Download manual or user guide for the product:
SONY CDX-R6550 - Car radio


On this page you can get: Car radio SONY CDX-R6550 manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free Car radio SONY CDX-R6550
Click to preview
Car radio SONY CDX-R6550 Car radio SONY CDX-R6550

If this file was helpful.
Please click here:


Size of file: 533 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use
2-348-439-21(1)
Radioodtwarzacz CD UKF / ŚR / DŁ
Instrukcja obsługi
Instalacj i poł ę ączenia opisano w dostarczonej instrukcji instalacji ipodłączania.
CDX-R6550
© 2005 Sony Corporation

========1========

Witamy w świecie Sony!
Dziękujemy za zakup radioodtwarzacza CD marki Sony. Ma on bogate możliwości i współpracuje z wieloma urządzeniami. Oto krótka lista:
 Odtwarzanie płyt CD:
Można odtwarzać płyty CD-DA (tak że z danymi CD TEXT*), płyty CD-R/CD-RW (pliki MP3, także nagrane w trybie Multi Session (strona 14)) oraz płyty ATRAC CD (format ATRAC3 i ATRAC3plus (strona 15)).
Typ płyty Oznaczenie na płycie
CD-DA
MP3 ATRAC CD
 Odbiór radia:
–Można zaprogramować po 6 stacji z ka żdego
zakresu fal (FM1 (UKF1), FM2, FM3, MW
(ŚR) i LW (DŁ)).
– Funkcja BTM (pami ęć najlepszego
dostrojenia): urządzenie wybiera
z nastawionego zakresu i programuje stacje
o najsilniejszym sygnale.
 Funkcje RDS:
Można odbierać stacje UKF wykorzystuj ące RDS (System Danych Radiowych). Korygowanie dźwięku:
–EQ3: można wybrać krzyw ą korekty
dostosowaną do 7 rodzajów muzyki. –DSO (dynamiczny aran żer sceny
dźwiękowej): dzięki zastosowaniu
wirtualnych głośników, można uzyskać
bardziej wyraziste pole brzmieniowe
i czystsze brzmienie głośników, nawet gdy są
one zainstalowane w dolnej części drzwi. –BBE MP: poprawia brzmienie dźwięku
poddanego cyfrowej kompresji, takiego jak
MP3. Szczegóły podano w opisie na końcu tej
strony.
 Sterowanie dodatkowymi urządzeniami Poza odtwarzaniem radioodtwarzacz pozwala na sterowanie oferowanymi oddzielnie zmieniaczami płyt CD/MD.
* Płyta z danymi CD TEXT to płyta CD-DA, która zawiera takie informacje jak tytuł płyty, nazwisko wykonawcy czy tytuły utworów.
2PL
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie ma położenia ACC (akcesoriów)
Po wy≥πczeniu zap≥onu naleøy nacisnπÊ przycisk (OFF) na urz πdzeniu i trzymaÊ go dotπd, aø z wy úwietlacza zniknπ wskazania. W przeciwnym razie wyúwietlacz nie wy≥πczy siÍ i b Ídzie powodowa≥ pob Ûr prπdu z akumulatora.
Ta etykieta znajduje się na spodzie podstawy montażowej.
Proces BBE MP poprawia
R
dźwięk poddany cyfrowej
kompresji poprzez odtworzenie i wzmocnienie wyższych składowych harmonicznych, które są tracone w czasie kompresji. Działanie BBE MP polega na wytwarzaniu parzystych harmonicznych na podstawie źródłowego nagrania. W ten sposób można skutecznie przywrócić ciepło, szczegóły i niuanse brzmienia.
SonicStage i jego logo są znakami handlowymi Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i ich logo są znakami handlowymi Sony Corporation.

========2========

Spis treści
Czynności wstępne
Zerowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Nastawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Tryb DEMO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . . . 4
Zakładanie panelu czołowego. . . . . . . . . . . . 4 Wkładanie płyty do radioodtwarzacza . . . . . . . 5
Wyjmowanie płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Rozmieszczenie elementów i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pilot-karta RM-X151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Odtwarzacz CD
Zawartość wy świetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Odtwarzanie wielokrotne i w przypadkowej kolejności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Radio
Programowanie i nastawianie stacji . . . . . . . . . 8
Programowanie automatyczne — BTM . . . 8
Programowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastawianie zaprogramowanych stacji. . . . . 8
Automatyczne nastawianie stacji . . . . . . . . . 8 RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Informacja o systemie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wybieranie ustawień AF i TA/TP . . . . . . . . 9
Wybieranie PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wybieranie ustawienia CT . . . . . . . . . . . . . 10
Inne funkcje
Zmienianie ustawień d źwięku . . . . . . . . . . . . 11
Regulacja parametrów dźwięku
— BAL / FAD / SUB . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Regulacja krzywej korekty — EQ3 . . . . . 11 Zmienianie ustawień radioodtwarzacza — SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Posługiwanie się oferowanymi oddzielnie urządzeniami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zmieniacz płyt CD/MD . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pilot-joystick RM-X4S . . . . . . . . . . . . . . . 13
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Uwagi o płytach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Informacja o plikach MP3 . . . . . . . . . . . . . 14
Informacja o płytach ATRAC CD . . . . . . 15 Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Wyjmowanie urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . 17
Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3PL

========3========

Czynności wstępne Zerowanie urządzenia
Urządzenie należy wyzerować przed pierwszym użyciem, po wymianie akumulatora w samochodzie lub po dokonaniu zmian w połączeniach.
Zdejmij panel czołowy i spiczastym przedmiotem, takim jak długopis, naciśnij przycisk RESET.
Przycisk RESET
Uwaga
Naciśnięcie przycisku RESET spowoduje skasowanie ustawień zegara i niektórych danych z pamięci.
Nastawianie zegara
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym. 1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk (SEL).
Pojawi się ekran ustawie ń.
2 Naciskając przycisk (SEL), wyświetl
napis „CLOCK-ADJ”.
3 Naciśnij przycisk (DSPL).
Migać zacznie wskazanie godziny. 4 Naciskając przycisk głośności +/–,
wyreguluj godzinę.
Aby przemieścić wskazanie, naci śnij przycisk
(DSPL).
5 Naciśnij przycisk (SEL).
Zegar rozpocznie pracę i pojawi si ę nast ępny
ekran ustawień.
6 Wciśnij i przytrzymaj przycisk (SEL).
Wybieranie ustawień jest zako ńczone. Aby wyświetlić zegar, naci śnij przycisk (DSPL). Ponownie naciśnij przycisk (DSPL), aby przywrócić poprzedni ą zawarto ść ekranu. Wskazówka
Regulacja zegara może się również odbywać automatycznie, z użyciem systemu RDS (strona 10). Użycie pilota-karty
Aby podczas wykonywania czynności 4 nastawić godzinę i minuty, naciskaj przycisk M lub m.
Tryb DEMO
4PL
Kiedy radioodtwarzacz zostanie wyłączony, najpierw pojawia się zegar, a nast ępnie rozpoczyna się tryb pokazu (DEMO). Aby wyłączyć tryb pokazu, wybierz ustawienie „DEMO-OFF” (strona 11) przy wyłączonym radioodtwarzaczu.
Zdejmowanie panelu czołowego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można zdjąć z niego panel czołowy.
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do położenia OFF, a panel czołowy wciąż znajduje się na radioodtwarzaczu, to na kilka sekund włączy się sygnał ostrzegawczy. Sygnał ten włącza się tylko wówczas, gdy jest u żywany wbudowany wzmacniacz radioodtwarzacza. 1 Naciśnij przycisk (OFF).
Urządzenie wyłączy się.
2 Naciśnij przycisk i pociągnij panel
do siebie.
(OFF)
Uwagi
• Nie naciskać za mocno panelu czołowego ani wyświetlacza.
• Nie narażać panelu czołowego na wysoką temperaturę ani wilgoć. Unikać zostawiania go w zaparkowanym samochodzie albo na desce rozdzielczej / tylnej półce.
Wskazówka
Do przenoszenia panelu czołowego używać dostarczonego futerału.
Zakładanie panelu czołowego Umieść cz ęść A panelu czołowego na cz ęści B urządzenia, jak pokazano na ilustracji, po czym lekko wepchnij lewą stron ę na miejsce. Rozlegnie się lekki trzask.
A
B
Uwaga
Nie kłaść niczego po wewnętrznej stronie panelu czołowego.

