Download manual or user guide for the product:
ELECTROLUX EAT 8000 - Toaster


On this page you can get: Toaster ELECTROLUX EAT 8000 manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free Toaster ELECTROLUX EAT 8000
Click to preview
Toaster ELECTROLUX EAT 8000 Toaster ELECTROLUX EAT 8000

If this file was helpful.
Please click here:


Size of file: 1785 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use
822 949 420_EAT8xxx.book Seite 1 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

Automatic Toaster EAT8000 & EAT8100

STOP

1
2

PUSH

1
2
STOP STOP

1
2

PUSH

PAGE

S N D F

Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 3 Brugsanvisning . . . . . . . . . . . 7 Bruksanvisning . . . . . . . . . . 11 Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 15 Instruction book . . . . . . . . . 19 Gebrauchsanweisung . . . . . 23 Mode d'emploi . . . . . . . . . . 27 Gebruiksaanwijzing . . . . . . . 31

I E P H

Istruzione per l'uso. . . . . . . .35 Instrucciones de uso . . . . . .39 Instruįões de utilizaįão . . . .43 Használati útmutatķ . . . . . . .47 Navodila za uporabo . . . . . .51 Prirucnik . . . . . . . . . . . . . . . .55 Instruciuni de utilizare . . . . .59


========1========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 2 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

D C EAT8000

B

STOP

A

1
2

E F G H J

PUSH

D C

EAT8100

B
1
2
STOP
STOP

1

A

PUSH

H G F E F J 1

2

2


========2========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 3 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

s Bästa köpare,

1Säkerhetsinstruktioner
Denna apparat överensstämmer med accepterade teknologiska standarder gällande säkerheten. Trots det anser vi som tillverkare att det är vår skyldighet att göra dig uppmärksam på följande säkerhetsinformation.

läs noga igenom denna bruksanvisning. Beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna på de första sidorna. Förvara bruksanvisningen för ett senare bruk på ett säkert ställe och ge den vidare till möjliga senare ägare.

1

Med hjälp av varningstriangeln och/eller signalorden (Varning! Se upp! Obs!) framhävs punkter som är viktiga för en säker och fungerande användning av apparaten. De ska absolut beaktas. 0 Det här tecknet handleder dig steg för steg när du använder vattenkokaren.

Allmänna säkerhetsåtgärder
ˇ Driftspänningen för apparaten och huvudspänningen samt strömtyp måste överensstämma (se typskylten). ˇ Anslut den endast till ett korrekt installerat jordat uttag. ˇ Drag alltid ut kontakten när apparaten inte används. ˇ Dra aldrig i sladden för att koppla ur kontakten ur uttaget! ˇ Om fel uppstår eller före rengöring, koppla först ifrån apparaten! ˇ Använd inte apparaten om huvudkabeln är skadad eller huset är synbart skadat. ˇ Låt inte apparatens huvudkabel hänga över en bordskant eller bänk eller vidröra heta ytor. ˇ Använd inte apparaten med förlängningssladdar om den inte har kontrollerats och testats av en kvalificerad tekniker eller serviceman. ˇ Placera inte apparaten på eller nära en het gaslåga, elelement eller i en varm ugn. Placera den inte ovanpå andra apparater. ˇ Reparationer av denna utrustning inklusive byte av elkabeln, får bara utföras av behörig servicetekniker. Felaktig reparation kan innebära risk för allvarliga personskador. Om reparation skulle bli nödvändig, kontakta då behörig serviceverkstad eller din återförsäljare av utrustningen. ˇ Om apparaten används för syften den inte är avsedd för eller om den används felaktigt, kommer inget

3

Det här tecknet står för kompletterande uppgifter som gäller den praktiska användningen av apparaten. Med klöverbladet betecknas hänvisningar och tips om en sparsam och miljövänlig användning av apparaten.

2

Modellbeskrivning (Fig. 1)
A B C D E F G H J Rostningskontroll med indikatorlampa Hög lyftspak Brödfack Typskylt (baksidan av apparaten) Återuppvärmningsknapp med indikatorlampa STOP-knapp Smulbricka (utdragbar) Glidskyddade gummifötter Kabelförvaring (undersidan av apparaten)

3


========3========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 4 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

s
ansvar att accepteras för eventuella skador som uppstår. ˇ Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer (inkluderande barn) med nedsatt fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har betryggande övervakning eller har fått anvisningar rörande användning av utrustningen av en person som ansvarar för deras säkerhet. strömförande delar kan leda till en elektrisk stöt. ˇ Delarna ovanpå apparaten och i rostfacket blir mycket heta - varning för risken för brännskador!

Säkerhet vid rengöring och vård
ˇ Följ rengöringsanvisningarna. ˇ Före rengöring, ska du koppla bort apparaten och låta den avkylas! ˇ Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor. ˇ Förvara inte apparaten och täck inte över den tills den är helt avkyld.

Barns säkerhet
ˇ Lämna aldrig apparaten utan tillsyn då den används. ˇ Håll barn på avstånd från elektriska apparater. ˇ Förpackningsmaterial, t.ex. plastpåsar, ska inte vara åtkomliga för barn. ˇ Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med utrustningen.

Drift
Innan första användningen
0 Innan du använder apparaten för första gången, ska du avlägsna allt förpackningsmaterial och torka huset med en fuktig trasa och sedan torka den. 0 Anslut nätsladden till ett 220-240 V vägguttag. 0 För att undvika otrevliga lukter, ska apparaten placeras nära ett öppet fönster och användas några gånger med maximal rostningsinställning utan bröd.

Säkerhet under driften
ˇ Placera alltid apparaten på en platt, jämn yta. ˇ Placera inga föremål som rostat bröd, bröd eller liknande ovanpå brödrosten under användningen. ˇ Använd brödrosten på avstånd från väggar, gardiner eller andra brandfarliga material. ˇ Lämna inte brödrosten utan tillsyn då den används. ˇ Använd inte apparaten utan smulbrickan installerad. Rengör smulbrickan regelbundet. Låt inte brödsmulor samlas på smulbrickan. ˇ Täck inte över brödfacken medan du rostar bröd. ˇ Rosta inte mögligt bröd, riskakor eller liknande med en hög inställning, eftersom de kan fatta eld. ˇ Försök aldrig ta ut bröd, smulor eller muffins som fastnat genom att använda en kniv eller ett annat föremål, eftersom kontakten med

Rosta bröd
0 Anslut nätsladden till ett 220-240 V vägguttag. 0 Lägg brödet i brödfacken Fig. 1/C). De extra breda och djupa brödfacken göra tt du kan rosta olika typer av bröd - oavsett tjockleken. Oavsett om du rostar tjockt eller tunt bröd, kommer det alltid att hållas i mitten av facket för att garantera en jämn rostning. 0 Välj önskat färginställning på rostningskontrollen (Fig. 1/A). Inställning 1 för ljus rostning. Inställning 6 för mörk rostning.

3

4


========4========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 5 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

s
Frysinställningen används för att rosta fryst bröd. 0 Tryck ner rostningsspaken (Fig. 1/B). Rostningskontrollens indikatorlampa tänds. 0 Tryck sedan på återuppvärmningsknappen (Fig. 1/E). Indikatorlampan tänds. När brödet återuppvärmts, stängs brödrosten av automatiskt och brödskivan kommer ut.

