Download manual or user guide for the product:
BAUMATIC BFE256SS - Refrigerator/ freezer combination


On this page you can get: Refrigerator/ freezer combination BAUMATIC BFE256SS manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free Refrigerator/ freezer combination BAUMATIC BFE256SS
Click to preview
Refrigerator/ freezer combination BAUMATIC BFE256SS Refrigerator/ freezer combination BAUMATIC BFE256SS

If this file was helpful.
Please click here:


Size of file: 196 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use
NÁVOD K POUŽITÍ
BF256, BF326, BFE256

========1========

CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU
BF256, BF326, BFE256
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
LIKVIDACE ODPADU
Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).
Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).
Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.
VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,
děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.
Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.
Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.
ZÁRUKA
Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

========2========

UPOZORNĚNÍ:
Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.
Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič / fakturu.
Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.
Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.
POPRODEJNÍ SERVIS
Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.
Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.
V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme kontaktujte naše servisní středisko :
Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na www.baumatic.cz
Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje : • typ výrobku / model
• sériové číslo
datum zakoupení spotřebiče
OBSAH
Struktura chladničky …………………………………… Návod na instalaci …………………………………… Bezpečnostní upozornění …………………………… Funkce …………………………………………………. Čištění a údržba ……………………………………… Vyhledávání závad …………………………………… Technické specifikace ………………………………..
2 3 4 4 6 7 8
- Přečtěte si, prosím, tento návod před prvním použitím.
- Vzhled chladničky je dán výrobou.
- Z důvodů výrobních změn nemusí Vaše chladnička plně odpovídat tomuto návodu k použití.

========3========

Všeobecně
Tento typ chladničky se velmi využívá v takových místech jakými jsou hotely, kanceláře, studentské koleje a domácnosti. Chladnička je vybavena vysoce účinným kompresorem a klasickým rozvodem. Těší se výhodám nízké spotřeby elektrické energie, schopnosti účinného řízení chlazení a snadného použití.
Struktura chladničky
Pozn.: Toto vyobrazení je pouze orientační, konkrétní příslušenství porovnejte se skutečným spotřebičem.

========4========

Návod na instalaci
1. Při manipulaci chladničku nikdy nenaklápějte v úhlu větším než 45° od svislé roviny. Při transportu se vyhněte nárazům a prudkým otřesům. Nepoužívejte sílu na žádné součásti chladničky, zejména pak na kondenzátor, dvířka a madlo, aby nedošlo k jejich deformaci, která by mohla ovlivnit jejich funkčnost.
2. Zajistěte kolem chladničky dostatek prostoru, aby mohla správně fungovat.
3. Chladnička nesmí být instalována v prostředí s vysokými teplotami, slunečním zářením a s vysokou vlhkostí.
4. Chladničku byste měli umístit na pevné podlaze, aby nebyla příliš hlučná.
5. Pro Vaši bezpečnost a ochranu je tento spotřebič uzemněn prostřednictvím napájecí zástrčky při jejím zapojení do odpovídající síťové zásuvky. Pokud si nejste jisti, zda je Vaše síťová zásuvka správně uzemněna, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
Bezpečnostní upozornění
1. Před zapojením chladničky je nutné zkontrolovat, zda je jmenovité napětí stejné jako
napětí uvedené na typovém štítku.
2. Napájecí zástrčka by měla mít vlastní oddělenou zásuvku, aby nemohlo dojít
k přehřátí elektrického vodiče od ostatních zástrček.
3. Nedovolte dětem, aby si hráli s ovládacími prvky nebo se spotřebičem.
4. Na dvířka spotřebiče nezavěšujte žádné těžké předměty, aby se chladnička
nepřeklopila.

========5========

5. Je nebezpečné měnit specifikace nebo se jakýmkoli způsobem pokoušet tento
spotřebič upravovat.
6. Do mrazáku nevkládejte žádné zatavené nádoby nebo sycené kapaliny jako jsou
perlivé nápoje, zvyšující se tlak v nádobách může způsobit jejich explozi
s následnými škodami na chladničce nebo i na zdraví.
7. Na chladničku nesmíte stříkat vodu. Mohlo by to způsobit poruchy fungování
chladničky nebo zasažení elektrickým proudem.
8. Do chladničky neukládejte hořlavé materiály jako je alkohol, benzín, LPG, lepidla
apod.
9. Kostky ledu a zmrzlá lízátka nekonzumujte ihned po vyjmutí z mrazáku, protože
byste si mohli způsobit odřeniny kůže zmrazeným povrchem.
10. Chladničku odpojte od elektrického napájení při výměně žárovky osvětlení nebo
v případě, že ji delší čas nepoužíváte.
11. Než spotřebič znovu zapnete po výpadku elektrické energie, počkejte 5 minut.
Funkce
1. Při prvním spuštění chladničky nastavte spínač termostatu na 3, připojte elektrické
napájení a chladničku zapněte, neukládejte do ní jídlo. Obvykle je dobré ji takto
nechat 2 až 3 hodiny. Pak termostat nastavte na požadovanou teplotu a uložte do
chladničky potraviny.
2. Teplotu chlazení lze nastavit otočením stupnice na termostatu. Nastavení na stupeň
3 nebo 4 je pro běžné použití nejvhodnější. Čím vyšší je číslo na stupnici termostatu,
tím vyšší je chladící výkon. Pokud nastavíte termostat na 0, chladnička se zastaví.
3. Neukládejte do chladničky příliš velké množství potravin. Otvírejte dvířka co nejméně,
aby se v chladničce udržovala stálá teplota, před uložením do chladničky nechejte
jídlo vždy zchladnout na pokojovou teplotu, aby se nezvyšovala spotřeba elektrické
energie.
4. Pokud chcete vyrobit kostky ledu, naplňte zásobník pitnou vodou a vložte ho do
mrazáku. Výroba kostek ledu trvá asi 2-3 hodiny. Kostky ledu lze vyjmout tak, že
zásobník zkroutíte. Nikdy ho neohýbejte nahoru a dolů, mohli byste ho zlomit.

========6========

5. Námrazu v mrazícím boxu lze automaticky odmrazit, voda může odtékat do
odkapávače, který podpírá kompresor. Kondenzovaná voda se odpaří teplem
z kompresoru. Pokud není vypouštěcí hadice v prostoru kompresoru nainstalována
správným způsobem, před použitím ji znovu nainstalujte. Odmrazujte chladící box
kdykoli, kdy je vrstva námrazy na povrchu asi 3 nebo 4 mm. Při rozmrazování
vyjměte všechny potraviny a příslušenství, nastavte termostat do polohy 0 a otevřete
dvířka. Po rozpuštění námrazy odstraňte vodu a vysušte vnitřní prostor chladničky.
Chladničku pak můžete znovu spustit otočením termostatu na požadované nastavení.
6. Pokud je teplota okolního prostředí nižší než 10°C, zapněte spínač kompenzace, aby
nebyl kompresor dlouhou dobu vypnutý. Když je teplota okolního prostředí je nad
10°C, vypněte, prosím, tento spínač, uspoříte elektrickou energii. Touto funkcí jsou
na přání vybaveny pouze některé modely.
Ovládací panel (pouze pro model BFE256)
Ovládací panel je navržen pro nastavení zvolené funkce/nastavení teploty a zobrazení teploty v chladničce a mrazničce. Je umístěn v horní části vrchních dvířek.
Na ovládacím panelu jsou umístěny tři tlačítka – Energy Saving (úspora energie), Standard a Quick Freeze (rychlé mrazení).
Funkce tlačítka Quick Freeze (rychlé mrazení): Když jste právě do mrazničky uložili potraviny a přejete si, aby se rychle zmrazili, můžete nastavit tuto funkci stisknutím tlačítka. Po jeho stisknutí se na displeji zobrazí teplota mrazničky. Funkce se okamžitě aktivuje. Pokud spotřebič pracuje v tomto režimu a Vy stisknete jiné tlačítko nebo byl spotřebič v tomto režimu po dobu 26 hodin, funkce Quick Freeze se automaticky deaktivuje a spotřebič se vrátí do předchozího režimu.

========7========

Funkce tlačítka Energy Saving (úspora energie): Pokud stisknete toto tlačítko, teplota spotřebiče se nastaví následovně: chladnička +7 °C a mraznička – 15 °C.
Displej zobrazí aktuální teplotu v obou odděleních a funkce se aktivuje.
Když stisknete jiné tlačítko nebo bude nastavena jiná teplota než je výše uvedena, chladnička opustí režim úspory energie. Doporučujeme použití režimu úspory energie během normálního používání.
Funkce tlačítka Standard (Normal): Když stisknete tlačítko Standard, spotřebič si nastaví následující teploty: chladnička + 5 °C a mraznička – 18 °C. Displej zobrazí aktuální teploty v obou odděleních a funkce se aktivuje.
Když stisknete jiné tlačítko nebo bude nastavena jiná teplota než je výše uvedena, chladnička opustí režim Standard.
Funkce Nastavení teploty: V tomto režimu můžete nastavit Vámi požadovanou teplotu pro chladničku i mrazničku. Abyste aktivovali tuto funkci, stiskněte tlačítko Standard a držte jej asi 5 sekund. Na displeji budou blikat číslice teploty chladničky a mrazničky. Pak stiskněte tlačítko znovu a na displeji se zobrazí číslice teploty, které budou stoupat vždy o 1 stupeň při každém stisknutí tlačítka. Když jste zadali Vámi zvolenou teplotu, počkejte asi 8 sekund. Kontrolní systém uloží Vaše nastavení a spotřebič začne podle něj pracovat.
Pokud si zvolíte teplotu pro chladničku + 5 °C a mrazničku – 18 °C, bude spotřebič pracovat v režimu Standard a displej zobrazí kontrolku Standard.
Jestli dojde během nastavování teploty k výpadku proudu, systém nebude při obnovení dodávky proudu toto nastavení akceptovat. Proto jej musíte zadat znovu.
Poznámka:
1. Když otevřete dvířka chladničky nebo stisknete tlačítka ovládacího panelu, pozadí
displeje se rozsvítí. Displej bude svítit 10 minut po zavření dvířek nebo po posledním
stisknutí tlačítka. Po 10 minutách se nasvícení automaticky vypne.
2. Alarm: Pokud jsou dvířka otevřená po dobu delší než 30 sekund, alarm bude pípat 3x
každých 30 sekund, aby Vám připomněl, že se dvířka musí zavřít. Když dvířka do 10
minut nezavřete, alarm přestane pípat.
3. Když chladničku připojíte poprvé do el. sítě, bude trvat asi 3 sekundy, než se
chladnička zapne, aby se proud stabilizoval.
4. Kontrolní systém má funkci 3 minutového zdržení při restartu chladničku kvůli
ochraně kompresoru.
5. Když se na displeji zobrazí hlášení o chybě (E1, E2 nebo E3) nebo jejich kombinace,
i když je teplota uvnitř chladničky dostatečně chladná, kontaktujte servisní centrum
kvůli opravě.
Upozornění:
• Při rozmrazování nepoužívejte k odstranění námrazy z povrchu výparníku nikdy ostré nebo kovové předměty, poškodí výparník.
• Láhve s nápoji neskladujte v mrazícím boxu, aby nemohlo dojít k jejich roztržení nebo k poškození chladničky.
• Mezi jednotlivými balíčky s potravinami nechávejte prostor, aby v chladničce a mrazícím boxu mohl volně cirkulovat studený vzduch.
Čištění a údržba:
1. Při čištění chladničky odpojte elektrické napájení. Důkladně ji vytřete hadrem
namočeným v neutrálním čistícím prostředku, pak ji otřete čistou vodou. Nemyjte

========8========

chladničku vodou přímo, abyste zabránili vzniku koroze a případným poruchám spotřebiče.
2. Nepoužívejte k čištění chladničky nikdy kyseliny, chemické roztoky, benzín nebo
podobné prostředky, protože mohou poškodit lakovaný povrch nebo plastové díly.
3. Jednou nebo dvakrát ročně odstraňte prach z kompresoru na zadní straně spotřebiče
pomocí kartáče nebo vysavače, protože nahromaděný prach ovlivňuje výkon
spotřebiče a způsobuje zvýšení odběru elektrické energie.
Vyhledávání závad
1. Když chladnička nefunguje: ujistěte se, zda:
- Elektrické napájení funguje a napětí je normální. - Pojistka není spálená.
- Elektrická zástrčka je pevně zasunutá do síťové zásuvky. - Nastavení termostatu není v poloze 0.
2. Když chladnička dostatečně nechladí: ujistěte se, zda:
- Termostat je nastavený správně podle požadavku.
- Kolem chladničky je dostatečný prostor.
- Dvířka se neotvírají příliš často nebo na příliš dlouhou dobu.
- Na chladničku nedopadá přímé sluneční záření nebo není umístěna v blízkosti zdroje tepla. - V chladničce není příliš velké množství potravin nebo teplých pokrmů.
3. Když jsou potraviny v chladničce zmražené: ujistěte se, zda: - Termostat je ve správné poloze.
- V chladničce není příliš velké množství potravin s vysokou vlhkostí.
4. Když chladnička funguje příliš hlučně: ujistěte se, zda:
- Chladnička je správně ve vodorovné poloze.
- Chladnička se nedotýká okolních předmětů.
- V chladničce nejsou uložené nádoby nebo tuhé balíčky, které se vzájemně dotýkají.
5. Když nelze chladničku spustit v zimě:
- Spínač kompenzace je vypnutý. Měli byste ho zapnout, protože teplota okolního prostředí je nižší než 10°C.

========9========

6. Když dochází k přetékání vody na zem:
- Vypouštěcí otvor je zablokovaný.
- Vypouštěcí hadice v prostoru kompresoru není správně nainstalována.
7. Když chladnička běží v létě bez zastavení.
- V chladničce je příliš velké množství jídla.
- Stupnice termostatu je na vyšší poloze, jako je např. poloha 7 atd. - Dvířka chladničky se otvírají příliš často.
- Kolem chladničky není správná ventilace.
- Dvířka nejsou dobře zavřená nebo je těsnění dveří deformované.

========10========

Poznámky
Během období s vysokou relativní vlhkostí se může na povrchu chladničky vytvářet vlhkost. To není závada. Stačí ji pouze setřít. Pokud Vaše chladnička nefunguje správně ani po kontrole výše uvedených bodů, bez prodlení se obraťte, prosím, na servisní oddělení.
Poskytujeme Vám záruku na chladničku na dobu jednoho roku, bez příslušenství na tři roky (od data nákupu, s přesným datem vystavení faktury). Nákupní faktura je dokladem o záruce, proto ji uschovejte. V případě jakéhokoli dotazu, který budete mít v průběhu používání, obraťte se, prosím, na místní servisní středisko.
Technické specifikace


Podrobné specifikace naleznete na typovém štítku na zadní straně chladničky.
Specifikace mohou v důsledku zavádění úprav na výrobku podléhat změnám bez předchozího upozornění.
Baumatic® ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
ZÁRUČNÍ DOBA
Při dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu a údržbu ručíme za to, že výrobek bude mít vlastnosti stanovené příslušnými technickými podmínkami a normami po celou dobu záruky, která se poskytuje na výrobky v délce 24 měsíců.
Záruční doba výrobku začíná dnem prodeje výrobku zákazníkovi. Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu do dne ukončení opravy výrobku.
ZÁRUČNÍ OPRAVY
Tyto opravy prosím nahlašujte výhradně na bezplatné servisní lince Baumatic®
800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin.
PLATNOST ZÁRUKY A JINÁ USTANOVENÍ
Platnost záruky je podmíněna odborným uvedením spotřebiče do provozu, který musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům.
Další podmínkou poskytnutí záruky je řádně vyplněný Záruční list.
ZÁKONNÁ ANI SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
• vady způsobené použitím v rozporu s Návodem k obsluze
• vady způsobené závadami nebo nedostatky v přívodních médiích, v instalaci zboží nebo vzniklé v důsledku
nevhodných provozních podmínek
• vady způsobené vnějšími vlivy (poškození při přepravě, stěhování, jiná manipulace, živelné události) • opotřebení při užívání
SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
• vady světelných zdrojů a snímatelných částí ze skla nebo z umělých hmot
• zboží, které je používáno v rozporu s Návodem k obsluze
• zboží, které bylo použito k podnikatelským, komerčním nebo jiným účelům, vymykajícím se běžnému
používání domácího spotřebiče v domácnosti
• vady způsobené neodborným zásahem třetí osobou
• dřezy a kohoutky

========11========jakoukoli škodu způsobenou převozem, špatným zacházením nebo zanedbáním, jemné součástky a součástky podléhající zkáze: zástrčky, pojistky, žárovky, kryty na světla, ozdobné díly, kabely, filtry a nástavce, tlačítka, jakékoli gumové části, keramické nebo skleněné povrchy, promáčknuté, poškrábané nebo natřené části
příslušenství, pečící plechy, rukojeti, lívanečníky, stojany na pánve, police, víka a objímky na hořáky, vložky do trouby
Jako záruční opravu nelze uplatňovat seřízení výrobku po jeho instalaci. Tyto práce má povinnost provést firma provádějící instalaci spotřebiče v rámci těchto prací.
Podmínkou pro uplatnění práva ze záruky je předložení faktury (daňového dokladu) jako dokladu o koupi zboží a řádně vyplněného Záručního listu.
Při neplatné nebo neoprávněné reklamaci, jakož i v případě, kdy reklamovaná vada zboží nebude zjištěna, je spotřebitel povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací.
UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE
Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat zda není poškozené, zda je kompletní a zda jsou předány a řádně vyplněné Záruční list a Daňový doklad. V případě poškození zboží je nutné o tomto ihned při přebírání informovat dopravce a sepsat protokol o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě, že výsledkem reklamace bude vrácení výrobku, zašle kupující vadné zboží zpět v obalu, který brání poškození výrobku při přepravě zpět.
Výrobek splňuje veškeré náležitosti základních požadavků všech zemí EU a je vyjádřený symbolem CE
Datum poslední revize: 22.03.2006 VHOR

========12========For more information, please download the instructions above.

Category Refrigerator/ freezer combination
Full name BAUMATIC BFE256SS
Model BFE 256 SS
Size of file 196 KB
Number of pages 12 pages
format file is in pdf
Language(s) Refrigerator/ freezer combination BAUMATIC BFE256SS Česky - Czech Česky - Czech