Download manual or user guide for the product:
ZANUSSI ZDS 200 - Dishwasher


On this page you can get: Dishwasher ZANUSSI ZDS 200 manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free Dishwasher ZANUSSI ZDS 200
Click to preview
Dishwasher ZANUSSI ZDS 200 Dishwasher ZANUSSI ZDS 200

If this file was helpful.
Please click here:


Size of file: 541 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use
AFWASAUTOMAAT LAVE-VAISSELLE ZDS 200

NL F

Gebruiksaanwijzing Notice d'utilisation

bladzijde 2 page 19


========1========

Inhoud
Waarschuwingen en belangrijke adviezen Afdanken Economisch en milieubewust afwassen Installatie Bevestiging onder het aanrecht De afwasmachine waterpas zetten Watertoevoer Waterafvoer Elektrische aansluiting Beschrijving van het apparaat Het bedieningspaneel Voordat u de machine in gebruik neemt Waterontharder instellen Zoutreservoir vullen Glansmiddelreservoir vullen Dagelijks gebruik Plaatsing van het serviesgoed en het bestek Gebruik van de onderste korf Bestekmandje Gebruik van de bovenste korf Hoogteregeling bovenste korf Afwasmiddel Verschillende soorten afwasmiddel Programma-overzicht Een afwasprogramma starten 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 13 14 Onderhoud Schoonmaken van de zeven Als de machine langere tijd buiten gebruik is Bescherming tegen vorst Vervoeren van de machine Wat is er aan de hand, als... Service en onderdelen Toelichtingen voor testinstituten 15 15 15 15 15 16 17 18

Technische gegevens
Afmetingen Breedte Hoogte met bovenblad Hoogte zonder bovenblad Maximale diepte Maximale diepte bij open deur 45 cm 85 cm 82 cm 61 cm 118.5 cm

Elektrische aansluiting: Netspanning/frequentie Aansluitwaarde Zekering Waterdruk

De nominale aansluitgegevens staan op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur.

Minimum Maximum

50 kPa (0.5 bar) 800 kPa (8 bar) 9 couverts

Capaciteit

Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: - 73/23/EG van 19/02/73 (Laagspanning) en daaropvolgende wijzigingen; - 89/336/EG van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen. 2


========2========

Waarschuwingen en belangrijke adviezen
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.

Installatie
q Indien u tijdens de aflevering een schade aan het apparaat

q Schakel, tenzij de gebruiksaanwijzing anders aangeeft, het

hebt vastgesteld, meldt u dit dan, voor u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier.
q Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of

apparaat na gebruik volledig uit en draai de watertoevoerkraan dicht. Het verdient aanbeveling om het apparaat door middel van een tegen barsten beveiligde toevoerslang op de waterkraan aan te sluiten. Een stijve polyethyleen slang is barstbestendig.
q Wees voorzichtig bij het schoonmaken van de binnenkant

de eigenschappen daarvan te veranderen.
q Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het

apparaat niet op het aansluitsnoer staat.
q Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische

van de machine. U zou zich kunnen bezeren aan uitstekende metalen delen.
q Tracht in geval van een storing of defect, dit apparaat niet

huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden.
q Een eventueel noodzakelijke wijziging van de watertoe-

zelf te repareren. Reparaties die door niet deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden.

en/of afvoervoorzieningen ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden.
q Indien het installatievoorschrift aangeeft dat het apparaat

Afdanken
Tijdens het transport moeten onze afwasmachines goed beschermd worden, hoewel we proberen zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken. Al het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en kan hergebruikt worden. De kartonnen delen zijn gemaakt van kringlooppapier en de houten delen hebben geen specciale behandelingen ondergaan. De kunststoffen dragen de volgende aanduidingen: PE voor polyethyleen; bijv. de verpakkingsvellen. PS voor polystyreen; bijv. de vulstukken (voornamelijk CFK-vrij). POM voor polyoximethyleen; bijv. de plastic klemmen. Recycling en hergebruik van het verpakkingsmateriaal betekent een besparing van grondstoffen en minder afval. Breng het verpakkingsmateriaal naar de speciaal daartoe ingestelde verzamelpunten. Informeer bij de gemeente naar de adressen van de verzamelpunten. Wanneer u uw oude apparaat wilt afdanken, dient u het vóór u het wegdoet onbruikbaar te maken. Let op! Kinderen kunnen zich al spelend in de afwasmachine opsluiten en daar door verstikking om het leven komen. Verwijder stekker en aansluitsnoer en maak de sluiting van de deur onbruikbaar, zodat kinderen er zich niet in kunnen opsluiten. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor verwerking van uw oude apparaat.

aan het keukenmeubel moet worden vastgeschroefd dan moet u zich daaraan houden om te voorkomen dat het voorover kiept als de beladen onderkorf op de deur staat.

Veiligheid van kinderen
q Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door

volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.
q Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. q Houd afwasmiddel, glansmiddel en speciaal zout uit de

buurt van kinderen.
q Drink nooit het water dat zich in de afwasautomaat bevindt.

Restjes afwasmiddel kunnen in de machine achterblijven. Zorg ervoor dat deze restjes nooit in aanraking komen met uw huid en dat ze nooit ingeslikt worden, hetgeen verstikking tot gevolg zou kunnen hebben. Houd dus kinderen uit de buurt van het apparaat, wanneer de deur openstaat.