3

Vi rekommenderar dig att justera en inställning där brödet rostas till en "gyllenbrun" eller "ljusbrun" färg. Den elektroniska rostningskontrollen ser till att då rostningsinställningen har valts, är resultaten desamma för samma typ av bröd. Viktigt: Rosta inte mögligt bröd, riskakor eller liknande med en hög inställning, eftersom de kan fatta eld. Tryck på rostningsspaken (Fig. 1/B) för att starta rostningscykeln. Rostningskontrollens indikatorlampa tänds. När du uppnår färginställningen, stängs brödrosten av automatiskt och brödskivan kommer ut. Om du behöver ta bort brödet före cykelns slut, tryck på STOP-knappen (Fig. 1/F). STOP-knappen avbryter omedelbart rostningscykeln och låter brödskivan komma ut. För att avlägsna små brödstycken av franskor, bullar eller muffins, använd spaken för att lyfta ut brödet ovanför startläget. Detta gör att du inte bränner fingrarna när du tar bort det rostade brödet. Efter bruket ska du avlägsna kontakten från vägguttaget.

1
0

Skötsel och rengöring 1
Avlägsna alltid kontakten från vägguttaget efter användning och före rengöring av brödrosten. Före rengöring ska du låta brödrosten kylas av. Vätskor får inte tillsättas i brödrosten och den får aldrig sänkas ner i vätska.

0

Rengöring av utsidan
0 Torka utsidan med en trasa som lätt fuktats och torka den sedan torr med en mjuk trasa.

1

0

Använd inte metallprodukter eller slipande produkter eftersom utsidan annars kan repas.

Att ta bort smulbrickan
0 För att avlägsna smulor, tryck på brickan och låt den föras ut, töm den och sätt tillbaka den i brödrosten. Rengör smulbrickan regelbundet.

0

Återuppvärmningsfunktionen
Återuppvärmningsfunktionen gör att du kan värma upp redan rostat bröd för att hålla det varmt och knaprigt. När du använder återuppvärmnings-funktionen, är det inte nödvändigt att ändra inställning på rostningskontrollen (Fig. 1/A). 0 Lägg brödet i brödfacken (Fig. 1/C).

1

Låt inte smulor samlas eftersom de utgör en möjlig brandrisk.

Att rengöra brödrosten invändigt
0 Rengör insidan av brödrosten regelbundet. För att göra det, koppla ut apparaten ur vägguttaget, vänd den upp och ned över diskhon och skaka försiktigt ur alla brödsmulor.

3

5


========5========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 6 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

s
Förvaring
0 Linda kabeln runt kabelförvaringen på apparatens undersida.

2

Avfallshantering när produkten är utsliten Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

W

Tekniska data
Nätspänning: 220 ­ 240 V / 50 ­ 60 Hz Strömförbrukning: EAT8000 (2 skivor): 1010 ­ 1200 W EAT8100 (4 skivor): 2020 ­ 2400 W

;

Den här produkten är anpassad enligt följande EG-direktiv: ˇ Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG ˇ EMC-direktiv 89/336/EEG med ändringarna 92/31/EEG och 93/68/EEG

Avfallshantering 2
Förpackningsmaterial Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel PE, PS, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de kommunala återvinningsstationerna i därför avsedda behållare.

6


========6========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 7 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

k Kære kunde,

1Sikkerhedshenvisninger
Sikkerhedsmæssigt overholder dette apparat de anerkendte teknologiske standarder med hensyn til sikkerhed. Alligevel ser vi os som producent foranlediget til at informere dig som bruger om følgende sikkerhedsregler.

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem. Bemærk i særdeleshed sikkerhedshenvisningerne på de første sider i denne! Opbevar venligst brugsanvisningen til senere brug. Giv den videre til eventuelle nye ejere af apparatet.

Generel sikkerhed
ˇ Driftsspændingen for dette apparat og hovedspændingen såvel som strømtypen skal passe sammen (se typeskiltet). ˇ Tilslut udelukkende til en stikkontakt med jordforbindelse. ˇ Træk altid stikket ud af stikkontakten, når udstyret ikke er i brug. ˇ Træk aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen! ˇ Før du rengør eller i tilfælde af driftsforstyrrelsern, skal du altid trække stikket ud først! ˇ Brug ikke apparatet, hvis ledningen er beskadiget, eller huset er synligt beskadiget. ˇ Lad ikke apparatets hovedledning hænge ud over kanten på et bord eller en bænk. Og lad den ikke berøre varme overflader. ˇ Anvend ikke apparatet med en forlængerledning, medmindre dette kabel er blevet kontrolleret og testet af en kvalificeret tekniker eller serviceperson. ˇ Placer aldrig apparatet nær gasflammer, kogeplader eller en varm ovn. Sæt ikke andre genstande oven på apparatet. ˇ Reparationer af dette apparat, inklusive udskiftning af hovedledningen, må kun udføres af kvalificerede serviceteknikere. Ved ukyndig reparation kan der opstå betydelige risici. Henvend dig i tilfælde af reparation til kundeservice eller til din forhandler.

1 Med advarselstrekanten og/eller med signalord (Advarsel!, Forsigtig!, Giv agt!) er henvisninger fremhævet, der er vigtige for din sikkerhed eller for apparatets funktionsevne. Bemærk venligst ubetinget disse. 0Dette tegn vejleder dig skridt for skridt ved betjeningen af apparatet. 3 2
Efter dette tegn får du supplerende informationer til betjening og praktisk brug af apparatet. Tips og henvisninger til økonomisk og miljøvenlig brug af apparatet er kendetegnet med kløverbladet.

Beskrivelse af apparatet (fig. 1)
A B C D E F G H J Ristningskontrol med kontrollampe Løftestang Huller til brødskiver Typeskilt (bagsiden af apparatet) Genopvarmningsknap med kontrollys STOP-knap Krummebakke (kan tages ud) Gummifødder Kabelopbevaring (undersiden af apparatet)

7


========7========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 8 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

k
ˇ Hvis apparatet anvendes til andre formål end de tiltænkte, eller på anden måde anvendes forkert, tager producenten intet ansvar for eventuelle skader. ˇ Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inkl. børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller mangel på erfarenhed eller kendskab med mindre ovennævnte personer er instrueret af en person, ansvarlig for deres sikkerhed, i hvordan man bruger apparatet sikkert elektriske elementer kan give elektrisk stød. ˇ Nogle dele oven på apparatet såvel som nede i hullerne bliver varme ­ der er risiko for brandsår!

Sikkerhed ved rengøring og vedligeholdelse
ˇ Følg rengøringsinstrukserne. ˇ Træk stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle af inden rengøring! ˇ Dyp ikke apparatet ned i vand eller nogen anden væske. ˇ Sæt ikke apparatet væk eller dæk det til, før det er kølet helt ned.

Børnesikkerhed
ˇ Gå aldrig fra et tændt apparat, mens det er i brug. ˇ Hold børn på afstand af elektronisk udstyr. ˇ Børn må ikke have adgang til emballage som f. eks. plastikposer. ˇ Der skal være opsyn med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Betjening
Før første anvendelse
0 Før du anvender din brødrister for første gang, skal alle indpakningsmaterialer fjernes. Tør risteren af med en fugtig klud og tør den derefter. 0 Sæt strømkablet i en 220-240 V strømkilde. 0 For at undgå at der spreder sig ubehagelige dufte, bør apparatet placeres nær et åbent vindue og anvendes et par gange ved maksimal ristning uden brød.

Sikker anvendelse
ˇ Anbring altid enheden på en plan overflade. ˇ Placér ikke objekter såsom toast, brød eller lignende oven på din brødrister, mens den er i brug. ˇ Brug din brødrister langt væk fra vægge, gardiner eller andre brandbare materialer. ˇ Efterlad ikke din brødrister uden opsyn, mens den er i brug. ˇ Brug ikke apparatet, uden at krummebakken er på plads. Rengør krummebakken regelmæssigt. Lad ikke for mange krummer samle sig i krummebakken. ˇ Dæk ikke hullerne til, mens der ristes brød. ˇ Rist ikke tørt brød, riskager eller lignende ved høj varme, da der så kan gå ild i dem. ˇ Forsøg aldrig at bruge en kniv eller et andet objekt til at få brød, muffins eller rundstykker, der har sat sig fast, ud med, da kontakt med de

Ristning af brød
0 Sæt strømkablet i en 220-240 V strømkilde. 0 Placer brødet i brødhullerne (fig. 1/C). De ekstra brede og dybe brødhuller gør, at du kan riste mange forskellige typer brød ­ uanset tykkelse. Uanset om du rister tykt eller tyndt brød, vil brødskiven altid blive holdt midt i hullet, så den ristes jævnt. 0 Vælg den ønskede farveindstilling med ristningskontrolknappen (fig. 1/A). Indstilling 1 for den letteste rist-

3

8


========8========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 9 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

k
ning. Indstilling 6 for den mørkeste ristning. Den ekstra fryseindstilling er til ristning af frossent brød. 0 Skub ristestangen (fig. 1/B) ned. Ristningskontrollens lys tændes. 0 Tryk derefter på genopvarmningsknappen (fig. 1/E). Kontrollampen tænder. Når brødet er varmet op igen, slukker brødristeren automatisk og glider det ristede brød op.

3

Vi anbefaler at, man vælger en indstilling, så det ristede brød får en "gyldengul" eller "lysebrun" farve. Den elektriske ristningskontrol sikrer, at når du først har valgt en ristningsindstilling, bliver resultaterne altid de samme for den samme type brød. Vigtigt: Rist ikke tørt brød, riskager eller lignende ved høj varme, da der så kan gå ild i dem. Skub stangen (fig 1/B) ned for at starte ristningen. Ristningskontrollens lys tændes. Når den ønskede farve opnås, slukker risteren automatisk og glider det ristede brød op. Hvis du har brug for at fjerne det ristede brød, før ristningen er afsluttet, så tryk på STOP-knappen (fig. 1/F). STOP-knappen afbryder straks ristningen og glider det ristede brød op. For at fjerne små stykker brød som bagels, rundstykker eller muffins kan du bruge løftestangen, som løfter brødet op over startpositionen. Dermed undgår du at brænde dine fingre, når du fjerner det ristede brød. Når du er færdig, fjerner du stikket fra strømkilden.

Rengøring og vedligeholdelse 1
Fjern altid stikket fra strømkilden efter brug, og før du rengør brødristeren. Før rengøring bør du altid lade den køle af. Der må ikke komme vand på brødristeren, og den må aldrig sænkes ned i væske.

1
0

0

Sådan rengøres ydersiden
0 Tør ydersiden af med en let fugtet klud og tør efter med en blød tør klud.

1

0

Brug aldrig metalskurebørster eller slibemidler, da dette kan ridse ydersiden.

Den udtagelige krummebakke
0 Skub bakken og træk den ud. Tøm den derefter og sæt den tilbage i brødristeren. Rengør krummebakken med jævne mellemrum.

0

Genopvarmningsfunktion
Genopvarmningsfunktionen gør, at du kan opvarme allerede ristet brød, så det forbliver varmt og sprødt. Når du anvender genopvarmningsfunktionen, er det ikke nødvendigt at ændre ristningsindstillingen (fig. 1/A). 0 Placer brødet i brødhullerne (fig. 1/C).

1

Lad ikke for mange krummer samle sig i krummebakken, da der kan gå ild i dem.

Sådan rengøres indersiden
0 Rengør regelmæssigt indersiden af risteren. For at gøre dette skal du trække stikket ud af stikkontakten, vende brødristeren om på hovedet over en vask og let ryste alle krummerne ud.

3

9


========9========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 10 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

k
Opbevaring
0 Vikl kablet rundt om kabelopbevaringen på apparatets underside.

2

Udtjent apparat på produktet eller Symbolet på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.

W

Tekniske data
Netstrømspænding: 220 ­ 240 V / 50 ­ 60 Hz Strømforbrug: EAT8000 (2 skiver): 1010 ­ 1200 W EAT8100 (4 skiver): 2020 ­ 2400 W

;

Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: ˇ Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF ˇ EMC-direktiv 89/336/EØF som ændret ved direktiv 92/31/EØF og 93/68/EØF

Bortskaffelse 2
Emballage Emballagematerialerne er nedbrydelige og kan genanvendes. Kunststofdele er mærket, f.eks. PE, PS osv. Bortskaf emballagemateriale på den kommunale genbrugsstation, og brug mærkningen til at finde den rigtige affaldscontainer.

10


========10========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 11 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

n Kjære kunde,

1Sikkerhetsinstrukser
Dette apparatet følger aksepterte tekniske standarder relatert til sikkerhet. Som produsenter anser vi imidlertid at det er vår plikt å gjøre deg oppmerksom på følgende sikkerhetsinformasjon.

les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsreglene på de første sidene i bruksanvisningen! Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk. Gi den videre til eventuelle nye eiere av apparatet.

Generell sikkerhet
ˇ Apparatets nominelle spenning og type strøm må stemme overens med strømforsyningen (se typeskiltet). ˇ Må kun plugges i en korrekt installert, jordet stikkontakt. ˇ Trekk alltid ut støpslet når apparatet ikke brukes. ˇ Trekk aldri ut støpslet ved å trekke i ledningen. ˇ Trekk alltid ut støpslet før rengjøring eller hvis det oppstår feil. ˇ Ikke bruk apparatet hvis ledningen skades, eller hvis det er synlig skade på apparatet. ˇ Ikke la strømledningen henge over bord- eller benkkanter eller berører varme flater. ˇ Ikke bruk apparatet med en skjøteledning med mindre denne har blitt kontrollert og testet av en kvalifisert elektriker eller serviceperson. ˇ Ikke plasser apparatet på eller i nærheten av en gassflamme, et elektrisk element eller en varm ovn. Ikke plasser apparatet på toppen av noe annet apparat. ˇ Reparasjoner, inkludert skifte av strømledning, må kun utføres av kvalifiserte serviceteknikere. Uriktig reparasjon kan føre til stor fare. Hvis det er behov for reparasjon, bes du kontakte vår serviceavdeling eller din autoriserte forhandler. ˇ Hvis apparatet brukes feil eller til noe annet enn det det er beregnet til, vil produsenten ikke akseptere noe ansvar for eventuelle skader.

