Download manual or user guide for the product:
SIEMENS WT 46W563 BY - Clothes dryer


On this page you can get: Clothes dryer SIEMENS WT 46W563 BY manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free Clothes dryer SIEMENS WT 46W563 BY
Click to preview
Clothes dryer SIEMENS WT 46W563 BY Clothes dryer SIEMENS WT 46W563 BY

If this file was helpful.
Please click here:


Size of file: 2058 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use
WT 46W563BY

========1========

Návod k použití
WT 46W563BY
Q4ACZM1789
1

========2========

Vaše nová sušiⅤka
BlahopRejeme! Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spot[ebiⅥ zn aⅥky Siemens.
KondenzaⅥní sušiⅥka svým(níkem tepla aautomatickým Ⅵišt(ním se vyznaⅥuje úspornou spot[ebou energie amén( ná roⅥnou údržbou 、 strana 6.
Ukaždé sušiⅥky, která opouští náš výrobní závod, je peⅥliv( p[ezkoušena její funkce abezchybný stav.
Vp[ípad( ot ázek je vám ochotn ( kdispozici náš zákaznický servis.
Ekologická lik vidace
Obal ekologicky zlikvidujte.
Tento spot[ebiⅥ je ozna Ⅵen vsouladu sevropskou sm(rnicí + 2002/96/ES ostarých elektrických aelektronických spot[ebiⅥích (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Sm(rnice platná vzemích EU udáv á zposob navrácení nebo recyklace starých za[ízení.
Další informace onašich výrobcích, náhradních dílech, našem p[íslušenství aservisu na: www.siemens-home.com/czwww.siemens-home.com
1 -24 hod
ObsaPoužití h
k
Strana
п
urⅤenému úⅤelu
P[íprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
п Nastavení programo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
ппSušenípouze . . . vd. omácn. . . . . . . osti. ,. . . . . . . . . . . . . . . . .3/4
ппUpozorpouze n(ksní ušenkpráí tedlu xtilií. . . vypraných . . . . . . . . ve vo. . . . . . . d(. . .5
п. Na co byste m(li bezpodmíne Ⅵn( dbát . . . . .6
п P[ehled programo
Nenechávejte d(ti vblízkosti sušiⅥky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
bez dozoru!
п Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Nenechávejte vblízkosti sušiⅥky domácí zví[ata!
п Ochrana proti mrazu / P[eprava . . . . . . . . . . .8
п Údržba a Ⅵišt(ní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
п Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
п Volitelné p[íslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
п Normální zvuky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr.1o vo1
lbu nastavení. ㄗ menu (v olby) п Co d(lat, když... / Servisní službaPro zm. . (nu všech nastavení na disple. . . . . . .12
п
KoBezpnec preogⅥramu ponostní ... (podle
pokynyzv. ol. eného . . . . . . . programu. . , na. . . . . . . p[. doba trvání 1:.13
ji. ㄗ ≈ (Z m'na)
54 h 、 2 h; Ⅳasová pRedvolba
lze zvolit vždy nejbližší celou hodinu).
Lze zvolit Ⅵty[i stupn( hlasitosti signál u: 0 (vypnutý), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý), Signál
4 (velmi hlasitý.
Ochrana proti neúmyslné zm(n( nastavených funkcí Zablokování
(Držte 5 sekund stisknuté tl aⅥítko menu (vo lby)).
spotRebiⅤe JVýsledek sušení (nap[. suché do sk [ín() lze uprogramo vyváRka/barevné, prádlo sna dno StupeFsušení
udržovateln'/nemaⅤkavé, mix asuper 40 min zvýšit ve st[ech stupních (1 - max. 3) 、
p[ednastavení = 0. Po jemném nastavení jednoho zt(chto programo zostane toto nastavení
uložené ipro osta tní programy.
Rychlost odst[eⅧování prádla vpraⅥce; Rychlost
slouží výhradn( kp[esn(jšímu zo brazení p[edpokládané doby trvání sušení.
odstReⅦování
1
4
0, 1, 2, 3, 4
R
zap/vyp
B
0, 1, 2, 3
X
600 -1800 ◇
(
2


========3========

VoliⅤ pr ogramc
Ukazatel max. množství prádla pro zvolený program
Displej
PRídavné funkce
ㄗ K°CⅢ` (šetrné) Redukuje zm aⅥkání aprodlužuje fázi ochr any p[ed zmaⅥkáním po
skonⅥení programu; lze zvolit dva stupn(.
ㄗ _ Snížená teplota pro choulostivé textilie F, delší doba su šení; nap[.
(ochrana pRed polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.
zmaⅤkáním)
Ukazatele stavu Ukazatele prob(hu programu. Sušení, suché kžehlení, suché do h""=··J··{" sk[ín(, konec/ochrana p[ed zm aⅥkáním.
Servisní
kontrolky
S (filtry na
VyⅥist(te filtry na vlákna pod tekoucí vodou 、 stra na 4. vlákna)
Vyprázdn(te nádržku na kondenzovanou vodu.
M (nádržka)
P[íp. vyⅥist(te filtr vnádržce na kondenzovanou vodu 、 strana 9.
2
3

========4========

PRíprava Instalace viz strana 8
Nikdy nepoužívejte poškozenou sušiⅥku!
Kontaktujte zákaznický servis!
Pouze suchýma ru kama! Sígový kabel uchopte vždy za
zástrⅥku!
Kontrola sušiⅤky
Zapojení sí]ové
zástrⅤky
TRíd'ní + pln'ní prádla
Zkapes odstraNte vš echny p[edm(ty.
Zejména pozor na zapalovaⅥe!
Buben musí být p[ed pln(ním prádla prázdný!
Viz P[ehled programo na stra n( 7.
Viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“ (v závislosti na
modelu)
prádla pro
PRídavné funkce
Volba + nastavení programu
Zvolte suši cí program ...
... aindividuáln' ho pRizpcsobte
Všechna tlaⅥítka jsou citl ivá, staⅥí lehký dotek!
Stiskn'te tlaⅤítko # st art
SušiⅥku používejte pouze snasazeným filtrem na vlákna!
ㄗ K°CⅢ` (šetrné) Redukuje zm aⅥkání aprodlužuje fázi ochr any p[ed zmaⅥkáním po
skonⅥení programu; lze zvolit dva stupn(.
Snížená teplota pro choulostivé textilie F, delší doba su šení; nap[.
polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.
Ukazatele prob(hu programu. Sušení, suché kžehlení, suché do sk[ín(, konec/ochrana p[ed zm aⅥkáním.
ㄗ _
(ochrana pRed
zmaⅤkáním) Ukazatele stavu h""=··J··{" Servisní kontrolky S (filtry na vlákna) M (nádržka)
VyⅥist(te filtry na vlákna pod tekoucí vodou 、 stra na 4. Vyprázdn(te nádržku na kondenzovanou vodu.
P[íp. vyⅥist(te filtr vnádržce na kondenzovanou vodu 、 strana 9.
4

2

========5========

Sušení
Nádržka na kondenzovanou vodu sfiltrem
Osv(tlení bubnu
Ovládací pane l
1 2
3
Buben
Dvoudílný filtr na vlákna
V(trací m[ížka
Sušení
B(hem Ⅵišt(ní nevytahujte/nevyprazdNujte nádržku na kondenzovanou vodu
3
5

========6========

Odstran'ní kondenzované vody
Nádržku vyprázdn(te po ka ždém sušení, nikoli b(hem sušení! 1. Vytáhn(te nádržku na kondenzovanou vodu adržte ji vodorovn(. 2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Nádržku vždy úpln( zasuNte, až zaskoⅥí.
Když bliká kontrolka M (nádržka) 、 strana 9.
Ⅳišt'ní filt rc na vlák na
Filtr na vl ákna se sklá dá ze dvou Ⅵástí.
Vnit[ní filtr na vl ákna se Ⅵistí po ka ždém sušení :
1. Otev[ete dví[ka. OdstraNte vlákna zdví[ek/oblasti dví[ek. 2. Vytáhn(te vnit[ní filtr na vl ákna arozev[ete ho.
3. OdstraNte vlákna (set[ete je zfiltru rukou).
Siln( zn eⅥišt(ný nebo ucpaný filtr propláchn(te pod tekoucí
vodou adokladn( ho osušte !
Vn(jší filtr na vlákna se Ⅵistí po každém 5. sušení :
4. Vyjm(te vn(jší filtr na vlák na.
5. Rozev[ete ho aodstraNte vlákna.
Filtr opláchn(te pod tekoucí vodou adokladn( ho os ušte!
6. Zaklopte filtr, zasuNte filtry do se be anasaⅧte je zp(t. Vypnutí sušiⅤky
VoliⅥ progra mo nastavte na vyp. Nenechávejte vsušiⅥce prádlo!
Vyjmutí prádla
SušiⅥka je vybavená automatick ou funkcí ochrany p[ed zmaⅥkáním. Po skon Ⅵení programu se buben vurⅥitých Ⅵasových intervalech 30 minut pohybuje. Pr ádlo zostane nadýchané apoddajné (pokud je zvolená p[ídavná funkce _ (ochrana pRed zm aⅤkáním), pak 60 minut).
Konec programu jakmile na displeji svítí {.
PRerušení programu P[idání nebo vyjmutí prádla.
Proces sušení lze krátce p[erušit za úⅥelem p[idání nebo vyjmutí prádla . Poté je nutno spustit pokraⅥování programu aprogram je nutno dokonⅥit!
SušiⅥku nikdy nevypínejte p[ed skonⅥením procesu sušení!
1. 2. 3. 4.
Otev[ete dví[ka, proces su šení se p[eruší.
Vložte nebo vyjm (te prádlo azav[ete dví[ka.
Vp[ípad( pot[eby znovu zvolte program ap[ídavné funkce.
Stiskn(te tlaⅥítko # start. Po n(kolika minutác h dojde k atualizaci zbývající doby praní.
3
4
6


========7========

Upozorn'ní kprádlu ...
OznaⅤení textilií
QiⅦte se pok yny pro ošetRování prádla od výrobce! G Sušení snormální teplotou.
F·Sušení snižší te plotou 、 navíc zvolte K °C Ⅲ` (š etrné). H·Nesušte vsušiⅥce.
Je bezpodmíne Ⅵn( nutn é dodržovat bezpeⅥnostní pokyny strana 13!
VsušiⅥce nesušte nap[íklad následující textilie:
–Neprodyšné textilie (n ap[. pogumované).
–Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) 、 poma Ⅵkání!
–Prádlo zneⅥišt(né olejem.
Tipy ksušení
–Pro stejnom(rný výsledek sušení rozt[iⅧte prádlo podle druhu tkaniny aprogramu. –Velmi ma lé textil ie (nap [. d(tské pu nⅥocháⅥe) sušte vždy dohromady
svelkým kusem prádla (nap [. ruⅥníkem).
–Zipy, háⅥky apoutka zapn(te, upovlako zapn (te knoflíky.
Látkové pásky, vázaⅥky uzást(r atd. zavažte.
–NemaⅥkavé prádlo ne p[esušujte 、 nebe zpeⅥí pomaⅥkání!
Prádlo nechte doschnout na vzduchu.
–Vlnu vsušiⅥce nesušte, pouze osv(žujte 、 strana 7 program vlna finish
(v závislosti na modelu ).
–Prádlo nežehlete hned po suše ní, nechte ho chví li složené 、 zbytková vlhkost se rovnom(rn( rozloží.
–Úpletové textilie (n ap[. triⅥka, trikotové prádlo) se p[i prvním sušení Ⅵasto srazí. 、 Nepoužívejte program extra suché.
–Naškrobené prádlo je do sušiⅥky vhodné pouze ⅥásteⅥn( 、 škrob zanechává povlak, který negativn( ovli vNuje sušení.
–P[i praní prádla, které hodláte sušit vsušiⅥce, dávkujte aviváž podle údajo vý robce. –P[i malém napln(ní použijte Ⅵasový program 、 optima lizace výsledku sušení. Ochrana životního prostRedí/pokyny pr o úsporu
–Prádlo nechte p[ed sušením dokladn( odst [edit vpraⅥce 、 Vyšší rychlost odst[eⅧování zkracuje dobu sušení asnižuje spot[ebu energie. Nechte odst[edit inemaⅥkavé textilie. –Využívejte maximální doporuⅥené plnicí množství, ale nep[ekraⅥujte ho
、 P[ehled programo strana 7.
–B(hem sušení vmístnosti dokladn( v(trejte.
–Nezakrývejte ani nezalepujte v(trací m[ížku.
5 7

========8========

Na co byste m'li bezpodmíneⅤn' dbát .. .
SušiⅥka je mimo [ádn( energeticky úsporná atechnicky se vyznaⅥuje chladicím okruhem, který efektivn( využívá energii, podobn ( jako je tomu uledniⅥky.
Vým(ník tepla sušiⅥky se Ⅵistí automaticky b(hem sušení.
Filtry na vlákna afiltr vnádržce na kondenzova nou vodu se musí pravideln(Ⅵistit.
SušiⅥku nikdy nepoužívejte bez filt ro na vlákna a/nebo nádržky na kondenzovanou vodu!
х
Filtry na vlákna
Vlákna avlasy zprádla se p[i sušení zachytávají ve filtru na vlákna. Ucpaný filtr na vlákna
može omezit vým(nu tepla.
Proto je bezpodmíne Ⅵn( nutné Ⅵistit filtry na vlákna po každém sušení.
Pravideln( je oplachujte pod tekoucí vodou 、 strana 4.
х
Filtr vnádržce na kondenzovanou vodu
Filtr vnádržce na kondenzovanou vodu Ⅵistí kondenzovanou vodu. Tato kondenzovaná voda
je nutná pr o automatické Ⅵišt(ní. Filtr by se m(l pravideln(Ⅵistit pod tekoucí vodou. P[ed
Ⅵišt(ním filtru je nutné vyprázdn it nádržku na kondenzovanou vodu 、 strana 9. х
Textilie
Nesušte textilie, které p[išly do styku srozpoušt(dly, olejem, voskem, tukem nebo barvou:
nap[. tužidla na vlasy, od lakovaⅥe, odstra NovaⅥe skvrn, benzin na praní atd.
Vyprázdn(te kapsy textilií.
Nesušte neprodyšné textilie.
Nasušte prádlo siln( pouš t(jící vlákna.
Vlnu pouze osv(žujte pomocí progra mu na vlnu.
88

6

========9========

ky


ru
y/
rk

ut
Y
I
u
③I
③I
③I
lišit od
ky


ru
oté
fr
ožko
u
.
nebudou
ho
46W561B
la
ní vl
ie

③I
③I
③I
il
mo
WT
vnit
prád
lo
ád
pr
olní
st
se
u
y
WT 46W563BY
. Text

ství
I
I
il
③I
③I
.
xt
dnot
atelno
d
te
Ho
bH
lo
ád
ložní pr
34
ádla
im
an
ž množ
r.

kání
dn
n
Gm

③I
③I
③I
③I
③I
ov
so
ar
y
ponožk
ch tkanin.
poma
ie
hoty
il
I
I
se
xt
③I
③I
Carl-Wery St
sový
/kal
ché.

te
dy
ti
ní prádlo
od
sp
un
dukuje
(b
I
do
u su
③I
③I
③I
③I
Re
39 München/Deutschl
vy
.
emens Electrogeräte
bu
u.

Si
ny
pa
žu
oté
fr
ne
817
bo
vlny nebo sm
kové vlhkos
ale
yt
ba
③I
í,
.

k
y
nd
bu
ny
áken nebo jednotlivé malé kousky pr
áken,
vl
m

vl
u
h vl
I
vy, fleecové od
.
③I

ch
do
ýc
(mix).
od
vy

ní od
ov
ac
pr
u
ylov

ie bu
bo

etický
kr
I
I

nt
③I
③I
extilie se snadnou údrž
za
e uschnout
sy
trání málo nošeného prádla
u.
úd
vých tkanin, ba
ie

at
ln
u
ht
í
en

le
ob
í
ortovn
sp
v
ze
so
ie, funk
ce. Textil
.

xtil
no
ec

vy
bo

p
m
ra
ne
an
bo
③I
③I
text
il
as
ivé te
vp
te
ne

y
at


kn
su
né tkaniny
69
avlny
í se snad

textilie, složení sušeného prádla, zb
li
odolné
ti
u
zb

③I
③I
d
ex
le usušit, na
lo
e!
uh
echrání

ka
at
st
dr
y
lhot
ád
005458

na
rych
v
na
lny
né nebo ln
90

po
/
③I
③I

5
né pr
av
n
mu textilie vyjm
ie
vhodné pro praní
vl
losti
ev
ra
zb
le
ši
ko
is
xtil
ar
ání.
la
embránou, vo
ilie
xtilie. Pro
áv
0910
*545869*
Te
prog
te
ab
I
I
ád
).
í
vz
ivé prádlo ze syntetických
③I
③I
sm

strana
pr
š
ku
vlhké ba
en

s
osušov
né textka

i
tredsušené, vícevrstvé, choulost
suché.
n
on

kd
ta

vy
nežehl
sm
ješt
vl
p
všechny
I
I
I
sk
o
o
o
ln
šte zvlá
o
edených
o

o
③I
viz
Pr
o
Pr
Pr
Pr
úp
Pro textilie
su
Pr
Po
Pro prádlo, které se
uv
Pr
Ta
Pr

kg
kg
kg
_·?
kg
kg
kg
kg
kg
kg
_?
_
_
_
_
_
m


=㈨=㈨
max. 7
=max. 3,5max. 3
max. 3
max. 1,5
max. 3
max. 2
max. 3
max. 3
ehlení
ve

ý
ka
en
ý

pl
us
te
stud
pl
/suché
...
e
ín
ín
ín
ín
lo
e
ežehlete

ile
et
ev
é
é
eh
le
sk
sk
eh
le
sk
sk
ndlujt
ch
ch

do
do

do
do
/bar
hce
p
ma
su
telné/nema
su
vyžehlet
e
nežehl
a
a
le
vy
ehled progra
ka
va
šení prád
ché
ché
ché
ché
ché
ché

oor
fini
sh
vý program
vý program


=


á
su
su
su
extr
su
su
extr
su
su
P
aso
aso
Po
vyv
prádlo snadno
udržo
Mi
x
halenky/
koš
outd
vlna
super 40 min


7 99

========10========

Instalace
–Obsah dodávky: sušiⅥka, návod kpoužití akinstalaci, koš na su šení vl ny (v závislosti na
modelu).
–Zkontrolujte, zda nedošlo kpoškození sušiⅥky p[i p[eprav(!
–SušiⅥka má ve lkou hmotnost. Nezdvihejte ji sami!
–Pozor na ostré hrany!
–SušiⅥku neumisgujte vmístnostech, ve kterých može mrznout! Zamrzlá voda može zposobit
poškození!
–Vp[ípad( poch yb nechejte sušiⅥku p[ipojit odborníkem!
–Nezdvihejte sušiⅥku za vy Ⅵnívající díly (nap[. dví[ka) - nebezpeⅥí ulomení!
1.
Instalace sušiⅤky Vyjm(te zbubnu ve škeré
–Sígová zástrⅥka musí bý t neustále p[ístupná. p[íslušenství.
–SušiⅥku postavte na Ⅵistý, rovný apevný podklad!
Buben musí být prázdný!
–V(trací m[ížka vp[edu na sušiⅥce musí zostat
volná.
–Okolí sušiⅥky udržujte v Ⅵistot(.
–SušiⅥku vyrovnejte pomocí šroubovacích nožiⅥek.
Použijte vodováhu.
–Šroubovací nožiⅥky vžádném p[ípad(
neodstraNujte!
Neumisgujte sušiⅥku za dve[e nebo po suvné dve[e,
které by mohly blokovat otevírání dví[ek sušiⅥky
nebo p[i n(m p[ekážet. Jinak by mohlo dojít ktomu,
že se zd e zav[ou d(ti aocitnou se vnebezpeⅥí
života.
Ⅴistý arovný podklad
V(trací m]ížka musízrstat
volná
2.
PRipojení kelektrické síti viz BezpeⅥnostní pokyny 、 strana 13.
–P[ipojte vsouladu sp[edpisy ksígové zásuvce sochranným kolíkem, vp[ípad(
pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!
–Sígové nap(tí anap(tí na štítku sp ot[ebiⅥe (、 strana 10) musí souhlasit!
–Jmenovitý p[íkon apot[ebná pojistka jsou uvedené na štít ku spot[ebiⅥe.
Ochrana proti mrazu
Vp[ípad( nebezpeⅥí mrazu
sušiⅥku nepoužívejte!
PRíprava
1. Vyprázdn(te nádržku na kondenzovanou vodu 、 strana 4.
2. VoliⅥ programo nastavte na libovolný program.
3. Stiskn(te tlaⅥítko # start 、 kondenzovaná voda se vy Ⅵerpá do nádržky.
4. PoⅥkejte 5 min, zn ovu vyprázdn(te nádržku na kondenzovanou vodu.
5. VoliⅥ programo nastavte na vyp.
Transport
–P[íprava sušiⅥky 、 viz ochrana proti mrazu. –SušiⅥku tr ansportujte nastojato.
–Po p[eprav( nechte sušiⅥku dv( hodiny st át.
VsušiⅥce se nachází zbytková voda .
P[i naklon(ní su šiⅥky može vytékat. 1010

8

========11========

Údržba a Ⅴišt'ní
Pouze ve vypnutém stavu!
Vým'ník tepla
Vým(ník tepla sušiⅥky se p[i sušení automaticky Ⅵistí, na displeji se zobr azí Cln. B(hem procesu Ⅵišt(ní nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu.
Kryt sušiⅤky, ovládací panel, v'trací mRížka
Ot[ete m(kkým, vlhkým hadrem.
Nepoužívejte abra zivní Ⅵisticí prost[edky nebo rozpoušt(dla.
Zbytky pr acích a Ⅵisticích prost[edko ih ned odstraNte.
P[i sušení se može mezi dví[ky at(sn(ním n(kdy nahromadit voda. Nemá to žá dný vliv na funkce sušiⅥky!
Filtr vnádržce na kondenzovanou vodu
P[i vyprazdNování nádržky na kondenzovanou vodu se automaticky Ⅵistí filtr.
Filtr p[esto pravideln(Ⅵist(te pod tekoucí vodou 、 p[edejdete tak špatn( od stranitelným usazeninám Ⅵi neⅥistotám.
Ⅴišt(ní je nutné, pokud po vyprázdn(ní nádržky na kondenzovanou vodu na displeji znovu bliká symbol Ⅷ.
1. Vytáhn(te nádržku na kondenzovanou vodu.
2. Vytáhn(te filtr zdržáku.
3. VyⅥist(te filtr pod proudem tekoucí vody nebo
vmyⅥce nádobí.
4. NasaⅧte filtr.
5. ZasuNte nádržku na kondenzovanou vodu až za skoⅥí.
SušiⅥku používejte pouze snasazeným filtre m!
Ⅳidla vl hkosti
SušiⅥka je vybavená Ⅵidly vl hkosti zušlechtilé oceli. Ⅴidla vlhkosti m([í stupeN vlhkosti
prádla. Po delší dob( provozu se na t(chto Ⅵidlech može vytvo[it vrstva vodního kamene. 1. Otev[ete dví[ka.
2. VyⅥist(te Ⅵidla vlhkosti navlhⅥenou houbiⅥkou sdrsným povrchem.
Nepoužívejte ocelovou dr át(nku nebo abrazivní prost[edky!
11119

========12========

Technické údaje
ē
Rozm(ry (HxŠxV) 60x 60x 85cm (nastavitelná výška)
Hmotnost cca 53 kg
Max.plnicí m nožství 7 kg
Nádržka na ko ndenzovanou vodu 4,0 l
Napájecí nap(tí 220-240 V
P[íkon max. 1 000W
Jišt(ní 10A
Teplota prost[edí 5-35 °C
Ⅴíselné oz naⅥení
Výrobní Ⅵíslo
vnit]ní strana dví]ek
Štítek spot]ebiⅥe najdete nazadní stran( su šiⅥky.
ē
Hodnoty spotReby Údaje jsou orientaⅥníhodnoty zjišt(nézanormovaných podmínek.
Rychlost od st]eⅧování Doba sušení Spot]eba energie
ot/min vmin** vkWh**
(zbytková vlhkost)
vyváRka/barevné 7 kg
suché do sk ]ín(*1400 (cca 50 %)
12811211,45,35
1 000 (cca 60 %) 14913111,68,60
800(cca 70 %)
16915011,96,86
suché kžehlení*1400 (cca 50 %)
9280
1,110,96
1 000 (cca 60 %) 11399 1,401,22
800(cca 70 %)
11811811,68,47
nemaⅤkave 3,5 kg
suché do sk ]ín(*800 (cca 40 %)
5451
0,550,56
600(cca 50 %) 6863 0,690,70
*Zkušební programy podle DIN EN61121
**Hodnoty se mohou oduvedených údajr li šit vzávislosti na p]ep(tí nebopodp(tí, druhu textilie, složení sušeného
prádla, zbytkové vlhkosti textilu adále napln(ní.
ē
Osv'tlení bubnu (žárovka E14, 25 W)
Osv(tlení bu bnu se rozsvítí pootev]ení nebozav]ení dví]ek aspušt(níprogramu; zhasíná samoⅥinn(. Vým(na žárovky
、 strana 12.
Volitelné pRíslušenství (na základ(objednacího Ⅵíslap[eszákaznickýservis)
WZ 20460
WZ 20310
WZ 20300
Podstavec
Pro lepší pln(ní avyjímání prádla. Koš, kter ý se nachází ve výsuvné Ⅵásti, lze použít ikp[emisgování prádla.
Souprava pro spojení praⅤky asušiⅤky
SušiⅥku lze prostorov( úsporn( umístit na vhodnou praⅥku stejné hloubky aší[ky. SušiⅥku je bezpodmíneⅤn' nutné upevnit na pr aⅥku po mocí této spojovací soupravy.
Jako WZ 2031 0, ale svýsuvnou pracovní deskou.
WZ 20290
Kryt pro vestavbu
Místo krycí desky spot[ebiⅥe je bezpodmíneⅤn' nutné nechat odborníkem namontovat plechový kryt.
1212