========4========

Wkładanie płyty do radioodtwarzacza 1 Otwórz osłonę.
2 Włóż płytę tak, aby strona z opisem
znajdowała się u góry.
Rozpocznie się odtwarzanie. 3 Zamknij osłonę.
Wyjmowanie płyty 1 Otwórz osłonę.
2 Naciśnij przycisk Z.
x
Płyta wysunie się.
Uwaga
Podczas wkładania i wyjmowania płyty nie zamykać osłony. Grozi to pochwyceniem i uszkodzeniem płyty.
Wskazówka
Płytę można odtwarzać zarówno przy otwartej, jak i zamkniętej osłonie.
5PL

========5========

Rozmieszczenie elementów i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz
12 34 6 78 95
ATT
OPEN/CLOSE
OFF
DSPL
DSO
SEL
EQ3
SEEK
SOURCE MODE
- GP/DISC + 1 2
REP 3
SHUF 4
BBE MP 5
6
AF/TA
BTM SENS
LIST PTY
CDX-R6550
0
qa qsqd
qf
qg qh qj
qk
Otwarta osłona OPEN/CLOSE
ql
w;
ATT
OFF
OPEN/CLOSE
DSPL
DSO
SEEK
SEL
EQ3
- 1
GP/DISC +
2
REP 3
SHUF
4
BBE MP
5
BTM
LIST
SOURCE MODE
6
AF/TA
SENS
PTY
Pilot-karta RM-X151
8 qa wa
OFF
ATT
SOURCE
SEL
MODE
2 4 qs
+
wd

3
DSPL
SCRL
wf
132
wg
465
ws
+ VOL –
Szczegóły podano na wskazanych stronach. Odpowiednie przyciski na pilocie-karcie pełnią te same funkcje, co przyciski na
radioodtwarzaczu.
A Przycisk głośności +/–
Służy do regulacji głośności.
B Przycisk ATT (wyciszania)
Służy do wyciszania dźwięku. Ponowne
naciśnięcie wyłącza wyciszenie. C Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyświetlania) 4, 8, 12
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości.
D Przycisk SEL (wyboru) 4, 11, 12
Służy do wybierania wariantów. E Wyświetlacz
F Przycisk EQ3 (korektora) 2, 11
Służy do wybierania krzywej korekty
(XPLOD, VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW
AGE, ROCK, CUSTOM lub OFF).
6PL

========6========

G Przycisk DSO 2
Służy do wybierania trybu DSO (1, 2, 3 lub
OFF). Im większa liczba, tym silniejszy efekt. H Przycisk OFF
Służy do wyłączania zasilania /
zatrzymywania urządzenia źródłowego. I Przycisk SEEK +/–
Radio:
Automatyczne nastawianie stacji radiowych
(po naciśnięciu); ręczne wyszukiwanie stacji
(po przytrzymaniu).
CD:
Pomijanie utworów (po naciśnięciu);
ciągłe pomijanie utworów (po naciśnięciu
inastępującym w ciągu sekundy kolejnym
naciśnięciu i przytrzymaniu); przechodzenie
w przód i w tył utworu (po przytrzymaniu). J Przycisk (zdejmowania panelu
czołowego) 4
K Przycisk SOURCE
Służy do włączania / zmieniania źródła
dźwięku (radio / CD / MD*1).
L Przycisk MODE 8, 12
Służy do wybierania zakresu fal (FM
(UKF) / MW (ŚR) / LW (DŁ)) / wybierania
jednostki*2.
M Przycisk RESET (za panelem
czołowym) 4
N Przyciski numeryczne
Radio:
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie
stacji (po przytrzymaniu).
CD/MD*1:
(1)/(2): GP*3/DISC*2 –/+
Pomijanie grupy (po naciśnięciu); ciągłe
pomijanie grup (po przytrzymaniu).
(3): REP 8
(4): SHUF 8
(5): BBE MP 2
Aby włączyć funkcj ę BBE MP, nale ży
podczas odtwarzania płyty w tym urządzeniu
wybrać ustawienie „BBEMP-ON”. Aby
wyłączyć t ę funkcj ę, należy wybrać
ustawienie „BBEMP-OFF”.
O Przycisk AF (częstotliwości
zastępczych) / TA (komunikatów
o ruchu drogowym) 9
Służy do wybierania ustawień AF i TA/TP
wsystemie RDS.
P Przycisk SENS/BTM 8
Poprawianie słabego odbioru: LOCAL/
MONO (po naciśnięciu); uruchamianie
funkcji BTM (po przytrzymaniu). Q Przycisk PTY (typu programu) / LIST
(listy) 10
Służy do wybierania typu PTY w systemie
RDS; umożliwia wyświetlenie listy. R Odbiornik sygnałów z pilota-karty
S Szczelina na płytę 5
T Przycisk Z (wyjmowania) 5
Pilot-karta zawiera następujące przyciski, które nie występują na radioodtwarzaczu lub działaj ą inaczej:
wa Przyciski ( .)/, ( )
Służą do sterowania radiem / odtwarzaczem
CD tak jak przycisk (SEEK) +/– na
radioodtwarzaczu. (Szczegółów na temat
innych funkcji należy szukać w podpunktach
„Użycie pilota-karty” na odpowiednich
stronach.)
ws Przycisk VOL +/–
Służy do regulacji głośności.
wd Przyciski M (+)/ m (–)
Służą do sterowania odtwarzaczem CD tak
jak przyciski (1)/(2) –/+ na
radioodtwarzaczu. (Szczegółów na temat
innych funkcji należy szukać w podpunktach
„Użycie pilota-karty” na odpowiednich
stronach.)
wf Przycisk SCRL 8
Służy do przewijania zawartości
wyświetlacza.
wg Przyciski numeryczne
Służą do nastawiania zaprogramowanych
stacji radiowych (po naciśnięciu); służą do
programowania stacji (po przytrzymaniu).
*1 Jeśli jest podłączony zmieniacz płyt MD. *2 Jeśli jest podłączony zmieniacz płyt CD/MD. *3 Jeśli trwa odtwarzanie pliku MP3 / płyty ATRAC CD
i nie jest podłączony zmieniacz. Kiedy jest
podłączony zmieniacz, przycisk działa inaczej
(patrz strona 12).
Uwaga
Jeśli radioodtwarzacz zostanie wyłączony i zniknie zawartość wyświetlacza, to sterowanie za pomocą pilota-karty nie jest możliwe dopóty, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk (SOURCE) na radioodtwarzaczu albo radioodtwarzacz nie zostanie włączony przez włożenie płyty.
Wskazówka
Szczegóły dotyczące wymiany baterii są podane w punkcie „Wymiana baterii litowej w pilocie-karcie” na stronie 15.
7PL