Tijdens het gebruik
q De afwasautomaat is bedoeld en gemaakt voor het

afwassen van huishoudelijk kook-, eet- en drinkgerei. Voorwerpen die bevuild zijn met verf, chemicaliën, agressieve zuren en dergelijke, mogen niet in de afwasautomaat.
q Tenzij de gebruiksaanwijzing anders vermeldt,mag tijdens

het in werking zijn de vuldeur niet geopend worden; mocht dat onverhoopt toch gebeuren, schakel het apparaat dan voortijds geheel uit, eventueel door de stekker uit het stopcontact te trekken.
q Gebruik alleen speciale afwasmiddelen voor huishoud-

Economisch en milieubewust afwassen
q Stel de waterontharder correct in. q Spoel het servies niet onder stromend water af. q Kies een programma aan de hand van soort servies en

afwasmachines.
q Let erop dat de machinedeur, behalve bij vullen en

mate van verontreiniging.
q Doseer niet meer reinigingsmiddel, speciaal zout en

leeghalen, altijd dicht is. Zo voorkomt u dat iemand over de open deur struikelt en zich bezeert.
q Ga niet op de open deur zitten of staan.

glansmiddel dan door de fabrikant van deze middelen en in deze gebruiksaanwijzing wordt aangegeven.

3


========3========

Installatie
Waarschuwing! Het apparaat mag alleen door een erkend elektroinstallateur worden aangesloten. Verwijder alle verpakkingsonderdelen alvorens de machine te plaatsen. Plaats de machine, indien mogelijk, zo dicht mogelijk bij aansluitingen voor de watertoe- en afvoer.

Watertoevoer
De machine mag op warm water, tot maximaal 60°C, aangesloten worden . Wij adviseren u echter dat niet te doen omdat dan de afwasresultaten niet altijd goed zullen zijn en daarnaast ook de koude spoelgangen met warm water gebeuren, zodat van besparing nauwelijks sprake is. Wel is de programmaduur aanzienlijk korter, omdat de noodzakelijke opwarmtijd ontbreekt. Dat is echter tevens één van de redenen waarom, met name bij sterk bevuilde afwas, de resultaten niet altijd goed zullen zijn. De slangwartel van de toevoerslang sluit u aan op een kraan met 3/4" schroefdraad, of op een watertoevoer met snelaansluiting (press block). Zie erop toe dat de waterleidingdruk niet de bij de "Technische gegevens" vermelde waarde overschrijdt. Voorkom scherpe bochten of knikken in de slang, omdat deze de doorstroming van water kunnen vertragen of verhinderen. Het uiteinde van de toevoerslang dat op de machine is aangesloten, kan in iedere gewenste stand gedraaid worden nadat de wartel is los gedraaid. Draai de wartel weer stevig aan om waterlekkage te voorkomen. (Sommige modellen zijn uitgerust met een toevoerslang zonder wartel. Bij deze modellen is de toevoerslang niet verstelbaar). Als de machine wordt aangesloten op nieuwe of lange tijd ongebruikte leidingen, dan is het raadzaam om het water een paar minuten te laten doorstromen alvorens de watertoevoerslang op de machine aan te sluiten. Gebruik een nieuwe slang voor de aansluiting. De afwasmachine is voorzien van beveiligingen die voorkomen dat het afwaswater in de drinkwaterleiding kan terugstromen en die aan de terzake geldende veiligheidseisen voldoen.

Bevestiging onder het aanrecht
Afhankelijk van de beschikbare hoogte onder het aanrecht kunt u het bovenblad van de machine eventueel verwijderen. Verwijder de twee bevestigingsschroeven aan de achterkant, trek het bovenblad iets naar achteren en til het op. Van te voren draait u de vier stelvoeten op de gewenste hoogte en zodanig dat de machine waterpas staat nadat hij ondergebouwd is. Nu schuift u de machine in de nis, zodanig dat de slangen niet kunnen knikken en het aansluitsnoer niet beklemd raakt. Belangrijk! Ten behoeve van eventuele service moet de machine zonder hak- of breekwerk uit de nis geschoven kunnen worden.
570600

450

IN04

Als u in de toekomst de afwasmachine als vrijstaand model wenst te gebruiken, dan moet het originele bovenblad weer gemonteerd worden. De hoogte van de plint van een vrijstaande afwasmachine is niet instelbaar.

De afwasmachine waterpas zetten
Een waterpas installatie is van groot belang voor de goede sluiting en waterdichtheid van de deur. Verzeker u ervan dat de deur goed sluit, zonder wrijving aan de zijkanten. Regel de stelvoetjes zodanig dat de deur perfect sluit.

820

4


========4========

Waterafvoer
De waterafvoerslang kan op de volgende manieren gemonteerd worden 1. In een sifon, zorg er dan wel voor dat de slang niet kan wegglijden. 2. In een gootsteen, indien de machine vrijstaand wordt geplaatst. Gebruik daarvoor, indien aanwezig, de meegeleverde slanghouder. 3. In een afvoerpijp met ventilatie, binnendiameter min. 4 cm. De hoogte van de afvoerslang moet tussen 30 cm (min.) en 100 cm (max.) boven de onderkant van het apparaat liggen. De afvoerslang kan links of rechts van de afwasmachine gedraaid worden. Zorg ervoor dat de slang niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld is, dat kan de waterafvoer verstoren. Als u een verlengslang gebruikt, mag deze niet langer dan 2 meter zijn en de binnendiameter mag niet kleiner zijn dan die van de oorspronkelijke afvoerslang. Ook de binnendiameter van de koppelingen die u gebruikt voor aansluiting aan de afvoerpijp mag niet kleiner zijn.

Elektrische aansluiting
De gegevens met betrekking tot de elektrische aansluiting zijn vermeld op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur. Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, moet u zich van het volgende verzekeren: 1. Dat de netspanning die op het typeplaatje is vermeld overeenstemt met de netspanning op de plaats van installatie. 2. Dat de elektriciteitsmeter, de zekering, de elektrische leiding en het stopcontact geschikt zijn voor de aansluitwaarde van de afwasmachine. Verzeker u ervan dat de stekker in het stopcontact past, zonder gebruik te maken van verloopstekkers, meervoudige stekkerdozen en adapters. Als de stekker niet in het stopcontact past, dan moet u het stopcontact laten vervangen. Om de afwasmachine spanningloos te maken, moet u de stekker uit het stopcontact trekken. Let op! Het stopcontact moet altijd bereikbaar zijn, ook wanneer het apparaat geïnstalleerd is. Vervangen van het aansluitsnoer dient door een erkend installateur te gebeuren. Let op! De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel, ontstaan door het niet voldoen aan deze veiligheidsvoorschriften.

CS18

Let op!
Al onze afwasmachines zijn voorzien van een beveiliging die verhindert dat afvalwater in de machine kan terugstromen. Als de sifon (afvoerpijp, zwanenhals) van de gootsteen is voorzien van een eenrichtingsklep, dan kan deze klep de waterlozing van de afwasmachine storen. Daarom raden wij aan de klep te verwijderen.

5


========5========

Beschrijving van het apparaat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vergrendeling bovenste korf Regelknop van de waterontharder Schroefdop van zoutreservoir Afwasmiddelbakje Bedieningspaneel Typeplaatje Glansmiddelreservoir Zeven Onderste sproeiarm

10. Bovenste sproeiarm 11. Bovenste korf 12. Bovenblad

IN154

6


========6========

Het bedieningspaneel
Lampje starten/annuleren Bedrijfslampje Programma-indicatie Controlelampjes

Programma-overzicht

Handgreep

Programmakiezer

Toets uitgestelde start

Toets starten/annuleren

Programmakiezer en bedrijfslampje: om een
programma te kiezen draait u de knop rechtsom of linksom totdat de indicatie op de knop het gewenste programma aanwijst (aan stand). Zie "Programma-overzicht". Het bedrijfslampje gaat branden. De controlelampjes van de gangen van het gekozen programma gaan branden. Om de machine uit te schakelen draait u de knop totdat de programma-indicatie het bedrijfslampje aanwijst (uit stand). Het bedrijfslampje dooft. Het is ook mogelijk om de stand van de waterontharder te wijzigen (zie de desbetrefende paragraaf).

Controlelampjes: deze hebben de volgende betekenis:
Wanneer er een afwasprogramma gekozen is, knipperen de controlelampjes van de onderdelen van het gekozen programma. Wanneer het programma begint, doven de controlelampjes van de programmaonderdelen. Alleen het controlelampje van het onderdeel dat bezig is blijft branden. Afwassen: brandt als het afwassen of het naspoelen bezig zijn. Drogen: brandt als het drogen bezig is. Einde programma: brandt als het afwasprogramma klaar is. In de volgende gevallen wordt een lichtsignaal gegeven: - als de instelling van de waterontharder wordt gewijzigd, - in geval van storing.

Toets uitgestelde start: deze optie biedt de mogelijkheid
om de start van het programma 3 uur uit te stellen; het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Toets starten/annuleren: nadat u een afwasprogramma gekozen heeft, drukt u op deze toets om het afwasprogramma te starten.
Het lampje starten/annuleren (boven de toets) gaat branden. Met deze toets kunt u ook lopend afwasprogramma annuleren.

Zout: zout bijvullen, brandt als zout bijgevuld moet worden Wanneer er een programma bezig is, brandt het zout-lampje nooit, ook niet als het zoutreservoir leeg is.

7


========7========

Voordat u de machine in gebruik neemt
Alvorens de afwasmachine in gebruik te nemen, moet u: 1. controleren of de machine volgens de aanwijzingen is aangesloten 2. alle transportbeveiligingen uit de machine verwijderen 3. de waterontharder instellen 4. 1 liter water in het zoutreservoir gieten en het daarna met zout vullen 5. het glansmiddelreservoir vullen

b) Elektronische instelling
(De afwasmachine moet uitgeschakeld zijn) De fabrieksinstelling is stand 5. 1. Houdt toets starten/annuleren ingedrukt en draai de programmakiezer met de klok mee totdat de indicatie het eerste kiesbare programma aanwijst. Het bedrijfslampje en lampje starten/annuleren gaan knipperen om aan te duiden dat de procedure voor het wijzigen van de instelling van de waterontharder is gestart. Tegelijkertijd begint het programma-einde-lampje te knipperen. De huidige stand van de waterontharder wordt aangegeven door een reeks knipperingen van het programma-eindelampje met pauzes van ca. 5 seconden (zie tabel). Bijvoorbeeld: 5 knipperingen + pauze + 5 knipperingen enz. = stand 5 2. Om de instelling te wijzigen, drukt u op toets starten/annuleren. Iedere druk op de toets verhoogt de stand met 1 stap. (Zie tabel voor de keuze van de geschikte hardheidsstand). Voorbeelden: Als de huidige hardheidsstand 10 is, dan zet u deze op 1 door eenmaal op toets starten/annuleren te drukken. Als de huidige hardheidsstand 5 is, dan zet u deze op 6 door eenmaal op toets starten/annuleren te drukken. Het programma-einde-lampje blijft ca. 5 seconden uit en geeft daarna met een aantal knipperingen de nieuwe stand aan. 3. Om de nieuwe stand in het geheugen op te slaan, schakelt u de machine uit door de programmakiezer in de "uit stand" te draaien, dus zodanig dat de indicatie het bedrijfslampje aanwijst. Of wacht 60 seconden, waarna de machine automatisch naar de programmeerstand terugkeert.

Waterontharder instellen
De afwasmachine is uitgerust met een automatisch werkende ontharder die kalkafzetting op het servies en in de machine voorkomt. Hoe meer kalk het leidingwater bevat, des te harder is het. De waterhardheid wordt gemeten in verschillende schalen (zie tabel). Stel de waterontharder op de plaatselijke waterhardheid in. Informatie daarover kunt u krijgen bij het waterleidingbedrijf. De waterontharder moet op twee manieren worden ingesteld: zowel handmatig d.m.v. de regelknop van de waterontharder als elektronisch, door middel van de programmakiezer en toets starten/annuleren.

a) Handmatige instelling
1. Open de deur van de afwasmachine. 2. Neem de onderste korf uit de machine. 3. Draai de regelaar op stand 1 of 2 (zie tabel). 4. Plaats de onderste korf weer in de machine. De fabrieksinstelling is stand "2"

AA07

Waterhardheid in °dH
(Duitse graad)

Instelling waterontharder Bereik handmatig IV IV IV IV IV III III II I/II I 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 elektronisch stand 10 stand 9 stand 8 stand 7 stand 6 stand 5 stand 4 stand 3 stand 2 stand 1

mmol/l
(millimol per liter, internationele eenheid voor waterhardheid)

Aantal knipperingen van het "programma-eindelampje" 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Zout gebruiken

51 - 70 43 - 50 37 - 42 29 - 36 23 - 28 19 - 22 15 - 18 11 - 14 4 - 10 4

9,0 - 12,5 7,6 - 8,9 6,5 - 7,5 5,1 - 6,4 4,0 - 5,0 3,3 - 3,9 2,6 - 3,2 1,9 - 2,5 0,7 - 1,8 0,7

ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee

8


========8========

Zoutreservoir vullen
Gebruik alleen speciaal zout voor afwasmachines. Alle andere soorten zout, vooral tafelzout, beschadigen de waterontharder. Zout dat tijdens het vullen van het reservoir wordt gemorst kan corrosie bevorderen. Vul daarom alleen kort voor het begin van een afwasprogramma zout bij.

Glansmiddelreservoir vullen
Het glansmiddel is een "waterontspanner". Het wordt, automatisch, vóór het drogen aan het spoelwater toegevoegd. Het glansmiddelreservoir, in de binnendeur, heeft een inhoud van circa 110 ml. Dat is, al naar gelang de doseer-instelling, voldoende voor 16 tot 40 afwasbeurten.

Vullen:
1. Draai de dop van het zoutreservoir 90° tegen de wijzers van de klok in en verwijder de dop. 2. Giet 1 liter water in het zoutreservoir (dat is alleen voor het eerste gebruik nodig). 3. Vul m.b.v. de trechter het zoutreservoir. 4. Draai de dop goed vast en verzeker u ervan dat er geen zout op de schroefdraad en afdichting is gemorst. De dop is goed dicht gedraaid wanneer u een klikgeluid hoort.
SR14

Vullen van het glansmiddelreservoir
1. Open het klepje van het glansmiddelreservoir door middel van het knopje (A). 2. Giet glansmiddel in de vulopening totdat het reservoir vol is (het maximumniveau is aangegeven door het opschrift "max")

LE SA UT ZO LT SA LZ SA L SE

Na de eerste vulling, hoeft u alleen maar regelmatig zout bij te vullen. Om u eraan te herinneren dat u moet bijvullen, brandt het controlelampje. Het zout-lampje op het bedieningspaneel blijft, als de afwasmachine ingeschakeld is, nog 2 à 6 uur branden, nadat het zout is bijgevuld. Bij gebruik van langzaam smeltend zout kan het nog langer duren. Dit heeft echter geen negatieve invloed op de werking van het apparaat. Het is normaal dat tijdens het zout vullen het water overloopt.

BR10

BR16

Controleer na iedere bijvulling of u het klepje goed gesloten heeft. Veeg gemorst glansmiddel altijd met een doekje weg, anders wordt tijdens het afwassen te veel schuim gevormd. Giet nooit afwasmiddel in het glansmiddelreservoir.

Dosering
De instelling van de dosering is afhankelijk van de bereikte glans en van het droogresultaat. In de vulopening van het glansmiddelreservoir vindt u een zes-standen regelschijfje en de markeringen 1 tot 6 (stand 1 is laagste, stand 6 hoogste dosering). De fabrieksinstelling van de regelschijf is stand 4. Verhoog de dosering als op het serviesgoed druppels of druppelvlekken achterblijven. Verlaag de dosering als het serviesgoed witte, kleverige strepen vertoont.

BR12

Vul glansmiddel bij wanneer de indicator (B) helder is.

BR11

9


========9========

Dagelijks gebruik
q q q q q

Controleer of er zout of glansmiddel bijgevuld moet worden. Plaats het serviesgoed en het bestek in de afwasmachine. Vul het afwasmiddelbakje met afwasmiddel. Kies een geschikt afwasprogramma voor type lading en vervuiling. Start het afwasprogramma.

Plaatsing van het serviesgoed en het bestek
Sponzen, vaatdoekjes en alle voorwerpen die zich met water kunnen volzuigen, mogen niet in de afwasautomaat gereinigd worden.
q

Alvorens het serviesgoed in de machine te plaatsen, moet u: - Alle etensresten verwijderen. - Pannen met aangebrande etensresten weken. Houd u bij het plaatsen van het serviesgoed aan de volgende regels: - Het serviesgoed en het bestek mogen de draaibeweging van de sproeiarmen niet hinderen. - Holle voorwerpen zoals kopjes, glazen, pannen, enz. moeten met de opening naar beneden worden geplaatst zodat er geen water in achterblijft. - Het serviesgoed en het bestek mogen niet in of op ander serviesgoed worden geplaatst. - Glazen mogen niet tegen elkaar aan worden geplaatst, om te voorkomen dat zij breken. - Plaats kleine voorwerpen in het bestekmandje. Plastic servies en pannen met anti-aanbaklaag hebben de neiging om meer waterdruppeltjes vast te houden; dit type servies droogt daarom niet zo goed als porselein en staal.

q

q

Voor machinaal afwassen is het volgende bestek/servies niet geschikt:
q q q q q q q q

beperkt geschikt:
q q q

Bestek met heften van hout, hoorn, porselein of parelmoer. Bestek met temperatuurgevoelige lijm. Gelijmd servies of bestek. Tin en koper. Kristal. Metaal dat kan roesten. Houten planken. Kunstnijverheidsartikelen.

q

Aardewerk alleen in de machine afwassen, als het van de aanduiding "geschikt voor de afwasautomaat" voorzien is. Versieringen die op het glazuur zijn aangebracht kunnen door zeer vaak machinaal afwassen verbleken. Zilver en aluminium kunnen bij machinaal afwassen verkleuren. Etensresten als eiwit, eigeel en mosterd veroorzaken vaak verkleuringen of vlekken op zilver. Zilver daarom altijd goed schoon spoelen, als het niet direct na gebruik wordt afgewassen. Sommige glassoorten kunnen na vele malen machinaal afwassen dof worden.

Trek de korven naar buiten om ze te beladen.

Bestekmandje
Messen met een lang lemmet die rechtop staan kunnen gevaarlijk zijn. Plaats daarom lange en/of scherpe messen e.d. horizontaal in de bovenste korf. Pas op bij vullen en leeghalen van de machine. Bestek in het speciale bestekmandje, met de grepen naar beneden. Is een greep zo dun dat hij door het mandje heen steekt, dan dat bestek met de greep naar boven. Lepels zoveel mogelijk tussen ander bestek in plaatsen, om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven. Was zilver bestek niet tegelijkertijd met andere metalen af. Om het afwasresultaat te verbeteren, raden wij aan de meegeleverde bestekverdeler te gebruiken als de vorm en afmetingen van het bestek dat toestaan 10

Gebruik van de onderste korf
In de onderste korf kunt u pannen, deksels, borden, schalen en bestek kwijt. Plaats ze naar het voorbeeld in de afbeeldingen. Dienschalen en grote deksels zo veel mogelijk aan de rand van de korf plaatsen en er op toezien dat de sproeiarmen onbelemmerd kunnen ronddraaien.

UI61

UI24

UI76


========10========

Gebruik van de bovenste korf
De bovenste korf is hoofdzakelijk bedoeld voor kopjes, schoteltjes, dessertbordjes, kleine borden (max. 24 cm diameter) en glazen. Glazen met lange steel kunnen in het hoge gedeelte opgehangen worden. Voor groter servies kunt u de rekken omhoog klappen. Plaats servies zodanig op en onder de opklapbare kopjesrekken, dat het water overal bij kan. Probeer, vóór u de machine inschakelt, of beide sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.

Afwasmiddel
Gebruik uitsluitend speciale middelen voor huishoudafwasmachines. Als u onvoldoende afwasmiddel doseert, veroorzaakt dat een slecht afwasresultaat. Te veel afwasmiddel geeft geen beter resultaat, maar alleen onnodige verspilling en belast het millieu. Het afwasmiddel wordt voor het begin van ieder afwasprogramma gedoseerd. Het afwasmiddel wordt tijdens het programma ingespoeld. Volg de instructies m.b.t. de te gebruiken hoeveelheid en de bewaarinstructies die op de verpakking van het afwasmiddel vermeld zijn op.

Afwasmiddel doseren
1. Als het klepje dicht is: duw het hendeltje (1) naar voren. Het klepje springt automatisch open. 2. Doseer het afwasmiddel in het bakje (2). Voor de dosering kunt u de maatstrepen gebruiken: 20 = ca. 20 g afwasmiddel 30 = ca. 30 g afwasmiddel

Hoogteregeling bovenste korf
Mocht u erg grote borden willen afwassen dan kunt u deze in de onderste korf plaatsen, nadat u de bovenste korf hoger geplaatst heeft.
Maximumhoogte van het serviesgoed Bovenste korf Onderste korf

DE19

DE22

Bovenste korf in de hoge stand Bovenste korf in de lage stand

20 cm 24 cm

31 cm 27 cm

Ga als volgt te werk:
open de knippen (A) aan de voorkant van de bovenste korf en haal de korf eruit. Schuif de korf op grotere hoogte in de machine en doe de knippen (A) dicht.

3. Bij alle programma's met voorspoelen dient een kleine hoeveelheid afwasmiddel (5/10 g) in het kleine vakje (3) van het afwasmiddelbakje te worden gedoseerd. Het hier gedoseerde afwasmiddel wordt tijdens het voorspoelen afgegeven. 4. Sluit het klepje en duw het dicht totdat u een klikgeluid hoort.

Met de bovenste korf in de hoge stand kunnen de kopjesrekken niet gebruikt worden.

RC01

Sluit de deur nadat u de machine hebt beladen. Een open deur kan gevaarlijk zijn.

11


========11========

Verschillende soorten afwasmiddel
Afwastabletten
De afwastabletten van verschillende producenten lossen niet alle met dezelfde snelheid op. Tabletten die langzaam oplossen zijn niet geschikt voor korte afwasprogramma's. Als u dit type product gebruikt raden wij aan om langere afwasprogramma's te kiezen zodat alle restanten van het afwasmiddel verwijderd kunnen worden. De tablet moet in het afwasmiddelbakje gedoseerd worden. Dosering op een andere plek, bijv. in het bestekmandje, zal slechte afwasresultaten geven.

"3 in 1" / combi-afwasmiddelen
Algemene aanwijzingen
Dit type afwasmiddel heeft een gecombineerde afwasmiddel/glansmiddel/zout functie. 1. Voor het gebruik, moet u controleren of de hardheid van het leidingwater volgens de aanwijzingen op de verpakking geschikt is voor het gebruik van dit type tablet. 2. Bij het gebruik van dit type product moeten de instructies van de producent strikt opgevolgd worden. 3. Wend u tot de producent van de "3 in 1" afwastablet als deze slechte afwasresultaten geeft (zie de verpakking).

Geconcentreerde afwasmiddelen
Machine-afwasmiddelen zijn naar chemische samenstelling in twee groepen onder te verdelen: - traditionele alkalische afwasmiddelen met bijtende bestanddelen - licht alkalische geconcentreerde afwasmiddelen met natuurlijke enzymen Het gebruik van afwasprogramma's met een temperatuur van 50°C en geconcentreerde afwasmiddelen is milieuvriendelijk en verlengt de levensduur van het serviesgoed omdat de 50°C-programma's speciaal ontworpen zijn voor een optimale vuiloplossende werking van de enzymen die geconcentreerde afwasmiddelen bevatten. Met een 50°C-programma en een geconcentreerd afwasmiddel is het afwasresultaat even goed als met een 65°C-programma en een normaal afwasmiddel.

Speciaal advies
Bij het gebruik van een "3 in 1" afwasmiddel moet de waterontharder op de minimumstand worden ingesteld. (Zie "Waterontharder"). Als u besluit om weer een normaal afwasmiddel te gebruiken, dan raden wij het volgende aan: q vul zowel het zoutreservoir als het glansmiddelreservoir; q stel de waterhardheid in op het maximum en laat de machine 1 à 3 afwasprogramma's uitvoeren, zonder lading; q stel de waterhardheid daarna opnieuw in overeenkomstig de hardheid van het leidingwater.

Combi-afwasmiddelen
Als u gebruikt maakt van een machine-afwasmiddel dat glansmiddel bevat, dan moet u het afwasmiddel in het afwasmiddelbakje doseren. In dit geval moet het glansmiddelreservoir leeg zijn. Als het glansmiddelreservoir nog glansmiddel bevat, dan moet u wachten tot dit verbruikt is voordat u overstapt op het gebruik van een combi-afwasmiddel.

OPMERKING: Bij het gebruik van combiafwasmiddelen met glansmiddel hoeft u het glansmiddelreservoir niet te vullen. Het gebruik van speciaal zout is wel nodig. In dit geval brandt het glansmiddel-lampje voortdurend als de machine ingeschakeld is (niet alle modellen hebben een dergelijk controlelampje).

OPMERKING: Bij het gebruik van combiafwasmiddelen met glansmiddel en zout hoeft u het glansmiddelreservoir en het zoutreservoir niet te vullen. In dit geval branden het glansmiddel- en het zout-lampje voortdurend als de machine ingeschakeld is (niet alle modellen zijn van deze controlelampjes voorzien).

12


========12========

Programma-overzicht
Programma Mate van verontreiniging en soort belading Stand van de programmakiezer Programma beschrijving (3) Verbruiksgegevens
Programmaduur Stroomverbruik Waterverbruik (kWh) (liter) (in minuten)

Intensief 70°C

Sterk verontreinigd. Servies, bestek en pannen

A

Warm voorspoelen 70°C afwassen 2 x lauw spoelen 1 x warm spoelen Drogen Koud voorspoelen 65°C afwassen 2 x lauw spoelen 1 x warm spoelen Drogen

115 - 130

1,6 - 1,8

19 - 21

Normaal 65°C

Normaal verontreinigd. Servies en bestek

B

105 - 115

1,3 - 1,5

20 - 25

(1) Snel programma 65°C A 30I

Vers vuil. Servies en bestek

C

65°C afwassen 1 x warm spoelen

25 - 35

0,7 - 0,8

8

(2) Eco 50°C

Normaal verontreinigd. Servies en bestek

D

Koud voorspoelen 50°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Drogen 1 x koud spoelen (om te voorkomen dat voedselresten opdrogen). Bij dit programma is geen afwasmiddel nodig.

118 - 128

0,75 - 0,8

13 - 15

Voorspoelen

Servies dat u pas later gaat afwassen.

E

12

0,1

4

(1) Ideaal voor het afwassen van de vaat direct na het ontbijten of avondeten (vers vuil). Dit programma heeft een korte tijdsduur. Dit programma is speciaal ontworpen voor een gezin van vier personen, om borden, kopjes en bestek van het ontbijt en het avondeten af te wassen. (2) Testnorm programma (Zie "Toelichtingen voor testinstituten"). Dit programma, speciaal ontworpen voor het gebruik van afwasmiddelen met enzymen, levert resultaten die anders alleen met 65°C-programma's en traditionele afwasmiddelen te bereiken zijn. De tijdsduur van de afwassen en drogen is verlengd om de lagere temperatuur te compenseren. (3) De vermelde waarden gelden slechts als richtlijn omdat zij afhangen van de temperatuur en druk van het leidingwater en van de spanning van het elektriciteitsnet.

13


========13========

Een afwasprogramma starten
1. Controleer of...
Het serviesgoed en bestek goed opgesteld zijn, zodat de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.

5. Een lopend programma onderbreken of annuleren
Onderbreek of annuleer een lopend programma alleen als dat echt nodig is. Let op! Wanneer u de deur opent, kan er hete stoom naar buiten komen. Open de deur voorzichtig.

2. Open de waterkraan 3. Sluit de deur 4. Een programma kiezen en starten
Draai de programmakiezer zo dat de indicatie het gewenste programma aanwijst (zie "Programma-overzicht"). Het bedrijfslampje gaat branden. De controlelampjes van de gangen van het gekozen programma knipperen. Druk op toets starten/annuleren. Het programma start en lampje starten/annuleren gaat branden. Het lampje van de lopende programmagang brandt. OPMERKING: als er een afwasprogramma bezig is, is het niet mogelijk om uw programmakeuze te wijzigen door de knop simpelweg op een ander programma te draaien. Als u een ander programma wilt kiezen, dan moet u eerst het lopende programma annuleren (zie "Een lopend programma annuleren").

Een lopend programma onderbreken
Open de deur van de afwasmachine. Het lopende programma stopt. Als u de deur sluit wordt het programma hervat waar het werd onderbroken.

Een lopend programma annuleren
Om een lopend programma te annuleren houdt u toets starten/annuleren ca. 5 seconden ingedrukt. Het lampje van de starten/annuleren dooft en de controlelampjes van de programmagangen knipperen. Het lopende programma is geannuleerd en u kunt een nieuw programma kiezen. Als u opnieuw een afwasprogramma kiest, dan dient u zich ervan te verzekeren dat het afwasmiddelbakje niet leeg is.

6. Machine is klaar
De afwasmachine stopt automatisch. Het programma-einde-lampje gaat branden om aan te geven dat het programma klaar is. Schakel de machine uit door de programmakiezer in de "uit stand" te draaien. Het bedrijfslampje gaat uit. Wacht een paar minuten, want het servies is zeer heet. Bovendien is het droogresultaat beter als u de deur niet direct geheel opent.

Een «uitgestelde start» kiezen en starten
Nadat u een afwasprogramma gekozen heeft, drukt u op toets uitgestelde start. Het bijbehorende controlelampje gaat branden. Druk op toets starten/annuleren. De tijdsaftelling voor de uitgestelde start begint. De controlelampjes van de gangen van het gekozen programma doven. Het openen van de deur onderbreekt de tijdsaftelling niet. Het gekozen programma start automatisch wanneer de tijdsaftelling klaar is. Lampje uitgestelde start dooft en het controlelampje van de lopende gang gaat branden.

7. Machine uitruimen
Warm serviesgoed is zeer breekbaar. Laat het daarom afkoelen voordat u de machine uitruimt. Maak eerst de onderste korf leeg. Daardoor voorkomt u dat druppels uit de bovenste korf op serviesgoed in de onderste korf vallen. Eventuele condens op de binnenwanden en de deur van de afwasautomaat wordt veroorzaakt door het droogproces dat de resterende waterdamp, die van het servies komt, op de koelere wanden doet condenseren. Het is af te raden om de deur te openen als de machine in werking is. Gebeurt dat toch, dan zal een veiligheidsschakelaar ervoor zorgen dat de machine direct stopt. Voorzichtig! Als u de deur direct na beëindiging van een programma opent, kan er hete stoom naar buiten komen.

Een lopende uitgestelde start annuleren
Om een lopende uitgestelde start te annuleren houdt u toets starten/annuleren ca. 5 seconden ingedrukt. Lampje starten/annuleren en lampje uitgestelde start doven en de controlelampjes van de programmagangen knipperen. Om het gekozen programma te starten drukt u op toets starten/annuleren.

OPMERKING: het afwasprogramma of de tijdsaftelling voor een uitgestelde start beginnen alleen als u op toets starten/annuleren drukt. Voordat u dit doet kunt u uw keus wijzigen.

14


========14========

Onderhoud
Reinig de buitenkant van het apparaat en het bedieningspaneel met een vochtig doekje. In geen geval agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen gebruiken. Gebruik ook nooit oplosmiddelen (aceton, tri, enz.). Maak de deurafdichting, het afwasmiddelbakje en het glansmiddelreservoir regelmatig schoon met een vochtige doek. Laat de machine elke drie maanden een 65°C-programma afwerken, zonder servies, met afwasmiddel.

Belangrijk!
Gebruik de machine nooit zonder de zeven. Zorg er bovendien voor dat de zeven correct op hun plaats zitten.

Schoonmaken van de zeven
De zeven moeten regelmatig worden gecontroleerd en schoongemaakt. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. 1. Deur openen, onderste korf uit de machine nemen. 2. Het zeefsysteem van de afwasautomaat bestaat uit een grove zeef (A), een microfilter (B) en een vlakke zeef (C).

NOOIT de bovenste sproeiarm demonteren. Als de sproeigaatjes verstopt zitten met etensresten, dan kunt u deze met een tandenstoker verwijderen.

MA40

Als de machine langere tijd buiten gebruik is
Wordt de machine voor langere tijd niet gebruikt, dan: 1. Kraan dichtdraaien. 2. Stekker uit het stopcontact trekken. 3. Deur op een kier laten staan om het ontstaan van een onaangename geur te vermijden. 4. Binnenkant en accessoires reinigen.

Bescherming tegen vorst
3. Greep ongeveer een kwart slag linksom draaien en uitnemen. Plaats de afwasmachine nooit in een ruimte waar de temperatuur onder het vriespunt kan zakken. Mocht dat toch het geval zijn, maak de machine dan leeg, draai de kraan dicht, verwijder de waterafvoerslang en laat deze leeg lopen.

Vervoeren van de machine
Als u de machine gaat vervoeren (bijv. bij verhuizing): 1. Stekker uit het stopcontact trekken.
MA39

2. Waterkraan dichtdraaien. 3. Watertoevoerslang van de waterkraan losschroeven en leeg laten lopen. 4. De machine samen met de slangen vervoeren. Zorg ervoor dat de machine tijdens het transport rechtop blijft staan.

4. Grove zeef (A) aan het oogje pakken en uit het microfilter (B) trekken. 5. Alle zeven onder stromend water grondig schoonmaken. 6. Vlakke zeef (C) uit de kuipbodem nemen en aan beide kanten grondig schoonmaken.

7. Vlakke zeef (C) weer in de kuipbodem zetten. 8. Grove zeef (A) in het microfilter (B) zetten en in elkaar drukken. 9. Zeefcombinatie weer inzetten en door rechtsom draaien van de greep vergrendelen. Let erop dat de vlakke zeef niet boven de kuipbodem uitsteekt.

15


========15========

Wat is er aan de hand, als...
Met behulp van de volgende aanwijzingen kunt u zelf de meeste kleine storingen van de afwasmachine verhelpen.

...de afwasmachine een alarmsignaal geeft
De afwasmachine start niet of hij stopt tijdens een programma. een alarmtoestand wordt als volgt gemeld: - voortdurend knipperen van het lampje starten/annuleren , - een combinatie van knipperingen en pauzes van het programma-einde-lampje (zie tabel). Open de machinedeur en controleer het volgende.

Alarm / Storing
- voortdurend knipperen van het lampje starten/annuleren - 1 knippersignaal van het programma-einde-lampje De machine neemt geen water in.

Mogelijke oorzaak
Waterkraan verstopt of verkalkt. Waterkraan is dicht. Verstopte of vuile zeef (indien aanwezig) van de watertoevoerslang. Watertoevoerslang niet goed geïnstalleerd of geknikt. Afvoer verstopt. Waterafvoerslang niet goed geïnstalleerd of geknikt.

Oplossing
Waterkraan schoonmaken. Waterkraan opendraaien. Zeef van de watertoevoerslang controleren. Installatie van de watertoevoerslang controleren. Afvoer ontstoppen.

- voortdurend knipperen van het lampje starten/annuleren - 2 knippersignalen van het programma-einde-lampje De afwasmachine loost geen water.

Installatie van de waterafvoerslang controleren.

Wanneer u de aangegeven controles uitgevoerd heeft; sluit de machinedeur en drukt op toets starten/annuleren. Het programma wordt hervat waar het werd onderbroken. Als er opnieuw een alarmmelding verschijnt, neem dan contact op met onze serviceafdeling. Stel u in verbinding met de service-afdeling als de machine een alarmmelding geeft die niet in bovenstaande tabel beschreven is.

...er problemen zijn bij het gebruik van de afwasautomaat
Storing Mogelijke oorzaak
De machinedeur is niet goed dicht. De machine start niet De stekker zit niet in het stopcontact. De zekering in de huisinstallatie is niet in orde. Voor afwasmachines met uitgestelde start functie: er is een uitgestelde start ingesteld. Sissend geluid tijdens het afwassen Dit duidt niet op een storing. Deur sluiten. Stekker in het stopcontact steken. Vervang de zekering. Als u het programma direct wilt starten, de uitgestelde start annuleren Gebruik een ander merk afwasmiddel.

Oplossing

16


========16========

...het afwasresultaat niet bevredigend is
Het serviesgoed is niet schoon
q q q q q q q q

U heeft geen geschikt afwasprogramma gekozen. Het serviesgoed is verkeerd gerangschikt en het water heeft niet alle delen ervan kunnen bereiken. De korven moeten niet te vol beladen worden. De sproeiarmen kunnen niet draaien omdat zij belemmerd worden door verkeerd gerangschikt serviesgoed. De bodemzeven zijn vuil of verkeerd geplaatst. Er is geen of te weinig afwasmiddel gebruikt. Als het serviesgoed kalkvlekken vertoont, dan is het zoutreservoir leeg of de waterontharder van de afwasmachine niet goed ingesteld. De waterafvoerslang is niet goed geïnstalleerd. De dop van het zoutreservoir is niet goed gesloten.

Het serviesgoed is nat en dof
q q

Er is geen glansmiddel gebruikt. Het glansmiddelreservoir is leeg.

Het serviesgoed vertoont strepen, doffe vlekken of een blauwe waas.
q

Stel de glansmiddeldosering lager in.

Het serviesgoed vertoont waterkringen.
q q

Stel de glansmiddeldosering hoger in. Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn. Neem contact op met de producent van het afwasmiddel.

Kunt u de oorzaak van een storing niet zelf opsporen en verhelpen, neem dan contact op met onze service-afdeling. Houd merk, modelnummer (Mod.), productnummer (PNC) en serienummer (S.N.) van uw machine bij de hand; de serviceafdeling zal u erom vragen. U vindt de nummers op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur. Om deze nummers snel bij de hand te hebben, raden wij aan ze hieronder in te vullen. Modelnummer :. . . . . . . . . . Productnummer. : . . . . . . . . Serienummer. : . . . . . . . . . .

RA08

Service en onderdelen
Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Er mogen alleen originele onderdelen worden gebruikt. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden.

17


========17========

Toelichtingen voor testinstituten
De test volgens EN 60704 moet met een volledige standaard lading en het vergelijkingsprogramma worden uitgevoerd (zie "Programma-overzicht"). Voor de test volgens EN 50242 moet het zoutreservoir van de waterontharder gevuld zijn met zout en het glansmiddelreservoir gevuld met glansmiddel en het vergelijkingsprogramma worden uitgevoerd (zie "Programma-overzicht").

Capaciteit: Glansmiddelreservoir: Dosering afwasmiddel:

9 standaard couverts stand 4 (Type III) 5 g + 20 g (Type B)

Rangschikking in de bovenste korf zonder kleine kom en slakom (glazenrek in de hoogste stand)

Rangschikking in de bovenste korf met kleine kom en slakom (glazenrek in de hoogste stand)

Rangschikking in de onderste korf

Rangschikking in het bestekmandje

Kopjesrekken: stand A 18


========18========

From the Electrolux Group. The World's No.1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. 14 billion USD in more than 150 countries around the world.

From the Electrolux Group. The World's No.1 choice.
Le Groupe Electrolux est le premier fabricant mondial d'appareils domestiques, d'entretien et d'extérieur. Plus de 55 millions de produits du Groupe Electrolux (tels que réfrigérateurs, cuisinières, lave-linge, aspirateurs, tronçonneuses, tondeuses à gazon) sont vendus chaque année pour un montant d'environ 14 milliards d'Euros dans plus de 150 pays à travers le monde.

152958 94/0

Wijzigingen voorbehouden Sous réserve de modifications

01/05


========19========


========20========For more information, please download the instructions above.

Category Dishwasher
Full name ZANUSSI ZDS 200
Model ZDS 200
Size of file 541 KB
Number of pages 19 pages
format file is in pdf
Language(s) Dishwasher ZANUSSI ZDS 200 Nederlands - Dutch Nederlands - Dutch