10

========13========

Normální zvuky
P[i sušení vznikají zcela normální zvuky zposobené kompresorem a Ⅵerpadlem.
Kompresor vsušiⅥce zprsobuje obⅥas
bzuⅥení.
Kompresor sušiⅥky se ob Ⅵas od v(trává,
atím vzniká bzuⅥivý zvuk.
Automatické Ⅵišt(ní su šiⅥky zprsobuje
klepání.
Ⅴerpadlo odⅥerpává kondenzovanou vodu donádržky nakondenzovanou vodu, p]itom
vydává zvuky Ⅵerpání.
131311

========14========

Co d'lat, když ...
– Nebezpečí opaření!
Nechejte prací roztok vychladnout!
Pokud poruchu nemožete od stranit sami, kontaktuj te – Zavřeteprosím na
vodovodníši
servisní
kohoutek!službu. Vždy najdeme
vhČerpadloodné [ešení, abychom p[edešli zbyteⅥným návšt(vám techniko. Dov([ujte kompetentnosti
výrobce azajist(te si ta k, že op rava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kte[í mají
kdispozici originální náhradní díly. Kontaktní údaje nejbližší servisní služby najdete zde, resp.
vp[iloženém seznamu servisních služeb:
– CZ 251 ,095,546
Servisní služb( udejte Ⅵíselné oznaⅥení výrobku (E-Nr.) avýrobní Ⅵíslo (FD) spot[ebiⅥe (viz
vnit[ní strana dv í[ek).
VoliⅥ programo nastavte na vyp. avytáhn(te sígovou zástrⅥku ze zá suvky.
ē
Nesvítí kontrolka # start. Je zapojená sígová zástrⅥka?
Zvolili jste program?
ē
Bliká symbol M (nádržka) Vyprázdn(te nádržku na kondenzovanou vodu 、 strana 4.
akontrolka # start. P[íp. vyⅥist(te filtr vnádržce na kond enzovanou vodu
、 strana 6.
Po každé p[eprav( vyⅥkejte dv( ho diny, než spot[ebiⅥ
uvedete do provozu.
ē
Bliká symbol S (filtry na vlákna) VyⅥist(te filtry na vlákna pod tekoucí vodou 、 strana 4.
akontrolka # start.
ē
SušiⅥka se nespustí. Stiskli jste tlaⅥítko # start?
Zav[eli jste dví[ka?
Nastavili jste program?
Není teplota prost[edí vyšší než 5 °C?
ē
Vytéká voda.Vyrovnejte sušiⅥku do vodorovné polohy.
ē
Dví[ka se samoⅥinn( otevírají. Dví[ka p[itlaⅥte, až slyšiteln( za skoⅥí.
ē
Nebyl dosažen požadovaný Horké prádlo se zd á být vlhⅥí, než skuteⅥn( je!
výsledek sušení (prádlo je p[íliš Zvolený program není vhodný pro p[íslušné prádlo.
vlhké). Použijte jiný su šicí pr ogram nebo navíc zvolte Ⅵasový
program 、 strana7.
Použijte jemné nastavení výsledku sušení 、 strana1/2.
Jemná vrstva vodn ího kamene na Ⅵidlech vlhkosti 、
vyⅥist(te Ⅵidla vl hkosti 、 strana 9.
P[erušení programu, nap[. plná nádržka, p[erušení
napájení, otev[ená dví[ka nebo by la dosažena maximální
doba sušení.
ē
P[íliš dl ouhá doba sušení.VyⅥist(te filtry na vl ákna pod tekoucí vodou 、 strana 4.
NedostateⅥný p[ívod vzdu chu 、 za jist(te cirkulaci
vzduchu.
P[íp. zakrytá v(trací m[ížka 、 m[ížka musí zostat volná 、
strana 8.
Teplota prost[edí je vyšší než 35 °C 、 vy v(trejte. ē
Vmístnosti siln( stou pá vlhkost. DostateⅥn( v(trejte.
ē
Na displeji se zo brazí Cln.Nejedná se ozávadu! Automatické Ⅵišt(ní vým(níku tepla.
NevyprazdNujte nádržku na kondenzovanou vodu. ē
Výpadek elektrického proudu.Okamžit( vyjm(te ze sušiⅥky prádlo arozprost[ete ho. Teplo
može unikat.
ē
Nefunguje vnit[ní osv(tlení. Vytáhn(te sígovou zástrⅥku ze zásuvky, odklopte kryt ve
vnit[ním prostoru nad dví[ky (pomocí šroubováku Torx 20)
avym(Nte žárovku. Zav[ete kryt.
SušiⅥku nikdy nepoužívejte bez krytu!
ē
ObⅥas se vyskytují další zvuky Nejedná se ozávadu!
avibrace. Normální zvuky 、 strana 11.
ē
N(kolik sekund je slyšet hlasitý Zasunuli jste zcela nádržku na kondenzovanou vodu?
bzuⅥivý zvuk. 、 Zcela zasuNte nádržku na kondenzovanou vodu.
Nejedná se ozávadu! Normální zvuky 、 strana 11. 1414

12

========15========

Co d'lat, když ...
Pokud poruchu nemožete od stranit sami, kontaktujte prosím naši servisní službu. Vždy najdeme
vhodné [ešení, abychom p[edešli zbyteⅥným návšt(vám techniko. Dov([ujte kompetentnosti
výrobce azajist(te si ta k, že op rava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kte[í mají
kdispozici originální náhradní díly. Kontaktní údaje nejbližší servisní služby najdete zde, resp.
vp[iloženém seznamu servisních služeb:
– CZ 251 ,095,546
Servisní služb( udejte Ⅵíselné oznaⅥení výrobku (E-Nr.) avýrobní Ⅵíslo (FD) spot[ebiⅥe (viz
vnit[ní strana dv í[ek).
VoliⅥ programo nastavte na vyp. avytáhn(te sígovou zástrⅥku ze zá suvky.
ē
Nesvítí kontrolka # start. Je zapojená sígová zástrⅥka?
Zvolili jste program?
ē
Bliká symbol M (nádržka) Vyprázdn(te nádržku na kondenzovanou vodu 、 strana 4.
akontrolka # start. P[íp. vyⅥist(te filtr vnádržce na kond enzovanou vodu
、 strana 6.
Po každé p[eprav( vyⅥkejte dv( ho diny, než spot[ebiⅥ
uvedete do provozu.
ē
Bliká symbol S (filtry na vlákna) VyⅥist(te filtry na vlákna pod tekoucí vodou 、 strana 4.
akontrolka # start.
ē
SušiⅥka se nespustí. Stiskli jste tlaⅥítko # start?
Zav[eli jste dví[ka?
Nastavili jste program?
Není teplota prost[edí vyšší než 5 °C?
ē
Vytéká voda.Vyrovnejte sušiⅥku do vodorovné polohy.
ē
Dví[ka se samoⅥinn( otevírají. Dví[ka p[itlaⅥte, až slyšiteln( za skoⅥí.
ē
Nebyl dosažen požadovaný Horké prádlo se zd á být vlhⅥí, než skuteⅥn( je!
výsledek sušení (prádlo je p[íliš Zvolený program není vhodný pro p[íslušné prádlo.
vlhké). Použijte jiný su šicí pr ogram nebo navíc zvolte Ⅵasový
program 、 strana7.
Použijte jemné nastavení výsledku sušení 、 strana1/2.
Jemná vrstva vodn ího kamene na Ⅵidlech vlhkosti 、
vyⅥist(te Ⅵidla vl hkosti 、 strana 9.
P[erušení programu, nap[. plná nádržka, p[erušení
napájení, otev[ená dví[ka nebo by la dosažena maximální
doba sušení.
ē
P[íliš dl ouhá doba sušení.VyⅥist(te filtry na vl ákna pod tekoucí vodou 、 strana 4.
NedostateⅥný p[ívod vzdu chu 、 za jist(te cirkulaci
vzduchu.
P[íp. zakrytá v(trací m[ížka 、 m[ížka musí zostat volná 、
strana 8.
Teplota prost[edí je vyšší než 35 °C 、 vy v(trejte. ē
Vmístnosti siln( stou pá vlhkost. DostateⅥn( v(trejte.
ē
Na displeji se zo brazí Cln.Nejedná se ozávadu! Automatické Ⅵišt(ní vým(níku tepla.
NevyprazdNujte nádržku na kondenzovanou vodu. ē
Výpadek elektrického proudu.Okamžit( vyjm(te ze sušiⅥky prádlo arozprost[ete ho. Teplo
može unikat.
ē
Nefunguje vnit[ní osv(tlení. Vytáhn(te sígovou zástrⅥku ze zásuvky, odklopte kryt ve
vnit[ním prostoru nad dví[ky (pomocí šroubováku Torx 20)
avym(Nte žárovku. Zav[ete kryt.
SušiⅥku nikdy nepoužívejte bez krytu!
ē
ObⅥas se vyskytují další zvuky Nejedná se ozávadu!
avibrace. Normální zvuky 、 strana 11.
ē
N(kolik sekund je slyšet hlasitý Zasunuli jste zcela nádržku na kondenzovanou vodu?
bzuⅥivý zvuk. 、 Zcela zasuNte nádržku na kondenzovanou vodu.
Nejedná se ozávadu! Normální zvuky 、 strana 11.
12
BezpeⅤnostní pokyny
Nouzová situace –Ihned vytá hn(te sígovou zástrⅥku ze zásuvky nebo vy pn(te pojistku. SušiⅥku –Ve vnit[ních prostorech vdomácnosti.
používejte
POUZE...
–Ksušení textilií.
SušiⅥkuNIKDY... –Nepoužívejte pro jiné úⅥely, než je popsáno výše.
–Nem(Nte ohledn( te chnického provedení nebo vlastností.
NebezpeⅥí –SušiⅥku nesmí používat d(ti aneinstruované osob y.
–Nenechávejte d(ti vblízkosti sušiⅥky bez dozoru.
–Nenechávejte vblízkosti sušiⅥky do mácí zv í[ata.
–Zkapes textilií odstraNte všechny p[edm(ty.
Zejména pozor na zapalovaⅥe 、 nebezp eⅤí výbuchu!
–Nikdy se neopírejte odví[ka ani si na n( nesedejte 、 nebezpeⅤí pRevrhnutí! Instalace –Volné kabely ahadice upevn(te 、 nebe zpeⅤí zakopnutí!
–Vp[ípad( nebezpeⅥí mrazu sušiⅥku nepoužívejte.
P[ipojení –SušiⅥku p[ipojte vsouladu sp[edpisy ksígové zásuvce sochranným kolíkem kelektrické síti (st[ídavý proud), jinak nebude za ruⅥena bezpeⅥnost.
–Musí být dostateⅥný pro[ez kabelu.
–Používejte pouze sproudovým chrániⅥem snásledujícím oznaⅥením:
–Sígová zástrⅥka asígová zásuvka si musí odpovída t.
–Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo pr odlužovací ka bely.
–Nedotýkejte se sí gové zástrⅥky vl hkýma rukama 、 nebezp eⅤí úrazu
elektrickým proudem!
–Sígovou zá strⅥku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel.
–Sígový kabel nepoškozujte 、 ne bezpeⅤí úrazu elektrickým proudem! Provoz –Do bubnu vkládejte pouze prádlo.
Než sušiⅥku za pnete, zkontrolujte obsah!
–SušiⅥku ne používejte, pokud prádlo p[išlo do styku srozpoušt(dly, ol ejem,
voskem, tukem nebo barvou (nap[. tužidla na vlasy, odlakovaⅥe,
odstraNovaⅥe skvrn, benzin na praní atd.) 、 nebezp eⅤí požáru/výbuchu!
–NebezpeⅥí poškození prachem (nap[. uhelný prach, mouka): sušiⅥku
nepoužívejte 、 nebezp eⅤí výbuchu!
–SušiⅥku ne používejte, pokud prádlo obsahuje p(nové materiály/molitan 、
Elastický materiálse može zniⅥitadeformací molitanumožedojít kpoškození
sušiⅥky.
–SušiⅥku po sk onⅥení programu vy pn(te.
–Kondenzovaná voda není pitná amože bý t zneⅥišt(ná vlákny!
Závada –Vp[ípad( zá vady nebo podez[ení na zá vadu sušiⅥku nepoužívejte,
opravy sm í provád(t pouze zákaznický se rvis.
–Nepoužívejte sušiⅥku spoškozeným sígovým kabelem. Poškozený sígový
kabel smí vym(Novat pouze zákaznický servis, aby nevzniklo nebezpeⅥí.
–P[ed vým(nou žárovky vnit[ního osv(tlení je bezpodmíneⅥn( nutné vytáhnout
sígovou zást rⅥku ze zá suvky 、 ne bezpeⅤí úrazu elektrickým proudem! Náhradnídíly –ZbezpeⅥnostních dovodo po užívejte pouze originální náhradní díly
ap[íslušenství.
Likvidace –SušiⅥka: Vytáhn(te sígovou zá strⅥku ze zá suvky, poté od [ízn(te sígový kabel
od sp ot[ebiⅥe.
Zlikvidujte ve ve[ejné sb(rn(.
–Vým(ník tepla obsahuje fl uorizovaný skleníkový plyn R407C zapsaný
vKjótském protokolu 、 [ádné zl ikvidujte. Plnicí množství: 0,43 kg.
–Obal: Nedávejte žádné souⅥásti obalu d(tem 、 nebezpeⅤí udušení!
–Všechny materiály jsou ekologické arecyklovatelné. Zlikvidujte je ekologicky.
151513

========16========

Obchodní značka BSH:
Značka
Název/označení modelu
INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o.
SIEMENS WT 46W563BY
Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie
až G... vysoká spotřeba el. energie)
Spotřeba energie
Program „bavlna suchá do skříně“
Množství náplně
Doba sušení
Program „bavlna suchá do skříně“
Prádlo před začátkem sušení odstředit asi 1000 ot. (50 % zbytková vlhkost)
„bavlna suchá do skříně“
„bavlna vlhká na žehlení“ „nemačkavé suché do skříně“ Prádlo před začátkem sušení
Spotřeba energie
(50 % zbytková vlhkost) Prádlo před začátkem sušení
Program „bavlna suchá do skříně“
(50 % zbytková vlhkost)
Program „bavlna na žehlení“
(70 % zbytková vlhkost)
Program „bavlna na žehlení“
(50 % zbytková vlhkost)
Program „nemačkavé suché do skříně“
Doba sušení
(40 % zbytková vlhkost) Prádlo před začátkem sušení
Program „bavlna suchá do skříně“
(50 % zbytková vlhkost)
Program „bavlna na žehlení“
(70 % zbytková vlhkost)
Program „bavlna na žehlení“
(50 % zbytková vlhkost)
Program „nemačkavé suché do
skříně“
Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti Typ přístroje
Hlučnost
(40 % zbytková vlhkost)
A-50%
kWh max. kg max. kg max. kg min.
1,68 7 7 3,5 149
odstředit asi 1000 ot.
odstŕedit asi 1400 ot.
kWh
1,45
asi 1000 ot.
kWh
1,40
asi 1400 ot.
kWh
1,11
asi 800 ot.
kWh
0,55
odstŕedit asi 1400 ot.
min.
128
asi 800 ot.
min.
133
asi 1400 ot.
min.
92
asi 800 ot.
min.
54
kWh 116
kondenzační dB (re 1pW) 65
Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 65 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW
.
Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemens-home.com/cz
16


========17========

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě
Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.
Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků
Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Záruční podmínky
Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).
Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.
Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.
Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.
Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž - údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče - při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

========18========

Rozšířená záruka nad rámec zákona
U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.
Upozornění pro prodejce
Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.
„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

========19========

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ SIEMENS
Firemní servis + prodej náhradních dílů:
BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5
telefon: +420 251 095 546 fax: +420 251 095 559
Firma
Martin Jansta
Ulice Tovární 17
A PROFI SERVIS s.r.o.
Pražská 83
280 02 Kolín 5 294 71
Benátky nad Jizerou
ALPHA servis s.r.o.
Purkyňova 101
563 01 Lanškroun
Irena Komárková ml.
Slovanské údolí 31 318 00 Plzeň
Marek Pollet
Vřesinská 24
326 00 Plzeň
B. I. SERVIS
Bergmannova 112
356 04
ELMOT v.o.s
Blahoslavova 1a
Sokolov- Dolní Rychnov 370 04 České Budějovice
ELEKTRO Jankovský s.r.o.
nám. Míru 204
388 01 Blatná
Bekl
Bílkova 3011
390 02 Tábor
BMK servis s.r.o. B. I. SERVIS
Chýnovská 98 Horova 9
391 56 Tábor - Měšice 400 01 Ústí n./Labem
Petr KUČERA RADEK MENČÍK
Topolová 1234 Proletářská 120
434 01 Most 460 02 Liberec 23
Wh-servis s.r.o. Martin Linhart A - Z Chlazení
Žitavská 63 Letců 1001 Piletická 45
460 11 Liberec 11 500 02 Hradec Králové 503 41 Hradec Králové 7
Jan Škaloud Servis Černý s.r.o ALPHA servis s.r.o.
17. listopadu 360
530 02 Pardubice Mírové náměstí 99 550 01 Broumov
563 01 Lanškroun
Purkyňova 101
VIKI, spol. s r.o. Dana Bednaříková Caffe Idea - Blažek Faraheit servis s.r.o. Karel Veselý
Majakovského 8 Charbulova 73 Cacovická 66a Kaštanová 12 Gagarinova 39
586 01 Jihlava 618 00 Brno 618 00 Brno 620 00 Brno 669 02 Znojmo
Jan Liška
ELEKTRO TREFILÍK s.r.o.
Žďárského 214 Malá strana 286
674 01 Třebíč 696 03 Dubňany
Martin Wlazlo MW
Žerotínova 1155/3
702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava
Stanislav Novotný
Hoblíkova 15
741 01 Nový Jičín
Lumír Majnuš
Bílovecká 146
747 06 Opava 6
Bosch servis centrum spol. s r.o. Nábřeží 596 Elektoservis Živěla
34 ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o. Polní 20
760 01 Zlín
Dolní Novosadská 779 00 Olomouc 9
790 81 Česká Ves u
Jeseníku
Město
telefon 321723670
mail [email protected]
603201133
[email protected]
465322747 465320298
[email protected]; [email protected]
724888887 377387406 377387057 377241172 733133300 608151231
[email protected]
[email protected]
[email protected]
387438911 731583433 387437681 383422554 607749068 381256300 381256303 800231231 472734300 603202588 476441914 482736542 602288130 774573399 603240252 495221313 602661664 602405453 491522881 465322747 465320298 567303546 548530004 541240656 548210358 515246788 515264792 602758214 518365157 602564967 602709146 595136057 724269275 556702804 724043490 723081976 602282902
[email protected]
[email protected]; [email protected]
jankovsky.cz
[email protected]
[email protected] [email protected]; [email protected]
biservis.cz
[email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected]; [email protected]
alphaobchod.cz
[email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]; [email protected]
elektroopravna.cz
[email protected]
577211029 585434844 585435688 602767106 774811730 584428208
[email protected]
cz; [email protected] majnus.cz; [email protected]
majnus.cz
[email protected] [email protected]
[email protected]
S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách
www.siemens-home.com/cz

========20========


========21========

Návod na obsluhu
WT 46W563BY
Q4ACZM1789
1

========22========

Vaša nová sušiⅤka
Blahoželáme! - Vy brali ste si moderný, vysokokvalitný do máci spotrebiⅥ vyrobený spoloⅥnosgou Siemens.
KondenzaⅥná sušiⅥka svýmenníkom tepla afunkciou automatického Ⅵistenia má vynikajúcu efektívnu spotrebu energie anízke nároky na
údržbu. 、 strana 6.
Každý spotrebiⅥ, ktorý opustí náš závod, bol dôkladne skontrolovaný, aby sa za istila jeho správna funkcia aperfektný stav.
Vprípade akýchkoDvek otázok vá m radi pomôžu vnašich oddeleniach zákazníckych služieb.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obaly likvidujte ek ologicky vhodným spôsobom.
Tento spotrebiⅥ je ce rtifikovaný podDa európskej smernice +2002/ 96/EC olikvidácii elektrických aelektronických zariadení (WEEE). Táto smernica platná vcelej EÚ udáva rámec pre zber arecykláciu
spotrebiⅥov, ktoré už doslúžili.
Ⅶalšie informácie onašichvýrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch aslužbách nájdete na: wwww.siemens-home.com/skww.siemens-home.com
Strana
1 -24 h
ObUrsaⅤenhý úⅤel
п Príprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
použitia
2
п Nastavenie programov. . . . . . . . . . . . . . .2
п пSušeiba nie pre . do. . . . . . . . . . . . . . . máce použitie. . . . . . . .3/4
п пPozniba ámna kysuobšeienilie zntei.xt . . . . . . . ílií, ktoré . bo. . li . . . . . vypran5é vo vode.
п
.Dôležité
informácie . . . . . . . . . . . . . . . . .6
п PrehDad
Nenechávajte
programov . . . . . . . . . . . . . . . . .7
deti bez dozoru vblízkosti sušiⅥky.
п Inštalácvziadi
Domáce

zv ieratá udržia vajte vdostatoⅥnej
п Ochrana pred
al. . . . . . . . . . . . . . . enosti od sušiⅥky.. . . . . . . . .8
mr azom / Preprava. . . . . .8
п Ⅴistenie aošetrovanie . . . . . . . . . . . . . . .9
п Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
п VoliteDné príslušenstvo. . . . . . . . . . . . . .10
п Bežný hluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
п Ⅴo robig, ak... . . . . . . . . . . . . Na. . zm. en. . . . u všetký.1ch na2stavení na paneli sdisplejom. ā≈ (Zmen i]) п BezpeⅥnostnéKoponieckyprogramu po ny . . . . . ... (vzávi. sl. os. tiod zv. . . . olen.1ého 3programu, napr. 1:54h 、2h,
Elektronický
Navýber nastavení. ㄗmenu
4
môžete vždyzvoliiⅧalšiu celúhodinu).
ⅤasovaⅤ sp ustenia
0,1,2,3,4 On-Off (Vypnuté/ zapnuté) 0,1,2,3
Hlasitosi si gnálu voliteFnávštyroch stupPoch: 0 (vypnutý),1 (tichý),2 (normálny), 3 (hlasný), 4 (veFmi hlasný). Signál
Poskytuje ochranu proti neúmyselným zmenám na stavených funkcií Detská poistka
R B
(stlaⅥteapodržtetlaⅥidlomenuna5 sekúnd). (vzávislostiod mo delu)
X
Výsledoksušenia (napr. suché do skrine) možno upraviivtrochstupPoch (1- 3)pre programy⒔Cottons (Bavlna),4 Jemné
Easy-Care (NekrⅤivá bielizeF),4≌Mix (Zmiešaná bielizeF)a ∥Super 40’、prednastavené = 0. prispôsobenie
PokoneⅥnej úpravejedného ztýchto programov sanastavenie ul oží pre ostatné. Výsledok sušenia
600-1 800 ◇
2

RýchlosiodstreⅧovania, ktorá bola použitá vpráⅥke, Rýchlos] iba napresnejšiuindikáciu odhadovanej dobysušenia. odstreⅦovania
(

========23========

Displej pre max. kapacitu náplne pre zvolený program
... a u
VoliⅤ programov
Panel sdisplejom
Doplnkové funkcie
ā K °CⅢ` (Nízka teplo- Znížená teplota pre jemné textílieF, dlhší Ⅵas su šenia; napr. akryl, polyamid,
ta) elastan alebo acetátový hodváb.
ā _ Znižuje mieru pokrⅥeniaapredlžuje fázu na potlaⅥenie krⅥenia po sk onⅥení
(;ahké žehlenie) programu; možno zvolii je dnu zdvoch úr ovní.
Ukazovatele stavu Sekvencia programu zobrazuje:
h""=··J··{" drying(sušenie),iron dry (suché pr edžehlením),cupboard dry (suchédo skrine),
slackening/ready(natrasenie/hotovo).
Servisné ukazovatele
S (Filter na c humáⅤe) Opláchnite filterna chumáⅥe pod teⅥúcou vodou 、strana 4.
M (Nádobka)
Vyprázdnite nádobku na skondenzovanú vodu.
Vprípade potreby vyⅥistite filter vnádobke na skondenzovanú vodu 、 strana 9.
3

========24========

Príprava na inštaláciu, pozrite stranu 8
SušiⅥku nikdy neprevádzkujte, ak je po škodená.
Informujte vaše odde lenie zákazníckych služieb.
Kontrola sušiⅤky
Iba ak máte suché ruky.
ZástrⅥku držte iba za jej tele so.
Pripojenie sie]ovej
zástrⅤky
Triedenie a vkladanie bielizne
Úplne vyprázdnite vrecká.
Zvýšenú pozornosg ve nujte zapaDovaⅥom cigariet. Bubon musí by g pred vk ladaním bielizne pr ázdny. Pozrite prehDad pr ogramov na strane 7
Pozrite aj samostatný návod pre “kôš na vl nenú bielizeN”
(v závislosti od modelu)
Vo<ba aprispôsobenie programu
Zvo<te program sušenia ...
... aupravte ho pod<a individuálnych požiadaviek
Doplnkové funkcie
Všetky tlaⅥidlá sú citl ivé astaⅥí jemný dotyk.
StlaⅤte tlaⅤidlo # start (štart)
SušiⅥku prevádzkujte iba svloženým filtrom na chumáⅥe.
B
ā K °CⅢ` (Nízka teplo- Znížená teplota pre jemné textílieF, dlhší Ⅵas su šenia; napr. akryl, polyamid,
elastan alebo acetátový hodváb.
Znižuje mieru pokrⅥeniaapredlžuje fázu na potlaⅥenie krⅥenia po sk onⅥení
programu; možno zvolii je dnu zdvoch úr ovní.
Sekvencia programu zobrazuje:
drying(sušenie),iron dry (suché pr edžehlením),cupboard dry (suchédo skrine),
slackening/ready(natrasenie/hotovo).
ta)
ā _
(;ahké žehlenie) Ukazovatele stavu h""=··J··{"
Servisné ukazovatele
S (Filter na c humáⅤe) Opláchnite filterna chumáⅥe pod teⅥúcou vodou 、strana 4.
Vyprázdnite nádobku na skondenzovanú vodu.
Vprípade potreby vyⅥistite filter vnádobke na skondenzovanú vodu 、 strana 9.
M (Nádobka)
4

2

========25========

Sušenie
Nádobka na skondenzovanú vodu sfiltrom
Vnútornéosvetlenie bubna
Ovládací panel
1 2
3
Bubon
Dvojdielnyfilter nachumáⅥe
Prívodvzduchu
Sušenie
Nevygahujte/nevyprázdNujte
nádobku na skondenzovanú vodu poⅥas sušenia
3
5

========26========

Vypustenie sk ondenzovanej vody
Nádobku vyprázdnite po každom cykle sušenia, nie vpriebehu sušenia! 1. Vyberte nádobku na sk ondenzovanú vodu adržte ju rovno. 2. Vylejte skondenzovanú vodu.
3. Nádobku vždy za tlaⅥte úplne naspäg, kým sa nezaistí.
Ak bliká kontrolka M (Nádobka) 、 strana 9.
Ⅳistenie filtra na chumáⅤe
Filter na chumáⅥe pozostáva zdvoch Ⅵastí.
Vnútorný fi lter vy Ⅵistite po každom cykle sušenia:
1. Otvorte dvierka. OdstráNte všetky ch umáⅥe zdvierok/okolo dvierok. 2. Vytiahnite vnútorný filter aotvorte ho.
3. OdstráNte všetky chumáⅥe (otrite filter rukou).
Ak je filter na chumáⅥe veDmi zn eⅥistený alebo zanesený, opláchnite
ho pod teⅥúcou vodou anechajte úplne vyschnúg.
Vonkajší fi lter vy Ⅵistite po každom 5. cykle sušenia:
4. Vyberte vonkajší fi lter.
5. Otvorte ho aodstráNte všetky chumáⅥe.
Opláchnite ho pod teⅥúcou vodo u anechajte úplne vyschnúg.
6. Filtre na chumáⅥe zatvorte, opäg ich zložte anasaⅧte späg do
spotrebiⅥa.
Vypnutie su šiⅤky
VoliⅥ programov otoⅥte do po lohy Off (Vypnuté). Nenechávajte bielizeN vsušiⅥke.
Vyberanie bielizne
Vaša sušiⅥka má funkciu automatickej ochrany proti pokrⅥeniu (Anti-Crease). Bu bon sa po Ⅵas 30 minút po ukonⅥení programu pohybuje vnastavených in tervaloch. BielizeN zost áva kyprá anadýchaná (poⅥas 60 minút, ak zvol íte doplnkovú funkciu _ (;ahké žehlenie)).
Program sa skonⅤil, keⅧ sa { rozs vieti na displeji.
Prerušenie programu pri odoberaní alebo pridávaní bielizne.
Cyklus sušenia sa môže nakrátko prerušig, aby ste mohli pridag al ebo odobrag bi elizeN. Zvolený program potom musí pokraⅥovag, kým neskonⅥí.
SušiⅥku nikdy nevypínajte pred uk onⅥením procesu sušenia.
1. 2. 3. 4.
Otvorte dvierka. Cyklus su šenia je prerušený.
Odoberte alebo pridajte bielizeN azatvorte dvierka.
Vprípade potr eby zvoDte nový program adoplnkové fu nkcie.
StlaⅥte tl aⅥidlo # start (štart ). Zostávajúci Ⅵas sa po niekoDkých minútach aktualizuje
4
6


========27========

Informácie obielizni ...
OznaⅤenie textílií
Rešpektujte informácie výrobcu oošetrovaní.
G Sušenie pri normálnej teplote.
F·Sušenie pri nízkej teplote 、 zv oDte aj K °C Ⅲ` (Níz ka teplot a). H·Nesušig vsušiⅥke.
Vždy rešpektujte bezpeⅥnostné po kyny na strane 13!
Nesušte vsušiⅥke napríklad nasledujúce textílie:
–Nepriedušné textílie (napr. pogumované te xtílie).
–Jemné materiály (hodváb, zá clony zo syntetického materiálu) 、 môžu sa pokrⅥig. –BielizeN solejovými škvrnami.
Tipy na sušenie
–Na zaistenie vyhovujúceho výsledku roztrieⅧte bielizeN po dDa typu te xtílie aprogramu
sušenia.
–Vždy sušte veDmi malé kusy bielizne (napr. detské po nožky) sp olu
sveDkými kusmi bielizne (napr. uteráky).
–Zatvorte zipsy, háⅥiky aoⅥká avšetky gombíky.
Zviažte opasky, šnúrky na zá sterách atⅧ.
–Nepresúšajte nekrⅥivú bielizeN 、 nebezpeⅥenstvo pokrⅥenia
Nechajte bielizeN dosu šig na vzduchu.
–Nesušte vsušiⅥke vlnenú bi elizeN. Môže sa vš ak osvi ežig 、 strana 7 program
WoollenFinish (Vlna finiš ) (v závislosti od modelu).
–Nežehlite bielizeN hneⅧ po sušení, vyrovnajte ju anechajte chvíDu tak 、 zvyšková vlhkosg
sa poto m rozloží rovnomerne.
–Pletené te xtílie (napr. triⅥká, svetre) sa po pr vom sušení vsušiⅥke Ⅵasto mierne zrazia.
、 Nevyberajte program Extra Dry (Ve<mi suché) X+.
–Škrobená bielizeN nie je vždy vh odná pr e sušiⅥky 、 škrob zanecháva vrstvu, ktorá
nepriaznivo ovplyvNuje priebeh sušenia.
–KeⅧ periete bielizeN, ktorá sa má následne sušig vsušiⅥke, používajte správne množstvo
zmäkⅥovadla podDa pokynov výrobcu.
–Pre malé náplne používajte Ⅵasový program (Timed programme) 、 zl epšuje sa tý m
výsledok su šenia.
Ochrana životného prostredia/úspora energie
–Pred sušením bielizeN úplne odstreⅧte vpráⅥke 、 Ⅵím vyššia rýchlosg odstreⅧovania, tým
kratší Ⅵas sušenia, te da aj nižšia spotreba energie. OdstreⅧujte aj nekrⅥivú bielizeN. –Využívajte maximálnu odporúⅥanú kapacitu, ale neprekraⅥujte ju
、 “PrehDad programov”, strana 7.
–Zaistite dobré vetranie miestnosti poⅥas sušenia.
–Nezakrývajte ani inak neobmedzujte prívod vzdu chu.
5 7

========28========

Dôležité informácie
Vaša sušiⅥka je navrhnutá tak, aby výrazne šetrila energiu, ajej technický princíp je založený na ch ladiacom okru hu, ktorý úⅥinne vy užíva energiu, podobne ako chladniⅥka.
Výmenník tepla sušiⅥky sa Ⅵistí automaticky poⅥas sušenia.
Filtre na chumáⅥe afilter vnádobke na skondenzovanú vodu sa musia pravidelne Ⅵistig.
SušiⅥku nikdy neprevádzkujte bez filtra na chumáⅥe anádobky na skondenzovanú vodu!
х
Filter na chumáⅤe
PoⅥas su šenia sa ch umáⅥe achlpy zbielizne zachytávajú vo fi ltri na chumáⅥe. Zanesený
filter na chumáⅥe môže zh oršig procesy výmeny te pla.
Filter na chumáⅥe preto treba vyⅥistig po každom cykle sušenia.
Filter na chumáⅥe pravidelne op lachujte pod teⅥúcou vodou 、 strana 4.
х
Filter vnádobke na skondenzovanú vodu
Filter vnádobke Ⅵistí skondenzovanú vodu. Skondenzovaná voda je potr ebná pri
automatickom Ⅵistení. Filter tr eba pravidelne Ⅵistig pod teⅥúcou vodou. Pr ed Ⅵistením filtra
nádobku na skondenzovanú vodu vy prázdnite 、 strana 9.
х
Textílie
Nesušte textílie, ktoré boli vkontakte srozpúšgadlami, olejom, voskom, tukom alebo farbou:
napr. prostriedky na úpravu vl asov, odstraNovaⅥe laku na nechty, odstraNovaⅥe škvWn,
Ⅵistiace rozpúšgadlá atⅧ.
Vyprázdnite vrecká.
Nesušte nepriedušné textílie.
Vyhýbajte sa su šeniu textílií, ktoré vytvárajú veDa chumáⅥov.
Vlnenú bi elizeN ib a osviežte pomocou programu pre vlnu.
88

6

========29========

ky
tier
/u
riad
.
na
ry
nd
Ha
Y
žu
je
I
1B
e
③I
③I
③I

plne
ni

56
u
sa


y
é uterák
ot
Fr
e
no

sled
oty
tva
e
eliz
dn
žs

③I
③I
③I
at
Bi
e
WT46W
no
á.
pr

e
eliz
bi

ol
St
yber

. Ho
WT 46W563BY
en
ši
am
Aj
.
íž
sv
I
I
h
③I
③I
zn
ne
ce

e
bieliz
y
vi
je
lo vysu
eliz
bH
34
an


e
st
Po
ha
bi
ne
r.
textíliác
Gm
rm
no

ch
③I
③I
③I
③I
③I
v
eliz
ti
y-
St
.
Ge
bi
äte
y
žk
no
Po
os
eba
ne
n/
er
ia
é.
tr
hk
he
I
I
en
é
og
etrovky/
ch
vl
malé kusy
③I
③I

tr
bieliz
nc

e
bieliz
(v
or
Carl-Wer
su
kr

kt
ec

od
Sp
e

po
ílie
at
),
sov
El
ni
kovej
9
st
I
xt
s
a
ku
③I
③I
③I
③I
te
.
vyš
ale
en
klad
z
mo
ny
pa
žu
é

ch
173
ny
,
e,
sa
8
. Mier
em
ov

é
ot
Fr
ši
ap

ne
o
Si
e
(n
se
③I
y
eliz
y, bavl
fleec
anej
no
aleb
,
in
in

.
bieliz

ch
j bi
ky
ov
Vetr
e
ú


ne
ien,
átko
iv
ch
j tkan

na
še
ák
kr
I
r
ej tkan
③I
bieliz
us
ne
vl
e
su
ek

e
ni
y
ev
od
an
ša
a

jt
ch

bu
ie
ni

an
ne

ov
Prac

ha
ša
mi
nk
.
é,

ílie
zm
I
I

ec
ie
ylo
fu
③I
③I
xt
o
zd
az
e
,
kr
u.
iz
hk
vl
ie
an
zm
Te
íl
,
y
ev
od
tové
or
Šp
an
.
za

ien
aleb
prev
ie
biel
ále
íl
o
ke
o
ák
ú
st
xt
te

ílie
berte
xt
eb
vl
③I
③I
iv
vlny
xtvy
).
te
al
aleb
r
ba
ka
vp
e/šaty
kn
Su
ek
ne
pu
ie
ny
mu
n,
!
le
ie
ie
ty

an
ktoré sú
ra

emo
etických
bavl
e
de
an
od
ežen
③I
③I
y
u,
og
34
1
pr
i

nt
pr
vlák
vi
/z
od
eliz
pr
st

an
51
sy

ne
í

vice
ha
No
avln
na
lo
os
e

bi
,
ch
vové, citlivé te
o
šte
en
is
5
zo

st
zb
ou
Na


005
eliz

ste
su
ic
áv
.

③I
e
③I
aleb
án
bi
u
nu
e
od
on
et
ílií
90
iz
vz
y
br
xt
ko
/
vh
nt
viacvr
ra
šele
Ko

Vyve
sk
h
eliz
ív
y
,
te
biel
em
st
bi
á.
sy
ýc
avln
po
10
ln
ú


I
I

areb
zo
en
aj
③I
③I

zb
sm
09
*551341*
en
po
zv
e
ty
py

af

eden
hl
ša
ie
ie
u
e
ie
hn
íl
íl
íl
ite

uv
zr

i
Tr
ie
že
no

e.
xt
xt
xt
etky
eliz
e
e vys
ni
ne
zm
or
iz
od
I
I
I
e bielu
ln
út

③I
e
e
e te
e te
e te
el
e bi
e predsuše
e vš
po
ši
Pr
Pr
Pr
Pr
úp
Pr
vn
Pr
Bi
Pr

Pr
suše
Pr
?
kg
kg
kg
5
kg
kg
5
kg
kg
kg
kg
_?
_
_
_

_
_
y
7
3,
3
3
1,
3
2
3
3

Dr
x.
=㈨
x.
=㈨
x.
x.
x.
x.
x.
x.
x.
·
mov
on


ma


ma

ma
Ir
ma
ma
ma
ma
ma
ma
/
ra
J
)
J
==
==
)

)

ím
)
)
)
ne
ne
)
ze
)
en
ím
ím
ne
ri
+
ri
+
li

ri


og
en
+
e
e/
ie
en
niš
X
X
sk
fi
žehl
hl
J
hl
iz
aso
aso

)
)
é)
é)
=
šel
el
a
že
do sk
áb
že
do sk
do
)
o

)

pr
us
(

iv
bi
ln
(
orové)
.

ia
ím


(K
a)
pl
..

such
r
such
(V
i
uc
us
uc
en
ep

vys
ov
uc

ln
pred
pred
tu
dený
ne
(t

hl
(S
Pl
e
(S
i
mi
mi
(S
mms
mms
y
ri
ess
sh


(s
ko
ng
av
y
y
ad
že
y
liz
hl
e
(Nek
e
ešaná
žehl
in
ni
rm
(B
Dr
ah
sk

že
Dr
(V
Dr
(V
Dr
r (Outdo

ma
fi
mi
bie
(Suché
d
us
y
(Suché
)
ogra
wa
ogra
cold
y
a
a
rd
do
rd
:
y
y
(Z
pred
ia
oo
ns
)
)
ar
treba
ard
/B
40’
Dr
Dr
pr
pr
ons
oa

eba
oa

x
le
bo

td
treb
a
a
ts
e
e
eh
tr
ne
treb
tt
bo
pb
tr
pb
še
tr
MI
uc
ir
on Dr
asy-Care
on Dr
ool
ramy
ramy

=


Co
nikan
Ou
uper
Ir
Cu
Cup
(Suc
Ex
Ir
Cu
Ex
Cup
(S
su
Tim
Tim
Sh
E
W
S
og
og
Pr
Po

4
4≌

pod
5


2
pr
2
pr
7 99

========30========

Inštalácia
–Rozsah dodávky: sušiⅥka, návod na inštaláciu aobsluhu, kôš na vl nenú bielizeN
(v závislosti od modelu).
–Skontrolujte, Ⅵi sa sušiⅥka nepoškodila pri preprave.
–SušiⅥka je veDmi gažká. Nezdvíhajte ju bez pomoci.
–Vyhýbajte sa ostrým hranám.
–Neinštalujte vmiestnosti srizikom zamr znutia. KeⅧ voda za Ⅵne mrznúg, môže spôsobig
škody.
–Vprípade pochybností zaistite odborné pripojenie spotrebiⅥa technikom.
–Nezdvíhajte sušiⅥku za vy Ⅵnievajúce Ⅵasti (n apr. dvierka), pretože sa môžu zlomig. 1.
Nastavenie sušiⅤky Zbubna vyberte všetko
–ZástrⅥka spotrebi Ⅵa musí by g vždy prístupná . príslušenstvo.
–Zaistite, aby bol spotrebiⅥ nainštalovaný na Ⅵistom,
Bubon musí byg prázdny .
rovnom apevnom povrchu.
–Neobmedzujte prívod vzduchu vprednej Ⅵasti
sušiⅥky.
–Okolie sušiⅥky udržiavajte Ⅵisté.
–SušiⅥku vyrovnajte pomocou nožiⅥiek so závitom.
Použite vodováhu.
–Za žiadnych okolností nožiⅥky so závitom
neodstraNujte.
Neinštalujte sušiⅥku za dvere alebo posuvné dvere,
ktoré by mohli brán ig al ebo obmedzovag otváranie
dvierok sušiⅥky. Tak sa zabráni tomu, ab

For more information, please download the instructions above.

Category Clothes dryer
Full name SIEMENS WT 46W563 BY
Model WT 46 W 563 BY
Size of file 2058 KB
Number of pages 40 pages
format file is in pdf
Language(s) Clothes dryer SIEMENS WT 46W563 BY Slovenčina - Slovak Slovenčina - Slovak
Clothes dryer SIEMENS WT 46W563 BY Česky - Czech Česky - Czech