========7========

Odtwarzacz CD
Szczegółowe informacje o podłączaniu zmieniacza CD/MD podano na stronie 12.
Zawartość wyświetlacza
AB
A Źródło dźwięku
B Numer utworu / Czas odtwarzania,
Nazwa płyty / Nazwisko wykonawcy,
Numer grupy*1, Nazwa grupy, Nazwa
utworu, Informacje tekstowe*2, Zegar
*1 Nazwa grupy jest wyświetlana tylko po zmianie
grupy.
*2 Podczas odtwarzania pliku MP3 wyświetlany jest
znacznik ID3, a podczas odtwarzania płyty ATRAC
CD wyświetlane są informacje tekstowe zapisane
przez program SonicStage itp.
Aby zmieniać informacje wy świetlane w polu B, naciskaj przycisk (DSPL); aby wyświetlić pełne informacje w polu B, naciśnij przycisk (SCRL) na pilocie-karcie lub wybierz ustawienie „A.SCRL-ON” (strona 12).
Wskazówka
Wyświetlane informacje zależą od rodzaju płyty i formatu nagrania. Szczegółowe informacje o plikach MP3 podano na stronie 14, a o płytach ATRAC CD – na stronie 15.
Odtwarzanie wielokrotne i w przypadkowej kolejności 1 Podczas odtwarzania naciskaj przycisk
(3) (REP) lub (4) (SHUF), aż na
wyświetlaczu pojawi się żądane
ustawienie
Wybierz Aby odtwarzać
REP-TRACK utwór w trybie z powtarzaniem. REP-GP* zawartość grupy w trybie
z powtarzaniem.
SHUF-GP* zawartość grupy
w przypadkowej kolejności. SHUF-DISC zawartość płyty
w przypadkowej kolejności.
* Podczas odtwarzania utworu MP3 / płyty ATRAC CD.
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania, wybierz „REP-OFF” albo „SHUF-OFF”.
8PL
Radio
Programowanie i nastawianie stacji
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji podczas jazdy należy używać funkcji automatycznego programowania stacji radiowych (BTM).
Programowanie automatyczne — BTM
1 Naciskając przycisk (SOURCE), aż
pojawi się napis „TUNER”.
Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk
(MODE). Do wyboru są zakresy FM1
(UKF1), FM2, FM3, MW (ŚR) i LW (DŁ). 2 Wciśnij i trzymaj przycisk (BTM), aż
zacznie migać napis „BTM”.
Urządzenie przypisze stacje do przycisków
numerycznych, porządkując je według
częstotliwości.
Po zaprogramowaniu stacji rozlega się
sygnał.
Programowanie ręczne
1 Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ((1) do
(6)) dotąd, aż pojawi się wskaźnik
„MEM”.
Na wyświetlaczu pojawi się numer przycisku. Uwaga
Jeśli spróbujesz przypisać do tego samego przycisku numerycznego inną stację, poprzednio przypisana stacja zostanie skasowana.
Wskazówka
W przypadku programowania stacji RDS w pamięci umieszczane jest także ustawienie AF/TA (strona 9).
Nastawianie zaprogramowanych stacji
1 Wybierz zakres fal, a następnie
naciśnij żądany przycisk numeryczny
((1) do (6)).
Użycie pilota-karty
Aby wybrać zaprogramowaną stację, naciskaj przycisk M lub m.

========8========

Automatyczne nastawianie stacji 1 Wybierz zakres fal, a następnie
naciśnij (SEEK) +/–, aby wyszukać
stację.
Wyszukiwanie zostanie przerwane
po odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie
aż do nastawienia żądanej stacji.
Wskazówka
Jeśli znasz częstotliwość stacji, którą chcesz nastawić, przytrzymuj wciśnięty przycisk (SEEK) +/–, aby z grubsza nastawić częstotliwość, po czym naciskaj przycisk (SEEK) +/ –, aby precyzyjnie nastawić częstotliwość (strojenie ręczne).
RDS
Informacja o systemie Stacje UKF z systemem danych radiowych (RDS) nadają obok zwykłego programu radiowego także niesłyszalne informacje cyfrowe.
Zawartość wyświetlacza
ABC
A Zakres fal, funkcja
B TA/TP*1
C Częstotliwość*2 (nazwa stacji), zegar,
dane RDS
*1 Podczas komunikatu o ruchu drogowym miga
wskaźnik „TA”. Wskaźnik „TP” pali się po odebraniu
odpowiedniej stacji.
*2 Podczas odbioru stacji RDS, na lewo od wskazania
częstotliwości widać wskaźnik „*”.
Aby zmieniać informacje wy świetlane w polu C, naciskaj przycisk (DSPL).
Usługi RDS
Radioodtwarzacz automatycznie zapewnia następujące usługi RDS:
AF (cz ęstotliwości zastępcze)
Pozwala na wybór tego nadajnika w sieci, który zapewnia najsilniejszy sygnał. Dzięki tej funkcji można słuchać jednej stacji przy podróżach na długie dystanse, bez konieczności ręcznego zmieniania częstotliwości. TA (komunikaty o ruchu drogowym)/ TP (programy o ruchu drogowym)
Umożliwia odbiór informacji o bieżącej sytuacji na drogach / audycji dla kierowców. Odebrany komunikat / program przerywa odtwarzanie bieżącego źródła dźwięku.
PTY (typy programu)
Wyświetla typ aktualnie odbieranego programu i umożliwia wyszukanie programu określonego typu.
CT (czas zegarowy)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie danych CT z sygnału RDS.
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju i regionu.
• System RDS może nie działać właściwie, jeśli sygnał stacji jest słaby albo jeśli nastawiona stacja nie nadaje danych RDS.
Wybieranie ustawień AF i TA/TP 1 Naciskaj przycisk (AF/TA), aż pojawi
się żądane ustawienie.
Wybierz ustawienie AF-ON
Aby
TA-ON
AF, TA-ON AF, TA-OFF
włączyć funkcj ę AF i wył ączyć funkcję TA.
włączyć funkcj ę TA i wył ączyć funkcję AF.
włączyć funkcje AF i TA. wyłączyć funkcje AF i TA.
Programowanie stacji RDS z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. W przypadku użycia funkcji BTM, programowane są tylko stacje RDS i otrzymują one identyczne ustawienia funkcji AF/TA.
Programując stacje ręcznie, można programować zarówno stacje RDS, jak i pozostałe, i wybierać indywidualne ustawienia AF i TA dla poszczególnych stacji.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy u życiu funkcji BTM
lub ręcznie.
Programowanie głośności komunikatów o ruchu drogowym Można zawczasu nastawić gło śność komunikatów o ruchu drogowym, dzięki czemu komunikat nie pozostanie niezauważony. 1 Nastaw żądaną gło śność przyciskiem
głośności +/–.
2 Wciśnij i trzymaj przycisk (AF/TA) dot ąd, aż
pojawi się napis „TA”.
9PL

========9========

Odbieranie komunikatów o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA i rozpocznie się nadawanie komunikatu ozagrożeniu, to urządzenie automatycznie przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten komunikat.
Słuchanie programu dla jednego regionu — REG
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do określonego regionu. Dzięki temu nie włączy się inna stacja regionalna o silniejszym sygnale. Po opuszczeniu obszaru nadawania
stacji regionalnej należy wybrać ustawienie „REG-OFF” (strona 12).
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w niektórych innych państwach.
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie innych stacji lokalnych nadających na danym obszarze, nawet jeśli nie są one przypisane do przycisków numerycznych.
1 Podczas odbioru stacji UKF naciśnij przycisk
numeryczny ((1) do (6)), do którego jest
przypisana lokalna stacja.
2 W ciągu pięciu sekund ponownie naciśnij
przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
Wybieranie PTY
1 Podczas słuchania stacji UKF naciśnij
przycisk (PTY).
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się
nazwa typu obecnego programu.
2 Naciskaj przycisk (PTY), aż pojawi się
żądany typ programu.
3 Naciśnij przycisk (SEEK) +/–.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
Użycie pilota-karty
Aby podczas wykonywania czynności 2 wybrać żądany typ programu, naciskaj przycisk M lub m.
10PL
Typy programów
NEWS (Wiadomo ści), AFFAIRS
(Aktualności), INFO (Informacje), SPORT (Sport), EDUCATE (Edukacja), DRAMA (Słuchowisko), CULTURE (Kultura), SCIENCE (Nauka), VARIED (Ró żne), POP M (Muzyka pop), ROCK M (Muzyka rockowa), EASY M (Muzyka łatwa w odbiorze), LIGHT M (Lekka muzyka klasyczna), CLASSICS (Muzyka klasyczna), OTHER M (Inne rodzaje muzyki), WEATHER (Pogoda), FINANCE (Finanse), CHILDREN (Programy dla dzieci), SOCIAL A (Programy społeczne), RELIGION (Religia), PHONE IN (Audycje na telefon), TRAVEL (Podró że), LEISURE (Czas wolny), JAZZ (Muzyka jazzowa), COUNTRY (Muzyka country), NATION M (Muzyka ludowa), OLDIES (Złote przeboje), FOLK M (Muzyka folk), DOCUMENT (Audycje dokumentalne)
Uwaga
Funkcji tej nie można używać w pewnych krajach, w których nie są dostępne dane PTY.
Wybieranie ustawienia CT 1 Wybierz ustawienie „CT-ON”
(strona 11).
Uwagi
• Funkcja CT może nie działać pomimo odbierania stacji RDS.
• Między godziną nastawioną przez funkcję CT a rzeczywistą godziną może występować niewielka różnica.

========10========

Inne funkcje
Zmienianie ustawień dźwięku
Regulacja parametrów dźwięku — BAL / FAD / SUB
Można wyregulować balans, proporcje przód-tył i głośność w gło śniku basowym.
1 Naciskając przycisk (SEL), wyświetl
wskazanie „BAL” (balans), „FAD”
(przód-tył) lub „SUB” (głośnik
basowy).
Parametry zmieniają si ę nast ępująco:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t BAL (lewo-
prawo) t FAD (proporcje przód-tył) t
SUB (gło śność w gło śniku basowym)*2
*1 Kiedy jest włączona funkcja EQ3 (strona 11).
*2 Kiedy wyjście dźwięku pracuje w trybie „SUB”
(strona 11).
Przy minimalnym ustawieniu widać wskazanie
„ATT”. Do wyboru jest 20 ustawień.
2 Zmień ustawienie wybranego
parametru, naciskając przycisk
głośności +/–.
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone, a wyświetlacz powraca
do normalnego trybu odtwarzania / odbioru. Uwaga
Regulacji należy dokonać w ciągu 3 sekund od wybrania parametru.
Użycie pilota-karty
Aby podczas wykonywania czynności 2 wyregulować żądany parametr, naciskaj przycisk , M, , lub m .
Regulowanie krzywej korekty — EQ3
Można wybrać i zaprogramowa ć ustawienia korektora dla różnych zakresów dźwięków. 1 Wybierz źródło dźwięku, po czym
naciskaj przycisk (EQ3), aby wybrać
żądany typ korekty.
2 Naciskaj przycisk (SEL), aż pojawi się
napis „LOW” (tony niskie), „MID” (tony
średnie) lub „HI” (tony wysokie). 3 Naciskając przycisk głośności +/–,
nastaw żądany poziom dźwięku.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB od –10 dB do +10 dB.
Powtarzając czynności 2 i 3, wyreguluj krzywą korekty.
W celu przywrócenia fabrycznie zaprogramowanej krzywej korekty, na dwie sekundy naciśnij przycisk (SEL).
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest zakończone, a wyświetlacz powraca do normalnego trybu odtwarzania / odbioru.
Użycie pilota-karty
Aby podczas wykonywania czynności 3 wyregulować żądany parametr, naciskaj przycisk , M, , lub m .
Zmienianie ustawień radioodtwarzacza — SET 1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk (SEL).
Pojawi się ekran ustawie ń.
2 Naciskając przycisk (SEL), wyświetl
żądany parametr.
3 Naciskając przycisk głośności +/–,
wybierz żądane ustawienie
(na przykład „ON” albo „OFF”). 4 Wciśnij i przytrzymaj przycisk (SEL).
Wybieranie ustawień jest zako ńczone,
awyświetlacz powraca do normalnego trybu
odtwarzania / odbioru.
Uwaga
Wyświetlane parametry zależą od źródła dźwięku i wybranych ustawień.
Użycie pilota-karty
Aby podczas wykonywania czynności 3 wybrać żądane ustawienie, naciskaj przycisk lub ,. Można zmienić ustawienia nast ępujących parametrów (szczegóły podano na wskazanych stronach):
Symbol „z” oznacza ustawienie domyślne.
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (strona 4)
CT (czas zegarowy)
Można wybrać ustawienie „ON” lub „OFF” ( z) (strona 9, 10).
BEEP (sygnalizacja d źwiękowa)
Można wybrać ustawienie „ON” ( z) lub „OFF”.
SUB/REAR*1
Przełączanie funkcji wyjścia dźwięku. –„SUB” (z): reprodukcja na głośnik basowy. – „REAR”: reprodukcja na wzmacniacz mocy.
DIM (jasno ść wy świetlacza)
Zmienia jasność wy świetlacza.
–„AT” (z): jasność wy świetlacza zmniejsza się
automatycznie po włączeniu świateł. – „ON”: jasność wy świetlacza jest stale
zmniejszona.
– „OFF”: wyświetlacz stale ma normalną
jasność.
CONTRAST
Zmienianie kontrastu wyświetlacza. Do wyboru jest 7 poziomów.
11PL

========11========

M.DSPL*2 (Motion Display) – wł ączanie lub wyłączanie ruchomych wzorów.
–„SA” (z): wyświetlanie ruchomych wzorów
i analizatora widma.
–„ON”: wyświetlanie ruchomych wzorów. – „OFF”: wyłączanie funkcji Motion Display. DEMO*1 (tryb pokazu)
Włączanie („ON” (z)) lub wyłączanie („OFF”) trybu pokazu (strona 4).
A.SCRL (automat. przesuwanie si ę napisów) Automatyczne przesuwanie się po ekranie długich napisów w momencie zmiany płyty / grupy / utworu.
– „ON”: przesuwanie napisów
– „OFF” (z): napisy nie przesuwają si ę. REG*3 (odbiór z jednego regionu)
Włączanie („ON” (z)) lub wyłączanie („OFF”) (strona 9).
LPF*4 (filtr dolnoprzepustowy)
Wybieranie częstotliwości odcięcia „78HZ”, „125HZ” lub „OFF” (z).
*1 Kiedy urządzenie jest wyłączone. *2 Kiedy urządzenie jest włączone. *3 Kiedy odbierana jest stacja UKF. *4 Kiedy wybrane jest wyjście dźwięku „SUB”.
Posługiwanie się oferowanymi oddzielnie urządzeniami
Zmieniacz płyt CD/MD
Wybieranie zmieniacza
1 Naciskając przycisk (SOURCE), wyświetl
napis „CD” albo „MD”.
2 Naciskając przycisk (MODE), wyświetl symbol żądanego zmieniacza.
Numer
jednostki Numer płyty
Rozpocznie się odtwarzanie. Pomijanie utworów i grup 1 Podczas odtwarzania naciskaj przycisk (1)/(2) (GP/DISC) –/+.
12PL
Aby Wykonaj tę czynność Pominąć grup ę Naciśnij na chwilę przycisk
(1) /(2), po czym go puść. Pomijać Naciśnij przycisk (1)/(2) kolejno grupy wciągu 2 sekund od
puszczenia go.
Pomijać płyty Naciskaj przycisk (1)/(2). Pomijać W ciągu 2 sekund ponownie kolejno płyty naciśnij przycisk (1)/(2)
i przytrzymaj go.
Odtwarzanie wielokrotne i w przypadkowej kolejności 1 Podczas odtwarzania naciskaj przycisk
(3) (REP) lub (4) (SHUF), a ż na
wyświetlaczu pojawi się żądane ustawienie.
Wybierz Aby odtwarzać
REP-DISC*1 płytę w trybie z powtarzaniem. SHUF- utwory ze zmieniacza CHGR*1 w przypadkowej kolejności. SHUF-ALL*2 utwory ze wszystkich jednostek
w przypadkowej kolejności.
*1 Kiedy jest podłączony jeden lub większa liczba
zmieniaczy CD / MD.
*2 Kiedy jest podłączony co najmniej jeden zmieniacz
CD lub co najmniej dwa zmieniacze MD. Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania, wybierz „REP-OFF” albo „SHUF-OFF”.
Wskazówka
Po wybraniu wariantu „SHUF-ALL” nie następuje mieszanie utworów między jednostkami CD i MD.
Nadawanie nazwy płycie CDPodczas odtwarzania płyty znajdującej się w zmieniaczu płyt CD z funkcją CUSTOM FILE, można nadać płycie własn ą nazw ę (funkcja Disc Memo) zawierającą do 8 znaków. Nadana płycie nazwa będzie się pojawiała na li ście. 1 Podczas odtwarzania płyty, której
chcesz nadać nazwę, przytrzymaj
wciśnięty przycisk (LIST).
2 Naciskaj przycisk głośności +/–, aż
pojawi się żądany znak.
Znaki zmieniają si ę nast ępująco:
A y B y C ... y 0 y 1 y 2 ... y +
y – y ... y (odst ęp) y A
Aby przemieścić wskazanie, naci śnij przycisk
(SEL). Powtarzaj tę czynno ść a ż do
wprowadzenia całej nazwy.
3 Przytrzymaj wciśnięty przycisk (LIST).
Nadawanie nazwy jest zakończone,
awyświetlacz powraca do normalnego trybu
odtwarzania.
Aby wyświetlić wprowadzon ą nazw ę, podczas odtwarzania naciśnij przycisk (DSPL).
Wskazówki
• W celu zmiany lub skasowania znaku zastąp go lub wprowadź symbol „ ”.
• Nadana płycie nazwa ma wyższy priorytet niż ewentualna nazwa nagrana na płycie.
• Można nadać nazwę płycie włożonej do
radioodtwarzacza, jeśli jest on połączony ze zmieniaczem z funkcją CUSTOM FILE. • Do zakończenia edycji nazwy zawieszeniu ulega działanie trybu „REP-TRACK” i odtwarzania w przypadkowej kolejności.

========12========

Użycie pilota-karty
Aby podczas wykonywania czynności 2 wybrać żądany znak, naciskaj przycisk M lub m.
Kasowanie własnej nazwy 1 Wybierz jednostkę, w której jest zapisana
żądana własna nazwa, po czym przytrzymaj
wciśnięty przycisk (LIST).
2 Przytrzymaj wciśnięty przycisk (DSPL).
Migać zacznie wprowadzona nazwa. 3 Naciskając przycisk głośności +/–, wybierz
nazwę, którą chcesz skasowa ć.
4 Przytrzymaj wciśnięty przycisk (SEL).
Nazwa zostanie skasowana. Chcąc skasować
inne nazwy, powtarzaj czynności 3 i 4. 5 Przytrzymaj wciśnięty przycisk (LIST).
Urządzenie powróci do normalnego trybu
odtwarzania.
Użycie pilota-karty
Aby podczas wykonywania czynności 3 wybrać żądaną nazwę, naciskaj przycisk M lub m.
Wyszukiwanie płyt na podstawie nazw — List-up
Kiedy jest podłączony zmieniacz płyt CD z funkcją CUSTOM FILE albo zmieniacz MD, można wybrać płyt ę z listy.
Po nadaniu płycie nazwy lista będzie zawierała tę nazw ę.
1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
(LIST).
Pojawi się numer płyty lub nazwa płyty. 2 Naciskaj przycisk (LIST), aż pojawi si ę
żądana płyta.
Po 5 sekundach wyświetlacz powróci
do normalnego trybu odtwarzania. 3 Aby odtworzyć płyt ę, naciśnij przycisk
(SEEK) +/–.
Użycie pilota-karty
Aby podczas wykonywania czynności 2 wybrać żądaną płytę, naciskaj przycisk M lub m.
Pilot-joystick RM-X4S
Naklejanie etykiety
Najpierw należy nakleić wła ściwą etykiet ę, która zależy od miejsca montażu pilota.
SEL MODE DSPL
DSPL MODE
SEL
Rozmieszczenie elementów Odpowiednie przyciski na pilocie-joysticku pełnią te same funkcje, co przyciski na radioodtwarzaczu.
ATT
SEL
PRESET/DISC
MODE
SOURCE
DSPL
VOL SEEK/AMS OFF Pilot-joystick zawiera następujące pokrętła, których używa się inaczej ni ż elementów na radioodtwarzaczu:
 Pokrętło PRESET/DISC
Służy do nastawiania zaprogramowanych stacji i sterowania odtwarzaczem CD; działa tak jak przyciski (1)/(2) –/+ na radioodtwarzaczu (należy je wcisnąć i obraca ć).
 Regulator VOL
Działa tak jak przycisk głośności +/– na radioodtwarzaczu (należy obracać regulator). Pokrętło SEEK/AMS
Działa jak przycisk (SEEK) +/– na radioodtwarzaczu (należy je obracać lub wcisnąć i obraca ć).
OFF
Zmienianie kierunku pracy Kierunek pracy jest fabrycznie nastawiony w pokazany niżej sposób.
Zwiększanie
Zmniejszanie Jeśli pilot-joystick będzie zamontowany na prawo od kolumny kierownicy, można odwrócić kierunek pracy.
1 Przytrzymując wciśnięty regulator VOL,
naciśnij i przytrzymaj przycisk (SEL).
13PL

========13========

Informacje dodatkowe Zalecenia eksploatacyjne
 Jeśli samochód stał zaparkowany i bezpośrednio świeciło na niego słońce, przed użyciem urządzenia należy pozwolić mu ostygn ąć. Podczas pracy urządzenia automatycznie będzie się wysuwała antena sterowana siłownikiem.
Skraplanie pary wodnej
W deszczowy dzień i w miejscach bardzo wilgotnych na soczewkach i na wyświetlaczu urządzenia może się skropli ć para wodna. W takim przypadku urządzenie nie będzie działać wła ściwie. Należy wtedy wyjąć płyt ę i odczeka ć mniej wi ęcej godzinę na odparowanie wilgoci.
Aby zachować wysoką jakość dźwięku
Uważać, aby nie zachlapać urz ądzenia i płyt sokami ani innymi napojami.
Uwagi o płytach
 Aby utrzymać płyt ę w czysto ści, nie dotykać jej powierzchni. Chwytać płyt ę za kraw ędzie. Nieużywane płyty przechowywać w pudełkach albo w magazynkach na płyty.
 Nie narażać płyt na wysok ą temperatur ę. Unikać zostawiania ich na desce rozdzielczej lub tylnej półce zaparkowanego samochodu.
 Nie używać płyt pokrytych lepkimi napisami lub osadami; nie naklejać etykiet na takie płyty. Taka płyta może się przesta ć obraca ć, co spowoduje awarię urz ądzenia lub zniszczenie płyty.
 Nie używać płyt z naklejonymi etykietkami albo naklejkami.
Użycie takich płyt grozi następującymi problemami:
– trudnościami z wyjęciem płyty (ze względu
na odklejenie się etykiety albo naklejki
i zablokowanie mechanizmu wysuwającego), –brakiem możliwości właściwego odczytu
danych o dźwięku (na przykład przerwami
wdźwięku lub jego brakiem) ze względu
na skurczenie się etykiety albo naklejki
i w konsekwencji deformację płyty. W urządzeniu nie można odtwarzać płyt o specjalnych kształtach (serca, kwadratu, gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty grozi uszkodzeniem urządzenia.
 Nie można odtwarzać płyt CD o średnicy 8 cm.
14PL
 Przed odtwarzaniem należy
wyczyścić płyt ę dost ępną
w handlu ściereczką
do czyszczenia. Wycierać płyt ę od środka na zewnątrz. Nie
używać rozpuszczalników,
takich jak benzyna czy
rozcieńczalnik, dostępnych
w handlu środków
czyszczących ani antystatycznego aerozolu przeznaczonego do płyt analogowych.
Uwagi o płytach CD-R / CD-RW W urządzeniu nie można odtwarzać pewnych płyt CD-R / CD-RW (zależy to od sprzętu użytego do nagrywania i od stanu płyty).
 Nie można odtwarzać płyty CD-R / CD-RW, która nie została sfinalizowana.
Płyty muzyczne kodowane w celu ochrony praw autorskich
Urządzenie jest przystosowane do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem płyty kompaktowej (CD). W ostatnim czasie niektórzy producenci nagrań wprowadzili na rynek płyty muzyczne kodowane w celu ochrony praw autorskich. Zwracamy uwagę, że zdarzają si ę w śród nich płyty niezgodne ze standardem CD. Odtworzenie takich płyt wurządzeniu może się okaza ć niemo żliwe.
Informacja o plikach MP3 MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) jest znormalizowaną technologią i formatem słu żącym do kompresji dźwięku. Dane dźwiękowe CD ulegają
zmniejszeniu do mniej więcej 1/10 początkowej wielkości.
 Radioodtwarzacz jest zgodny z formatem ISO 9660 (poziom 1 lub poziom 2) albo Joliet lub Romeo w formacie expansion, wersjami 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 znaczników ID3 oraz nagraniami wielosesyjnymi.
 Obowiązują nast ępujące wartości maksymalne: – foldery (grupy): 150 (łącznie z folderem
głównym i pustymi folderami);
– pliki MP3 (utwory) i foldery na płycie: 300 (jeśli
nazwa folderu / pliku składa się z wielu znaków,
liczba ta może być mniejsza od 300); – maksymalna liczba wyświetlanych znaków
w nazwie folderu pliku wynosi 32 (Joliet) lub
32/64 (Romeo); maksymalna liczba
wyświetlanych znaków znacznika ID3 wynosi
15/30 (1.0, 1.1, 2.2 lub 2.3) albo 63/126 (2.4).

========14========

Kolejność odtwarzania plików MP3
MP3
Folder (grupa)
Plik MP3 (utwór)
Uwagi
• Przed użyciem płyty w radioodtwarzaczu należy ją sfinalizować.
• Przy nadawaniu nazw plikom MP3 należy pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.mp3”.
• Przy odtwarzaniu plików MP3 o wysokiej prędkości transmisji, takiej jak 320 kb/s, mogą występować przerwy w dźwięku.
• Przy odtwarzaniu pliku MP3 zapisanego w trybie VBR (zmiennej prędkości transmisji) lub podczas przewijania do przodu / do tyłu może się pojawiać nieprecyzyjny czas odtwarzania.
• Podczas odtwarzania płyty nagranej w trybie Multi Session rozpoznawany i odtwarzany jest tylko format pierwszego utworu z pierwszej sesji (wszystkie inne formaty są pomijane). Priorytety formatów są następujące: CD-DA, ATRAC CD iMP3.
– Jeśli pierwszy utwór w pierwszej sesji zawiera
dane CD-DA, odtwarzane są wyłącznie dane CD
DA z pierwszej sesji.
– Jeśli pierwszy utwór w pierwszej sesji nie zawiera
danych CD-DA, odtwarzana jest sesja ATRAC CD
lub MP3. Jeżeli płyta nie zawiera danych
w żadnych z tych formatów, pojawi się komunikat
„NO MUSIC”.
Informacja o płytach ATRAC CD Format ATRAC3plus
Technologia kompresji dźwięku ATRAC3 wzięła swój skrót od nazwy Adaptive Transform Acoustic Coding3. Dane dźwiękowe CD ulegają
zmniejszeniu do mniej więcej 1/10 początkowej wielkości. Technologia ATRAC3plus stanowi rozszerzenie formatu ATRAC3 i umożliwia kompresję danych d źwiękowych CD do mniej więcej 1/20 początkowej wielkości.
Radioodtwarzacz obsługuje zarówno format ATRAC3, jak i ATRAC3plus.
ATRAC CD
ATRAC CD to płyta z danymi dźwiękowymi CD, które zostały poddane kompresji do formatu ATRAC3 lub ATRAC3plus i nagrane przy użyciu odpowiedniego programu, takiego jak SonicStage 2.0 lub nowszy czy SonicStage Simple Burner. Obowiązują nast ępujące wartości maksymalne: – foldery (grupy): 255
– pliki (utwory): 999
 Wyświetlane są nazwy folderów / plików i informacje tekstowe zapisane przez program SonicStage.
Szczegółów na temat płyt ATRAC CD należy szukać w dokumentacji programu SonicStage lub SonicStage Simple Burner.
Uwaga
Do tworzenia płyt ATRAC CD konieczne jest odpowiednie oprogramowanie, takie jak SonicStage 2.0 lub nowsze czy SonicStage Simple Burner 1.0 lub 1.1. Oprogramowanie takie jest dostarczane z „sieciowymi” produktami Sony.
W przypadków pytań lub problemów zwi ązanych zurządzeniem, a nieomówionych w tej instrukcji, prosimy o skontaktowanie się z najbli ższym autoryzowanym sklepem Sony.
Konserwacja
Wymiana baterii litowej w pilocie- karcie
W normalnych warunkach bateria wystarcza na mniej więcej rok. (Trwałość baterii mo że się okaza ć mniejsza w zależności od warunków pracy.) Kiedy bateria jest bliska wyładowania, zmniejsza się zasięg pilota-karty. Należy wtedy wymienić bateri ę na nową bateri ę litow ą CR2025. U życie innej baterii grozi powstaniem pożaru lub wybuchem.
Stroną + do góry
2
c
1
Uwagi o baterii litowej
• Przechowywać baterię litową w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem. • Dla zapewnienia dobrego styku wytrzeć baterię suchą ściereczką.
• Instalując baterię, zwracać uwagę na właściwe ułożenie biegunów.
• Nie chwytać baterii metalowymi szczypcami, gdyż grozi to zwarciem.
OSTRZEŻENIE
łśżż ąć
łććć
15PL

========15========

Wymiana bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik,
należy użyć zamiennika
oprądzie znamionowym
identycznym z prądem
podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli bezpiecznik
przepali się, należy go
wymienić po sprawdzeniu
podłączenia zasilania. Jeśli
nowo wymieniony bezpiecznik Bezpiecznik (10 A) również si ę przepali, mo że to
oznaczać wewn ętrzne uszkodzenie. W takim przypadku należy się porozumie ć z najbli ższą autoryzowaną stacj ą serwisow ą Sony.
Czyszczenie złączy
Urządzenie może nie działać wła ściwie, jeśli nie są czyste złącza między nim a panelem czołowym. Aby temu zapobiec, zdejmij panel czołowy (strona 4) i wyczyść zł ącza bawełnianą watk ą zanurzon ą w spirytusie. Nie naciskaj złączy za mocno, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.
Radioodtwarzacz
Tył panelu czołowego
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk ze stacyjki. • Nigdy nie należy dotykać złączy bezpośrednio palcami ani żadnymi metalowymi przedmiotami.
Wyjmowanie urządzenia 1 Zdejmij kołnierz ochronny.
1Zdejmij panel czołowy (strona 4).
2Zaczep kluczyki odblokowujące o kołnierz
ochronny.
Właściwie ustaw kluczyki, jak na ilustracji.
3Pociągnij za oba kluczyki, aby zdjąć
kołnierz ochronny.
16PL
2 Wymontuj urządzenie.
1Wsuń oba kluczyki odblokowuj ące aż do
ich zablokowania.
Haczykiem do wewnątrz.
2Pociągnij za oba kluczyki, aby obluzować
urządzenie.
3Wysuń urz ądzenie z kieszeni montażowej.
Dane techniczne
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie: Poni żej dającego się zmierzy ć
poziomu
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz Gniazdo anteny: Gniazdo anteny zewn ętrznej Częstotliwość po średnia: 10,7 MHz / 450 kHz Czułość u żyteczna: 9 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz Odstęp sygnału od szumu:
67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Zniekształcenia harmoniczne przy 1 kHz:
0,5 % (stereo), 0,3 % (mono)
Separacja: 35 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 30 – 15 000 Hz ŚR/DŁ (MW/LW)
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1 602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny: Gniazdo anteny zewn ętrznej Częstotliwość po średnia: 10,7 MHz / 450 kHz Czułość: ŚR (MW): 30 µV, DŁ (LW): 40 µV
Sekcja wzmacniacza mocy Wyjścia: Wyj ścia głośnikowe (połączenia trwałe) Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa:
50 W × 4 (przy 4 omach)

========16========

Dane ogólne
Wyjścia:
Wyjścia audio (przednie, przełączanie tył / głośnik
basowy)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Złącze sterowania wzmacniaczem mocy Wejścia:
Złącze sterowania wyciszaniem dźwięku przy
telefonowaniu
Złącze sterowania podświetleniem
Wejściowe złącze magistrali sterującej BUS
Wejściowe złącze magistrali BUS audio
Złącze wejściowe pilota
Gniazdo antenowe
Regulacja brzmienia:
Tony niskie: ±10 dB przy 60 Hz (XPLOD)
Tony średnie: ±10 dB przy 1 kHz (XPLOD)
Tony wysokie: ±10 dB przy 10 kHz (XPLOD) Zasilanie: Napi ęcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie) Wymiary: Około 178 × 50 × 182 mm (szer. × wys. × gł.) Wymiary montażowe: Około 182 × 53 × 161 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: Około 1,2 kg
Dostarczane wyposażenie:
Pilot-karta RM-X151
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Futerał na panel czołowy (1 szt.)
Wyposażenie / urządzenia dodatkowe:
Pilot-joystick: RM-X4S
Przewód BUS (dostarczany z przewodem
z wtykami cinch): RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Zmieniacz płyt CD (10 płyt): CDX-757MX
Zmieniacz płyt CD (6 płyt): CDX-T70MX,
CDX-T69
Zmieniacz płyt MD (6 płyt): MDX-66XLP
Selektor sygnału źródłowego: XA-C30
Selektor AUX-IN: XA-300
ń
Uwaga
Urządzenia nie można podłączać do cyfrowego przedwzmacniacza ani korektora, który jest zgodny z systemem magistrali Sony BUS.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
• Do lutowania niektórych części (ponad 80%) wykorzystywany jest lut bezołowiowy.
• Niektóre płytki drukowane nie zawierają środków opóźniających zapłon opartych na halogenkach. • Obudowy nie zawierają środków opóźniających zapłon opartych na halogenkach.
• Do druku opakowań używane są farby oparte na olejach roślinnych, niezawierające lotnych związków organicznych.
• Materiały amortyzujące w opakowaniach nie zawierają pianki polistyrenowej.
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie większości problemów, jakie mogą wyst ąpić z urz ądzeniem. Przed zapoznaniem się z ni ą nale ży sprawdzić połączenia i sposób obsługi.
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
 Sprawdzić poł ączenia. Jeśli wszystko jest wporządku, sprawdzić bezpiecznik.
Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest wyświetlacz, to do sterowania nie można używać pilota-karty.
tWłączyć urz ądzenie.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa się. Antena nie jest wyposażona w przekaźnik. Brak dźwięku.
 Zbyt mała głośność.
Włączona jest funkcja ATT lub funkcja wyciszania przy telefonowaniu (gdy do przewodu ATT podłączony jest przewód samochodowego zestawu głośnomówiącego).
 W systemie z dwoma głośnikami proporcje przód-tył (FAD) nie są ustawione w poło żenie pośrednie. Zmieniacz CD jest niezgodny z formatem płyty (MP3/ATRAC CD).
tDo odtwarzania użyć zmieniacza płyt CD Sony
zgodnego z MP3 lub tego radioodtwarzacza. Brak sygnalizacji dźwiękowej.
 Sygnalizacja została wyłączona (strona 11). Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy, a wbudowany wzmacniacz nie jest używany. Zawartość pamięci uległa skasowaniu. Naciśnięty został przycisk RESET.
tPonownie wprowadzić ustawienia do pami ęci. Odłączono przewód zasilający lub akumulator. Przewód zasilający nie jest podłączony właściwie. Kasowane są zaprogramowane stacje i właściwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce powoduje zakłócenia.
Przewody nie są wła ściwie podłączone do złącza zasilania akcesoriów w samochodzie.
Wskaźniki znikają z wyświetlacza /
nie pojawiają się na wyświetlaczu.
 Wybrane jest ustawienie „DIM-ON” funkcji zmniejszania jasności wyświetlacza (strona 11). Wskaźniki znikają po naci śnięciu na pewien czas przycisku (OFF).
tPonownie przytrzymać wci śnięty przycisk
(OFF), aby wyświetlić wska źniki.
Złącza są brudne (strona 16).
Nie działa funkcja DSO.
W zależności od rodzaju wnętrza pojazdu i typu muzyki, funkcja DSO może nie zapewniać oczekiwanego efektu.
17PL

========17========

Odtwarzanie płyty CD / MD
Nie można włożyć płyty.
 Jest już wło żona inna płyta.
 Płyta jest na siłę wkładana spodem do góry albo niewłaściwie.
Nie zaczyna się odtwarzanie.
 Płyta jest brudna lub uszkodzona.
 Próbowano odtworzyć płyt ę CD-R / CD-RW nieprzeznaczoną do zastosowa ń audio (strona 14). Nie można odtwarzać plików MP3.
Zawartość płyty nie jest zgodna z formatem i wersj ą MP3 (strona 14).
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3 trwa dłużej niż innych nagrań.
Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się zopóźnieniem:
– płyt zawierających skomplikowaną struktur ę
drzewiastą,
– płyt nagranych w trybie Multi Session,
– płyt, do których można dodać dane.
Nie można odtworzyć płyty ATRAC CD. Płyta nie została utworzona za pomocą
odpowiedniego oprogramowania, takiego jak SonicStage czy SonicStage Simple Burner. Nie można odtwarzać utworów, które nie s ą umieszczone w grupie.
Nie przesuwają się wskazania na wyświetlaczu. Jeśli płyta zawiera bardzo dużo znaków, wskazania mogą si ę nie przesuwa ć.
Wyłączona jest funkcja „A.SCRL”.
tNacisnąć przycisk (SCRL) na pilocie-karcie lub
wybrać ustawienie „A.SCRL-ON” (strona 12). Przerwy w dźwięku.
Niewłaściwie wykonana instalacja.
tZainstalować urz ądzenie pod kątem mniejszym
niż 45°, mocuj ąc je do stabilnej części
samochodu.
 Płyta jest brudna lub uszkodzona.
Nie działają przyciski funkcji.
Nie można wyjąć płyty.
Nacisnąć przycisk RESET (strona 4).
Kiedy jest podłączona dodatkowa jednostka MGS-X1 i zmieniacz MD, nie pojawia się wskazanie źródła „MS” albo „MD”.
Radioodtwarzacz rozpoznaje jednostkę MGS-X1 jako jednostkę MD.
tNaciskać przycisk (SOURCE), aż pojawi si ę
wskazanie „MS” albo „MD”, po czym naciskać
przycisk (MODE).
18PL
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk nie przebija się przez zakłócenia. Podłączyć przewód sterowania siłownikiem antenowym (niebieski) lub przewód zasilania akcesoriów (czerwony) do przewodu zasilającego wzmacniacza antenowego (tylko jeśli w boczną / tylną szyb ę samochodu jest wbudowana antena UKF / ŚR / DŁ.)
 Sprawdzić podł ączenie anteny samochodowej. Antena automatyczna nie wysuwa się.
tSprawdzić podł ączenie przewodu sterującego
siłownikiem antenowym.
 Sprawdzić cz ęstotliwość.
 Kiedy włączony jest tryb DSO, dźwięk jest czasami tłumiony przez zakłócenia.
tWyłączyć funkcj ę DSO (strona 7).
Nie można nastawiać zaprogramowanych stacji.
 Zaprogramować wła ściwą cz ęstotliwość. Nadawany sygnał jest za słaby.
Nie działa funkcja strojenia automatycznego. Niewłaściwe ustawienie trybu wyszukiwania lokalnego.
tStrojenie jest za często przerywane:
Naciskać przycisk (SENS), aż pojawi si ę napis
„LOCAL-ON”.
tPodczas strojenia pomijane są stacj ę:
Naciskać przycisk (SENS), aż pojawi si ę napis
„MONO-ON” lub „MONO-OFF” (UKF) albo
„LOCAL-OFF” (ŚR/DŁ).
 Nadawany sygnał jest za słaby.
tNastawić cz ęstotliwość r ęcznie.
Podczas odbioru stacji UKF miga wskaźnik „ST”.
 Dokładnie nastawić cz ęstotliwość.
 Nadawany sygnał jest za słaby.
tNaciskać przycisk (SENS), aby wybrać tryb
monofoniczny „MONO-ON”.
Stereofoniczna audycja jest odbierana w wersji monofonicznej.
Urządzenie pracuje w trybie monofonicznym. tNaciskać przycisk (SENS), aż pojawi si ę napis
„MONO-OFF”.
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się wyszukiwanie stacji.
Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo ma słaby sygnał.
tWyłączyć funkcj ę TA (strona 9).
Brak komunikatów o ruchu drogowym. Włączyć funkcj ę TA (strona 9).
 Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi TP, nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu drogowym.
tNastawić inn ą stacj ę.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie „- - - - - - - -”.
 Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS. Dane RDS nie zostały odebrane.
 Stacja nie określa typu programu.

========18========

Komunikaty
BLANK*1
Na płytę MD nie s ą nagrane żadne utwory.*2 tOdtwarzać płyt ę MD, na któr ą s ą nagrane utwory.
ERROR*1
 Płyta jest brudna albo włożona spodem do góry.*2
tOczyścić płyt ę lub wła ściwie ją wło żyć. Ze względu na jakiś problem nie mo żna odtwarzać płyty.
tWłożyć inn ą płyt ę.
FAILURE
Niewłaściwe podłączenie głośników / wzmacniaczy. tSprawdzić poł ączenia w instrukcji instalacji /
podłączania dla tego modelu.
LOAD
Zmieniacz pobiera płytę.
tZaczekać na zako ńczenie pobierania.
L.SEEK +/–
Podczas wyszukiwania automatycznego włączony jest tryb wyszukiwania lokalnego.
NO AF
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej. tNacisnąć przycisk (SEEK) +/– w czasie migania
nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
innej częstotliwości z tym samym kodem PI
(identyfikacji programu) (migać b ędzie napis
„PI SEEK”).
NO DATA
Skasowane zostały wszystkie własne nazwy albo nie została zaprogramowana żadna nazwa.
NO DISC
Do zmieniacza CD/MD nie włożono ani jednej płyty. tWłożyć płyty do zmieniacza.
NO ID3
W pliku MP3 nie są zapisane informacje o znaczniku ID3.
NO INFO
W pliku ATRAC3 / ATRAC3plus nie są zapisane informacje tekstowe.
NO MAG
Do zmieniacza CD nie włożono magazynku na płyty. tWłożyć magazynek do zmieniacza CD. NO MUSIC
Włożona płyta nie zawiera plików muzycznych. tWłożyć do radioodtwarzacza lub do zmieniacza
zgodnego z MP3 płytę z plikami muzycznymi. NO TP
Urządzenie będzie nadal poszukiwało dostępnych stacji TP.
NO NAME
W utworze nie jest zapisana nazwa utworu / grupy / płyty.
NOT READ
Urządzenie nie odczytało dotychczas informacji z płyty.
tAby wybrać płyt ę, należy wskazać j ą na li ście.
NOTREADY
Otwarte są drzwiczki zmieniacza MD lub płyty MD s ą niewłaściwie włożone.
tZamknąć drzwiczki lub wła ściwie włożyć płyty. OFFSET
Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
tSprawdzić poł ączenia. Jeśli komunikat nie zniknie
z wyświetlacza, skontaktować si ę z najbli ższą
autoryzowaną stacj ą serwisow ą Sony.
READ
Urządzenie odczytuje z płyty informacje o wszystkich utworach i grupach.
tZaczekać na zako ńczenie odczytu i automatyczne
rozpoczęcie odtwarzania. Zależnie od struktury
płyty, może to potrwać ponad minut ę.
RESET
Ze względu na jakiś problem nie jest mo żliwe sterowanie jednostką CD lub zmieniaczem CD/MD. tNacisnąć przycisk RESET (strona 4).
„ ” albo „ ”
Podczas przechodzenia w przód lub w tył nagrań osiągnięto początek albo koniec płyty i nie można przejść dalej.
„”
Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego znaku.
*1 Jeśli błąd wystąpi podczas odtwarzania płyty CD
lub MD, to na wyświetlaczu nie pojawia się numer
płyty.
*2 Na wyświetlaczu pojawi się numer płyty
powodującej błąd.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią sytuacji, prosimy o skontaktowanie się z najbli ższą autoryzowaną stacj ą serwisow ą Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na problemy z odtwarzaniem płyty CD, prosimy o dostarczenie płyty używanej w czasie, gdy problem wystąpił po raz pierwszy.
19PL

========19========

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

========20========For more information, please download the instructions above.

Category Car radio
Full name SONY CDX-R6550
Model CDX-R 6550
Size of file 533 KB
Number of pages 20 pages
format file is in pdf
Language(s) Car radio SONY CDX-R6550 Polski - Polish Polski - Polish