1

Varseltrekanten og/eller signalordene (Advarsel!, Forsiktig!, Merk!) markerer punkter som er viktig med tanke på sikkerheten eller funksjonen til apparatet. Følg disse henvisningene. 0 Dette tegnet leder deg trinnvis gjennom bruk av apparatet.

3 2

Etter dette tegnet får du utfyllende informasjon vedrørende betjening og praktisk bruk av apparatet. Etter kløverbladet får du tips og råd for økonomisk og miljøvennlig bruk av apparatet

Modellbeskrivelse (Fig. 1)
A B C D E F G H J Reguleringshjul med indikatorlampe Løftespak Brødåpninger Typeskilt (bak på apparatet) Gjenoppvarmingsknapp med indikatorlampe STOPP-knapp Smulebrett (avtakbart) Sklisikre gummiføtter Ledningsrom (under apparatet)

11


========11========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 12 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

n
ˇ Dette apparatet er ikke beregnet brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring eller kunnskap, med mindre de rettledes og instrueres i bruken av dette apparatet av en person som har ansvar for deres sikkerhet.

Sikkerhet ved rengjøring og stell
ˇ Følg rengjøringsinstruksene. ˇ Før rengjøring må støpslet trekkes ut og apparatet må kjøles ned! ˇ Ikke senk apparatet i vann eller annen væske. ˇ Ikke sett apparatet bort eller dekk det til før det er nedkjølt.

Barnesikkerhet
ˇ La aldri apparatet stå på uten tilsyn. ˇ Hold barna unna elektriske apparater. ˇ Barn bør ikke ha tilgang til emballasjematerialer som f.eks. plastposer. ˇ Barn på ha tilsyn for å sørge for at de ikke leker med apparatet.

Bruk
Før første gangs bruk
0 Før du bruker apparatet første gang bør fjerne all emballasje, tørke av brødristeren utvendig med en fuktig klut og deretter tørke av. 0 Sett støpslet i en stikkontakt med 220-240 V strøm. 0 For å unngå at det utvikles ubehagelig lukt, må apparatet plasseres i nærheten av et åpent vindu og brukes noen ganger på høyeste temperatur uten brød.

Sikkerhet under bruk
ˇ Sett alltid enheten på et flatt og jevnt underlag. ˇ Ikke plasser noe på toppen av brødristeren når den er i bruk. ˇ Bruk brødristeren på god avstand fra vegg, gardiner eller andre brennbare materialer. ˇ Ha alltid tilsyn med brødristeren når en er i bruk. ˇ Ikke bruk apparatet uten at smulebrettet er på plass. Rengjør smulebrettet med jevne mellomrom. Ikke la smulene hope seg opp på brettet. ˇ Ikke dekk til brødåpningene når det ristes. ˇ Ikke rist tørt brød, riskjeks eller lignende på høy temperatur, disse kan ta fyr. ˇ Forsøk aldri å fjerne fastkilt brød e.l. med en kniv eller annet metallobjekt. Kontakt med strømførende elementer kan føre til støt. ˇ Delene på toppen av apparatet og i brødåpningene vil bli varme - det er fare for brannsår!

Riste brød
0 Sett støpslet i en stikkontakt med 220-240 V strøm. 0 Plasser brødskivene i brødåpningene (Fig. 1/C). De ekstra brede og dype brødåpningene gjør at du kan riste mange typer brød - uansett tykkelse. Uansett om du rister tykt eller tynt brød, vil brødet alltid bli holdt midt i åpningen for å gi jevn risting. 0 Velg ønsket risteinnstilling med reguleringshjul (Fig. 1/A). Innstilling 1 for letteste risting. Innstilling 6 for sterkere risting. Frossen-innstillingen er for risting av frossent brød.

3

3

Vi anbefaler å justere innstillingen slik at brødet ristes til en gylden farge. Den elektroniske ristekontrollen sørger for at resultatet alltid er det samme med samme type brød.

12


========12========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 13 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

n
1
0 Viktig: Ikke rist tørt brød, riskjeks eller lignende på høy temperatur, disse kan ta fyr. Skyv løftespaken (Fig. 1/B) ned for å starte ristingen. Reguleringshjulets indikatorlampe lyser. Når den innstilte graden av risting er oppnådd, vil brødristeren automatisk slås av og brødet skyves opp. Hvis du vil ta ut brødet før ristesyklusen er fullført, trykk på STOPPknappen (Fig. 1/F). STOPP-knappen avbryter ristingen med en gang og skyver brødet opp. For å fjerne mindre brød som rundstykker o.l., bruker du løftespaken til å løfte brødet over startstillingen. Slik unngår du å brenne fingrene når du tar ut brødet. Etter bruk må du trekke støpslet ut av stikkontakten.

Rengjøring og stell 1
Trekke alltid ut støpslet fra stikkontakten etter bruk og før du rengjør brødristeren. Før rengjøring må brødristeren kjøles ned. Det må aldri komme væske inn i brødristeren, og den må aldri senkes ned i væske.

0

Slik rengjør du brødristerens ytre
0 Tørk av apparatets ytre med en lett fuktig klut, deretter med en tørr klut.

0

1

Ikke bruk skrubber eller skuremidler, disse kan ripe opp brødristerens ytre.

Avtakbart smulebrett
0 For å fjerne smulene, skyv brettet ut, tøm det og sett det inn igjen. Rengjør smulebrettet med jevne mellomrom.

0

Gjenoppvarmingsfunksjonen
Gjenoppvarmingsfunksjonen lar deg varme opp brød som allerede er ristet, for å holde det varmt og sprøtt. Når du bruker denne funksjonen er det ikke nødvendig å endre innstillingen av reguleringshjulet (Fig. 1/A). 0 Plasser brødskivene i brødåpningene (Fig. 1/C). 0 Skyv løftespaken (Ffig. 1/B) ned. Reguleringshjulets indikatorlampe lyser. 0 Trykk deretter på gjenoppvarmings-knappen (Fig. 1/E). Indikatorlampen lyser. Når brødet er gjenoppvarmet, vil brødristeren automatisk slås av og brødet skyves opp.

1

Ikke la smulene hope seg opp, dette kan skape brannfare.

Slik rengjøres brødristerens indre
0 Rengjør innsiden av risteren regelmessig. Trekk ut støpslet, snu apparatet opp ned over utslagsvasken og rist alle smulene ut.

3

Oppbevaring
0 Vikle strømledningen i ledningsrommet på undersiden av apparatet.

13


========13========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 14 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

n
Tekniske data
Nettspenning: 220 ­ 240 V / 50 ­ 60 Hz Strømforbruk: EAT8000 (2 skiver): 1010 ­ 1200 W EAT8100 (4 skiver): 2020 ­ 2400 W

2 Kassert ovn

;

Dette apparatet er i overrensstemmelse med EUs direktiver: ˇ Lavspennings direktiv 2006/95/EC ˇ EMC direktiv 89/336/EEC med tilføyelser 93/31/EEC og 93/68/EEC

Avfallsbehandling 2 Emballasjemateriale
Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres. Kunststoffene er merket med f.eks. PE, PS osv. Sørg for å kaste emballasjematerialene ifølge merkingen i den kommunale avfallshåndteringens oppsamlingsbeholdere.

Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.

W

14


========14========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 15 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

q Arvoisa asiakas,

1Turvallisuusohjeet
Tämä laite vastaa hyväksyttyjä turvallisuuteen liittyviä teknologisia standardeja. Joka tapauksessa valmistajina pidämme velvollisuutenamme tehdä sinut tietoiseksi seuraavista turvallisuustiedoista.

lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi. Ota ennen kaikkea huomioon tämän käyttöohjeen ensimmäisillä sivuilla olevat turvallisuusohjeet! Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten. Luovuta ohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle.

Yleinen turvallisuus
ˇ Laitteen käyttöjännitteen ja verkkojännitteen kuten myös verkkojännitetyypin on sovittava yhteen (ks. arvokilpi). ˇ Kytke pistoke vain oikein asennettuun maadoitettuun pistorasiaan. ˇ Irrota pistoke pistorasiasta aina kun laitetta ei käytetä. ˇ Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä! ˇ Ennen puhdistusta tai jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, irrota pistoke pistorasiasta! ˇ Älä käytä laitetta jos virtajohto on vahingoittunut tai kotelo näkyvästi vaurioitunut. ˇ Älä anna laitteen virtajohdon roikkua pöydän tai työpöydän reunan yli tai koskea kuumia pintoja. ˇ Älä käytä laitetta jatkojohdolla ellei sitä ole tarkastettu ja testattu ammattitaitoisen teknikon tai huoltohenkilöstön puolesta. ˇ Älä aseta laitetta kaasuliekin, sähkölevyn tai kuumennetun uunin päälle tai läheisyyteen. Älä aseta sitä minkään muun laitteen päälle. ˇ Laitteeseen saavat tehdä korjauksia, mukaan lukien virtajohdon vaihto, ainoastaan pätevät huoltoteknikot. Virheellisesti tehdyt korjaustyöt saattavat aiheuttaa merkittävän vaaran. Jos korjaustyöt ovat tarpeen, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. ˇ Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai sitä väärinkäytetään, valmistaja ei voi hyväksyä vastuuta

1

Huomioi varoituskolmio ja/tai varoitussanat (Varoitus!, Varo!, Huomio!), joiden avulla tuodaan esille turvallisuutesi ja laitteen toimintakyvyn kannalta tärkeitä ohjeita. Noudata niitä ehdottomasti! 0 Tämä merkki ohjaa sinua askel askeleelta laitteen käytössä.

3 2

Tämän merkin jälkeen saat laitteen hallintaan ja käyttöön liittyviä lisätietoja. Laitteen taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen käyttöön liittyvät vinkit ja ohjeet on merkitty apilanlehdellä.

Kuvaus laitteesta (kuva 1)
A B C D E F G H J Tehosäädin merkkivalolla Korkea nostovipu Leipäpaikat Arvokilpi (laitteen takana) Uudelleen lämmityspainike merkkivalolla Pysäytyspainike Murutarjotin (irrotettava) Liukumista estävät kumijalat Johdon säilytystila (laitteen alla)

15


========15========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 16 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

q
mistään siitä aiheutuvasta vauriosta. ˇ Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), jotka eivät ole fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti täysin kehittyneitä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, paitsi jos henkilöiden turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö valvoo tai ohjaa heitä alussa.

Perushuoltoon liittyvä turvallisuus
ˇ Noudata puhdistusohjeita. ˇ Ennen puhdistusta on laite ensin kytkettävä pois verkkovirrasta ja annettava jäähtyä! ˇ Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. ˇ Älä säilytä tai peitä laitetta, ennen kuin se on jäähtynyt.

Lasten turvallisuus
ˇ Älä koskaan jätä laitetta päälle ilman valvontaa. ˇ Pidä lapset loitolla sähkölaitteista. ˇ Pakkausmateriaali esim. muovipussit täytyy pitää poissa lasten ulottuvilta. ˇ Valvo lapsia varmistaaksesi etteivät he leiki laitteella.

Käyttö
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
0 Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa on laite poistettava pakkausmateriaalista ja sen ala- ja ylälevy pyyhittävä kostealla pyyhkeellä ja sen jälkeen kuivattava. 0 Kytke pistoke 220-240 V verkkovirtalähteeseen. 0 Jotta laitteesta ei tulisi epämiellyttäviä hajuja, se tulee asettaa avoimen ikkunan lähettyville ja sitä tulee käyttää muutamia kertoja maksimiteholla ilman leipää.

Käyttöturvallisuus
ˇ Aseta yksikkö aina vaakasuoralle ja tasaiselle pinnalle. ˇ Älä aseta mitään, esimerkiksi leipiä, laitteen päälle sen ollessa käytössä. ˇ Pidä paahdin kaukana seinistä, verhoista ja muista syttyvistä materiaaleista. ˇ Älä jätä käytössä olevaa paahdinta ilman valvontaa. ˇ Älä käytä laitetta, jos murutarjotin ei ole paikoillaan. Puhdista murutarjotin säännöllisesti. Älä anna murujen kerääntyä tarjottimeen. ˇ Älä peitä leipäpaikkoja paahdon aikana. ˇ Älä paahda vanhaa leipää, riisikakkuja tai vastaavia tuotteita korkealla lämmöllä, sillä ne voivat syttyä. ˇ Älä koskaan yritä poistaa kiinni jäännyttä paahtoleipää tai muita paahdettuja tuotteita veitsellä tai muulla välineellä, sillä niiden osuminen lämpöelementtiin voi aiheuttaa sähköiskun. ˇ Laitteen yläosa ja leipäpaikat kuumentuvat ­ palovammavaara!

Leivän paahtaminen
0 Kytke pistoke 220-240 V verkkovirtalähteeseen. 0 Aseta leipä leipapaikkaan (kuva 1/C). Erityisen leveät ja syvät leipäpaikat mahdollistavat erilaisten leipien paahtamisen ­ oli niiden paksuus mikä tahansa. Paahdoit sitten paksua tai ohutta leipää, pysyy leipä aina paikan keskellä ja sen paahtuminen on tasaista. 0 Valitse haluamasi teho tehosäätimellä (kuva 1/A). Asetus 1 alhaisin teho. Asetus 6 korkein asetus. Ylimääräinen pakastusasetus on tarkoitettu pakastettujen leipien paahtamiseen.

3

16


========16========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 17 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

q
3
Suosittelemme tehoasetuksen valintaa, jolloin leipä paahdetaan ,,kullankeltaiseksi" tai ,,lievästi ruskeaksi". Sähkötoiminen tehosäätö varmistaa tehoasetuksen valinnan jälkeen aina saman tuloksen kyseiselle leipätyypille. Tärkeää: Älä paahda vanhaa leipää, riisikakkuja tai vastaavia tuotteita korkealla lämmöllä, sillä ne voivat syttyä. Paina vipu (kuva 1/B) alas käynnistääksesi paahtamisen. Tehosäätimen merkkivalo syttyy. Kun tehoasetus saavutetaan, paahdin kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja leivät ponnahtavat ylös. Jos haluat poistaa leivän aikaisemmin, paina pysäytyspainiketta (kuva 1/F). Pysäytyspainiketta painaessa paahto keskeytyy ja leivät ponnahtavat ylös. Poista pienet leipäpalat, kuten leipärinkilät ja muffinit korkealla nostovivulla niin, että ne nousevat lähtötasoa korkeammalle. Tällöin vältetään sormien palaminen leipiä poistaessa. Irrota pistoke verkkovirtalähteestä käytön jälkeen. 0 Paina sen jälkeen uudelleen lämmityksen painiketta (kuva 1/E). Merkkivalo syttyy. Kun leipä on lämmitetty uudelleen, paahdin kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja leivät ponnahtavat ylös.

1
0

Ylläpito ja puhdistus 1
Irrota pistoke aina pistorasiasta käytön jälkeen ja ennen paahtimen puhdistusta. Anna paahtimen jäähtyä ennen sen puhdistusta. Paahtimeen ei saa käyttää nesteitä, sitä ei myöskään saa koskaan upottaa nesteeseen.

0

Ulkopinnan puhdistus
0 Pyyhi ulkopinta hiukan kostealla pyyhkeellä ja kiillota pehmeällä ja kuivalla kankaalla.

0

1

Älä käytä metallisia hankausvälineitä tai -aineita, sillä ne voivat naarmuttaa ulkopintaa.

Poista murutarjotin
0 Poista murut painamalla ja vetämällä tarjotin ulos, tyhjennä tarjotin ja aseta se sen jälkeen uudelleen paikoilleen. Puhdista murutarjotin säännöllisesti.

0

Uudelleen lämmitystoiminto
Uudelleen lämmitystoiminto mahdollistaa jo paahdettujen leipien uudelleen lämmityksen. Kun toimintoa käytetään, tehosäätimen (kuva 1/A) asetus ei ole tarpeen. 0 Aseta leipä leipapaikkaan (kuva 1/C). 0 Paina vipu (kuva 1/B) alas. Tehosäätimen merkkivalo syttyy.

1

Älä anna murujen kerääntyä tarjottimeen, sillä se voi aiheuttaa tulipalovaaran.

3

Paahtimen sisäosan puhdistus
0 Puhdista paahtimen sisäosa säännöllisesti. Irrota pistoke pistorasiasta, käännä paahdin ylösalaisin pesualtaan päälle ja ravista muruset kevyesti pois.

Säilytys
0 Kierrä virtajohto laitteen alla olevaan johdon säilytystilaan.

17


========17========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 18 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

q
Tekniset tiedot
Verkkojännite: 220 ­ 240 V / 50 ­ 60 Hz Tehonkulutus: EAT8000 (2 viipaletta): 1010 ­ 1200 W EAT8100 (4 viipaletta): 2020 ­ 2400 W

2

Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

W

;

Laite täyttää seuraavat EU-direktiivit: ˇ Pienjännitedirektiivi 2006/95/EU ˇ EMC direktiivi (sähkömagneettinen yhteensopivuus) 89/336/ EEC ja seurannaismuutokset 92/31/EEC ja 93/68/EEC

Jätehuolto 2
Pakkausmateriaalit Pakkausmateriaalit ovat ekologisesti kestäviä ja ne voidaan käyttää uudelleen. Muoviosat tunnistaa mm. merkinnöistä PE, PS jne. Toimita käytetyt pakkausmateriaalit niille varattuihin keräyspisteisiin ja noudata materiaalimerkinnöistä annettuja ohjeita.

18


========18========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 19 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

g

gDear Customer,

1Safety Instructions
This appliance corresponds to accepted technological standards with regards to safety. Nevertheless, as a manufacturer we consider it our obligation to make you aware of the following safety information.

please read these operating instructions through carefully. Above all please observe the safety instructions on the first few pages of these operating instructions! Please keep these operating instructions for later reference. Pass them on to any subsequent owner of the appliance.

General Safety
ˇ The operating voltage of the appliance and the mains voltage as well as the type of current must match (see the rating plate). ˇ Only plug into a correctly installed earthed mains socket. ˇ Always remove the plug when the appliance is not in use. ˇ Never pull the plug from the socket by means of the mains cable! ˇ Prior to cleaning or in the event of a malfunction, unplug the appliance first! ˇ Do not use the appliance if the mains cable is damaged or the housing is visibly damaged. ˇ Do not let the mains cable of an appliance hang over the edge of a table or bench top or touch any hot surface. ˇ Do not use the appliance with an extension cable unless this cable has been checked and tested by a qualified technician or service person. ˇ Do not place an appliance on or near a hot gas flame, electric element or on a heated oven. Do not place on top of any other appliance. ˇ Repairs to this appliance, including replacement of the mains cable, may only be carried out by qualified service engineers. Considerable danger may result from improper repairs. If repairs become necessary, please contact the Customer Care Department or your authorised dealer.

1

Using the warning triangle and/or the key words (Danger!, Caution!, Important!), information that is important for your safety or the correct functioning of the appliance is highlighted. It is essential that this information is observed. 0 This symbol guides you step by step through the operation of the appliance.

3 2

Next to this symbol you will find additional information and practical tips on using the appliance. Tips and information about the economical and environmentally friendly use of the appliance are marked with the clover.

Appliance Description (Fig. 1)
A B C D E F G H J Browning control with pilot light High lift lever Bread slots Rating plate (rear side of appliance) Reheat button with pilot light STOP button Crumb tray (removable) Non-slip rubber feet Cable storage (underside of appliance)

19


========19========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 20 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

g
ˇ If the appliance is used for purposes other than those intended or used incorrectly, no liability can be accepted for any damage that may be caused. ˇ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given initial supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. ˇ Never attempt to extract jammed toast, crumpets or muffins with a knife or any other object, as contact with live element may cause electrocution. ˇ Parts on the top of the appliance and in the toasting slot will become hot ­ there is a risk of burns!

Safety in cleaning and care
ˇ Follow the cleaning instructions. ˇ Prior to cleaning, unplug the appliance first and let cool down! ˇ Do not immerse the appliance in water or any other liquid. ˇ Do not store or cover the appliance until it has fully cooled down.

Child Safety
ˇ Never leave the appliance unattended while in use. ˇ Keep children away from electrical appliances. ˇ Packaging material, e.g. plastic bags, should not be accessible to children. ˇ Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Operating
Before using for the first time
0 Before using your appliance for the first time, remove all packing material, wipe the housing with a damp cloth and dry. 0 Plug the power cable into a 220-240 V power outlet. 0 To avoid the build up of unpleasant odours, the appliance should be placed near an open window and operated a few times at the maximum browning setting without any bread.

Safety in operation
ˇ Always place the unit on a flat, level surface. ˇ Do not place any objects such as toast, bread or similar on top of your toaster when in use. ˇ Use your toaster well away from walls, curtains or other combustible materials. ˇ Do not leave your toaster unattended when in use. ˇ Do not use the appliance without crumb tray in place. Clean crumb tray regularly. Do not allow crumbs to accumulate in the crumb tray. ˇ Do not cover the toasting slots when toasting. ˇ Do not toast stale bread, rice crackers or similar, on high settings as they may catch fire.

Toasting bread
0 Plug the power cable into a 220240 V power outlet. 0 Position the bread into the bread slot (Fig. 1/C).

3

The extra wide and deep bread slots enable you to toast a large variety of breads ­ regardless of thickness. Whether you are toasting thick or thin bread, your bread will always be held in the centre of the slot to ensure even toasting.

20


========20========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 21 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

g
0 Select the desired colour setting on the browning control (Fig. 1/A). Setting 1 for lightest browning. Setting 6 for darkest browning. The additional frozen setting is for toasting frozen bread. 0 Position the bread into the bread slot (Fig. 1/C). 0 Push the toasting lever (Fig. 1/B) down. The browning control pilot light illuminates. 0 Then push the reheat button (Fig. 1/E). The pilot light illuminates. When the bread is reheated, the toaster will automatically turn off and slide the toast up.

3

We would recommend to adjust a setting that the toast is browned to a ,,golden yellow" or ,,light-brown" colour. The electronic browning control ensures that once a browning setting has been chosen, the results are always the same for the same type of bread. Important: Do not toast stale bread, rice crackers or similar on a high setting as they may catch fire. Push the toasting lever (Fig. 1/B) down to commence the toasting cycle. The browning control pilot light illuminates. When the colour setting is achieved, the toaster will automatically turn off and slide the toast up. If you need to remove the toast before the cycle is complete, then press the STOP button (Fig. 1/F). The STOP button will immediately interrupt the toasting cycle and slide the toast up. To remove small pieces of bread such as bagels, crumpets or muffins use the High Lift Lever to lift the toast above the starting position. This will prevent burning your fingers as you remove the toast. After use, remove the plug from the power outlet.

Care and Cleaning 1
Always remove the plug from the power outlet after use and before cleaning your toaster. Before cleaning, always leave the toaster to cool down. Liquid must not be applied to the toaster, the toaster must also never be immersed in liquid.

1
0

To clean the exterior
0 Wipe exterior with a slightly dampened cloth and polish with a soft dry cloth.

0

1

Do not use metal scourers or abrasives as this may scratch the exterior surface.

0

Removable crumb tray
0 To remove the crumbs, simply push and slide out the tray, empty and place it back in the toaster. Clean the crumb tray regularly.

0

1

Reheat function
The reheat function enables you to warm up already toasted bread to keep it warm and crisp.

Do not allow crumbs to accumulate, as this may cause a potential fire hazard.

To clean the toaster interior
0 Clean inside the toaster regularly. To do this, unplug the appliance, turn it upside down over the sink and gently shake all the crumbs out.

3

When using the reheat funciton, it is not necessary to change the setting on the browning control (Fig. 1/A).

21


========21========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 22 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

g
Storage
0 Wrap the cable around the cable storage at the underside of the appliance.

2

Old appliance on the product or The symbol on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

W

Technical Data
Mains voltage: 220 ­ 240 V / 50 ­ 60 Hz Power consumption: EAT8000 (2 slice): 1010 ­ 1200 W EAT8100 (4 slice): 2020 ­ 2400 W

;

This appliance conforms with the following EC Directives: ˇ Low Voltage Directive 2006/95/EC ˇ EMC Directive 89/336/EEC with amendments 92/31/EEC and 93/68/EEC

Disposal 2
Packaging material The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic components are identified by markings, e.g. PE, PS, etc. Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities.

22


========22========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 23 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

geehrte Kundin, d Sehr sehr geehrter Kunde,
lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise auf den ersten Seiten dieser Gebrauchsanweisung! Bewahren Sie bitte die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie diese an eventuelle Nachbesitzer des Gerätes weiter.

1Sicherheitshinweise
Die Sicherheit dieses Geräts entspricht den anerkannten Regeln der Technik. Dennoch sehen wir uns als Hersteller veranlasst, Sie mit den nachfolgenden Sicherheitshinweisen vertraut zu machen.

Allgemeine Sicherheit
ˇ Die Betriebsspannung des Gerätes und die Netzspannung sowie die Art des Stroms müssen übereinstimmen (siehe Typschild). ˇ Verbinden Sie das Gerät nur mit einer ordnungsgemäß installierten geerdeten Netzsteckdose. ˇ Ziehen Sie stets den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht gebraucht wird. ˇ Ziehen Sie den Stecker niemals am Netzkabel aus der Steckdose! ˇ Ziehen Sie vor der Reinigung oder im Falle einer Störung zuerst den Gerätestecker aus der Steckdose! ˇ Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Gehäuse sichtbare Schäden aufweist. ˇ Lassen Sie das Netzkabel eines Gerätes niemals über die Tischoder Arbeitsplattenkante hängen oder in Kontakt mit heißen Flächen kommen. ˇ Verwenden Sie das Gerät nur dann zusammen mit einem Verlängerungskabel, wenn dieses Kabel von einem qualifizierten Techniker oder einer Serviceperson kontrolliert und überprüft wurde. ˇ Stellen Sie ein Gerät nicht auf oder in die Nähe einer heißen Gasflamme, eines elektrischen Heizelements oder eines beheizten Ofens auf. Stellen Sie das Gerät nicht auf ein anderes Gerät.

1

Mit dem Warndreieck und/oder durch Signalwörter (Warnung!, Vorsicht!, Achtung!) sind Hinweise hervorgehoben, die für Ihre Sicherheit oder für die Funktionsfähigkeit des Gerätes wichtig sind. Bitte unbedingt beachten. 0 Dieses Zeichen leitet Sie Schritt für Schritt beim Bedienen des Gerätes.

3

Nach diesem Zeichen erhalten Sie ergänzende Informationen zur Bedienung und praktischen Anwendung des Gerätes. Mit dem Kleeblatt sind Tipps und Hinweise zum wirtschaftlichen und umweltschonenden Einsatz des Gerätes gekennzeichnet.

2

Gerätebeschreibung (Abb. 1)
A B C D E F G H J Bräunungsregler mit Kontrollleuchte Hubhebel Brotschlitze Typschild (Rückseite des Geräts) Aufwärmtaste mit Kontrollleuchte STOPP-Taste Krümelschublade (herausnehmbar) Rutschfeste Gummifüße Leitungsverwahrung (auf der Unterseite des Geräts)

23


========23========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 24 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

d
ˇ Reparaturen an diesem Gerät, einschließlich der Erneuerung des Netzkabels, dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im Reparaturfall an den Kundendienst oder an Ihren autorisierten Fachhändler. ˇ Wird das Gerät zweckentfremdet oder falsch gebraucht, kann keine Haftung für eventuell verursachte Schäden übernommen werden. ˇ Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis über das Gerät benutzt werden, es sei denn, sie werden anfänglich von einer für deren Sicherheit verantwortlichen Person in den Gebrauch des Geräts eingewiesen und beaufsichtigt. ˇ Lassen Sie Ihren Toaster nicht unbeaufsichtigt, wenn er verwendet wird. ˇ Verwenden Sie das Gerät nur, wenn sich die Krümelschublade an ihrem Platz befinden. Reinigen Sie die Krümelschublade regelmäßig. Lassen Sie keine Krümel in der Krümelschublade ansammeln. ˇ Bedecken Sie die Toastschlitze beim Toasten nicht. ˇ Versuchen Sie niemals, eingeklemmten Toast, Teekuchen oder Muffins mit einem Messer oder anderen Gegenstand zu befreien, da eine Berührung mit spannungsführenden Teilen einen Stromschlag verursachen kann. ˇ Teile oben auf dem Gerät und im Toastschlitz werden heiß - es besteht die Gefahr von Verbrennungen!

Sicherheit bei der Reinigung und Pflege
ˇ Befolgen Sie die Reinigungsanweisungen. ˇ Ziehen Sie vor der Reinigung zunächst den Gerätestecker und lassen Sie das Gerät abkühlen! ˇ Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. ˇ Verstauen oder bedecken Sie das Gerät erst, wenn es sich vollkommen abgekühlt hat.

Sicherheit von Kindern
ˇ Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es im Gebrauch ist. ˇ Halten Sie Kinder von elektrischen Geräten fern. ˇ Verpackungsmaterial, wie z.B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände. ˇ Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Sicherheit beim Betrieb
ˇ Stellen Sie das Gerät stets auf eine flache ebene Oberfläche. ˇ Legen Sie keine Gegenstände wie Toast, Brot oder ähnliches oben auf Ihren Toaster, wenn dieser im Gebrauch ist. ˇ Verwenden Sie Ihren Toaster in sicherer Entfernung zu Wänden, Gardinen oder anderen brennbaren Materialien.

Bedienung
Vor dem ersten Gebrauch
0 Bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden, entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Lappen ab und trocknen Sie es ab. 0 Stecken Sie das Netzkabel in eine 220-240 V Steckdose.

24


========24========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 25 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

d
0 Damit sich keine unangenehmen Gerüche aufbauen, sollte das Gerät in der Nähe eines offenen Fensters aufgestellt und ohne Brot einige Male bei maximaler Bräunungseinstellung betrieben werden. Sobald der Bräunungsgrad erreicht ist, schaltet der Toaster automatisch ab und schiebt den Toast nach oben heraus. 0 Falls Sie den Toast entfernen möchten, bevor der Zyklus abgeschlossen ist, drücken Sie auf die STOPP-Taste (Abb. 1/F). Die STOPP-Taste unterbricht den Toastvorgang sofort und der Toast wird nach oben herausgeschoben. 0 Um kleine Brote wie Bagel, Teekuchen oder Muffins zu entfernen, verwenden Sie den Hubhebel, um den Toast über die Startposition hinaus anzuheben. Dadurch vermeiden Sie beim Entfernen des Toasts Verbrennungen an den Fingern. 0 Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Stecker aus der Netzsteckdose.

Toasten von Brot
0 Stecken Sie das Netzkabel in eine 220-240 V Steckdose. 0 Stecken Sie das Brot in den Brotschlitz (Abb. 1/C). Durch die extrabreiten und tiefen Brotschlitze können Sie eine Vielzahl von Broten toasten - egal wie dick. Ob Sie dickes oder dünnes Brot toasten, Ihr Brot wird stets in der Mitte des Schlitzes gehalten, um einen gleichmäßigen Toastvorgang zu gewährleisten. 0 Wählen Sie mit dem Bräunungsregler die gewünschte Farbeinstellung (Abb. 1/A). Einstellung 1 ergibt die hellste Bräunung. Einstellung 6 ergibt die dunkelste Bräunung. Die zusätzliche Gefriereinstellung dient dem Toasten von eingefrorenem Brot.

3

Aufwärmfunktion
Mithilfe der Aufwärmfunktion können Sie bereits getoastetes Brot warm und knusprig halten. Wenn Sie die Aufwärmfunktion verwenden, ist es nicht nötig, die Einstellung des Bräunungsreglers zu ändern (Abb. 1/A). 0 Stecken Sie das Brot in den Brotschlitz (Abb. 1/C). 0 Drücken Sie den Toasthebel (Abb. 1/B) herunter. Die Kontrollleuchte des Bräunungsreglers leuchtet auf. 0 Drücken Sie anschließend auf die Aufwärmtaste (Abb. 1/E). Die Kontrollleuchte leuchtet auf. Sobald das Brot aufgewärmt wurde, schaltet der Toaster automatisch ab und schiebt den Toast nach oben heraus.

3

3

Wir empfehlen eine Einstellung, bei der der Toast "gold-gelb" oder "hellbraun" gebräunt wird. Mit dem elektronischen Bräunungsregler wird sichergestellt, dass bei gleichem Brottyp stets die gleichen Ergebnisse erzielt werden, sobald einmal eine Bräunungseinstellung gewählt wurde.

1

Wichtig: Toasten Sie kein altbackenes Brot, Reiscracker oder ähnliches auf hoher Einstellung, da solches Brot in Brand geraten kann. 0 Drücken Sie den Toasthebel (Abb. 1/B) herunter, um den Toastvorgang zu starten. Die Kontrollleuchte des Bräunungsreglers leuchtet auf.

25


========25========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 26 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

d
Pflege und Reinigung 1
Ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor der Reinigung Ihres Toasters stets den Stecker aus der Netzsteckdose. Lassen Sie den Toaster vor der Reinigung stets abkühlen. Der Toaster darf nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen und niemals in Flüssigkeiten eingetaucht werden.

Technische Daten
Netzspannung: 220 ­ 240 V / 50 ­ 60 Hz Leistungsaufnahme: EAT8000 (2 Scheiben): 1010 ­ 1200 W EAT8100 (4 Scheiben): 2020 ­ 2400 W

;

Reinigung des Äußeren
0 Wischen Sie das Äußere mit einem leicht angefeuchteten Lappen ab und polieren Sie mit einem weichen trockenen Tuch nach.

Dieses Gerät erfüllt folgende EC Normen: ˇ Niedrig-Spannungs-Norm 2006/95/EC ˇ EMC Norm 89/336/EEC und Ergänzung 92/31/EEC sowie 93/68/EEC

1

Verwenden Sie keine Metall-Topfkratzer oder Scheuermittel, da diese die Außenfläche zerkratzen können.

Entsorgung 2
Verpackungsmaterial Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar. Die Kunststoffteile sind gekennzeichnet, z. B. PE, PS etc. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern. Altgerät Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Herausnehmbare Krümelschublade
0 Um die Krümel zu entfernen, drücken sie kurz gegen die Schublade und ziehen Sie sie heraus; entleeren Sie sie und schieben Sie sie wieder in den Toaster hinein. Reinigen Sie die Krümelschublade regelmäßig.

1

Lassen Sie keine Krümel ansammeln, da dies zu einem Brand führen kann.

2

W

Reinigung des Toasterinneren
0 Reinigen Sie das Innere des Toasters regelmäßig. Ziehen Sie hierzu den Gerätestecker, drehen Sie das Gerät über der Spüle auf den Kopf und schütteln Sie alle Krümel sanft heraus.

Aufbewahrung
0 Wickeln Sie die Anschlussleitung um die Leitungsverwahrung an der Unterseite des Geräts.

26


========26========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 27 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

cliente, f Chčre cher client,
Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi. Respectez avant toutes choses les remarques relatives ā la sécurité des premičres pages de ce mode d'emploi. Veuillez conserver ce mode d'emploi en vue d'une consultation ultérieure. Veuillez le remettre ā d'éventuels nouveaux propriétaires de l'appareil.

1Consignes de sécurité
Cet appareil est conforme aux rčgles et ā la législation en vigueur sur la sécurité du matériel électrique. