiketten. Annars kan tyget bli strävt. Torka inte mörkfärgad tvätt med ljusfärgad; detta för att undvika att den bleks.

SE


========7========

8

ANVÄNDNING AV MASKINEN
BESKRIVNING AV KONTROLLPANEL
CR LR CT LS P

COTTON

COOLING

SYNTHETICS

Ih. Ia. Iv. Ic.
DELAY START PRE-SOFT ANTICREASE RESET EXCLUSION WATER TANK BUZZER SELECTION DRYING/TIME

TIMED SYNTHETICS TIMED COTTON

DELICATE

+ -

START

WOOL

R

H A

V

C U

S

9
P. Programvred. Används för att välja de önskade programmen enligt tygtyp och torkbehov. Förutom att släcka displayen har STOPP-läget också funktionen att återställa maskinen. Om du för någon anledning vill byta program eller att lägga till tvätt, vrid helt enkelt vredet till STOPP, välj det nya programmet och tryck på knappen START. OBS!: Observera!! Du rekommenderas att använda denna funktion enbart om det är ytterst nödvändigt och om återställningsprogrammet har körts i mindre än 3 minuter. OBS!: På vissa modeller med programmet Delay inställt, eller vid cykelslut, släcks displayens bakbelysning efter några minuter. Tryck på vilken knapp som helst för att tända den på nytt. S. Startknapp. Tryck på den här knappen för att starta den inställda torkcykeln. 1 långt beep (cykel startad) 4 långa beep (cykel avslutad) 4 korta beep (trumrotering för funktionen skrynkelfri) V. Larmåterställningsknappen för behållare. Används för att starta torkcykeln efter tömningen av kondensvattenbehållaren (fig. 11) LV. När larmikonen för full behållare blinkar anger den att behållaren är full och att det är nödvändigt att tömma den (cykeln stoppas); fast sken, efter att ha satt tillbaka behållaren anger att funktionen håller på att startas; släckt anger att säkerheten är återställd (cykeln startar på nytt). A. Knappen skrynkelfri aktiverar funktionen vid slutet av torkcykel och tvätten invändigt torktumlaren fortsätter att rotera i en riktning och sedan i den andra i ytterligare sextio minuter för att reducera skrynklingen. Varje rotering signaleras av summern med korta beep.

LS. Lysdioden Start. Släckt anger läget "STOPP"; Tänt med fast sken anger program pågår; Snabbt blinkande H. Tryckknappen skynkelfri senarelägger torkning. anger att det valda programmet är klart att startas; Används för att låta tvätten rotera i trumman under Långsamt blinkande anger programslut. den senarelagda starten för att reducera skrynklinU. Väljarknappen för torkningen är till för att välja gen. önskad fuktighetsgrad i programmen med elektronisk lh. la. lc. Ikonerna summer, skrynkelfri och senkontroll, och tiden för de manuella programmen. arelägg start visade på displayen anger att funktionen Inte alla tillvalsfunktioner är tillgängliga för alla progra är aktiv. m.(se:"PROGRAMTABELL") R. Knappen senarelägg start gör det möjligt att LR. Ikonerna för torkprogrammet med elektronisk senarelägga torkningen till ett max på 16 timmar. kontroll är 4, den valda blinkar medan de andra 3 Vid varje tryck senareläggs starten en timma. Om förblir med fast sken. Med startad cykel förblir enbart du trycker på knappen START anges aktiv fördröjare den valda tänd. på displayen med symbolen h blinkande. Maskinen CT. Torkningstimer. Visar den inställda tiden med steg väntar antalet inställda timmar och startar sedan på 20 minuter till max 2 timmar och 40 minuter för bom- torkcykeln automatiskt. Om strömavbrott inträffar medan senareläggningsullsprogrammet och 2 timmar för syntetprogram. funktionen är aktiv annulleras funktionen. Genom att C. Knappen uteslutning summer. Utesluter summer- trycka på START startar torkcykeln omgående. funktionen som annars är alltid aktiv, valet memoreras CR. Räknare för senarelagd start visar den inställda även när apparaten stängs av. tiden med steg på en timma upp till ett max. på 16 Beepsignalerna är som följer: timmar.

SE


========8========

ANVÄNDNING AV MASKINEN
PROGRAMTABELL

9
MYCKET FUKTIG

PROGRAM MED ELEKTRONISK KONTROLL AV FUKTIGHETEN

TYG BOMULL SYNTET OMTÅLIGA YLLE BOMULL SYNTET
AVKYLNING

MAX. TVÄTTKAPACITET

EXTRA TORR

SKÅPSTORR STRYKTORR

7.0 kg. 3.5 kg. 3.5 kg. 1.5 kg.
TIDSPROGRAM

7.0 kg. 3.5 kg.

0-160 min. 0-120 min.

20 min
HUR TORKA

1) Lägg i tvätten i trumman och stäng luckan. 2) Med torra händer, sätt i torktumlarens stickpropp i eluttaget. 3) Vrid programvredet till Stopp för att återställa eventuella tidigare program, vrid det sedan till det mest lämpliga programmet för tygtypen. 4) Välj med torktumlarens väljarknapp den önskade fuktighetsgraden (Se Programtabell). 5) Välj de önskade tillvalsfunktionerna med de respektive knapparna. 6) Tryck på knappen START för att starta torkningen.

7) Efter avslutad torkning som signaleras av att lysdioden start blinkar, av summern och meddelandet END på displayen vrid tillbaka väljaren till läget STOPP 8) Öppna trumluckan och ta ut tvätten. 9) Stäng luckan igen. 10) Med torra händer dra ut torktumlarestickproppen ur eluttaget.

UNDERHÅLL
INTERN BELYSNING

10

Belysningen är invändig. För att byta lampan gå tillväga som följer: Skilj stickproppen från eluttaget eller slå ifrån huvudströmbrytaren; Avlägsna lampskyddet; Dra ut lampan (fig. 10); Observera!! avänd inte lampor på mer än 15 W! Montera lampskyddet på nytt.

SE


========9========

10

UNDERHÅLL
TÖMNING AV KONDENSVATTENBEHÅLLAREN Om den inte har anslutits direkt till avloppet samlas kondensvattnet upp i behållaren (fig. 11). Behållaren ska tömmas efter varje torkcykel. För att tömma den gå tillväga som följer: Dra ut behållaren ur torktumlaren (fig. 11);

11

Töm behållaren; tömningsöppningen sitter på den övre högra sidan (fig. 12); Efter att ha tömt den sätt tillbaka den ända till botten; När du glömmer att tömma behållaren eller när den fylls under torkningen, blinkar larmlysdioden för kondensvattenbehållaren och torktumlaren stannar. Gå senare tillväga som beskrivits ovan. För att fortsätta det avbrutna programmet, tryck på knappen (V) återställning av behållarelarmet (fig. 9).

12
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Slå av spänningen på apparaten innan du börjar rengöra den. Det är viktigt att rengöra apparaten efter varje tvätt, för att spara tid för torkningen och således energi. 1. Filter för trådar i luckan (fig. 13). 2. Filter för trådar i maskinöppningen (fig. 14). 3. Kondensator (fig. 15). Avlägsna filtret genom att dra det uppåt och rengör det (fig. 13). Dessutom är det möjligt att avlägsna de båda filtren för trådar från maskinöppningen och rengöra dem (fig. 14). OBS!: Närvaro av fibrer i filtret beror inte på torkningen. Trådarna kommer från trasiga tygfibrer eller upprivna tyger under tvätten och framförallt från förslitning av klädesplagget. Rengöringen är enklare om du låter varmt vatten rinna över.

13

14
Det rekommenderas att rengöra kondensatorn två eller tre gånger per år (fig. 15/18). Öppna luckan och vrid spaken till vertikalt läge och avlägsna locket (fig. 15).

15
SE


========10========

UNDERHÅLL
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Vrid de 3 spakarna till vertikalt läge och dra ut kondensatorn (fig. 16).

11

16 17 18
Tvätta kondensatorn på fram- och baksidan och på sidorna genom att rikta vattenstrålen såsom visas på (fig.17/18). För att erhålla en perfekt avdroppning lägg kondensatorn på sidan på en handduk. När den har torkat, återmontera kondensatorn genom att utföra momenten i motsatt ordning.

IFELSÖKNING Alla elektriska apparater är utsatta för fel. Kom ihåg att i dessa fall måste man kontakta en kvalificerad tekniker. Men du kan själv lösa många problem som uppträder. Viktigt: Ifall av felfunktion, kom ihåg att omgående skilja maskinen från elnätet. Innan du kontaktar vårt servicecentra, kontrollera följande angivna punkter.

PROBLEMLÖSNING 1) Luckan är ordentligt stängd. 2) Startknappen har tryckts. · säkerställ att: Tvätten torkar inte 1) Du har utfört anslutningen till elnätet. Om maskinen inte startar 2) Att eluttaget är funktionsdugligt: 2a) ingen säkring har gått. (Kontrollen är lätt, det räcker med att ansluta en annan apparat såsom en bordslampa). 2b) Alla anvisningar i bruksanvisningen har följts. Om maskinen inte startar · säkerställ att: Efter att ha utfört de ovan beskrivna momenten och apparaten fortfarande inte fungerar korrekt meddela felet till det närmaste servicecentrat. Uppge vänligen modell, tillverkningsnummer och typ av fel. Dessa informationer gör det möjligt för teknikern på servicecentrat att förse sig med de nödvändiga reservdelarna och, således, garantera en snabb och effektiv utföring av reparationen. · säkerställ att: 1) Hålet för luftutloppet inte är täppt. 2) Rengör luddfi lter och kondensator. 3) Filtret inte är tilltäppt. (Kom ihåg när du öppnar luckan att torktumlarens inre delar och tvätten kan vara mycket varma).

SE


========11========

12

STAPLINGSKIT
Inuti produkten, finns ett tillgängligt tillbehör för att komplettera installationen och möjliggöra att torkaren monteras ovanpå en frontmatad tvättmaskin, och således spara utrymme. Om torktumlaren staplas ovanpå en tvättmaskin, MÅSTE staplingskitet användas. Installatören kontrollerar om din tvättmaskin är lämplig för denna typ av installation. SÄKERHET FÖR STAPLINGSKIT Din och andras säkerhet är ytterst viktig. Denna manual innehåller talrika rekommendationer och varningar för en säker användning av detta staplingssystem. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom och följer dessa anvisningar och de nämnda säkerhetsvarningarna. SÄKERHETSVARNINGSSYMBOL Denna symbol varnar dig för potentiella faror som kan vara livshotande för dig och/eller andra personer. Alla säkerhetsvarningar föregås av varningssymbolen och ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder följande: FARA: Om denna varning INTE iakttas omgående, kan handlingen leda till allvarlig skada eller död. FARA: Om denna varning INTE iakttas omgående, kan handlingen leda till allvarlig skada eller död. Alla säkerhetsvarningar ger precis information om den potentiella faran, metoderna som ska användas för att reducera olycksrisken och följderna av åsidosättandet av de givna anvisningarna.

INSTALLATIONSANVISNINGAR
UTRUSTNING OCH DELAR Innan du påbörjar installationen, anskaffa de nödvändiga verktygen och delarna. Nödvändiga verktyg och utrustning TORX® T20 skruvmejsel 24 mm skruvnyckel 2 hörndelar av expanderad polystyren tagna från förpackningsmaterialet 1 mjuk trasa och vatten med diskmedel 17 17
A B

C

Levererade delar (fig.17) Öppna kitet och kontrollera att alla delar finns med. A. Fotankare B. Konsoler C. B. C. TORX® skruvar TORX® ÄR DET REGISTRERADE VARUMÄRKET AV TEXTRON INNOVATIONS INC.

INBYGGD ELLER SKÅPINSTALLATION VIKTIGT: Tvättmaskins-/torktumlarstapeln kan även installeras i en nisch eller ett skåp. För detta ändamål, kontrollera placeringen av vattentillförselventilerna och det jordade eluttaget. Om några ändringar behöver göras på vattentillförselventilerna, eluttaget eller elkabeln, be servicecentrat att utföra arbetet. De nedanstående visade måtten refererar till minimumutrymmet som krävs. Ett ytterligare utrymme ska lämnas för att underlätta installationsarbetet och underhållsändamål.

SE


========12========

INSTALLATIONSANVISNINGAR
18
12" (30.5 cm)

13

INBYGGD ELLER SKÅPINSTALLATION Ytterligare utrymme kan krävas för att kompensera formen av väggar, dörrar och golv (fig. 18).

TORKTUMLARE

TVÄTTMASKIN

0" (0 cm)

0" (0 cm)

19

3" (7.6 cm)

Det är tillrådligt att lämna ett ytterligare utrymme på 2.5 cm på torktumlarens sidor för att reducera överföringen av vibrationer och oväsen (fig. 19).

1" (2.5 cm)

20
48 in. 2 (310 cm 2)

3" (7.6 cm)

Om stapeln ska installeras i skåp med enkel lucka, ska den övre och undre delen av luckan åtminstone förses med en minimum ventilation (fig. 20). En jalusilucka med motsvarande antal ventilationsöppningar kan också användas (fig. 20).

24 in. 2 (155 cm 2)

3" (7.6 cm)

NIVELLERING AV TVÄTTMASKINEN 1. Med hjälp av 2 eller fler personer, flytta tvättmaskinen så nära som möjligt till dess slutliga installationsplats. 2. Nivellera tvättmaskinen som beskrivits i tvättmaskinens bruksanvisning. VARNING: Tung vikt. Använd två eller fler personer för att transportera och installera tvättmaskinen. ÅSIDOSÄTTANDE AV DENNA VARNING KAN LEDA TILL RYGGSKADA ELLER ANNAT. FASTSÄTTNING AV STAPELKONSOLERNA 1. Placera de två hörnbitarna i expanderad polystyren på golvet. 2. Med hjälp av två eller fler personer, ta ett fast grepp i tvättmaskinskroppen och sänk ner den med framsidan nedåt på den expanderade polystyrenen. VARNING: Tung vikt. Använd två eller fler personer för att transportera och installera torktumlaren. ÅSIDOSÄTTANDE AV DENNA VARNING KAN LEDA TILL RYGGSKADA ELLER ANNAT.

SE


========13========

14

INSTALLATIONSANVISNINGAR
FASTSÄTTNING AV STAPELKONSOLERNA 3. Avlägsna de två skruvarna från torktumlarens botten och förvara dem (enbart för ventilerade torktumlarmodeller). 4. Fäst de två konsolerna på tvättmaskinens bakkant, som visas (fig. 22), med de två skruvarna levererade med kitet.

21

A. Avlägsna de två skruvarna (enbart för ventilerade torktumlarmodeller fig. 22).

22

A

B. Fäst konsolerna (fig. 23/24).

24

23

B

Kondensmodell

Ventilerad modell

B

5. Använd en 24mm skruvnyckel för att skruva i de fyra fötterna på torktumlaren så långt det går och i kontakt med torktumlarens botten. Använd inte överdriven kraft. 6. Placera torktumlaren i upprätt läge. 7. Använd den mjuka trasan och vattnet med diskmedel för att rengöra tvättmaskinens ovansida. Detta för att säkerställa att de levererade adhesiva fotstöden fäster ordentligt på ytan.

INSTALLERING AV TORKTUMLAREN OVANPÅ TVÄTTMASKINEN 1. Med hjälp av 2 eller fler personer, lyft upp torktumlaren och placera den ovanpå tvättmaskinen. Säkerställ att staplingskonsolerna är placerade bort från tvättmaskinens bakkant.

VARNING: Tung vikt. Använd två eller fler personer för att transportera och installera torktumlaren. ÅSIDOSÄTTANDE AV DENNA VARNING KAN LEDA TILL RYGGSKADA ELLER ANNAT.

SE


========14========

INSTALLATIONSANVISNINGAR
INSTALLATION AV TORKTUMLARE OVANPÅ TVÄTTMASKINEN

15

25

2. Skjut fram torktumlaren mot tvättmaskinens front. Staplingskonsolerna skjuter över tvättmaskinens bakkant och på plats (fig. 25/26).

26

Förankring av torktumlarens framfötter

27

3. Luta torktumlaren bakåt för att lyfta av de två framfötterna på tvättmaskinen. Håll torktumlaren i detta läge och fäst en av fotankarna på en av torktumlarens framfötter. Referera till den långsides figuren för rätt placering av fotankaret (fig.27). A. När installationen är slutförd, ska denna kant vara synlig framifrån. 4. Avlägsna filmen som täcker adhesiven på fotankarets undre del.

A

VIKTIGT: Adhesiven fäster omgående på kontakten. Säkerställ därför att fotankaret är i rätt läge innan det kommer i kontakt med tvättmaskinen. Om tvättmaskins-/torktumlarstapeln måste flyttas till en annan plats i framtiden, ska fotankarna inte avlägsnas. När de en gång har tagits bort, kommer fotankarna inte längre att kunna fästa på ytan. 5. Håll fotankaret i läge och flytta torktumlaren ovanpå tvättmaskinen. Fotankaret förblir i rätt läge, fasthäftat ovanpå tvättmaskinen. 6. Upprepa momentet för den andra framfoten. FULLBORDA INSTALLATIONEN 1. Kontrollera att de båda konsolerna på tvättmaskinens baksida är fast förankrade på plats. Om det finns något spel i konsolerna, använd en 24mm skruvnyckel för att dra åt de två bakre fötterna på torktumlaren för att säkerställa att konsolerna är fast förankrade till tvättmaskinens bakkant. 2. Lyft torktumlarens framsida för att justera de två framfötterna till samma höjd som bakfötterna. 3. Placera ett vattenpass på torktumlarens ovansida för att säkerställa att den står korrekt. Kontrollera först nivån från en sida till den andra, sedan från framsidan till baksidan. Om tvättmaskinen och torktumlaren inte är vågräta, justera torktumlarens fötter så mycket som är nödvändigt och upprepa kontrollen med vattenpasset.

SE


========15========

16

ANMÄRKNINGAR:
................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................


========16========

SUOMI
Arvoisa asiakas, Kiitos että valitsit meidän tuotteemme. Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen liitäntää ja käyttämistä. Toimintaperiaatteiden tunteminen takaa laitteen oikean ja turvallisen käytön. Käyttöohjeissa on paljon hyödyllisiä tietoja toiminnasta sekä teknisiä tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään laitetta parhaalla mahdollisella tavalla. Jos laite myydään tai luovutetaan muille, myös käyttöohjeet täytyy antaa uudelle käyttäjälle.

17

SISÄLLYSLUETTELO
HUOMAUTUKSIA JA OHJEITA KÄYTTÄJÄLLE · Tekniset tiedot KONEEN KUVAUS · Lisävarusteet KONEEN ASENNUS · Asennus · Kuivaajan tasapainottaminen · Sähköverkkoon liitäntä · Lauhdeveden tyhjennyksen johtaminen ulkopuolelle · Luukun suunnan vaihtaminen KONEEN KÄYTTÖ · Kuituja koskevia varotoimia · Ohjauspaneelin kuvaus · Suosituksia ennen kuivaamista · Ohjelmataulukko · Kuivaaminen HUOLTO · Sisävalo · Lauhdevesisäiliön tyhjennys · Puhdistus ja huolto · Vianetsintä · Ongelmien ratkaisu 17-18 17 18 18 19-21 19 20 20 20 21 21-23 21 21 22 23 23 23-24 23 24 24-25 25 25

HUOMAUTUKSIA JA OHJEITA KÄYTTÄJÄLLE
TEKNISET TIEDOT
Leveys: Mitat: Korkeus: Syvyys: Maksimitäyttö Nimellisteho Jännite

59.5 85.0 59.0
7 kg kuivaa pyykkiä katso arvokilpeä katso arvokilpeä

MALLI: ........................................................................................................................................................................................................... VALMISTUSNUMERO: .................................................................................................................................................................... OSTOPÄIVÄ: ............................................................................................................................................................................................

FI


========17========

18

HUOMAUTUKSIA JA OHJEITA KÄYTTÄJÄLLE
Tätä laitetta saa käyttää ainoastaan kotitalouden kuivaajana. Kaikenlainen muu käyttö on väärinkäyttöä ja se on vaarallista. Säilytä tämä käyttöohje aina kuivaajan läheisyydessä, jotta se on käytettävissä tarvittaessa. Kaikki koneen muutokset tai peukalointiyritykset ovat käyttäjälle vaarallisia ja vahingoittavat tuotetta. Tarkista kodinkonetta vastaanottaessasi, että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Mikäli havaitset vaurioita, ota heti yhteys jälleenmyyjään. Älä peitä kuivaajaa pyykillä tai muilla esineillä. Varo konetta sijoittaessasi, ettei virtajohto joudu mutkalle tai puristuksiin, ja varmista, että se on saavutettavissa tarvittaessa. Sulje luukku aina koneen käytön jälkeen. Näin lapset eivät voi nojata luukkuun aiheuttaen koneen kaatumisvaaran. Lapset eivät saa käyttää konetta ilman valvontaa. Älä kuivaa koneessa likaisia vaatteita. Älä koskaan kuivaa vaatteita, joissa on ollut seuraavien aineiden tahroja: ruokaöljy, raakaöljy, asetoni, alkoholi, bensiini, kerosiini, tahranpoistoaine, tärpätti, vaha. Poista nämä aineet ennen kuivaajaan laittamista pesemällä kankaat lämpimässä vedessä ja lisäämällä pesuainetta. Älä kuivaa vaahtokumia, lateksia, sadetakkeja, vesitiiviitä kankaita, kumimattoja tai vaahtomuovia sisältäviä vaatteita tai tyynyjä, koska ne saattavat sulaa ja vahingoittaa muita vaatteita tai jopa konetta. Huuhteluaineita tai muita vastaavia aineita täytyy käyttää pakkauksen ohjeiden mukaisesti. Jos laite myydään tai luovutetaan muille, tämän käyttöohjeen tulee seurata sitä, jotta seuraava käyttäjä osaa käyttää kuivaajaa oikein ja turvallisesti. Älä yritä itse korjata laitetta, koska muiden kuin ammattitaitoisten teknikoiden suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa vakavia vahinkoja ja saavat korjaustakuun raukeamaan. Konetta saa korjata ainoastaan huoltopisteiden valtuutettu henkilökunta. Korjaustoimenpiteissä saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Linkoa tai väännä pyykki hyvin ennen kuivaajaan laittamista. Hyvin lingottu pyykki kuivuu nopeammin. Puhdista sihti huolellisesti jokaisen käytön jälkeen kunnollisen ilmankierron takaamiseksi. Älä irrota pistoketta tai laita sitä pistorasiaan märin käsin. Kone tulee liittää maadoitettuun, turvallisuusvaatimukset täyttävään pistorasiaan. Koneen liittäminen jatkojohtojen tai jakorasioiden avulla on kielletty. Älä altista konetta ilmastotekijöille. Muista aina kytkeä kone irti sähköverkosta korjaustoimenpiteitä ja puhdistamista varten. Kun haluat irrottaa pistokkeen pistorasiasta, älä vedä johdosta vaan tartu pistokkeeseen. Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskevan Euroopan direktiivin 2002/96/EU (WEEE) mukaisesti. Varmista, että laite hävitetään oikealla tavalla, näin autat välttämään mahdolliset ympäristöä ja terveyttä uhkaavat haitat. Merkki tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se tulee toimittaa sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisätietoja tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. HUOMIO!!! Pinnat, joissa näkyy tämä merkki, saattavat toiminnan aikana kuumentua. VALMISTAJA EI MILLÄÄN TAVOIN VASTAA MAHDOLLISISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TURVALLISUUS- TAI KÄYTTÖOHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ

FI


========18========

KONEEN KUVAUS
KONEEN KUVAUS 1 2 3 Rummun luukku Luukun sihti Ylempi lauhdevesisäiliö* (Mikäli lauhdeveden tyhjennysletku ei ole liitetty suoraan poistoputkeen, vesi kerääntyy tähän säiliöön). Ohjauspaneeli Kuivausrumpu Rummun sihti 7 8 9 Arvokilpi Alempi lauhdevesisäiliö* Säädettävät jalat

19

10 Lauhduttimen luukku 11 Alaluukku 12 Sarjanumero * mallikohtainen

4 5 6

2

3*

4

7

5 6 1 12 8* 9

1

10

11

LISÄVARUSTEET Arkojen vaatteiden tai kenkien kuivausteline on irrotettava ritilä erikoiskäsittelyä vaativien vaatteiden kuivaamista varten.

KONEEN ASENNUS
ASENNUS Asennuksen saa suorittaa ainoastaan pätevä ammattihenkilökunta ja se on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaisesti, koska vääränlainen asennus voi aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Älä sijoita kuivaajaa tilaan, jossa se saattaa jäätyä. Jäätyminen voi vahingoittaa koneen elektronisia osia. Sijoita kuivaaja tuuletettuun tilaan. Älä peitä koneen takana olevaa tuuletusaukkoa (kuva 2) äläkä laita konetta paksun kokolattiamaton päälle. Puhdista kuivausrummun sisus kostealla liinalla siihen kerääntyvän pölyn poistamiseksi. VAROITUS!!! Jos laitteet asetetaan päällekkäin, TÄYTYY asentaa päällekkäinasettamissarja. Huomaa! Jos kuivaaja sijoitetaan pesukoneen tai muun tuotteen päälle, lue päällekkäinasettamissarjan tiedot.

2

FI


========19========

20
Nosta konetta hieman.

KONEEN ASENNUS
KUIVAAJAN TASAPAINOTTAMINEN Säädettävät jalat. Sijoita kuivaaja pystysuoraan niin että se on tukevasti kaikkien neljän jalan päällä. Tasapainota kone säätämällä jalkoja seuraavalla tavalla Säädä jalat oikealle korkeudelle (kuva 3). Laske kone alas. HUOMAA: Epätasapainossa olevan koneen laakerit saattavat vahingoittua ja kulua ennen aikojaan. Tätä kuivaajaa ei tarvitse kiinnittää lattiaan. SÄHKÖVERKKOON LIITÄNTÄ Varmista, että koneen takana sijaitsevassa arvokilvessä mainittu jännite vastaa sähköverkon jännitettä. Turvakatkaisimen, virtajohtojen ja pistorasian täytyy vastata arvokilvessä mainittua enimmäiskuormitusta. Asennuksen päätyttyä moninapaisen verkkokytkimen täytyy taata sähköverkkoon liitäntä. Pistorasian, johon kone liitetään, täytyy olla maadoitettu. Muussa tapauksessa valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista (kuva 4). Jos virtajohto on jollain tavoin vahingoittunut, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Kuivaajaa ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdon tai jakorasian kautta. Sijoita laite siten, että virtajohto on helposti saavutettavissa ja sen voi tarvittaessa irrottaa pistorasiasta.

3

4

Tärkeää: Kytke kone irti sähköverkosta jokaisen kuivausjakson jälkeen, jotta lapset eivät pääse vahingossa käynnistämään sitä. LAUHDEVEDEN TYHJENNYKSEN JOHTAMINEN ULKOPUOLELLE Lauhdevesi voidaan kerätä säiliöön (kuva 10), mutta on myös mahdollista liittää letku suoraan poistoputkeen. Tällöin pumppu poistaa veden. Jos haluat liittää lauhdeveden letkun suoraan poistoputkeen, toimi seuraavalla tavalla: Irrota pistoke pistorasiasta ennen minkään toimenpiteen aloittamista.

5

Vedä esiin koneen takana oleva letku (kuva 5/6) ja aseta se poistoliitokseen.

6

FI


========20========

KONEEN ASENNUS
LUUKUN AVAAMINEN JA SUUNNAN VAIHTAMINEN Paina luukkua oikealta puolelta (kuva 7) (luukku avautuu). Jos luukku on toisin päin, paina sen vasenta puolta.

21

7
Rummun luukun suuntaa voidaan muuttaa tarpeen mukaan (kuva 8). HUOMAA: Toimenpiteen saa suorittaa vain pätevä henkilökunta. Ota yhteys huoltopalveluun.

8

KONEEN KÄYTTÖ
KUITUJA KOSKEVIA VAROTOIMIA Jos et ole varma kuitutyypistä, katso hoito-ohjemerkintää. Melkein kaikissa rumpukuivauksen kestävissä vaatteissa on tätä osoittava merkintä. Käytä pesukoneen huuhtelujaksossa huuhteluainetta vaatteiden staattisen sähkön välttämiseksi. Ota synteettiset kuidut heti pois rummusta, jotta ne eivät rypisty.

SUOSITUKSIA ENNEN KUIVAAMISTA PYYKIN LAJITTELU Ennen pyykin kuivaamista se täytyy lingota sopivalla linkousnopeudella. Jos linkoat pyykin suurimmalla mahdollisella nopeudella, säästät jopa 35 % aikaa ja energiaa. Mitä suurempi linkousnopeus sitä parempi kuivaustulos. Huuhteluaineen käyttäminen pesukoneessa parantaa kuivausta ja säästää aikaa. Ennen pyykin kuivaamista koneessa on tarkistettava, että se sopii rumpukuivaukseen. Katso siis hoito-ohjemerkintöjä. Mikäli hoito-ohjeessa ei ole rumpukuivauksen merkintää, noudata seuraavia ohjeita: Valko/kirjopyykki sekä helposti siliävä pyykki kuivataan valitun kuivausohjelman normaalissa lämpötilassa. Kuivaa arat kuidut, kuten akryyli, aina alhaisessa lämpötilassa. Neuvoja: Jersey kutistuu usein ei ainoastaan pesun vaan myös kuivauksen aikana. Pellava. Kuivaa koneessa vain jos valmistajan hoitoohjeessa on rumpukuivauksen merkki. Muuten kankaasta voi tulla karheaa. Älä kuivaa tummia värejä yhdessä vaaleiden kanssa, näin vältät mahdollisen värjääntymisen.

FI


========21========

22

KONEEN KÄYTTÖ
OHJAUSPANEELIN KUVAUS
CR LR CT LS P

COTTON

COOLING

SYNTHETICS

Ih. Ia. Iv. Ic.
DELAY START PRE-SOFT ANTICREASE RESET EXCLUSION WATER TANK BUZZER SELECTION DRYING/TIME

TIMED SYNTHETICS TIMED COTTON

DELICATE

+ -

START

WOOL

R

H A

V

C U

S

P. Ohjelmanvalitsimella valitaan sopiva ohjelma kuitutyypin ja omien vaatimusten mukaisesti. Asento STOP sammuttaa näytön ja nollaa koneen toiminnot. Jos jostain syystä päätät muuttaa ohjelmaa tai haluat lisätä pyykkiä, vie valitsin asentoon STOP, valitse sitten uusi ohjelma ja paina painiketta START. HUOMAA: Varoitus!! On suositeltavaa käyttää tätä toimintoa vain kun se on välttämätöntä ja vain kun nollattava ohjelma on ollut toiminnassa alle 3 minuuttia. HUOMAA: Joissain malleissa, kun käynnistys on ajastettu tai jakson päättyessä, näytön taustavalo sammuu muutaman minuutin kuluttua. Se syttyy uudelleen koskettamalla mitä tahansa painiketta. S. Start-painike Tätä painiketta painamalla kuivaaja aloittaa valitun kuivausjakson. LS. Start-merkkivalo ei pala asennossa "STOP". Kun se palaa, ohjelma on käynnissä. Nopea vilkkuminen osoittaa, että valittu ohjelma voidaan käynnistää. Hidas vilkkuminen osoittaa ohjelman päättymisen. U. Kuivauksen valintapainikkeella valitaan elektronisesti ohjattujen ohjelmien kosteustaso ja manuaalisten ohjelmien kuivausaika. Kaikki valinnat eivät ole voimassa kaikissa ohjelmissa (katso: "OHJELMATAULUKKO") LR. Elektronisesti ohjattujen ohjelmien kuvakkeita on 4, valittu kuvake vilkkuu ja muut 3 palavat. Kun jakso on käynnistetty vain valitun ohjelman kuvake palaa. CT. Ajan laskin näyttää asetetun ajan 20 minuutin välein, pisin aika on 2 tuntia ja 40 minuuttia puuvillaohjelmassa ja 2 tuntia ohjelmassa synteettiset. C. Äänimerkin hiljentämispainike poistaa äänimerkin käytöstä, muuten se on aina aktiivinen. Valinta pysyy muistissa myös koneen sammuttamisen jälkeen. Signaalit ovat:

1 pitkä äänimerkki (jakso käynnistynyt) 4 pitkää äänimerkkiä (jakso päättynyt) 4 lyhyttä äänimerkkiä (rummun pyörintä rypistymisen estotoiminnossa) V. Altaan hälytyksen kuittauspainikkeella käynnistetään kuivausjakso uudelleen lauhdeveden säiliön tyhjentämisen jälkeen (kuva 11) LV. Altaan täyttymisen hälytyskuvake osoittaa, että säiliö on täynnä ja se täytyy tyhjentää (jakso pysähtyy). Kun se palaa jatkuvasti säiliön paikalleen asettamisen jälkeen, toiminto aktivoituu uudelleen. Kun kuvake ei pala, turvalaite on palautettu (jakso käynnistyy uudelleen). A. Rypistymisen estopainike aktivoi toiminnon, joka kuivausjakson päätyttyä pyörittää rumpua molempiin suuntiin 60 minuutin ajan estäen pyykin rypistymisen. Jokaisen pyörähdyksen ilmaisee lyhyt äänimerkki. H. Ajastetun kuivauksen rypistymisen estopainike pyörittää pyykkiä rummussa rypistymisen estämiseksi viiveajan aikana. lh. la. lc. Äänimerkin, rypistymisen eston ja käynnistyksen ajastuksen kuvakkeet näytössä osoittavat, että toiminto on aktivoitu. R. Ajastetun käynnistyksen painike mahdollistaa kuivauksen käynnistämisen siirtämisen enintään 16 tuntia myöhemmäksi. Jokainen painallus siirtää käynnistymistä tunnin eteenpäin. Kun painat START-painiketta ajastuksen ollessa aktivoituna, näyttöön tulee vilkkuva h, kone odottaa asetetun ajan ja käynnistää sitten kuivausjakson. Jos odotusaikana sattuu sähkökatko, asetus peruuntuu ja jakso käynnistyy välittömästi kun START-painiketta painetaan. CR. Viiveajan laskin näyttää asetetun ajan tunnin välein enintään 16 tuntiin saakka.

FI


========22========

0-160 min. 0-120 min.


========23========

24

HUOLTO
LAUHDEVESISÄILIÖN TYHJENNYS Jos tyhjennystä ei ole liitetty suoraan poistoputkeen, lauhdevesi kerääntyy säiliöön (kuva 11). Säiliö täytyy tyhjentää jokaisen kuivausjakson jälkeen. Säiliö tyhjennetään seuraavalla tavalla: Ota säiliö koneesta (kuva 11).

11

Tyhjennä säiliö; tyhjennysaukko on oikealla puolella ylhäällä (kuva 12). Kun säiliö on tyhjä työnnä se paikalleen pohjaan saakka. Jos unohdat tyhjentää säiliön tai jos se täytyy kuivauksen aikana, lauhdevesialtaan hälytysmerkkivalo vilkkuu ja kone pysähtyy. Toimi edellä annettujen ohjeiden mukaan. Kun haluat jatkaa keskeytynyttä jaksoa, paina painiketta (V) altaan hälytyksen kuittaus (kuva 9).

12
PUHDISTUS JA HUOLTO Kytke kone irti sähköverkosta ennen puhdistuksen aloittamista. On tärkeää puhdistaa kone jokaisen käytön jälkeen, näin säästät aikaa ja energiaa. 1. Luukun nukkasihti (kuva 13). 2. Täyttöaukon nukkasihti (kuva 14). 3. Lauhdutin (kuva 15). Irrota sihti vetämällä sitä ylöspäin ja puhdista se (kuva 13).

13

Voit myös irrottaa täyttöaukon kaksi nukkasihtiä ja puhdistaa ne (kuva 14). HUOMAA: Nukka sihdissä ei riipu kuivauksesta. Nukka tulee pesun aikana rikkoutuneen tai nukkaantuneen kankaan kuiduista ja ennen kaikkea vaatteen kulumisesta. Puhdistaminen käy yksinkertaisesti lämpimässä juoksevassa vedessä.

14
On suositeltavaa puhdistaa lauhdutin pari kolme kertaa vuodessa (kuva 15/18). Avaa luukku kääntämällä kahva pystysuoraan ja irrota kansi (kuva 15).

15
FI


========24========

HUOLTO
PUHDISTUS JA HUOLTO Käännä 3 kahvaa pystysuoraan ja irrota lauhdutin (kuva 16).

25

16 17 18
Pese lauhdutin edestä ja takaa sekä sivuilta vesisuihkulla kuten kuvassa (kuvat 17/18). Aseta lauhdutin kyljelleen pyyhkeen päälle, jotta kaikki vesi valuu pois. Kun lauhdutin on kuiva, aseta se paikalleen suorittaen yllä kuvatut toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

VIANETSINTÄ Kaikki sähkölaitteet saattavat vioittua. Muista, että tällöin on kutsuttava pätevä teknikko. Voit kuitenkin itse ratkaista useita ongelmia. Tärkeää: Toimintahäiriön sattuessa kone täytyy välittömästi kytkeä irti sähköverkosta. Tarkista alla mainitut kohdat ennen huoltopalvelun kutsumista.

ONGELMIEN RATKAISU Jos kone ei käynnisty 1) luukku on kunnolla kiinni · Varmista, että: 2) Start-painiketta on painettu 1) kone on kytketty sähköverkkoon Pyykki ei kuivu 2) pistorasiassa on jännite: · Varmista, että: 2a) Onko sulake palanut? (Tarkistaminen 1) ilma-aukko ei ole tukossa on helppoa, voit tehdä sen toisella 2) Rengör luddfi lter och kondensator. laitteella, esimerkiksi pöytälampulla). 3) sihti ei ole tukossa (Muista luukkua avates2b) Onko käyttöoppaan ohjeita noudatetsasi, että kuivaajan sisus ja pyykki saattavat tu? olla hyvin kuumia). Jos kone ei käynnisty · Varmista, että:

Jos laite ei yllä kuvattujen tarkistusten jälkeen vieläkään toimi moitteettomasti, ilmoita viasta lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ilmoita koneen malli, valmistusnumero sekä vian laatu. Näiden tietojen avulla huoltoteknikko voi hankkia tarvittavat varaosat ja taata pikaisen ja tehokkaan korjauksen.

FI


========25========

26

STABLERAMME
På innsiden av apparatet finnes tilleggsutstyr for å fullføre installasjonen og plassere tørketrommelen oppå en frontmatet vaskemaskin slik at du sparer plass. Hvis tørketrommelen plasseres oppå en vaskemaskin, MÅ stablerammen brukes. Installatøren vil undersøke om din vaskemaskin er egnet for denne typen installasjon. PÄÄLLEKKÄINASETTAMISSARJAN TURVALLISUUS Sinun sekä muiden turvallisuus on erittäin tärkeää. Tässä ohjekirjassa on useita suosituksia ja varoituksia tämän päällekkäinasettamissarjan turvallista käyttöä varten. Suosittelemme, että luet nämä ohjeet huolellisesti ja noudatat mainittuja turvallisuutta koskevia ohjeita. TURVAVAROITUKSEN MERKKI Tämä merkki varoittaa mahdollisesta, jopa hengenvaarallisesta, sinua ja/tai muita uhkaavasta vaarasta. Kaikkia turvavaroituksia edeltää turvavaroituksen merkki sekä sana "VAARA" tai "VAROITUS". Näiden sanojen merkitys on seuraava: VAARA: ELLEI tätä varoitusta välittömästi noudateta, toimenpide saattaa johtaa vakavaan vammaan tai hengenvaaraan. VAARA: ELLEI tätä varoitusta välittömästi noudateta, toimenpide saattaa johtaa vakavaan vammaan tai hengenvaaraan. Kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset antavat tarkkoja tietoja mahdollisesta vaarasta, menettelyistä riskin pienentämiseksi sekä annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisen seurauksista.

ASENNUSOHJEET
VARUSTEET JA OSAT Ennen asennuksen aloittamista on hankittava tarvittavat työkalut ja osat. Tarvittavat työkalut ja osat TORX® T20 ruuvitaltta 24 mm ruuviavain 2 pakkausmateriaalista otettua polystyreenikulmapalaa 1 pehmeä liina ja vettä sekä hellävaraista pesuainetta 17 17
A B

C

Toimitetut osat (kuva 17) Avaa pakkaus ja tarkista, että siinä ovat kaikki osat. A. Jalkojen kiinnittimet B. Tuet C. B. C. -TORX® ruuvit TORX® ON TEXTRON INNOVATIONS INC:N REKISTERÖITY TAVARAMERKKI. UPOTUS TAI KAAPPIIN ASENNUS TÄRKEÄÄ: Pesukone/kuivaajayhdistelmä voidaan asentaa syvennykseen tai kaappiin. Tätä varten on tarkistettava veden ottohanojen sekä maadoitetun pistorasian sijainti. Jos vedenottohanoihin, verkkopistorasiaan tai virtajohtoon täytyy tehdä muutoksia, kutsu huoltopalvelu tekemään ne. Alla näkyvät mitat viittaavat tarvittavaan vähimmäistilaan. Asennustyön helpottamiseksi ja huoltoa varten on hyvä jättää lisää tilaa.

FI


========26========

ASENNUSOHJEET
18
12" (30.5 cm)

27

UPOTUS TAI KAAPPIIN ASENNUS Lisätilaa voidaan tarvita kompensoimaan seinien, ovien ja lattioiden muotoa (kuva 18).

KUIVAAJA

PESUKONE
0" (0 cm) 0" (0 cm)

19

3" (7.6 cm)

On suositeltavaa jättää 2,5 cm lisää tilaa kuivaajan sivuille tärinän ja melun vähentämiseksi (kuva 19).

1" (2.5 cm)

20
48 in. 2 (310 cm 2)

3" (7.6 cm)

Jos yhdistelmä asennetaan yksioviseen kaappiin, oven ylä- ja alareunasta täytyy päästä edes jonkin verran tuuletusta (kuva 20). On myös mahdollista käyttää säleovea, jossa on tuuletusaukot (kuva 20).

24 in. 2 (155 cm 2)

3" (7.6 cm)

PESUKONEEN TASAPAINOTTAMINEN 1. Siirrä pesukone kahden tai useamman henkilön avulla mahdollisimman lähelle lopullista asennuspaikkaa. 2. Tasapainota pesukone sen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS: Kone on painava. Pesukoneen siirtäminen ja asentaminen vaatii vähintään kaksi henkilöä. TÄMÄN VAROITUKSEN NOUDATTAMISEN LAIMINLYÖMINEN SAATTAA AIHEUTTAA TAPATURMIA TAI MUUTA VAHINKOA. PÄÄLLEKKÄINASETTAMISTUKIEN KIINNITYS 1. Sijoita kaksi polystyreenikulmaosaa lattialle. 2. Tartu pesukoneen runkoon vähintään kahden henkilön avulla ja laske se etupuoli alaspäin polystyreenin päälle.
VAROITUS: Kone on painava. Kuivaajan siirtäminen ja asentaminen vaatii vähintään kaksi henkilöä. TÄMÄN VAROITUKSEN NOUDATTAMISEN LAIMINLYÖMINEN SAATTAA AIHEUTTAA TAPATURMIA TAI MUUTA VAHINKOA.

FI


========27========

28

ASENNUSOHJEET
PÄÄLLEKKÄINASETTAMISTUKIEN KIINNITYS 3. Irrota kuivaajan pohjasta kaksi ruuvia ja laita ne talteen (vain tuuletetut kuivaajamallit). 4. Kiinnitä kaksi tukea pesukoneen takareunaan kuten kuvassa (kuva 22), käyttämällä kahta sarjan mukana toimitettua ruuvia.

21

A. Poista kaksi ruuvia (vain tuuletetut kuivaajamallit kuva 22).

22

A

B. Kiinnitä tuet (kuva 23/24).

24

23

B

Haihdutinmalli

B

Tuuletinmalli

5. Ruuvaa kuivaajan neljä jalkaa kiinni 24 mm ruuviavaimella kiristäen ne pohjaan saakka, jotta ne koskevat kuivaajan pohjaan. Älä käytä liikaa voimaa. 6. Nosta kuivaaja pystyyn. 7. Puhdista pesukoneen pinta pehmeällä liinalla ja vedellä, johon olet lisännyt hieman hellävaraista pesuainetta. Näin varmistat, että toimitetut jalkojen tarratuet tarttuvat hyvin pintaan.

KUIVAAJAN ASETTAMINEN PESUKONEEN PÄÄLLE 1. Nosta kuivaaja vähintään kahden henkilön avulla pesukoneen päälle. Varmista, että päällekkäinasettamistuet on sijoitettu pesukoneen takareunan ulkopuolelle.

VAROITUS: Kone on painava. Kuivaajan siirtäminen ja asentaminen vaatii vähintään kaksi henkilöä. TÄMÄN VAROITUKSEN NOUDATTAMISEN LAIMINLYÖMINEN SAATTAA AIHEUTTAA TAPATURMIA TAI MUUTA VAHINKOA.

FI


========28========

ASENNUSOHJEET
KUIVAAJAN ASETTAMINEN PESUKONEEN PÄÄLLE

29

25

2. Työnnä kuivaajaa eteenpäin pesukoneen etureunaan päin. Päällekkäinasettamistuet liukuvat pesukoneen takareunan yli oikeaan asentoon (kuva 25/26).

26

27

Kuivaajan etujalkojen kiinnittäminen 3. Kallista kuivaajaa taaksepäin nostaen sen kaksi etujalkaa irti pesukoneesta. Pidä kuivaajaa tässä asennossa ja kiinnitä yksi jalkojen kiinnitin toiseen kuivaajan etujalkaan. Katso oheista kuvaa, jotta näet jalan kiinnittimen oikean asennon (kuva 27). A. Kun asennus on tehty, tämän reunan tulee näkyä edestäpäin. 4. Poista jalan kiinnittimen pohjassa oleva liiman peittävä paperi.

A

TÄRKEÄÄ: Liima tarttuu kiinni ensi kosketuksessa. Varmista siis, että jalan kiinnitin on oikeassa kohdassa ennen kuin kiinnität sen pesukoneeseen. Jos pesukone/kuivaajayhdistelmä täytyy myöhemmin siirtää toiseen paikkaan, jalkojen kiinnittimiä ei pidä irrottaa. Kun ne kerran otetaan irti, ne eivät enää tartu kiinni pintaan. 5. Pidä jalan kiinnitintä paikallaan ja aseta kuivaaja uudelleen pesukoneen päälle. Jalan kiinnitin pysyy oikealla kohdalla kiinni pesukoneessa. 6. Toista toimenpide toiselle etujalalle. ASENNUKSEN PÄÄTTÄMINEN 1. Tarkista, että pesukoneen takana olevat kaksi tukea ovat kunnolla paikoillaan. Jos tuissa on välystä, kiristä 24 mm ruuviavaimella kuivaajan kaksi takajalkaa ja varmista, että tuet ovat tukevasti kiinni pesukoneen takareunassa. 2. Nosta kuivaajan etuosaa ja säädä kaksi etujalkaa takajalkojen tasolle. 3. Aseta kuivaajan päälle vesivaaka varmistaaksesi, että se on vaakasuorassa. Tarkista vaakasuoruus ensin puolelta toiselle ja sitten edestä taakse. Jos pesukone ja kuivaaja eivät ole vaakasuorassa, säädä kuivaajan jalkoja tarpeen mukaan ja toista sitten tarkastus.

FI


========29========

30

MUISTIINPANOJA
................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................


========30========

NORSK
Kjære kunde, takk for å ha valgt ett av våre produkter. Les bruksanvisningen nøye før maskinen koples til og tas i bruk. Kjennskap til funksjonsprinsippene garanterer en riktig og sikker bruk av maskinen. I bruksanvisningen finner du nyttige anvisninger, og maskinens tekniske data for en optimal bruk. Ved salg eller overdragelse av tørketrommelen må bruksanvisningen leveres til den nye brukeren.

31

INNHOLDSFORTEGNELSE
MERKNADER OG RÅD TIL BRUKEREN · Tekniske data BESKRIVELSE AV MASKINEN · Ekstrautstyr INSTALLASJON AV MASKINEN · Installasjon · Nivellere tørketrommelen · Kople til det elektriske systemet · Tømme kondensvannet i avløpet · Omhengsle døren BRUK AV MASKINEN · Forholdsregler for tøy · Beskrivelse av betjeningspanelet · Anbefalinger før tørkingen · Programtabell · Tørking VEDLIKEHOLD · Innvendig belysning · Tømme kondensvannbeholderen · Rengjøring og vedlikehold · Feilsøking · Løsning på problemer 31-32 31 32 32 33-35 33 34 34 34 35 35-37 35 35 36 37 37 37-38 37 38 38-39 39 39

MERKNADER OG RÅD TIL BRUKEREN
TEKNISKE DATA
Bredde: Mål: Høyde: Dybde: Maks. kapasitet Nominell effekt Spenning

59.5 85.0 59.0 7 kg tørt tøy se merkeplaten se merkeplaten

MODELL : ............................................................................................................................................................................................................... SERIENUMMER : .............................................................................................................................................................................................. KJØPEDATO: ......................................................................................................................................................................................................

NO


========31========

32

MERKNADER OG RÅD TIL BRUKEREN
Tørketrommelen er kun til hjemmebruk. All annen bruk betraktes som feil og farlig. Oppbevar bruksanvisningen i nærheten av tørketrommelen slik at den alltid er lett tilgjengelig. Enhver endring eller forsøk på tukling med maskinen kan være farlig for brukeren og skade maskinen. Ved levering, kontroller at maskinen ikke har blitt skadet under transporten. Kontakt forhandleren umiddelbart hvis det finnes skader. Tørketrommelen må ikke tildekkes med tøy eller annet. Maskinen må plasseres slik at nettkabelen ikke bøyes eller klemmes, og er lett tilgjengelig. Lukk alltid døren igjen etter at maskinen har vært i bruk. Man unngår på denne måten at barn støtter seg på døren og velter tørketrommelen. Barn uten tilsyn må ikke bruke maskinen. Ikke tørk skitne klær i tørketrommelen. Aldri tørk klær som er tilskitnet med matolje, parafin, aceton, alkohol, bensin, kerosen, flekkfjernere, terpentin og voks. Disse stoffene må først fjernes med varmt vann og vaskemiddel før tøyet legges i tørketrommelen. Ikke tørk artikler som skumplast, gummilateks, regntøy, vanntett tøy, gummitepper, artikler og klær eller puter med innlegg i skumplast, fordi dette kan smelte og skade annet tøy eller selve maskinen. Følg anvisningene på pakken ved bruk av mykningsmidler eller lignende. Dersom tørketrommelen selges eller overdras, må også bruksanvisningen følge med, slik at den nye eieren kan bruke tørketrommelen på en rett og sikker måte. Ikke reparer maskinen selv, fordi reparasjoner utført av ufagkyndige kan forårsake alvorlige skader, og retten til utføring av reparasjoner i garantitiden opphører. Maskinen skal kun repareres av fagkyndig personale fra servicesenteret. Det skal kun brukes originale reservedeler ved reparasjonene. Tøyet må sentrifugeres eller vris godt opp før det legges i tørketrommelen. Tøy som er skikkelig sentrifugert tørker raskere. Filteret skal rengjøres hver gang tørketrommelen har vært i bruk for å garantere en skikkelig luftsirkulasjon. Ikke sett inn eller trekk ut støpslet fra stikkontakten med våte hender. Maskinen må koples til en jordet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetskrav. Det er forbudt å kople maskinen til stikkontakten med bruk av skjøteledninger eller multippelkontakter. Ikke utsett maskinen for regn, sol, osv. Ved kontroller eller rengjøringer må støpslet trekkes ut av stikkontakten. Ikke trekk i nettkabelen, men i støpslet, for å kople maskinen fra stikkontakten. Denne maskinen er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EF om elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Pass på at denne maskinen kasseres på egnet måte. Du bidrar med å redusere de potensielle negative innvirkningene på miljøet og helsen. Symbolet på maskinen, eller vedlagt dokumentasjon, betyr at det elektriske eller elektroniske utstyret ikke skal kasseres som vanlig husholdningsavfall, men leveres til en passende mottaksstasjon for kasserte elektriske og elektroniske produkter, slik at disse kan behandles, gjenvinnes og resirkuleres i samsvar med nasjonal lovgivning. Kasser maskinen i samsvar med de lokale avfallsbestemmelsene. Hvis du vil ha mer informasjon om mottaksstasjoner og gjenvinning av dette produktet, kan du ta kontakt med kommunen din, renovasjonsselskapet ditt eller den forhandleren du kjøpte produktet av. ADVARSEL! Overflatene med dette symbolet kan bli veldig varme under bruk. PRODUSENTEN FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR FOR EVENTUELLE ULYKKER SOM SKYLDES FORSØMMELSE AV SIKKERHETSSTANDARDENE OG INSTRUKSJONENE.

NO


========32========

BESKRIVELSE AV MASKINEN
BESKRIVELSE AV MASKINEN 1 2 3 Dør. Lofilter i døren. Øverste kondensvannbeholder* (Dersom tømmeslangen for kondensvannet ikke er koplet direkte til avløpet, samles kondensen i denne beholderen). Betjeningspanel. Trommel. 6 7 8 9 Lofilter i trommelåpningen. Merkeplate. Nederste kondensvannbeholder*. Regulerbare føtter.

33

10 Luke til kondensvannbeholder. 11 Nederste luke. 12 Serienummer * avhengig av modellen

4 5

2 7

3*

4

5 6 1 12 8* 9

1

10

11

EKSTRAUTSTYR Settet for tørking av delikate klær eller sko består av en avtakbar rist for tørking av plagg som må spesialbehandles.

INSTALLASJON AV MASKINEN
INSTALLASJON Installasjonen må utføres av fagkyndig personale i samsvar med produsentens instruksjoner, da en feilinstallasjon kan forårsake skader på personer og ting. Ikke plasser tørketrommelen i rom hvor det er fare for frost. Frosten kan skade elektronikken. Plasser tørketrommelen i et ventilert rom. Ikke dekk til luftehullene på baksiden (fig. 2), og ikke sett maskinen på tykke tepper. Rengjør trommelen med en fuktig klut for å fjerne støv. ADVARSEL! En stableramme MÅ installeres hvis apparatet skal plasseres i en vaskesøyle. Merk! Hvis tørketrommelen plasseres oppå en vaskemaskin eller et annet apparat, vennligst les informasjonen på stablerammen.

2

NO


========33========

34

INSTALLASJON AV MASKINEN
NIVELLERE TØRKETROMMELEN Regulerbare føtter. Plasser tørketrommelen i vertikal posisjon, godt plassert på alle de fire føttene. Niveller maskinen med føttene på følgende måte: Løft maskinen litt opp. Reguler føttene til riktig høyde (fig. 3). Sett ned maskinen. NB.: Dersom maskinen ikke er skikkelig nivellert, kan det forårsake skader på lagrene og en tidlig slitasje. Tørketrommelen trenger ikke festes til gulvet. KOPLE TIL DET ELEKTRISKE SYSTEMET Den elektriske spenningen oppgitt på merkeplaten bak på maskinen, må stemme overens med strømnettets spenning. Jordvernbryteren, elektriske ledninger og stikkontakten må tåle maksimumsbelastningen oppgitt på merkeplaten. Etter installasjonen må tilgangen til strømnettet være sikret av en allpolet bryter. Stikkontakten maskinen koples til må være jordet. I motsatt tilfelle fraskriver produsenten seg ethvert ansvar for eventuelle ulykker (fig. 4). Kontakt et autorisert servicesenter dersom nettkabelen ødelegges. Det er forbudt å kople tørketrommelen til strømnettet med bruk av skjøteledninger eller multippelkontakter. Plasser maskinen slik at nettkabelen er lett tilgjengelig og kan frakoples ved behov.

3

4

Viktig: Når tørkeprogrammet er ferdig må tørketrommelen koples fra strømnettet for å hindre at barn kan starte maskinen. TØMME KONDENSVANNET I AVLØPET Kondensvannet kan samles i beholderen (fig. 10), eller slangen kan koples direkte til avløpet. I dette tilfellet pumpes vannet ut. Gjør følgende dersom tømmeslangen koples direkte til avløpet: Trekk først støpslet ut av stikkontakten.

5

Trekk ut slangen på baksiden av maskinen (fig. 5/6), og plasser den i avløpet.

6

NO


========34========

INSTALLASJON AV MASKINEN
ÅPNE OG OMHENGSLE DØREN Trykk til høyre på døren (fig. 7) (døren åpnes). Trykk til venstre, hvis døren åpnes andre vei.

35

7
Døren kan omhengsles etter behov (fig. 8). NB.: Dette arbeidet må kun utføres av fagkyndig personale. Kontakt servicesenteret.

8

BRUK AV MASKINEN
FORHOLDSREGLER FOR TØY Se på etiketten, hvis du er i tvil om tøytypen. Nesten alt tøy som kan tørkes i tørketrommel er merket med det spesifikke symbolet. Bruk mykningsmiddel under vask for å unngå statisk elektrisitet i tøyet. Ta syntetisk tøy ut av trommelen med en gang for å unngå at det krøller.

ANBEFALINGER FØR TØRKINGEN SORTERING AV TØYET Før tøyet tørkes må det sentrifugeres med det antall omdreininger som passer til tøytypen. Ved å sentrifugere med maks. tillatt omdreininger spares det opp til 35 % tid og energi. Dess høyere sentrifugehastighet, dess bedre tørkeresultat. Bruk av mykningsmiddel under vaskingen gir et bedre tørkeresultat og tidsbesparelse. Kontroller først at tøyet kan tørkes i tørketrommel. Kontroller symbolene på vaskeetiketten. Hvis symbolet for tørking i tørketrommel ikke finnes, må du følge disse reglene: Hvitt/kulørt tøy, og krøllfritt tøy, tørkes ved normal temperatur med valgt tørkeprogram. Sart tøy, f.eks. akryl, må alltid tørkes ved lave temperaturer. Generelle råd: Jersey krymper ofte, ikke bare under vask, men også under tørking. Rent lin. Må kun tørkes i tørketrommel hvis symbolet finnes på vaskeetiketten. Tøyet kan ellers bli grovt. Ikke tørk mørkt og lyst tøy sammen, fordi fargen kan smitte.

NO


========35========

36

BRUK AV MASKINEN
BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET
CR LR CT LS P

Ih. Ia. Iv. Ic.

R H A

V

C U

S

9
P. Programbryter for å velge ønsket program ut fra type tøy og behov. STOPP-posisjonen slår av panelet og nullstiller maskinen. Hvis du ønsker å bytte program, eller legge inn ekstra tøy, drei programbryteren til STOPP-posisjon, velg det nye programmet, og trykk på START-knappen. NB.: Advarsel! Bruk kun denne funksjonen hvis det er helt nødvendig, og kun hvis programmet som skal nullstilles ble startet for mindre enn 3 minutter siden. NB. For noen modeller, når programmet Delay (utsatt start) er innstilt, eller når programmet er ferdig, vil bakgrunnsbelysningen i displayet slukke etter noen minutter. Trykk på en hvilken som helst knapp for å tenne belysningen igjen. S. START-knapp. Trykk på denne knappen for å starte innstilt tørkeprogram. LS. LED Start. Slukket LED betyr STOPP. Tent LED betyr at programmet er i gang. Rask, blinkende LED betyr at valgt program må startes. Sen, blinkende LED betyr at programmet er slutt. U. Tørkeknapp. Bruk denne knappen for å velge ønsket fuktighetsgrad for de elektronisk styrte programmene, og tørketiden for de manuelle programmene. Ikke alle valgene er mulige for alle programmene (se PROGRAMTABELL). LR. Det elektronisk styrte tørkeprogrammet har 4 ikoner. Det valgte ikonet blinker, og de tre andre er tente. Når programmet starter er det kun det valgte ikonet som er tent. CT. Teller for tørketid. Den innstilte tiden vises med trinn på 20 minutter. Det kan innstilles maksimum 2 timer og 40 minutter for bomullsprogrammet, og 2 timer for det syntetiske programmet. C. Knapp for å utelukke lydsignal. Når du trykker på knappen utelukkes lydsignalet, ellers er det alltid aktivert. Dette valget forblir i minnet også når maskinen slås av. Signalene er: 1 langt beep (program startet) 4 lange beep (program slutt) 4 korte beep (rotasjon av trommel for antikrøllfunksjon) V. Knapp for nullstilling av beholderalarm. Du kan bruke knappen for å starte opp tørkeprogrammet igjen etter at kondensvannbeholderen har blitt tømt (fig. 11). LV. Alarmikon for full beholder. Når ikonet blinker er kondensvannbeholderen full og må tømmes (programmet stoppes). Når ikonet er tent, etter at kondensvannbeholderen er satt inn igjen, er programmet i ferd med å startes opp igjen. Når ikonet er slukket er sikringen tilbakestilt (programmet starter). A. Knapp for antikrøllfunksjon. Denne funksjonen starter når tørkeprogrammet er ferdig. Trommelen fortsetter å rotere vekselvis i begge retninger i 60 minutter, slik at tøyet ikke krølles. Hver rotasjon signaleres av korte beep fra lydsignalet. H. Knapp for antikrøllfunksjon ved utsatt starttid. Tøyet roterer i trommelen under ventetiden slik at det ikke krøller. lh. la. lc Ikoner for lydsignal, antikrøll og utsatt starttid. De viser på displayet at funksjonen er aktivert. R. Knapp for utsatt starttid. Tørkeprogrammet kan utsettes i opp til 16 timer. Hver gang det trykkes på knappen utsettes starten med en time. Når det trykkes på START-knappen vises den utsatte starten på displayet med ikonet h som blinker. Når den innstilte tiden er utløpt starter maskinen automatisk tørkeprogrammet. Oppstår det et strømbrudd under den utsatte starten, annulleres innstillingen. Trykk på START-knappen og programmet starter umiddelbart. CR. Teller for utsatt start. Den innstilte tiden vises med trinn på en time, opp til 16 timer.

NO


========36========

BRUK AV MASKINEN
PROGRAMTABELL

37

ELEKTRONISK STYRTE PROGRAMMER FOR FUKTIGHET MAKS. TEKSTIL VELDIG SKAPTØRT STRYKE- VELDIG TØYMENGDE TØRT FUKTIG TØRT BOMULL SYNTETISK SART TØY ULL BOMULL SYNTETISK NEDKJØLING

7.0 kg. 3.5 kg. 3.5 kg. 1.5 kg.
TIDSINNSTILT PROGRAM

7.0 kg. 3.5 kg.

0-160 min. 0-120 min.
20 min

TØRKING 1) Legg tøyet i trommelen, og lukk igjen døren. 2) Sett støpslet inn i stikkontakten med tørre hender. 3) Drei programbryteren til STOPP-posisjon for å nullstille tidligere programmer, og deretter til programmet som passer til tekstiltypen. 4) Bruk tørkeknappen, og velg ønsket fuktighetsgrad (se PROGRAMTABELL). 5) Velg ønsket tilvalg med de bestemte knappene. 6) Trykk på START-knappen for å starte tørkingen. 7) Drei programbryteren til STOPP-posisjon når tørkeprogrammet er over og LED'en start blinker, lydsignalet beeper, og skriften END vises på displayet. 8) Åpne døren, og ta ut tøyet. 9) Lukk igjen døren. 10) Trekk støpslet ut av stikkontakten med tørre hender.

VEDLIKEHOLD
INNVENDIG BELYSNING

10

Belysningen er innvendig. Gå frem på følgende måte for å skrifte ut en lyspære: Trekk støpslet ut av stikkontakten, eller trykk på hovedbryteren. Ta av lyspærens deksel. Trekk ut lyspæren (fig. 10). Advarsel: Ikke bruk lyspærer på mer enn 15 W! Sett på lyspærens deksel.

NO


========37========

38

VEDLIKEHOLD
TØMME KONDENSVANNBEHOLDEREN Hvis kondensvannet ikke er koplet direkte til avløpet, samles det i beholderen (fig. 11). Kondensvannbeholderen må tømmes etter hvert tørkeprogram. Tøm kondensvannbeholderen på følgende måte: Trekk beholderen ut av tørketrommelen (fig. 11).

11

Tøm beholderen gjennom åpningen øverst til høyre (fig. 12). Sett beholderen på plass igjen etterpå. Når du glemmer å tømme beholderen, eller når den fylles opp under tørkingen, vil alarmikonet for kondensvannbeholderen blinke og tørketrommelen stopper. Gå frem som beskrevet ovenfor. For å fortsette det avbrutte programmet, trykk på knappen (V) for nullstilling av beholderalarm (fig. 9).

12
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Kople maskinen fra strømnettet før rengjøring. Maskinen må rengjøres etter hvert program for å spare tid og energi. 1. Lofilter i døren (fig. 13). 2. Lofilter i trommelåpningen (fig. 14). 3. Kondensator (fig. 15). Ta ut filteret ved å trekke det oppover, og rengjør det (fig. 13). Det er i tillegg mulig å trekke ut de to filtrene i trommelåpningen og rengjøre dem (fig. 14). NB.: Fiberrester i filteret skyldes ikke tørkingen. Loet kommer fra tekstilfiber som har blitt ødelagt eller revnet under vask, og skyldes en normal slitasje av klesplagget. Rengjøringen blir enklere ved å bruke rennende varmt vann.

13

14
Rengjør kondensatoren to til tre ganger i året (fig. 15/18). Åpne døren, drei spaken til vertikal posisjon, og ta av luken (fig. 15).

15
NO


========38========

VEDLIKEHOLD
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Drei de tre spakene til vertikal posisjon, og trekk ut kondensatoren (fig. 16).

39

16 17 18
Vask kondensatoren på frem- og baksiden, og på sidene med rennende vann, som forklart (fig. 17/18). Legg kondensatoren på siden oppå et håndkle, slik at alt vann drypper av. Sett kondensatoren på plass igjen når den har tørket. Gå frem i omvendt rekkefølge.

FEILSØKING Alt elektrisk utstyr er utsatt for feil. Husk å ringe en kvalifisert tekniker. Du kan selv løse mange av problemene som oppstår. Viktig: Husk å kople maskinen fra strømnettet ved dårlig funksjon. Kontroller punktene oppgitt nedenfor før du kontakter servicesenteret.

LØSNING PÅ PROBLEMER Maskinen starter ikke 1) Kontroller at døren har blitt skikkelig lukket. · Du må forsikre deg om følgende: 2) Kontroller at startknappen har blitt trykket. 1) Kontroller at maskinen er koplet til strøm- Tøyet tørker ikke nettet. · Du må forsikre deg om følgende: 2) Kontroller at stikkontakten virker. 1) Kontroller at luftutløpet ikke er tilstoppet. 2a) Har en sikring gått? (Kontrollen er enkel; 2) Rengjør lofi lteret og kondensbeholderen. prøv f.eks. med en skrivebordslampe). 3) Kontroller at filteret ikke er tilstoppet. (Husk 2b) Har alle instruksjonene blitt fulgt? at når du åpner døren kan tørketrommelens Maskinen starter ikke innvendige deler, og tøyet, være veldig varme). · Du må forsikre deg om følgende:

Dersom maskinen fortsatt ikke fungerer riktig, kontakt nærmeste servicesenter og meld fra om feilen. Husk å oppgi modellen, serienummeret og typen feil. Denne informasjonen må oppgis til servicesenteret ved bestilling av reservedeler for å garantere en rask og effektiv reparasjon.

NO


========39========

40

STABLERAMME
På innsiden av apparatet finnes tilleggsutstyr for å fullføre installasjonen og plassere tørketrommelen oppå en frontmatet vaskemaskin slik at du sparer plass. Hvis tørketrommelen plasseres oppå en vaskemaskin, MÅ stablerammen brukes. Installatøren vil undersøke om din vaskemaskin er egnet for denne typen installasjon. SIKKERHET VED BRUK AV STABLERAMME Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Denne bruksanvisningen inneholder mange anbefalinger og advarsler for en sikker bruk av denne stablerammen. Vi anbefaler at du leser og følger disse instruksjonene nøye og imøtekommer sikkerhetsadvarslene. SYMBOL FOR SIKKERHETSADVARSEL Dette symbolet varsler om potensielle farer som kan være livstruende for deg og/eller andre personer. Alle sikkerhetsadvarslene er forutgått av symbolet for sikkerhetsadvarsel og ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ordene har følgende betydning: FARE: Hvis denne advarselen IKKE overholdes umiddelbart, kan handlingen føre til alvorlige skader eller død. FARE: Hvis denne advarselen IKKE overholdes, kan handlingen føre til alvorlige skader eller død. Alle sikkerhetsadvarslene følges av nøyaktig informasjon om den potensielle faren, fremgangsmåtene for å redusere risikoen for ulykker, og følgene dersom instruksjonene ikke overholdes.

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER
UTSTYR OG DELER Legg frem verktøyet og delene som trenges før du starter installasjonen. Verktøy og utstyr som kreves TORX® T20 skrujern 24 mm skrunøkkel 2 hjørnedeler i skumplast fra emballasjematerialet 1 myk klut og mildt såpevann 17 17
A B

C

Leverte deler (fig. 17) Åpne settet og kontroller at alle delene finnes. A. Fotfester B. Konsoller C. B. C. TORX® skruer
TORX® IS THE REGISTERED TRADEMARK OF TEXTRON INNOVATIONS INC.

INNEBYGD ELLER INSTALLERT I SKAP VIKTIG: Vaskesøylen kan også installeres i en nisje eller i et skap. Undersøk plasseringen av vannventilene og de jordete strømuttakene. Hvis det må gjøres endringer i vannventilene, strømuttakene eller strømkablene, kontakt servicesenteret og be dem utføre arbeidet. Målene vist nedenfor er minimumsplassen som kreves. La det være litt ekstra plass for enklere installasjon og vedlikehold.

NO


========40========

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER
18
12" (30.5 cm)

41

INNEBYGD ELLER INSTALLERT I SKAP Det kan være nødvendig med mer plass for å kompensere for form på vegger, dører og gulv (fig. 18).

TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN
0" (0 cm) 0" (0 cm)

19

3" (7.6 cm)

La det være 2,5 cm ekstra plass på hver side av tørketrommelen for å redusere vibrasjon og støy (fig. 19).

1" (2.5 cm)

20
48 in. 2 (310 cm 2)

3" (7.6 cm)

Hvis vaskesøylen skal installeres i et veggskap med én dør, må det være ventilasjonsåpninger over og under døren (fig. 20). En sjalusidør med tilsvarende antall ventilasjonsåpninger kan også brukes (fig. 20).

24 in. 2 (155 cm 2)

3" (7.6 cm)

NIVELLERE VASKEMASKINEN 1. Få hjelp av to eller flere personer, og flytt vaskemaskinen så nært opp til det endelige installasjonsstedet som mulig. 2. Niveller vaskemaskinen som beskrevet i vaskemaskinens bruksanvisning. ADVARSEL: Tung vekt. Det kreves to eller flere personer for å transportere og installere vaskemaskinen. DERSOM DENNE ADVARSELEN IKKE OVERHOLDES, KAN DET FØRE TIL RYGGSKADER ELLER ANNET. FESTE STABLERAMMENS KONSOLLER 1. Legg de to hjørnedelene i skumplast ned på gulvet. 2. Få hjelp av to eller flere personer, og ta et godt tak rundt vaskemaskinen og legg den med frontsiden ned på skumplastdelene. ADVARSEL: Tung vekt. Det kreves to eller flere personer for å transportere og installere tørketrommelen. DERSOM DENNE ADVARSELEN IKKE OVERHOLDES, KAN DET FØRE TIL RYGGSKADER ELLER ANNET.

NO


========41========

42

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER
FESTE STABLERAMMENS KONSOLLER 3. Fjern de to skruene fra bunnen av tørketrommelen og ta vare på dem (kun for utluftningstørketromler). 4. Fest de to konsollene på bakkanten av vaskemaskinen med de to skruene som følger med settet (fig. 22).

21

A. Fjern de to skruene (kun for utluftningstørketromler, fig. 22).

22

A

B. Fest konsollene (fig. 23/24).

24

23

B

Kondenstørketrommel

Utluftningstørketrommel

B

5. Bruk en 24 mm skrunøkkel for å skru inn de fire føttene på tørketrommelen. Skru helt til de kommer i kontakt med bunnen av tørketrommelen. Ikke bruk for mye kraft. 6. Sett opp tørketrommelen. 7. Bruk en myk klut og mildt såpevann for å rengjøre toppen av vaskemaskinen. På denne måten kleber de heftende fotfestene skikkelig til flaten.

INSTALLERE TØRKETROMMELEN OPPÅ VASKEMASKINEN 1. Få hjelp av to eller flere personer, og løft opp tørketrommelen og plasser den oppå vaskemaskinen. Pass på at stablerammens konsoller holdes unna bakkanten på vaskemaskinen.

ADVARSEL: Tung vekt. Det kreves to eller flere personer for å transportere og installere tørketrommelen. DERSOM DENNE ADVARSELEN IKKE OVERHOLDES, KAN DET FØRE TIL RYGGSKADER ELLER ANNET.

NO


========42========

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER
INSTALLERE TØRKETROMMELEN OPPÅ VASKEMASKINEN

43

25

2. Skyv tørketrommelen fremover mot fronten av vaskemaskinen. Stablerammens konsoller skyves over bakkanten på vaskemaskinen og i posisjon (fig. 25/26).

26

Feste tørketrommelens fremre føtter

27

3. Len tørketrommelen bakover for å løfte opp de to fremre føttene på vaskemaskinen. Hold tørketrommelen i denne posisjonen og fest et av fotfestene på den ene av tørketrommelens fremre fot. Se figuren ved siden av for riktig posisjon for fotfestet (fig. 27). A. Når installasjonen er fullført skal denne kanten være synlig fra fremsiden.

4. Fjern plastfilmen fra klistermerket på bunnen av fotfestet.
A

VIKTIG: Klistermerket kleber umiddelbart ved kontakt. Kontroller derfor at fotfestet er i riktig posisjon før det kommer i kontakt med vaskemaskinen. Hvis vaskesøylen i fremtiden skal flyttes til et annet sted, må ikke fotfestene fjernes. Hvis fotfestene fjernes, vil de ikke lenger klebe til flaten. 5. Hold fotfestet i posisjon og plasser tørketrommelen oppå vaskemaskinen igjen. Fotfestet vil forbli i riktig posisjon, fastklebet til toppen av vaskemaskinen. 6. Gå frem på samme måte for den andre fremre foten. FULLFØRE INSTALLASJONEN 1. Kontroller at de to konsollene bak på vaskemaskinen er skikkelig festet i posisjon. Hvis det finnes klaring i konsollene, bruk den 24 mm skrunøkkelen for å stramme de to bakre føttene på tørketrommelen, slik at konsollene holdes skikkelig festet til bakkanten av vaskemaskinen. 2. Løft opp fremsiden av tørketrommelen, og juster de to fremre føttene til samme høyde som de bakre føttene. 3. Plasser et vater på toppen av tørketrommelen for å kontrollere at den står riktig. Kontroller først vatret fra en side til en annen, deretter fra fremsiden til baksiden. Hvis vaskemaskinen og tørketrommelen ikke er i vannrett stilling, juster føttene på tørketrommelen det som kreves, og gjenta kontrollen.

NO


========43========

40 44

MERKNADER
................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................


========44========

DANSK
Kære kunde. Vi takker dig for valget af et af vores produkter. Du bedes læse instruktionerne vedrørende brug inden tilslutning og brug af apparatet. Kendskabet til funktionsprincipperne sikrer en korrekt og sikker udnyttelse af apparatet. Brugsanvisningen indeholder en lang række anvisninger vedrørende brug og vedrørende apparatets tekniske dele og gør det muligt at opnå optimalt udbytte af dette apparat. I tilfælde af salg eller overdragelse af tørretumbleren er det vigtigt at overdrage brugsanvisningen til den nye bruger.

45

INDHOLDSFORTEGNELSE
BEMÆRKNINGER OG TIPS TIL BRUGEREN · Tekniske data BESKRIVELSE AF MASKINEN · Tilbehør INSTALLATION AF MASKINEN · Installation · Nivellering af tørretumbleren · Tilslutning til strømforsyningen · Regulering af kondensvandafløb udadtil · Ændring af lågens drejning BRUG AF APPARAT · Forskrifter vedrørende tekstiler · Beskrivelse af betjeningspanelet · Tips, der bør læses før ibrugtagning af tørretumbler · Programoversigt · Hvordan tørretumbleren anvendes VEDLIGEHOLDELSE · Indvendigt lys · Tømning af kondensvandbeholder · Rengøring og vedligeholdelse · Fejlfinding · Afhjælpning af fejl 45-46 45 46 46 47-49 47 48 48 48 49 49-51 49 49 50 51 51 51-52 51 52 52-53 53 53

BEMÆRKNINGER OG TIPS TIL BRUGEREN
TEKNISKE DATA
Bredde: Mål: Højde: Dybde: Maks. kapacitet: Nominel effekt: Spænding:

59.5 85.0 59.0
7,0 kg tørt tøj se identifikationsskiltet se identifikationsskiltet

MODEL: ................................................................................................................................................................................................................... SERIENUMMER: .............................................................................................................................................................................................. KØBSDATO: .........................................................................................................................................................................................................

DK


========45========

46

BEMÆRKNINGER OG TIPS TIL BRUGEREN
Dette apparat må kun anvendes til at tørre tøj i husholdninger; enhver anden anvendelse skal betragtes som uhensigtsmæssig og derfor farlig. Denne brugsvejledning skal altid opbevares i nærheden af tørretumbleren, så den hurtigt kan læses igennem om nøvendigt. Hvilken som helst ændring eller forsøg på at manipulere apparatet kan udsætte brugeren for risici og maskinen for skader. Når husholdningsapparatet kommer frem, skal man kontrollere, om det har lidt skade under fragten. Kontakt straks forhandleren, hvis der konstateres skader. Undlad at dække tørretumbleren til med vasketøj eller andet. Når apparatet placeres, skal man sørge for, at forsyningskablet ikke bøjes eller presses sammen, samt at der er adgang til det for at foretage indgreb. Lågen skal lukkes, hver gang man er færdig med at anvende apparatet. Derved hindres børn i at læne sig op ad lågen med fare for, at tørretumbleren vælter. Børn må ikke anvende maskinen, med mindre de overvåges. Undlad at tørre snavset tøj i tørretumbleren. Undlad at tørre tøj, der er sølet til med spiseolie, olie, neglelakfjerner, sprit, benzin, kerosen, pletfjernere, mineralsk terpentin, voks. Disse stoffer skal fjernes med en varm vask eller en ekstra stor mængde vaskemiddel, før tøjet anbringes i tørretumbleren. Undlad at tørre genstande af skumgummi, latex, gommapiuma, regntøj, vandtætte stoffer, gummimåtter, genstande, klædestykker eller puder med skumgummifor, eftersom disse materialer kan smelte og beskadige resten af vasketøjet eller selve maskinen. Hvis der anvendes skyllemidler til stoffer eller lignende midler, skal man sørge for at følge anvisningerne, der følger med i pakningen Hvis husholdningsapparatet sælges videre eller foræres væk, skal man huske at give den nye ejer denne vejledning med, så han/hun kan anvende tørretumbleren rigtigt og forsvarligt. Forsøg ikke selv at reparere apparatet, hvis det er defekt, da reparationer, der udføres af personer uden den fornødne faglige kompetence, kan forvolde alvorlige skader og ophæve garantiens gyldighed. Maskinen må kun repareres af fagfolk fra et autoriseret servicecenter. Der må kun anvendes originale reservedele i forbindelse med reparationerne. Centrifugér eller vrid tøjet godt, før det fyldes i tørretumbleren. Tøj, som er centrifugeret godt, tørrer hurtigere. Rens filtret omhyggeligt, hver gang tørretumbleren anvendes, så der sikres optimal luftgennemstrømning. Undlad at sætte stikket i eller tage det ud af stikkontakten, hvis I har våde hænder. Maskinen skal forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse, der opfylder sikkerhedskravene. Det er forbudt at forbinde maskinen til en stikkontakt ved hjælp af forlængerledninger eller flerdobbelte stik. Sørg for, at apparatet ikke udsættes for atmosfæriske agenser. Husk at frakoble apparatet elforsyningen, før der foretages eftersyn eller rengøring. Undlad at hive i elkablet, når maskinen skal frakobles stikkontakten; tag fat i stikket og træk. Apparatet er mærket som foreskrevet i EUdirektivet 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved korrekt bortskaffelse af dette apparat er det muligt at hindre skadelige konsekvenser for miljøet og helbredet. Symbolet på apparatet eller i apparatets dokumentation betyder, at apparatet ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal derimod indleveres til en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med de lokale regler for bortskaffelse af affald. Yderligere oplysninger om behandling, indsamling og genbrug af dette apparat fås ved henvendelse til kommunen, affaldsmyndighederne eller forretningen, hvor apparatet er købt. ADVARSEL!!! Overflader, som er forsynet med dette symbol, kan blive varme i forbindelse med brug. PRODUCENTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR EVENTUELLE ULYKKER, DER SKYLDES TILSIDESÆTTELSE AF SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE ELLER BRUGSANVISNINGERNE

DK


========46========

BESKRIVELSE AF MASKINEN
BESKRIVELSE AF MASKINEN 1 2 3 Tromlelåge. Tromlelåge filter. Øverste kondensvandbeholder* (Hvis kondensvandafløbsfiltret ikke er direkte forbundet til afløbet, samles kondensvandet i denne beholder). Betjeningspanel. Tørretumbler tromle. 6 7 8 9 Tromlemundingsfilter. Skilt med mærkedata. Nederste kondensvandbeholder*. Justerbare ben.

47

10 Kondensatorluge. 11 Nederste luge. 12 Serienummer. afhængigt af modellen

4 5

2 7

3*

4

5 6 1 12 8* 9

1

10

11

TILBEHØR
Tørrekittet til sart tøj eller fodtøj består i en aftagelig rist beregnet til tørring af klædestykker, der kræver særlig behandling.

INSTALLATION AF MASKINEN
INSTALLATION Installationen skal foretages af faglært personale, der skal overholde fabrikantens anvisninger, eftersom forkert installation kan medføre person- og materielle skader. Undlad at stille tørretumbleren på steder, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet. Hvis maskinen udsættes for frost, kan det nemlig gå ud over elektronikken. Stil tørretumbleren i et rum, hvor der er god udluftning. Undlad at tildække ventilationshullet på bagsiden (fig. 2), og opstil ikke maskinen på et tykt gulvtæppe. Rens tørretomblerens tromle indvendigt med en fugtig klud for at fjerne det støv, ADVARSEL!!! Der SKAL installeres et stablesæt, hvis der skal stables produkter. Bemærk! Hvis tørretumbleren placeres oven på en vaskemaskine eller et andet produkt, læs venligst stablesættets anvisninger.

2

DK


========47========

48

INSTALLATION AF MASKINEN
NIVELLERING AF TØRRETUMBLEREN Justerbare ben. Stil tørretumbleren vertikalt, så den står støt på alle fire ben. Nivellér apparatet ved at justere benene som beskrevet nedenfor. Hæv maskinen en lille smule. Justér benene til den rigtige højde (fig. 3). Sænk maskinen. OBS: Manglende nivellering af apparatet kan medføre beskadigelse og hurtig nedslidning af lejerne. Denne tørretumbler skal ikke fastgøres til underlaget. TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGEN Kontrollér, at netspændingen angivet i de tekniske specifikationer på skiltet, der er monteret på bagsiden af apparatet, svarer til netforsyningens værdier. De automatiske afbrydere, elkablerne og netstikkontakterne skal kunne holde til den maksimale belastning, der er angivet på dette skilt. Når installationen er foretaget, skal der indrettes en retningsuafhængig afbryder, der sikrer adgang til netforsyningen. Netstikkontakten, som maskinen forbindes til, skal være forsynet med jordforbindelse. I modsat fald kan producenten ikke drages til ansvar for eventuelle ulykker (fig. 4). Hvis forsyningskablet er beskadiget på nogen måde, skal der rettes henvendelse til et specialiseret servicecenter. Det er forbudt at forbinde tørretumbleren til netforsyningen ved hjælp af forlængerledninger eller flerdobbelte stik. Når apparatet placeres, skal man sørge for, at forsyningskablet er let tilgængeligt, hvis der opstår behov for at frakoble det. Vigtigt: Ved slutningen af tørretumblingsprogrammet skal tørretumbleren frakobles netforsyningen for at undgå, at den kan sættes i gang af et barn for eksempel. REGULERING AF KONDENSVANDAFLØB UDADTIL Kondensvandet kan samles i beholderen (fig. 10), men røret kan også forbindes direkte til afløbet. I så fald bortskaffes vandet vha. en pumpe. Hvis kondensvandrøret skal forbindes direkte til afløbet, følg denne fremgangsmåde: Før hvilken som helst handling foretages, skal stikket tages ud af stikkontakten. Træk i røret på maskinens bagside for at tage det ud at dets sæde (fig. 5-6), og før det ind i afløbet.

3

4

5

6

DK


========48========

INSTALLATION AF MASKINEN
ÅBNING OG ÆNDRING AF LÅGENS DREJNING Tryk på højre side af lågen (fig. 7) (lågen åbnes). Tryk på venstre side af lågen, hvis lågen er blevet omhængslet.

49

7
Tromlelågens drejeretning kan ændres efter behov (fig. 8). OBS: Dette indgreb må kun udføres af specialuddannet personale. Kontakt det tekniske servicecenter.

8

BRUG AF APPARAT
FORSKRIFTER VEDRØRENDE TEKSTILER Hvis I er i tvivl om tekstilernes beskaffenhed, kik efter på vaskemærket. Næsten alle former for tøj, som tåler tørretumbling, er forsynet med et vaskemærke, der angiver, at tøjet tåler tørretumbling. For at undgå statisk elektricitet på tøjet skal der under skylning i vaskemaskinen anvendes skyllemiddel. Fjern straks tøj af syntetiske tekstiler fra tromlen for at undgå, at tøjet krøller. TIPS, DER BØR LÆSES FØR IBRUGTAGNING AF TØRRETUMBLER SORTERING AF VASKETØJ Inden tørretumbling af tøjet er det nødvendigt at centrifugere det ved en passende hastighed. Ved centrifugering af tøjet ved maks. hastighed opnås en energibesparelse på op til 35 %. Jo hurtigere tøjet centrifugeres, desto bedre resultater opnås der under tørretumblingen. Ved anvendelse af skyllemiddel opnås der en bedre og hurtigere tørretumbling. Før vasketøjet tørretumbles i maskinen, skal man kontrollere, om det kan tåle mekanisk tørretumbling. Se symbolerne på vaskemærkerne. Hvis der er ikke er noget symbol for tørretumbling på vaskemærket, følg nedenstående retningslinjer: Hvidt/farvet tøj og foldefrit tøj tørretumbles ved normal temperatur med det særligt valgte program. Sarte tekstiler (eksempelvis tøj af akryl) skal altid tørretumbles ved lave temperaturer. Generelle tips: Jersey skrymper nemt under tørretumblingen, ikke kun under vask. Rent hør. Må kun tørretumbles, såfremt fabrikanten angiver dette på vaskemærket. I modsat fald kan tøjet blive ru. Mørkt tøj må ikke tørretumbles sammen med lyst tøj. Herved undgås farveafsmitning.

DK


========49========

50

BRUG AF APPARAT
BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANEL
CR LR CT LS P

COTTON

COOLING

SYNTHETICS

Ih. Ia. Iv. Ic.
DELAY START PRE-SOFT ANTICREASE RESET EXCLUSION WATER TANK BUZZER SELECTION DRYING/TIME

TIMED SYNTHETICS TIMED COTTON

DELICATE

+ -

START

WOOL

R

H A

V

C U

S

9
P. Programvælger: benyttes til valg af det ønskede program på baggrund af tekstiltypen og de konkrete behov. Positionen STOP slukker displayet og benyttes til tilbagestilling af apparatet. Hvis man af hvilken som helst grund beslutter sig for at skifte program eller komme mere vasketøj i maskinen, behøver man blot stille drejeknappen på STOP, vælge det nye program og derefter trykke på START-knappen. OBS: Advarsel!! Det anbefales, at denne funktion kun benyttes, når det er strengt nødvendigt og kun, hvis programmet, som skal tilbagestilles, har været i gang i maks. 3 minutter. OBS: På visse modeller slukkes baggrundsbelysningen i displayet efter et par minutter, når programmet Delay (forsinkelse) er indstillet eller efter afslutning af tørretumblingen. Den tændes igen, hvis der trykkes på hvilken som helst knap. S. Start-knap, hvis der trykkes på den, starter tørretumbleren det indstillede program. LS. Kontrollampe Start, hvis den er slukket, angiver den positionen "STOP"; hvis den lyser uafbrudt, er der et program i gang; hvis den blinker hurtigt, skal det valgte program startes; hvis den blinker langsomt, er programmet slut. U. Vælgerknap for tørretumbling, den anvendes henholdsvis til at vælge den ønskede fugtighedsgrad i elektronisk styrede programmer og varigheden i manuelle programmer. Ikke alle valg kan foretages i alle programmer.(se: "PROGRAMOVERSIGT") LR. I elektronisk styrede tørretumblingsprogrammer er der 4 ikoner, det valgte blinker, mens de andre 3 forbliver uændrede. Når programmet starter, er det kun ikonet for det valgte program, som forbliver tændt. CT. Tæller for tørretumblingstid: viser den indstillede varighed for tørretumblingen i trin på 20 minutter op til maks. 2 timer og 40 minutter (program til bomuld) og 2 timer (program til syntetiske tekstiler).

C. Tast til frakobling af lydalarm: frakobler lydalarmens funktion (aktiveret som standard). Dette valg lagres også, selv om apparatet slukkes. Der findes følgende signaleringer: 1 langvarigt bip (programmet er startet) 4 langvarige bip (programmet er slut) 4 kortvarige bip (tromlen drejer; antikrøl-funktion). V. Knap til tilbagestilling af beholderalarm, den anvendes til at genstarte tørretumblingsprogrammet efter tømning af kondensvandbeholderen (fig. 11) LV. Ikon for alarm for fyldt beholder: Når ikonet blinker, er beholderen fyldt og skal tømmes (programmet standser). Når ikonet er tændt uden at blinke efter anbringelse af beholderen, er en genstart af programmet i gang. Når ikonet er slukket, er sikkerhedsfunktionen tilbagestillet (programmet genstarter). A. Antikrøl knappen aktiverer den funktion, der ved slutningen af tørretumblingen af vasketøjet bliver ved med at dreje den ene eller den anden vej i tres minutter mere for at begrænse krølningen af tøjet. Hver rotation signaleres af lydalarmen ved udsendelse af kortvarige bip. H. Antikrøl knap til forsinkelse af tørretumbling, den anvendes til at få vasketøjet til at dreje i tromlen i ventetiden for at begrænse krølningen. lh. la. lc. Ikonerne for lydalarm, antikrøl og forsinket start, der vises på skærmen, angiver, at funktionen er aktiveret. R. Knap til forsinket start, den giver mulighed for at forsinke tørretumblingen op til 16 timer. Hver gang der trykkes på start-knappen, øges forsinkelsen med én time. Hvis der trykkes på START-knappen vises den aktiverede forsinkelsesanordning på skærmen, og symbolet h blinker; fra og med dette øjeblik venter maskinen det indstillede antal timer, hvorefter tørretumblingsprogrammet begynder automatisk. Hvis der opstår strømsvigt under ventetiden, annulleres indstillingen, og programmet startes, så snart der trykkes på START-knappen. CR. Timetæller ved forsinket start, den viser den indstillede tid med trin på én time, op til 16 timers ventetid.

DK


========50========

BRUG AF APPARAT
PROGRAMOVERSIGT

51

TEKSTIL BOMULD
SYNTETISKE TEKSTILER SARTE TEKSTILER

PROGRAMMER MED ELEKTRONISK KONTROL AF FUGT MAKS. SKABSTØRT STRYGETØRT EKSTRA MEGET TØJMÆNGDE TØRT FUGTIGT

7.0 kg. 3.5 kg. 3.5 kg. 1.5 kg.
TIDSSTYREDE PROGRAMMER

ULD

BOMULD
SYNTETISKE TEKSTILER
RAFFREDDAMENTO

7.0 kg. 3.5 kg.

0-160 min. 0-120 min.
20 min

TØRRETUMBLING 1) Læg vasketøjet i tromlen, og luk lågen. 2) Sæt tørretumblerens stik i stikkontakten med tørre hænder. 3) Stil programmeringsdrejeknappen på Stop for at tilbagestille eventuelle, igangværende programmer, stil den derefter på det mest egnede program i betragtning af tekstilernes beskaffenhed. 4) Med vælgerknappen for tørretumbling vælges den ønskede fugtighedsgrad (se Programoversigt). 5) Vælg de ønskede funktioner med de dertil beregnede knapper. 6) Tryk på START-knappen for at begynde tørretumblingen. 7) Når tørretumblingen er ovre ­ som angivet af startkontrollampens blinken, lydalarmen og ordlyden END på skærmen ­ stilles vælgeren over på STOP 8) Åbn tromlens låge og tag vasketøjet ud. 9) Luk lågen igen. 10) Tag tørretumblerens stik ud af stikkontakten med tørre hænder.

VEDLIGEHOLDELSE
INDVENDIGT LYS

10

Der er lys inde i maskinen. Benyt følgende fremgangsmåde for at udskifte en pære: Tag stikket ud af stikkontakten eller frakobl med hovedafbryderen; Fjern skærmen fra pæren. Fjern pæren (fig. 10). Advarsel: Brug ikke pærer på mere end 15 W! Montér skærmen ved pæren på ny.

DK


========51========

52

VEDLIGEHOLDELSE
TØMNING AF KONDENSVANDBEHOLDER Kondensvandet kan samles i beholderen (fig. 11), hvis røret ikke forbindes direkte til afløbet. Beholderen skal tømmes efter hvert tørretumblingsprogram. Benyt følgende fremgangsmåde i forbindelse med tømning af beholderen: Tag tørretumblerens beholder ud (fig. 11).

11

Tøm beholderen; afløbsåbningen befinder sig foroven til højre (fig. 12). Når den er tømt, sæt den helt ind igen; Hvis man glemmer at tømme beholderen, eller hvis den fyldes under tørretumblingen, blinker alarmlampen for kondensvandbeholderen, og tørretumbleren går i stå. Benyt herefter fremgangsmåden, der er beskrevet ovenfor. Det afbrudte program genoptages ved at trykke på knappen (V) til tilbagestilling af beholderens alarm (fig. 9). RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Frakobl apparatet netforsyningen, før rengøringen påbegyndes. Det er vigtigt at rense apparatet efter hver vask, da man derved nedsætter tørretumblingens varighed og dermed energiforbruget. 1. Trådfilter i lågen (fig. 13). 2. Trådfilter i pålæsningsåbning (fig. 14). 3. Kondensator (fig. 15). Fjern filtret ved at trække det opad, og rens det (fig. 13). Der er desuden mulighed for at fjerne de to trådfiltre fra pålæsningsåbningen og rense dem (fig. 14). OBS: Tilstedeværelse af tråde har ikke noget med tørretumblingen at gøre. Trådene stammer fra tekstilernes fibre, der er blevet revet over eller trævlet under vasken, især fordi tøjet er slidt. Rengøringen er nemmere at foretage, hvis man hælder varmt vand over.

12 13

14
Kondensatoren bør renses to til tre gange årligt (fig. 15-18). Åbn lågen, drej grebet over til lodret position, og tag dækslet af (fig. 15).

15
DK


========52========

VEDLIGEHOLDELSE
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Drej de 3 greb over til lodret position, og tag kondensatoren ud (fig. 16).

53

16 17 18
Vask kondensatoren på forsiden, bagsiden og siderne ved at rette vandstrålen som vist på billederne (fig.17-18). For at opnå en fuldstændig afdrypning af kondensatoren, stilles den på siden oven på et håndklæde. Montér kondensatoren, når den er tør, ved at udføre ovennævnte indgreb i omvendt rækkefølge. FEJLFINDING Der kan opstå fejl i alle elektriske apparater. Husk, at det i disse tilfælde er nødvendigt at kontakte en kvalificeret tekniker. Du er dog selv i stand til at løse hovedparten af de problemer, som opstår. Vigtigt: Hvis der opstår funktionsforstyrrelser, skal maskinen straks frakobles elforsyningsnettet. Før du henvender dig til vores Tekniske Servicecenter, check nedenstående forhold. AFHJÆLPNING AF FEJL Apparatet starter ikke · kontrollér følgende: 1) Om lågen er lukket korrekt. 2) Om der blevet trykket på START knappen. Tøjet bliver ikke tørt · kontrollér følgende: 1) Kontrollér, at lufthullet ikke er tilstoppet. 2) Rens cellestoffi lter og kondensator. 3) Kontrollér at filtret ikke er tilstoppet. (Husk på, at når lugen åbnes, så kan tørretumblerens indre dele og vasketøjet være meget varmt).

Apparatet starter ikke

· kontrollér følgende: 1) Undersøg, om maskinen er tilkoblet elforsyningsnettet. 2) Kontrollér, om stikkontakten fungerer korrekt: 2a) Er sikringen sprunget? (Dette er nemt at kontrollere, idet man blot behøver at tilkoble et andet apparat, såsom en bordlampe). 2b) Er alle anvisninger i brugervejledningen blevet fulgt?

Kontakt det nærmeste autoriserede tekniske servicecenter og oplys om fejlen, hvis apparatet fortsat ikke fungerer korrekt efter udførelse af ovennævnte kontroller. Du bedes venligst oplyse model og serienummer og beskrive den opståede fejl. Disse oplysninger gør det muligt for operatøren ved det tekniske servicecenter at medbringe de nødvendige reservedele og dermed sikre en hurtig og effektiv udførelse af reparationen.

DK


========53========

54

STABLESÆT
Inden i produktet er der tilbehør, der skal anvendes til afslutning af installationen samt til at montere tørretumbleren på toppen af en frontbetjent vaskemaskine, hvorved der spares plads. Hvis tørretumbleren placeres oven på en vaskemaskine, SKAL stablesættet anvendes. Installatøren vil undersøge, om jeres vaskemaskine egner sig til denne slags installation. SIKKERHEDSREGLER VEDR.STABLESÆT Det er yderst vigtigt at værne om jeres og andre menneskers sikkerhed. Denne vejledning indeholder adskillige tips og advarsler vedrørende sikker anvendelse af dette stablesystem Det anbefales at læse disse anvisninger omhyggligt igennem og følge dem, samt at overholde de nævnte sikkerhedsadvarsler. SIKKERHEDSADVARSELSSYMBOL Dette symbol advarer mod farer, der eventuelt vil kunne sætte jeres og/eller andre menneskers liv på spil. Alle sikkerhedsadvarsler fremhæves med sikkerhedsadvarselssymbolet og ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord har følgende betydning: FARE: Hvis denne advarsel IKKE følges med det samme, kan handlingen forårsage alvorlige personskader eller dødsfald. FARE: Hvis denne advarsel IKKE følges, kan handlingen forårsage alvorlige personskader eller dødsfald. Alle sikkerhedsadvarslerne giver præcise oplysninger om den mulige fare, hvilke metoder kan nedsætte risikoen for ulykker samt hvilke følger tilsidesættelse af anvisningerne vil kunne have.

INSTALLATIONSANVISNINGER
UDSTYR OG DELE Tilvejebring det nødvendige værktøj og alle dele, før I går i gang med installationen. Påkrævet værktøj og udstyr TORX® T20 skruetrækker 24 mm skruenøgle 2 hjørnestykker af ekspansivpolystyren fra indpakningsmaterialet 1 blød klud vædet med vand og et mildt rengøringsmiddel Medfølgende dele (fig.17) Åbn sættet og kontrollér, om alle dele er kommet med. A. Fodforankringer B. Bøjler C. B. C. TORX® skruer TORX® ER ET REGISTRERET VAREMÆRKE DER TILHØRER TEXTRON INNOVATIONS INC.
B

17 17
A

C

INDBYGGET ELLER INSTALLATION I SKAB VIGTIGT: Den stablede vaskemaskine/tørretumbler kan også installeres i en niche eller i et skab . Man skal i denne forbindelse kontrollere vandtilførselsventilernes og den jordede stikdåses placering. Skulle der opstå behov for at foretage ændringer på vandforsyningsventilerne, skal der rettes henvendelse til den tekniske assistance for at få arbejdet udført. Målene vist nedenfor angiver de minimale pladskrav. Der bør være mere plads for at gøre det nemmere at foretage installationen og vedligeholdelse.

DK


========54========

INSTALLATIONSANVISNINGER
INDBYGGET ELLER INSTALLATION I SKAB

55

18
12" (30.5 cm)

Det er muligt, at der kræves ekstra plads for at udligne væggenes, dørenes og gulvenes form (fig. 18).

TØRRETUMBLER

VASKEMASKINE

0" (0 cm)

0" (0 cm)

19

3" (7.6 cm)

Der bør være 2,5 cm mere plads på tørretumblerens sider for at dæmpe vibrationerne og støjen (fig. 19).

1" (2.5 cm)

20
48 in. 2 (310 cm 2)

3" (7.6 cm)

Hvis de stablede maskiner skal installeres i et skab med én dør, skal minimumskravene til ventilation på dørens over- og underdel opfyldes (fig. 20). Der kan også anvendes en dør med lameller med et tilsvarende antal ventialtionsåbninger (fig. 20).

24 in. 2 (155 cm 2)

3" (7.6 cm)

NIVELLERING AF VASKEMASKINEN 1. 2 eller flere personer skal stille vaskemaskinen så tæt som muligt på det endelige opstillingssted. 2. Vaskemaskinen nivelleres ifølge anvisningerne i vaskemaskinens brugervejledning. ADVARSEL: Tung vægt. Der skal to eller flere personer til for at transportere og installere vaskemaskinen. TILSIDESÆTTELSE AF DENNE ADVARSEL KAN MEDFØRE RYGSKADER ELLER ANDRE SKADER. MONTERING AF STABLEBØJLERNE 1. Placér de to hjørnestykker af ekspansivpolystyren på gulvet. 2. To eller flere personer skal tage godt fat i vaskemaskinens hoveddel og lægge den ned med forsiden vendt mod ekspansivpolystyrenen. ADVARSEL: Tung vægt. Der skal to eller flere personer til for at transportere og installere tørretumbleren. TILSIDESÆTTELSE AF DENNE ADVARSEL KAN MEDFØRE RYGSKADER ELLER ANDRE SKADER.

DK


========55========

56

INSTALLATIONSANVISNINGER
MONTERING AF STABLEBØJLERNE 3. Fjern de to skruer fra tørretumblerens bund, og opbevar dem (gælder kun for tørretumblermodeller med ventilation). 4. Montér de to bøjler på vaskemaskinens bagkant som vist (fig. 22) ved hjæp af de to skruer, der følger med sættet.

21

A. Fjern de to skruer (gælder kun for tørretumblermodeller med ventilation, se fig. 22).

22

A

B. Fastgør bøjlerne (fig. 23/24).

24

23

B

Model med kondensator

Model med ventilation

B

5. Skru tørretumblerens fire fødder så langt ind som muligt med en 24 mm skruenøgle, og skab kontakt med tørretumblerens bund. Pas på ikke at udøve for stor kraft. 6. Stil tørretumbleren lodret. 7. Rens vaskemaskinens top med den bløde klud vædet med vand og et mildt rengøringsmiddel. Derved sikrer man, at de medfølgende, klæbende fodstøtter sidder ordentligt fast på overfladen.

INSTALLATION AF TØRRETUMBLEREN PÂ TOPPEN AF VASKEMASKINEN 1. 2 eller flere personer skal løfte tørretumbleren og placere den oven på vaskemaskinen. Sørg for, at stablebøjlerne placeres på afstand af vaskemaskinens bagkant.

ADVARSEL: Tung vægt. Der skal to eller flere personer til for at transportere og installere tørretumbleren. TILSIDESÆTTELSE AF DENNE ADVARSEL KAN MEDFØRE RYGSKADER ELLER ANDRE SKADER.

DK


========56========

INSTALLATIONSANVISNINGER
INSTALLATION AF TØRRETUMBLEREN PÂ TOPPEN AF VASKEMASKINEN

57

25

2.

Skub tørretumbleren frem mod vaskemaskinens forside. Stablebøjlerne glider henover vaskemaskinens bagkant og når den rette position (fig. 25/26).

26

27

Forankring af tørretumblerens forreste fødder 3. Læn tørretumbleren bagud for at hæve de to forreste fødder fra vaskemaskinen. Hold tørretumbleren i denne position, og sæt en af de to forankringer til fødderne fast på en af tørretumblerens forreste fødder. Jævnfør figuren ved siden af, hvor fodens forankring er vist (fig.27). A. A.Når installationen er udført, skal denne kant kunne ses fra forsiden. 4. Fjern filmen fra den klæbende del under fodens forankring.

A

VIGTIGT: Ved kontakt vil den klæbende del straks sætte sig fast. Man skal derfor sørge for, at fodens forankring er placeret helt rigtigt, før den kommer i kontakt med vaskemaskinen. Hvis den stablede vaskemaskine/tørretumbler skal flyttes til et andet sted på et senere tidspunkt, må fodens forankring ikke fjernes. Når disse forankringer fjernes, vil de nemlig ikke længere være i stand til at klæbe ordentligt fast på overfladen. 5. Hold fast i fodens forankring, og placér tørretumbleren på toppen af vaskemaskinen igen. Fodens forankring vil blive i den rette position og klæbe fast til toppen af vaskemaskinen. 6. Gentag den samme procedure for den anden forreste fod. AFSLUTNING AF INSTALLATIONEN 1. Se efter, om de to bøjler på vaskemaskinens bagside er godt forankret i deres stilling Hvis bøjlerne fremviser spillerum, skal man anvende den 24 mm skruenøgle til at stramme tørretumblerens to bagerste fødder, så det sikres, at bøjlerne er godt forankret til vaskemaskinens bagkant. 2. Hæv tørretumblerens forside og justér de to forreste fødder til den samme højde som de bagerste. 3. Stil et vaterpas på toppen af tørretumbleren for at tjekke, om den er placeret rigtigt. Tjek først nivelleringen fra den ene side til den anden og derefter fra for- til bagsiden. Skulle vaskemaskinen og tørretumbleren ikke være nivellerede, skal man justere tørretumblerens fødder efter behov og gentage nivelleringstjekket.

DK


========57========

58

NOTE
................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................


========58========

ENGLISH
Dear Customer, Thank you for choosing our product. Please read these instructions carefully before connecting and using the appliance. Knowledge of the operating principles will help guarantee correct and safe use of the appliance. This instruction booklet contains the technical characteristics of the drier and is full of useful information regarding its operation, all designed to help you get the best out of your appliance. If the appliance is sold or handed over for use by others, remember to give the new user the instruction booklet.

59

CONTENTS
NOTES AND ADVICE FOR THE USER · Technical information DESCRIPTION OF THE APPLIANCE · Optional accessories INSTALLING THE APPLIANCE · Installation · Levelling the drier · Connecting to the mains supply · Connecting the condensation drain to the drainage system. · Changing the door opening direction USING THE DRIER · Precautions for fabrics · Recommendations prior to drying · Description of the control panel · Programme · How to dry MAINTENANCE · Internal light · Draining the condensation reservoir · Cleaning and maintenance · Troubleshooting · Resolving problems 59-61 59 61 61 61-63 61 62 62 62 63 63-65 63 63 64 65 65 65-67 65 66 66-67 67 67

NOTES AND ADVICE FOR THE USER
TECHNICAL DATA
Width cm.: Dimensions: Height cm.: Depth cm.: Max. capacity Power rating Voltage

59.5 85.0 59.0
7 kg dry see characteristics plate see characteristics plate

MODEL: ................................................................................................................................................................................................................... SERIAL NUMBER: ......................................................................................................................................................................................... DATE OF PURCHASE: ................................................................................................................................................................................

GB


========59========

60

NOTES AND ADVICE FOR THE USER
This appliance has been designed for use as a domestic drier. Any other use is considered as improper and therefore dangerous. Keep this instruction book near to the appliance always, so that it can be easily consulted when necessary. Any modifications or attempts to interfere with the appliance can be dangerous for the user and may damage the product. On delivery of the appliance, check that it has not been damaged during transport. If any damage is discovered, report the matter to the retailer immediately. Do not cover the drier with washing or any other items. When positioning the appliance, ensure that the power supply cable is not kinked or squashed and is accessible. Always close the door after using the drier. This will prevent children from leaning on the door and possibly overturning the drier. The appliance must not be used by children unless supervised. Do not use the drier for drying dirty clothes. Never dry items that have been soiled with substances such as cooking oil, petroleum, acetone, alcohol, petrol, kerosene, stain removers, turpentine, wax. Remove these substances in a hot wash using an additional quantity of detergent prior to loading the items in the drier. Do not dry items such as foam rubber, latex, raincoats, waterproof fabrics, rubber mats, preformed items, clothes or cushions with foam rubber inserts, as these may melt and damage other items in the washing or even the appliance itself. Fabric softeners, or similar products, must be used respecting the manufacturer's instructions on the packaging. If the appliance is sold or given away, remember to hand over this instruction book with it. This will help the new owner use the drier both correctly and safely. Do not attempt to repair any appliance faults alone, in that repairs carried out by a nonprofessional may cause serious damage and will invalidate any rights to repairs under guarantee. Repairs to the appliance can only be carried out by personnel authorised by the customer service centres. All repairs must make use of original spare parts only. Spin dry or wring the washing well before loading it into the drier. Spun dry washing will dry quicker. Clean the filter thoroughly each time the drier is used in order to guarantee perfect air circulation. Never insert or remove the plug from the mains socket with wet hands. The drier must be connected to a mains socket fitted with an efficient earth complying with current safety standards. Do not use extension leads or multiple plug adapters to connect the appliance to the mains supply. Do not expose the appliance to atmospheric agents. When servicing or cleaning the appliance, remember to disconnect it from the mains supply. Do not pull the power supply cable to unplug the appliance from the mains supply. Pull the plug only. This appliance is marked as complying with European Directive 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Make sure that the product is disposed of in a correct manner. The user is obliged to contribute towards preventing any negative consequences for health and the environment.

The symbol affixed to the product or accompanying documents signifies that the product must not be treated as normal domestic refuse, but must be delivered to an authorised collection centre to enable the electric and electronic equipment to be recycled. When disposing of the appliance, comply with local waste disposal regulations. For further information on the treatment, recovery and recycling of this product, refer to the appropriate offices, local domestic waste collection service or the retailer from where the appliance was purchased. Warning!!! Surfaces on which this symbol appears may heat up during normal operation.
THE MANUFACTURER WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTS RESULTING FROM NON-COMPLIANCE WITH SAFETY STANDARDS OR THE REQUIREMENTS OF THIS INSTRUCTION BOOK.

GB


========60========

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE 1 2 3 Drum door. Drum door filter. Upper condensation water reservoir*. (The condensation is collected in this reservoir when the condensation drain hose is not connected directly to the drainage system). Control panel. Drier drum. 6 7 8 9 Drum mouth filter. Rating plate. Lower condensation water reservoir*. Adjustable feet

61

10 Condenser door. 11 Lower door. 12 Serial number. * according to model

4 5

2 7

3*

4

5 6 1 12 8* 9

1

10

11

OPTIONAL ACCESSORIES The drying kit for delicate items or shoes consists of a removable rack and is used when drying items requiring special treatment.

INSTALLING THE APPLIANCE
INSTALLATION Installation must be carried out by qualified personnel in line with the instructions supplied by the manufacturer. Incorrect installation may result in damage and/or injury. Do not install the drier in rooms subject to freezing temperatures. Freezing temperatures could damage the electronics. Position the drier in a well-ventilated room. Do not cover the ventilation hole on the back (fig. 2) and do not place the drier on thick carpet. Clean the inside of the drying drum using a damp cloth to remove any dust deposits. WARNING!!! A stacking kit MUST be installed if products will be stacked. Note! If the drier is placed on top of a washing machine or other product, please read the information of stacking kit.

2

GB


========61========

62
Lift the drier slightly.

INSTALLING THE APPLIANCE
LEVELLING THE DRIER Adjustable feet. Place the drier upright so that it rests firmly on all four feet. Level the drier by adjusting the feet as follows: Adjust the feet to the correct height (fig. 3). Lower the drier. NB. A badly levelled appliance may cause damage to the bearings and lead to their premature wear. This drier does not need to be anchored to the floor. CONNECTING TO THE MAINS SUPPLY Make sure that the voltage indicated on the identification plate attached to the back of the appliance corresponds to that of the mains supply. All cut-outs, electric wiring and mains sockets must have a rating such that enables them to support the maximum load indicated on the identification plate. Once the appliance has been installed, it must be connected to the mains supply through a single-pole switch. The mains supply to which the appliance is connected must be fitted with an earthing system. If this is not the case, the manufacturer will not be held liable for any incidents that may occur (fig. 4). If the power supply cable is damaged in any way, contact the appropriate specialised customer technical service centre. The drier must not be connected to the mains supply using indirect methods such as extension leads or multiple adapters. Position the appliance so that the power supply cable is easily accessible for disconnection when the need arises. Important: On completion of the drying cycle, disconnect the appliance from the mains supply to prevent young children from operating the drier. CONNECTING THE CONDENSATION DRAIN TO THE DRAINAGE SYSTEM. The condensation can be collected in the reservoir (fig. 10) or, alternatively, the hose can be connected directly to the drainage system. In this case, the collected water is pumped out. To connect the condensation hose directly to the drainage system, proceed as follows: Before starting any operations, unplug the appliance from the mains socket.

3

4

5

Extract the hose on the back of the appliance by pulling it from its housing, (fig. 5/6) and insert it in the waste water pipe.

6

GB


========62========

INSTALLING THE APPLIANCE
OPENING THE DOOR AND CHANGING THE OPENING DIRECTION Press the right side of the door (fig. 7) to open it. If the door has been reversed, press the left side.

63

7
The direction of the drum door opening can be modified according to needs (fig. 8). - N.B.: This operation must only be carried out by a qualified technician. Contact the customer service centre.

8

USING THE DRIER
PRECAUTIONS FOR FABRIC TYPES In the case of doubt as to the type of fabric, read the label on the item itself. Almost all items that can be machine dried have this information specified on the label. To avoid static electricity being generated in the items, add a conditioner to the rinse cycle of the washing machine. Remove synthetic materials from the drum immediately to prevent them from creasing. RECOMMENDATIONS PRIOR TO DRYING SORTING THE WASHING Before drying the washing, spin it at the recommended rpm for the type of load. Spinning at maximum rpm will result in up to a 35% saving in energy. The higher the spin speed, the better the drying result. Using a softener in the wash cycle will improve drying and save time. Before drying the washing in the drier, check the items to make sure they can be machine dried. Refer to the clothing care symbols on the labels. If the label has no drying symbol, proceed as follows: White/coloured washing and crease-proof washing can be dried at normal temperature using the appropriate drying programme. Delicate washing, acrylics for example, must always be dried at low temperature. General advice: Jersey often shrinks, not only in the wash but also during drying. Pure linen. Only dry garments with specific drying instructions on label, otherwise, the fabric could roughen. In order to avoid staining, never dry dark coloured washing together with light coloured washing.

GB


========63========

64

USING THE DRIER
DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL.
CR LR CT LS P

COTTON

COOLING

SYNTHETICS

Ih. Ia. Iv. Ic.
DELAY START PRE-SOFT ANTICREASE RESET EXCLUSION WATER TANK BUZZER SELECTION DRYING/TIME

TIMED SYNTHETICS TIMED COTTON

DELICATE

+ -

START

WOOL

R

H A

V

C U

S

9
P. Programmer Knob. Used to select the required programmes according to the type of fabric and drying needs. In addition to switching off the display, the STOP button also resets the appliance. If, for any reason, you want to change the programme or add more washing to the load during the drying cycle, simply place the programmer knob in the "STOP" position. Then re-position the knob on the required programme and press the "START" button. NB. Warning!! Only use this function if strictly necessary and then only if the program to reset has been running for less than 3 minutes. N.B. On some models fitted with a Delay function, when the function is enabled or at the end of the cycle, the backlit display will switch off after a few minutes. Pressing any button will switch the display light on again. S. Start Button. Press this button to start the programmed drying cycle. LS. Start LED. Off indicates the "STOP" position. On fixed indicates the programme is running. Fast flashing indicates the set programme is ready to start. Slow flashing indicates the end of the drying programme. U. Drying selector button. This is used to select the degree of dampness on electronically controlled programmes and the time on manual programmes. Not all the options are available for all programmes.(see: "PROGRAMME TABLE") LR. There are 4 icons for the electronically controlled drying programme. The selected icon will flash while the other 3 remain lit. When the cycle starts, only the selected icon remains lit. CT. Drier timer. Displays the set time in steps of 20 minutes, up to a maximum of 2 hours and 40 minutes for the cotton programme and 2 hours for the synthetics programme. C. Beep silencer button. Disables the beep function, which would otherwise be permanently enabled. The selection remains memorised even when the appliance is switched off. The beeps signal as follows: 1 long beep (cycle started) 4 long beeps (cycle completed) 4 short beeps (drum rotating for anti-crease function) V. Water reservoir alarm reset button. Used to restart the cycle after the condensation water reservoir has been emptied (fig. 11) LV. Reservoir full alarm icon. A flashing icon indicates that the reservoir is full and needs to be emptied (the drying cycle stops). After the container has been replaced, a fixed lit icon indicates that the function is restarting. Icon off indicates that the alarm has been reset (the cycle restarts). A. Anti-crease button. Activates a function that, at the end of the drying cycle, rotates the drum and the washing loaded in it in one direction then in the other for a further sixty minutes to reduce creasing. Each rotation is signalled by a short beep . H. Drying delay anti-crease button. This rotates the washing in the drum during the delayed start in order to reduce creasing. lh. la. lc. The beeper, anti-crease and delayed start icons appearing on the display indicate that the functions are active. R. Delayed start button. Used to delay drier start-up for up to a maximum of 16 hours. Each time the button is pressed, the start is delayed for one hour. When the START button is pressed, the letter h will flash on the display signalling that the function has been activated. The machine will wait for the number of hours set to elapse and then start the drying cycle automatically. If the power supply is interrupted while the delayed start function is active, the function itself will be annulled. Pressing the START button will start the drying cycle immediately. CR. Delayed start counter. Displays the delay time set in steps of one hour up to a maximum of 16 hours.

GB


========64========

USING THE DRIER
PROGRAMME TABLE ELECTRONIC DAMPNESS CONTROL PROGRAMMES

65
IRON DAMP VERY DAMP

FABRIC COTTON SYNTHETICS DELICATES WOOL COTTON SYNTHETICS COOLING

MAX. WASHING LOAD

EXTRA DRY

WARDROBE DRY

7.0 kg. 3.5 kg. 3.5 kg. 1.5 kg.
TIMED PROGRAMMES

7.0 kg. 3.5 kg.

0-160 min. 0-120 min.
20 min

HOW TO DRY 1) Load the washing in the drum and close the door. 2) With dry hands, insert the plug in the mains socket. 3) Position the programmer knob on Stop to reset any previously set programmes. Then rotate the knob to the most suitable programme for the type of fabric loaded. 4) Use the drying selector to select the degree of dampness required (see Programme Table). 5) Select the required options by pressing the appropriate buttons. 6) Press the START button to start the drying cycle. 7) The end of the drying cycle is signalled by the flashing start led, the beeper and the word END appearing on the display. At this point, return the selector to the STOP position. 8) Open the drum door and remove the washing. 9) Re-close the door. 10) With dry hands, remove the plug from the mains socket.

MAINTENANCE
INTERNAL LIGHT
(AVAILABLE ACCORDING TO MODEL)

10

The drier is fitted with an internal light. To replace the bulb, proceed as follows: Remove the plug from the mains socket or switch off the main power supply; Remove the lamp cover. Remove the bulb (fig. 10). Warning: Do not use bulbs of rating higher than 15 W! Replace the lamp cover.

GB


========65========

66

MAINTENANCE
DRAINING THE CONDENSATION WATER RESERVOIR If the condensation drain hose is not connected directly to the drainage system, the condensation is collected in the reservoir (fig. 11). The reservoir must be emptied after each drying cycle. To empty the reservoir, proceed as follows: Remove the reservoir from the drier (Fig. 11).

11

Empty the reservoir. The drain hole is located on the top right (fig. 12). After emptying, replace the container in its housing making sure it is properly seated. If the reservoir is not emptied or it fills up excessively during a drying cycle, the condensation reservoir warning light will flash and the drier will stop. If this happens, proceed as described above. To restart the programme, press the reservoir alarm reset button (V) (fig. 9).

12
CLEANING AND MAINTENANCE Disconnect the drier from the mains supply before cleaning. It is important to clean the drier after each drying cycle in order to save in drying time and consequently save energy. 1. Door fluff filter (fig. 13). 2. Fluff filter in the loading aperture (fig. 14). 3. Condenser (fig. 15). Remove the filter by pulling upwards and then clean it (fig. 13). It is also possible to remove the two fluff filters from the door opening and clean them (fig. 14). NB. The presence of fluff in the filter is not the result of the drying procedure. The fluff comes from the fibres of fabrics damaged or unthreaded during the wash and, above all, as a result of wear. The filters can be cleaned by simply placing them under hot running water.

13

14
The condenser should be cleaned two or three times a year (fig. 15/18). Open the door, rotate the lever to the vertical position and remove the cover (fig. 15).

15
GB


========66========

MAINTENANCE
CLEANING AND MAINTENANCE Rotate the 3 levers to the vertical position and remove the condenser (fig. 16).

67

16 17 18
Wash the front, back and sides of the condenser, aiming the jet of water as shown (fig.17/18). To dry the condenser thoroughly, place it on its side on a towel. When the condenser is dry, replace it following the same procedure in reverse order.

TROUBLESHOOTING All electric appliances may break-down at some time. Remember to call a qualified technician in these cases. However, many problems can be resolved without the need for external intervention. Important: If a fault occurs, disconnect the appliance from the mains supply immediately. Before calling the customer service centre, check the points listed below.

If the drier doesn't start · Check that:

RESOLVING PROBLEMS If the drier doesn't start · Check that: 1) The door is closed properly 1) The appliance is plugged into the mains 2) The start button has been pressed. supply. The washing does not dry 2) The mains socket is working correctly: 2a) The fuse has not blown. (Check by · Check that: plugging in another appliance such as a table 1) The air exhaust aperture is not blocked. lamp and see if that works) 2) Clean fl uff fi lter and condenser. 2b) All the instructions in the manual have been 3) The filter is not blocked. (Remember that followed. when the door is opened, the internal parts of the drier and the washing may be very hot).

If, after all these checks have been carried out, the appliance still does not work, inform the nearest customer service centre. When contacting the service centre, inform them of the appliance model, serial number and type of fault. This information will help the service centre operator in procuring the necessary spare parts, thus guaranteeing a speedy and efficient repair.

GB


========67========

68

STACKING KIT
Inside the product, an accessory is available to complete the installation and enable the drier to be mounted on top of a front-loading washing machine, thus saving space. If the drier is stacked on top of a washing machine the drier, the stacking kit HAS to be used . The installer will check if your washing machine is suitable for this type of installation. STACKING KIT SAFETY Your safety and that of others is extremely important. This manual contains numerous recommendations and warnings for the safe use of this stacking system. We recommend that you read and follow these instructions carefully and comply with the mentioned safety warnings. SAFETY WARNING SYMBOL This symbol warns of potential hazards that may be life threatening for you and/or other persons. All the safety warnings are preceded by the safety warning symbol and the word "DANGER" or "WARNING". These words have the following meaning: DANGER: If this warning is NOT complied with immediately, the action may lead to serious injury or death. DANGER: If this warning is NOT complied with, the action may lead to serious injury or death. All the safety warnings supply precise information on the potential hazard, the methods to use for reducing the risk of accidents and the consequences of any non-compliance with the instructions given.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
17
A B

EQUIPMENT AND PARTS Before starting the installation, procure the required tools and parts. Tools and equipment required TORX® T20 screwdriver 24 mm spanner 2 corner pieces of expanded polystyrene taken from the packing material 1 soft cloth and water with a mild detergent added

C

Parts supplied (fig.17) Open the kit and check that all the parts are present. A. Foot anchors B. Brackets C. B. C. TORX® screws
TORX® IS THE REGISTERED TRADEMARK OF TEXTRON INNOVATIONS INC.

BUILT-IN OR CUPBOARD INSTALLATION IMPORTANT: The washing machine/drier stack can also be installed in a niche or cupboard. To this end, check the location of the water feed valves and earthed mains outlet socket. If any modifications are to be made to the water supply valves, mains sockets or power supply cable, ask the assistance service to carry out the work. The dimensions shown below refer to the minimum amount of space required. An additional space should be left to facilitate the installation work and for maintenance purposes.

GB


========68========

INSTALLATION INSTRUCTIONS
BUILT-IN OR CUPBOARD INSTALLATION
12" (30.5 cm)

69

18

Additional space may be required to compensate for the shape of walls, doors and floors (fig. 18).

DRIER

WASHING MACHINE
0" (0 cm) 0" (0 cm)

19

3" (7.6 cm)

It is advisable to leave an additional space of 2.5 cm at the sides of the drier to reduce the transmission of vibration and noise (fig. 19).

1" (2.5 cm)

20
48 in. 2 (310 cm 2)

3" (7.6 cm)

If the stack is to be installed in a single door cupboard, the top and bottom parts of the door should be provided with at least the minimum amount of ventilation (fig. 20). A louvred door with an equivalent number of ventilation openings can also be used (fig. 20).

24 in. 2 (155 cm 2)

3" (7.6 cm)

LEVELLING THE WASHING MACHINE 1. With the help of 2 or more persons, move the washing machine as close as possible to its final installation location. 2. Level the washing machine as described in the washing machine's instruction manual. WARNING: Heavy weight. Use two or more persons to transport and install the washing machine. NON COMPLIANCE WITH THIS WARNING MAY LEAD TO BACK INJURY OR OTHER. FITTING THE STACKING BRACKETS 1. Position the two expanded polystyrene corner pieces on the floor. 2. With the help of two or more persons, grasp the body of the washing machine tightly and lower it face down onto the expanded polystyrene. WARNING: Heavy weight. Use two or more persons to transport and install the drier. NON COMPLIANCE WITH THIS WARNING MAY LEAD TO BACK INJURY OR OTHER.

GB


========69========

70

INSTALLATION INSTRUCTIONS
FITTING THE STACKING BRACKETS 3. Remove the two screws from the bottom of the drier and keep them (for vented drier models only). 4. Fit the two brackets on the back edge of the washing machine, as shown (fig. 22), using the two screws supplied with the kit.

21

A. Remove the two screws (for vented drier models only fig. 22).

22

A

B. Fix the brackets (fig. 23/24).

23

24

B

B

Vented model

Condenser model

5. Use a 24 mm spanner to screw in the four feet of the drier as far as they will go and make contact with the bottom of the drier. Do not use excess force. 6. Place the drier in the upright position. 7. Use the soft cloth and water with added mild detergent to clean the top of the washing machine. This is to ensure that the adhesive foot supports supplied adhere properly to the surface. INSTALLING THE DRIER ON TOP OF THE WASHING MACHINE 1. With the help of 2 or more persons, lift the drier and place it on top of the washing machine. Make sure that the stacking brackets are positioned away from the back edge of the washing machine.

WARNING: Heavy weight. Use two or more persons to transport and install the drier. NON COMPLIANCE WITH THIS WARNING MAY LEAD TO BACK INJURY OR OTHER.

GB


========70========

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTALLING THE DRIER ON TOP OF THE WASHING MACHINE

71

25

2. Slide the drier forwards towards the front of the washing machine. The stacking brackets will slide over the back edge of the washing machine and into position (fig. 25/26).

26

27

Anchoring the front feet of the drier 3. Lean the drier backwards to lift the two front feet off the washing machine. Hold the drier in this position and fit one of the foot anchors on one of the front feet of the drier. Refer to the figure alongside for the correct position of the foot anchor (fig.27). A. When the installation is complete, this edge should be visible from the front. 4. Remove the film covering the adhesive on the bottom of the foot anchor.

A

IMPORTANT: The adhesive will stick immediately on contact. Consequently, make sure that the foot anchor is in the correct position before it makes contact with the washing machine. If the washing machine/drier stack is to be moved to another location in the future, the foot anchors should not be removed. Once removed, the foot anchors will no longer be able to adhere to the surface. 5. Hold the foot anchor in position and replace the drier on top of the washing machine. The foot anchor will remain in the correct position, stuck to the top of the washing machine. 6. Repeat the operation for the other front foot. COMPLETING THE INSTALLATION 1. Check that the two brackets on the back of the washing machine are firmly anchored in position. If there is any play in the brackets, use the 24 mm spanner to tighten the two back feet of the drier to make sure that the brackets are firmly anchored to the back edge of the washing machine. 2. Lift the front of the drier and adjust the two front feet to the same height as the back feet. 3. Place a level on the top of the drier to make sure it is sitting correctly. Check the level from one side to the other first, then from front to back. If the washing machine and drier are not level, adjust the feet of the drier as necessary and repeat the level check.

GB


========71========

72 44

NOTES
................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................


========72========

NOTES
................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................. ............................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

4 4 73


========73========

74 44

NOTES
................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................


========74========


========75========

461307707

SE

FI

NO DK GB

Tipoxtil 16/06/2008


========76========


========77========For more information, please download the instructions above.

Category Clothes dryer
Full name UPO TC 7060
Model TC 7060
Size of file 15047 KB
Number of pages 76 pages
format file is in pdf
Language(s) Clothes dryer UPO TC 7060 Dansk - Danish Dansk - Danish
Clothes dryer UPO TC 7060 English English
Clothes dryer UPO TC 7060 Norsk - Norwegian Norsk - Norwegian
Clothes dryer UPO TC 7060 Svenska - Swedish Svenska - Swedish
Clothes dryer UPO TC 7060 Suomi - Finnish Suomi - Finnish