Download manual or user guide for the product:
SONY CDX GT20 - Car radio


On this page you can get: Car radio SONY CDX GT20 manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free Car radio SONY CDX GT20
Click to preview
Car radio SONY CDX GT20 Car radio SONY CDX GT20

If this file was helpful.
Please click here:


Size of file: 1189 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use
C:\Temp\Temp05\CDX-GT20_SK\Fm\SK_01-01_CDX-GT20.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT20_SK.book Page 1 Tuesday, February 13, 2007 11:45 AM
2-899-459-11 (1)
FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 10.
CDX-GT20
© 2007 Sony Corporation
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========1========

C:\Temp\Temp05\CDX-GT20_SK\Fm\SK_02-02_CDX-GT20.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT20_SK.book Page 2 Tuesday, February 13, 2007 11:45 AM
Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri v časti Montáž/Zapojenia.
Upozornenie pre prípad montáže v automobile bez pozície ACC Nastavte funkciu automatického úplného vypínania (str. 10).
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne v nastavenom čase po normálnom vypnutí, čím sa predíde vybitiu autobatérie. Ak nenastavíte funkciu automatického úplného vypnutia (Auto Off), vždy po vypnutí zapaľovania zatlačte a pridržte (OFF) tak, aby sa vyplo zobrazenie na displeji.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia je umiestnený na s podnej časti šasi.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu ne gatívnemu vplyv u na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontakt ujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu sl užbu pre zber domového odpadu alebo predajň u, kde ste výrobok zakúpili.
Microsoft, Windows Media
a logo Windows sú obchodné
značky alebo ochranné
známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
2
CDX-GT20CDX-GT20 2-899-459-2-899-459-1111 (1) (1)

========2========

C:\Temp\Temp05\CDX-GT20_SK\Fm\SK_03-03_CDX-GT20.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT20_SK.book Page 3 Tuesday, February 13, 2007 11:45 AM
Obsah
Vážení zákazníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Začíname
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nasadenie predného panela. . . . . . . . . . . . . . 5
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CD prehrávač
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle play) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rádio
Uloženie staníc do pamäte a ich príjem. . . . . . . 7
Automatické ukladanie staníc — BTM . . . . 7
Manuálne uloženie staníc . . . . . . . . . . . . . . . 7
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Automatické ladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastavenie AF a TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Výber PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavenie CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ďalšie funkcie
Zmena nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavenie vyváženia zvuku
— BAL/FAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ lite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Úprava nastaviteľných položiek — SET . . . . 10
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . 11
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Súbory MP3/WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Demontáž zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Chybové zobrazenia/Hlásenia . . . . . . . . . . 14
3
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========3========

C:\Temp\Temp05\CDX-GT20_SK\Fm\SK_04-15_CDX-GT20.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT20_SK.book Page 4 Tuesday, February 13, 2007 11:45 AM
Vážení zákazníci
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru zakúpením autorádia s prehrávačom CD diskov Sony. Vaše cesty vám môžu spríjemniť nasledovné funkcie. • Prehrávanie CD disku
Môžete prehrávať CD-DA disky (aj s CD TEXT*), CD-R/CD-RW disky (MP3/WMA/ AAC súbory zapísané metódou Multi Session (str. 11)).
Typ disku Označenie disku
CD-DA
MP3 WMA
• Príjem rozhlasu
– V každom pásme (FM1, FM2, FM3, MW
a LW) môžete uložiť až 6 staníc. –BTM (Best Tuning Memory): Zariadenie
zvolí a uloží stanice s najsilnejším signálom. • Služby RDS
– Môžete počúvať FM stanice so systémom
Radio Data System (RDS).
• Nastavenie zvuku
–EQ lite: Môžete zvoliť ľubovoľnú krivku
zo 6 predvolených kriviek ekvalizéra.
* CD TEXT disk je zvukový kompaktný disk (CD-DA), ktorý navyše obsahuje informácie ako názov disku, meno interpreta a názvy skladieb.
4
Začíname Nastavenie hodín
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle. 1 Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie. 2 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“CLOCK-ADJ”.
3 Stlačte (SEEK) +.
Indikátor hodiny bliká.
4 Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
hodinu a minúty.
Pozíciu meníte stláčaním (SEEK) –/+. 5 Stlačte tlačidlo Select.
Nastavenie je dokončené a hodiny sú
v prevádzke.
Hodiny zobrazíte stlačením (DSPL). Ďalším stlačením (DSPL) obnovíte predchádzajúce zobrazenie.
Rada
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou funkcie RDS (str. 9).
Vybratie predného panela
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné predný panel zariadenia vybrať.
Upozorňujúci zvukový signál Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd zaznie upozorňujúci zvukový signál (pípanie). Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate vstavaný zosilňovač.
1 Stlačte (OFF).
Zariadenie sa vypne.
2 Stlačte tlačidlo , potom panel jemne
vytiahnite smerom k vám.
Poznámky
• Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol. Na predný panel a na displej nevyvíjajte nadmerný tlak.
• Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných zdrojov, extrémnemu teplu alebo vlhkosti. Nenechávajte ho na palubnej doske alebo pod zadným sklom zaparkovaného vozidla.
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========4========

C:\Temp\Temp05\CDX-GT20_SK\Fm\SK_04-15_CDX-GT20.fmC:\Temp\Temp05\CDX-GT20_SK\Fm\SK_04-15_CDX-GT20.fm
masterpage:Pravýmasterpage:Pravý
CDX-GT20_SK.book Page 5 Tuesday, February 13, 2007 11:45 AM
Nasadenie predného panela Podľa obrázka nasaďte časť A predného panela na časť B na zariadení, potom jemne zatlačte ľavú stranu, kým nezacvakne na svoje miesto.
A
B
Poznámka
Na predný panel nič neklaďte.
5
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========5========

C:\Temp\Temp05\CDX-GT20_SK\Fm\SK_04-15_CDX-GT20.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT20_SK.book Page 6 Tuesday, February 13, 2007 11:45 AM
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Zariadenie
Podrobnosti sú uvedené na stranách, ktorých čísla sú za popisujúcim textom.
A Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia; Vypnutie zdroja zvuku. B Ovládač hlasitosti/tlačidlo Select 9
Nastavenie hlasitosti (otáčanie);
Výber nastaviteľnej položky (zatlačenie
a otáčanie).
C Tlačidlo EQ (ekvalizér) 9
Výber typu ekvalizéra (XPLOD,
NATURAL, HARD, UPBEAT, VOCAL,
CUSTOM alebo OFF (vypnutie)). D Otvor pre disk
Vložte disk (popisom nahor). Prehrávanie sa
začne automaticky.
E Displej
F Tlačidlo Z (vysunutie)
Vysunutie disku.
G Tlačidlo DSPL (display) 7, 8
Zmena zobrazovaných položiek. H Tlačidlo (uvoľnenie predného
panela) 4
I Tlačidlá SEEK –/+
CD prehrávač:
Prepínanie skladieb (stlačenie); Súvislé
prepínanie skladieb (tlačidlo stlačte, potom
ho do 1 sekundy stlačte znova a pridržte ho
zatlačené); Zrýchlený posuv v skladbe
vpred/vzad (zatlačenie a pridržanie).
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačenie);
Manuálne naladenie stanice (zatlačenie
a pridržanie).
6
CDX-GT20
J Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia; Zmena zdroja signálu
(Rádio/CD).
K Tlačidlo PTY (typ programu) 9
Výber typu programu (PTY) v RDS. L Tlačidlo MODE 7
Výber rozhlasového pásma (FM/MW/LW). M Číselné tlačidlá
CD prehrávač:
(1)/(2): ALBM –/+*
Prepínanie albumov (stlačenie); Súvislé
prepínanie albumov (zatlačenie
a pridržanie).
(3): REP 7
(4): SHUF 7
(6): PAUSE
Pozastavenie prehrávania. Pre zrušenie
stlačte tlačidlo znova.
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie);
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie). N Tlačidlo AF (Alternative Frequencies
- Alternatívne frekvencie)/TA (Traffic
Announcement - Dopravné správy) 8
Nastavenie AF a TA pri RDS staniciach.
* Keď sa prehráva MP3/WMA disk.
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========6========

C:\Temp\Temp05\CDX-GT20_SK\Fm\SK_04-15_CDX-GT20.fmC:\Temp\Temp05\CDX-GT20_SK\Fm\SK_04-15_CDX-GT20.fm
masterpage:Pravýmasterpage:Pravý
CDX-GT20_SK.book Page 7 Tuesday, February 13, 2007 11:45 AM
CD prehrávač
Zobrazované položky
Číslo skladby/Uplynutý prehrávací čas, Názov disku/interpreta, Číslo albumu*1, Názov albumu, Názov skladby, Textová informácia*2, Hodiny
*1 Číslo albumu sa zobrazí, len ak zmeníte album. *2 Pri prehrávaní MP3 súborov sa zobrazuje ID3 tag,
pri prehrávaní WMA súborov sa zobrazuje WMA tag.
Pre zmenu zobrazených položiek stlačte (DSPL). Pre rolovanie položiek nastavte “A.SCRL-ON” (str. 10).
Rada
Zobrazené položky sa budú v závislosti od typu disku, formátu záznamu a nastavení líšiť. Podrobnosti o súboroch MP3/WMA pozri str. 11.
Opakované prehrávanie skladieb a prehrávanie skladieb v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle play) 1 Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým sa
na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte Pre prehrávanie
TRACK skladby opakovane.
ALBUM * albumu opakovane. SHUF ALBUM* albumu v náhodnom
poradí.
SHUF DISC disku v náhodnom
poradí.
* Keď sa prehráva MP3/WMA disk.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania zvoľte “ OFF” alebo “SHUF-OFF”.
Rádio
Uloženie staníc do pamäte a ich príjem
Upozornenie
Na ladenie staníc počas vedenia vozidla používajte funkciu Best Tuning Memory. Predídete tak možnej dopravnej nehode.
Automatické ukladanie staníc — BTM
1 Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa
nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu rozhlasového pásma stláčajte
(MODE). Zvoliť môžete pásmo FM1, FM2,
FM3, MW alebo LW.
2 Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie. 3 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“BTM”.
4 Stlačte (SEEK) +.
Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.
Manuálne uloženie staníc 1 Keď naladíte stanicu, ktorú chcete uložiť,
zatlačte a pridržte číselné tlačidlo ((1) až
(6)), kým sa nezobrazí “MEMORY”.
Na displeji sa zobrazí číslo zvolenej predvoľby. Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže a nahradí ju nová stanica.
Rada
Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej nastavenie AF/TA (str. 8).
Príjem uložených staníc
1 Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte
číselné tlačidlo predvoľby ((1) až (6)).
Automatické ladenie
1 Zvoľte pásmo, potom stlačte (SEEK) –/+,
aby sa naladila stanica.
Vyhľadávanie sa zastaví, akonáhle zariadenie
naladí nejakú stanicu. Postup opakujte,
až kým nenaladíte požadovanú stanicu.
pokračovanie na nasledujúcej strane
t
7
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========7========

C:\Temp\Temp05\CDX-GT20_SK\Fm\SK_04-15_CDX-GT20.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT20_SK.book Page 8 Tuesday, February 13, 2007 11:45 AM
Rada
Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, zatlačte a pridržte tlačidlo (SEEK) –/+ pre vyhľadanie približnej frekvencie a potom stláčaním tlačidla (SEEK) –/+ požadovanú frekvenciu jemne dolaďte (manuálne ladenie).
RDS
Popis
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba, ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice ešte ďalšie digitálne informácie.
Zobrazované položky
A Frekvencia*1 (Názov stanice), Číslo
predvoľby, Hodiny, RDS dáta B TA/TP*2
*1 Ak je naladená RDS stanica, naľavo od indikácie
frekvencie je zobrazené “*”.
*2 Počas dopravných správ bliká “TA”. Ak je naladená
stanica, ktorá vysiela dopravné správy, svieti “TP”.
Pre zmenu zobrazených položiek A stlačte (DSPL).
Služby RDS
Toto zariadenie automaticky poskytuje nasledovné RDS služby:
AF (Alternative Frequencies - Alternatívne frekvencie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice podľa intenzity jej signálu. Pomocou tejto funkcie môžete počúvať rovnakú stanicu počas dlhej jazdy bez toho, aby ste ju museli manuálne prelaďovať. TA (Traffic Announcement - Dopravné správy)/ TP (Traffic Program - Dopravné programy) Poskytuje aktuálne dopravné informácie/ programy. Pri vysielaní nejakej dopravnej informácie/programu sa preruší práve počúvaný zdroj zvuku.
PTY (Program Types - Typy programov) Zobrazenie práve prijímaného typu programu. Vyhľadávanie zvoleného typu programu. CT (Presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania automaticky nastaví hodiny.
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/ oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica nevysiela údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať správne.
8
Nastavenie AF a TA
1 Stláčaním (AF/TA) zvoľte požadované
nastavenie.
Zvoľte Pre
AF-ON aktiváciu AF a deaktiváciu TA. TA-ON aktiváciu TA a deaktiváciu AF. AF, TA-ON aktiváciu AF aj TA. AF, TA-OFF deaktiváciu AF aj TA.
Uloženie RDS staníc s nastaveniami funkcií AF a TA
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc do pamäte je možné uložiť RDS stanice aj stanice bez RDS služieb spolu s individuálnym nastavením funkcií AF/TA.
1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice
do pamäte pomocou funkcie BTM alebo
manuálne.
Predvolenie úrovne hlasitosti dopravného spravodajstva Zariadenie umožňuje dopredu nastaviť hlasitosť dopravných hlásení, aby ste ich neprepočuli. 1 Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
požadovanú úroveň hlasitosti.
2 Zatlačte a pridržte tlačidlo (AF/TA), kým sa
nezobrazí “TA”.
Príjem mimoriadnych hlásení Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas počúvania zvoleného zdroja zvuku
k automatickému preladeniu na takéto hlásenie.
Počúvanie jedného regionálneho programu — REG
Keď je funkcia AF zapnutá: Výrobné nastavenie zariadenia obmedzuje príjem na určitú oblasť, takže zariadenie nepreladí na inú regionálnu stanicu s kvalitnejším signálom.
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu regionálneho programu, počas príjmu FM stanice nastavte “REG-OFF” (str. 10).
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých iných krajinách.
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========8========

C:\Temp\Temp05\CDX-GT20_SK\Fm\SK_04-15_CDX-GT20.fmC:\Temp\Temp05\CDX-GT20_SK\Fm\SK_04-15_CDX-GT20.fm
masterpage:Pravýmasterpage:Pravý
CDX-GT20_SK.book Page 9 Tuesday, February 13, 2007 11:45 AM
Funkcia Local Link
(len pre Veľkú Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené v pamäti. 1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
Výber PTY
1 Počas počúvania rozhlasu v pásme
FM stlačte tlačidlo (PTY).
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji sa
zobrazí typ aktuálneho programu. 2 Stláčajte tlačidlo (PTY), kým sa
nezobrazí požadovaný typ programu. 3 Stlačte (SEEK) –/+.
Zariadenie začne vyhľadávať stanice
vysielajúce zvolený typ programu.
Typy programov
NEWS (Správy), AFFAIRS (Aktuálne udalosti), INFO (Informácie), SPORT (Šport), EDUCATE (Vzdelávanie), DRAMA (Dramatická tvorba), CULTURE (Kultúra), SCIENCE (Veda), VARIED (Rôzne), POP M (Populárna hudba), ROCK M (Rocková hudba), EASY M (Nenáročná hudba), LIGHT M (Ľahká klasika), CLASSICS (Vážna hudba), OTHER M (Iné druhy hudby), WEATHER (Počasie), FINANCE (Financie), CHILDREN (Vysielanie pre deti), SOCIAL A (Spoločenské udalosti), RELIGION
(Náboženstvo), PHONE IN (Telefonáty poslucháčov), TRAVEL (Cestovanie), LEISURE (Voľný čas), JAZZ (Jazzová hudba), COUNTRY (Country hudba), NATION M (Národná hudba), OLDIES (Evergreeny), FOLK M (Ľudová hudba), DOCUMENT (Dokumentárne programy)
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých krajinách/ oblastiach, kde nie sú k dispozícii údaje PTY.
Nastavenie CT
1 V nastavovacom zobrazení zvoľte
“CT-ON” (str. 10).
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
Ďalšie funkcie Zmena nastavení zvuku
Nastavenie vyváženia zvuku — BAL/FAD
1 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“BAL” alebo “FAD”.
Položky sa prepínajú nasledovne:
LOW* t HI* t BAL (ľavé-pravé) t
FAD (predné-zadné)
* Keď je aktívny ekvalizér EQ lite (str. 9). 2 Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
zvolenú položku.
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Nastavenie krivky ekvalizéra — EQ lite
Voľba “CUSTOM” pri položke EQ lite umožňuje vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra. 1 Zvoľte zdroj zvuku, potom stláčaním
(EQ) zvoľte “CUSTOM”.
2 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“LOW” alebo “HI”.
3 Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
zvolenú položku.
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB krokoch
v rozsahu od –10 dB do +10 dB.
Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte krivku
ekvalizéra.
Výrobné nastavenie krivky ekvalizéra
obnovíte zatlačením a pridržaním tlačidla
Select pred dokončením nastavenia.
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Rada
Nastaviť môžete aj iné typy ekvalizéra.
9
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========9========

C:\Temp\Temp05\CDX-GT20_SK\Fm\SK_04-15_CDX-GT20.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT20_SK.book Page 10 Tuesday, February 13, 2007 11:45 AM
Úprava nastaviteľných položiek — SET
1 Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie. 2 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
požadovaná položka.
3 Otáčaním ovládača hlasitosti zvoľte
požadované nastavenie (napr. “ON”
alebo “OFF”).
4 Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim prehrávania/príjem
rozhlasu.
Poznámka
Zobrazené položky sa budú v závislosti od zdroja zvuku a nastavenia líšiť.
Môžete nastaviť nasledovné položky (podrobnosti pozri na príslušných stranách): “z” označuje výrobné nastavenie.
MONO*2 (Monofonický režim)
Pre skvalitnenie príjmu v pásme FM zvoľte monofonický režim príjmu.
– “MONO-ON” : Počúvanie stereo vysielania
monofonicky.
– “MONO-OFF” (z): Počúvanie stereo
vysielania stereofonicky.
REG*2 (Regionálne)
Nastavenie “REG-ON” (z) alebo “REG-OFF” (str. 8).
LOUD (Zvýraznenie)
Kvalitný zvuk aj pri nízkej hlasitosti. – “LOUD -ON” : Zvýraznenie nízkych aj
vysokých tónov.
– “LOUD -OFF” (z) : Vypnutie zvýraznenia
nízkych aj vysokých tónov.
BTM (str. 7)
*1 Keď je zariadenie vypnuté. *2 Pri príjme v rozhlasovom pásme FM.
CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín) (str. 4) CT (Presný čas)
Nastavenie “CT-ON” alebo “CT-OFF” (z) (str. 8, 9).
BEEP (Pípanie)
Nastavenie “BEEP-ON” (z) alebo
“BEEP-OFF”.
A.OFF (Automatické vypínanie)
Automatické úplné vypnutie v nastavenom čase, keď je zariadenie normálne vypnuté: “A.OFF-NO” (z), “A.OFF-30S (sekundy),” “A.OFF-30M (minúty)” alebo “A.OFF-60M (minúty)”.
DEMO*1 (Predvádzací režim)
Nastavenie “DEMO-ON” (z) alebo “DEMO-OFF”.
M.DSPL (Akčný displej)
– “M.DSPL-ON” (z): Zobrazovanie
dynamických grafických šablón.
– “M.DSPL-OFF”: Vypnutie akčného displeja. A.SCRL (Automatické rolovanie)
Automatické rolovanie zobrazenej položky po zmene albumu/skladby.
– “A.SCRL-ON” (z): Rolovanie.
– “A.SCRL-OFF”: Rolovanie vypnuté. LOCAL (Režim miestneho vyhľadávania) – “LOCAL-ON” : Ladenie len staníc
s najsilnejším signálom.
–“LOCAL-OFF” (z): Normálne ladenie.
10
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========10========

C:\Temp\Temp05\CDX-GT20_SK\Fm\SK_04-15_CDX-GT20.fmC:\Temp\Temp05\CDX-GT20_SK\Fm\SK_04-15_CDX-GT20.fm
masterpage:Pravýmasterpage:Pravý
CDX-GT20_SK.book Page 11 Tuesday, February 13, 2007 11:45 AM
Ďalšie informácie Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom slnečnom žiarení, pred ďalším používaním nechajte zariadenie najprv vychladnúť. • Elektrická výsuvná anténa sa pri prevádzke zariadenia automaticky vysunie.
Kondenzácia vlhkosti
Počas daždivých dní alebo v oblastiach s veľkou vlhkosťou môže na šošovkách vo vnútri zariadenia a na displeji kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde, zariadenie nebude pracovať správne. V takomto prípade vyberte zo zariadenia disk a ponechajte zariadenie mimo prevádzky približne hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.
Udržiavanie vysokej kvality reprodukcie
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu žiadnych nápojov na zariadenie alebo na disky.
Poznámky k diskom
• Aby nedošlo k znečisteniu disku, nedotýkajte sa jeho povrchu. Disk uchopte vždy za okraje. • Ak disky nepoužívate, uskladňujte ich v obaloch, alebo v zásobníku.
• Disky nevystavujte vysokým teplotám. Nenechávajte ich na palubnej doske alebo pod zadným sklom zaparkovaného vozidla. • Na povrch disku nenalepujte nálepky alebo lepiace pásky, nepoužívajte disky s lepkavým povrchom. Lepkavý povrch môže spôsobiť zastavenie otáčania disku a následne poruchu zariadenia alebo zničenie disku.
• Nepoužívajte disky s nalepenými štítkami alebo nálepkami.
Pri používaní takýchto diskov sa môžu vyskytnúť nasledujúce poruchy:
– Nemožnosť vysunúť disk (z dôvodu prilepenia sa
disku a zaseknutia vysúvacieho mechanizmu). – Nesprávnosť načítania audio údajov (t.j. nemusí
byť možné prehrávanie, alebo zvuk môže
preskakovať) z dôvodu deformovania nálepky
vplyvom tepla, alebo pokrivenia disku. • V tomto zariadení nie je možné prehrávať disky zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca, štvorcové alebo hviezdicové disky). Ak sa pokúsite takýto disk prehrávať, môžete zariadenie poškodiť. Nepoužívajte takéto disky.
• Nie je možné prehrávať 8 cm CD disky.
• Pred prehrávaním vyčistite disk komerčne dostupnou čistiacou handričkou. Čistite ho od stredu k okrajom v smere šípok. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo, komerčne dostupné čistiace prostriedky, alebo antistatické spreje určené pre klasické platne.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom • Niektoré CD-R/CD-RW disky (v závislosti od zariadenia, na ktorom boli nahrávané, prípadne v závislosti od povahy disku) sa nemusia v tomto zariadení prehrať.
• Nie je možné prehrávať CD-R/CD-RW disky, ktoré nie sú uzatvorené.
Audio disky kódované technológiou pre ochranu autorských práv Zariadenie je určené na prehrávanie diskov kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD). V poslednom čase sú niektorými hudobnými vydavateľstvami distribuované disky kódované technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi takýmito diskmi môžu byť aj disky nekompatibilné so štandardom CD a nemusia sa dať prehrávať v tomto zariadení.
Poznámky k diskom DualDisc DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk, ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane a digitálny zvuk na druhej strane. Keďže strana s audio záznamom nie je v súlade so štandardom Compact Disc (CD), prehrávanie na tomto produkte nie je zaručené.
Súbory MP3/WMA
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) je štandardným formátom pre kompresiu zvukových súborov. Súbor sa komprimuje na cca 1/10 pôvodnej veľkosti. WMA, čo je skratka pre Windows Media Audio, je ďalší štandard formátu na kompresiu audio súborov. Komprimuje údaje z audio CD disku na cca 1/22* pôvodnej veľkosti.
* Len pre 64 kb/s
• Zariadenie je kompatibilné s formátom ISO 9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo v rozšírenom formáte a s metódou Multi Session.
• Maximálny počet:
– Priečinky (Albumy): 150 (vrátane hlavného
a prázdnych priečinkov).
– Súbory MP3/WMA (skladby) a priečinky
na disku: 300 (ak názvy priečinkov/súborov
pozostávajú z mnohých znakov, možný počet
súborov/priečinkov môže byť nižší než 300). – Zobraziteľných znakov v názve priečinka/súboru
je 32 (Joliet) alebo 64 (Romeo).
pokračovanie na nasledujúcej strane
t 11
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========11========

C:\Temp\Temp05\CDX-GT20_SK\Fm\SK_04-15_CDX-GT20.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT20_SK.book Page 12 Tuesday, February 13, 2007 11:45 AM
• ID3 tag verzia 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 sú aplikovateľné len na súbory MP3. Zobraziteľných znakov v ID3 tag je 15/30 znakov (ver. 1.0 a 1.1) alebo 63/126 znakov (ver. 2.2, 2.3 a 2.4). Zobraziteľných znakov vo WMA tag je 63 znakov.
Poradie prehrávania súborov MP3/WMA
MP3/WMA
Priečinok
(album)
Súbor
(skladba)
MP3/WMA
Poznámky
• Pri pomenúvaní súborov MP3/WMA nezabudnite k názvu súboru pridať príponu “.mp3”/“.wma”. • Pri prehrávaní súboru MP3/WMA s variabilným dátovým tokom (VBR), alebo pri zrýchlenom posuve v skladbách vpred/vzad, sa uplynutý prehrávací čas nemusí zobraziť presne.
• Ak je disk zaznamenaný metódou Multi Session, rozpoznáva sa formát (ktorý bude prehrávaný) len prvej zvukovej stopy prvej Session (sekcie) (ostatné formáty sa vynechajú). Priorita formátov je: CD-DA, a MP3/WMA.
– Ak je prvá skladba vo formáte CD-DA, prehrá sa
len formát CD-DA z prvej Session (sekcie). – Ak prvá skladba nie je vo formáte CD-DA, prehrá sa
Session (sekcia) so záznamom vo formáte MP3/
WMA. Ak disk neobsahuje žiadne dáta v niektorom
z týchto formátov, zobrazí sa “NO MUSIC”.
Poznámky k súborom MP3
• Pred používaním disku v zariadení disk uzatvorte. • Pri prehrávaní súboru MP3 s vysokým dátovým tokom (napr. 320 kb/s) môže vypadávať zvuk.
Poznámky k súborom WMA
• Nie je možné prehrávať súbory s bezstratovou kompresiou.
• Nie je možné prehrávať súbory s ochranou autorských práv.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
12
Údržba
Výmena poistky Pri výmene poistky skontrolujte, či hodnota jej prúdovej záťaže zodpovedá odporúčanej hodnote. Ak dôjde k prepáleniu poistky, skontrolujte správnosť napájania a vymeňte ju za novú. Keď sa poistka prepáli znovu, môže ísť o poruchu vo vnútri zariadenia. V takomto prípade sa obráťte na najbližšieho predajcu Sony.
Poistka (10 A)
Čistenie konektorov
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde k znečisteniu konektorov medzi predným panelom a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli, vyberte predný panel (str. 4) a očistite konektory čistiacou tyčinkou navlhčenou v liehu. Na konektory príliš netlačte. Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.
Zariadenie
Zadná časť predného panela
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami alebo kovovými predmetmi.
Demontáž zariadenia 1 Vyberte predný ochranný kryt.
1Vyberte predný panel (str. 4).
2Vložte uvoľňovacie kľúče do ochranného
krytu .
Kľúče vložte správne
podľa obrázka. 3Ťahaním uvoľňovacích kľúčov vyberte
ochranný kryt .
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========12========

C:\Temp\Temp05\CDX-GT20_SK\Fm\SK_04-15_CDX-GT20.fmC:\Temp\Temp05\CDX-GT20_SK\Fm\SK_04-15_CDX-GT20.fm
masterpage:Pravýmasterpage:Pravý
CDX-GT20_SK.book Page 13 Tuesday, February 13, 2007 11:45 AM
2 Vyberte zariadenie.
1Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne
tak, aby zacvakli.
Výčnelkami smerom dnu.
2Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte
zariadenie.
3Vysuňte zariadenie z konzoly.
Technické údaje
CD prehrávač
Odstup signál - šum: 95 dB Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Tuner (Rádio)
Pásmo FM
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: 9 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono) Harmonické skreslenie pri 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup kanálov: 35 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 30 – 15 000 Hz
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: MW: 30 μV, LW: 40 μV
Výkonový zosilňovač
Výstupy: Výstupy pre reproduktory (bezpečnostné
konektory)
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm Maximálny výstupný výkon: 45 W × 4 (pri 4 Ohm)
Všeobecne
Výstup:
Konektor pre napájanie elektrickej výsuvnej antény Vstup:
Vstupný anténový konektor
Korekcie zvuku:
Low - Nízke tóny: ±10 dB pri 100 Hz
High - Vysoké tóny: ±10 dB pri 10 kHz Loudness (Zvýraznenie):
+9 dB pri 100 Hz
+5 dB pri 10 kHz
Napájanie: 12 V (jednosmerné) z autobatérie
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 × 50 × 179 mm (š/v/h) Montážne rozmery: Cca 182 × 53 × 161 mm (š/v/h) Hmotnosť: Cca 1,2 kg
Dodávané príslušenstvo:
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
Technológia kódovania zvuku M PEG Layer-3 a patenty sú po užívané v licencii spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
Právo na zmeny vyhradené.
• V niektorých plošných spojoch nie sú po užité
h alogenidové samozhasínajúce prísady.
• Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými s amozhasínajúcimi prísadami.
• Na výplň ob alového materiálu s a po užíva p apier.
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu problému, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní zariadenia. Než začnete vykonávať odporúčané úkony, skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
Skontrolujte zapojenia. Ak je všetko v poriadku, skontrolujte poistku.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie. Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím relé.
Nepočuť zvuk.
• Úroveň hlasitosti je príliš nízka.
• Vyváženie Fader (“FAD”) nie je nastavené pre 2-reproduktorový systém.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
13
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========13========

C:\Temp\Temp05\CDX-GT20_SK\Fm\SK_04-15_CDX-GT20.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT20_SK.book Page 14 Tuesday, February 13, 2007 11:45 AM
Nezaznieva zvukový signál (pípanie). Zvukový signál je vypnutý (str. 10).
Obsah pamäte sa vymazal.
• Kábel napájania alebo autobatéria je odpojená. • Kábel napájania nie je správne pripojený. Uložené stanice a nastavenie hodín je vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum. V konektore napájania príslušenstva v automobile nie sú správne prepojené káble.
Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila indikácia.
• Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní tlačidla (OFF).
tZatlačte a pridržte (OFF) na zariadení, kým sa
displej nezapne.
• Konektory sú znečistené (str. 12).
Funkcia automatického úplného vypnutia nefunguje.
Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického úplného vypnutia funguje až po normálnom vypnutí zariadenia. tVypnite zariadenie.
Prehrávanie CD disku
Nie je možné vložiť disk.
• Je už vložený iný disk.
• Disk bol nasilu vložený naopak alebo nesprávnym spôsobom.
Disk sa neprehráva.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio používanie (str. 11).
Súbory MP3/WMA nie je možné prehrať. Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou MP3/WMA (str. 11).
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA trvá dlhšie než pri iných diskoch.
Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania dlhší čas.
– Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disky zaznamenané metódou Multi Session. – Disky, na ktoré je možné dopĺňať údaje.
Položky na displeji nerolujú.
• Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch nebudú tieto názvy rolovať.
• “A.SCRL” je nastavené na “OFF” (vypnutie).
tNastavte “A.SCRL-ON” (str. 10).
Zvuk preskakuje.
• Zariadenie nie je správne namontované.
tZariadenie nainštalujte pod uhlom nižším než 45°
na pevnú časť automobilu.
• Disk je chybný alebo znečistený.
Disk sa nevysunie.
Stlačte Z (vysunutie) (str. 6).
14
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
• Pripojte napájací kábel pre anténu (modrý) alebo kábel napájania príslušenstva (červený)
k anténovému zosilňovaču (iba ak má váš automobil zabudovanú FM/MW/LW anténu v zadnom/bočnom okne).
• Skontrolujte zapojenie výsuvnej antény.
• Výsuvná anténa sa nevysunie.
tSkontrolujte zapojenie kábla ovládania výsuvnej
elektrickej antény.
• Skontrolujte frekvenciu stanice.
Nie je možné naladiť uložené stanice. • Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
Automatické ladenie nie je možné.
• Nastavenie režimu miestneho vyhľadávania (Local seek) nie je správne.
tLadenie sa zastavuje príliš často:
Nastavte “LOCAL-ON” (str. 10).
tLadenie sa nezastaví pri žiadnej stanici:
Nastavte “MONO-ON” (str. 10).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
tNalaďte stanicu manuálne.
Počas príjmu stanice v pásme FM bliká indikátor “ST”.
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
tNastavte “MONO-ON” (str. 10).
Stereo vysielanie v pásme FM sa reprodukuje monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu. tNastavte “MONO-OFF” (str. 10).
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí funkcia SEEK.
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál. tDeaktivujte funkciu TA (str. 8).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia. • Aktivujte funkciu TA (str. 8).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia, aj keď vysiela údaje TP.
tNalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazila “--------”.
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
Chybové zobrazenia/Hlásenia
ERROR
• Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.
tVyčistite disk, alebo vložte disk správne. • Vložili ste prázdny disk.
• Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
tVložte iný disk.
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========14========

C:\Temp\Temp05\CDX-GT20_SK\Fm\SK_04-15_CDX-GT20.fmC:\Temp\Temp05\CDX-GT20_SK\Fm\SK_04-15_CDX-GT20.fm
masterpage:Pravýmasterpage:Pravý
CDX-GT20_SK.book Page 15 Tuesday, February 13, 2007 11:45 AM
FAILURE
Reproduktory nie sú správne pripojené.
tPodľa popisu v návode Montáž/Zapojenia
skontrolujte správnosť prepojení.
L. SEEK +/–
Počas automatického ladenia je zapnutý režim miestneho vyhľadávania (Local Seek).
NO AF
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre aktuálnu stanicu.
tKým názov stanice bliká, stlačte (SEEK) –/+.
Zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými
istými údajmi PI (Program Identification) (zobrazí
sa “PI SEEK”).
NO INFO
Súbor MP3/WMA neobsahuje zapísanú textovú informáciu.
NO MUSIC
Disk neobsahuje audio súbory.
tVložte audio CD disk.
NO NAME
Album/skladba neobsahuje názov skladby. NO TP
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc s údajmi TP.
OFFSET
Vyskytla sa vnútorná porucha.
tSkontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie
nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
PUSH EJT
Nie je možné vysunúť disk.
tStlačte Z (vysunutie) (str. 6).
READ
Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách a albumoch na disku.
tPočkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým
sa automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti
od štruktúry disku môže spustenie prehrávania trvať
aj viac než minútu.
“ ” alebo “ ”
Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší posuv.
“”
Toto zariadenie nedokáže daný znak zobraziť.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony. Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré má problémy s prehrávaním CD disku, prineste tiež disk, pri ktorom ste problém spozorovali.
15
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========15========

CDX-GT20_SK.book Page 16 Tuesday, February 13, 2007 11:45 AM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU) SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Mie sto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výro bkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš mie stny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

========16========For more information, please download the instructions above.

Category Car radio
Full name SONY CDX GT20
Model CDX GT 20
Size of file 1189 KB
Number of pages 16 pages
format file is in pdf
Language(s) Car radio SONY CDX GT20 Slovenčina - Slovak Slovenčina - Slovak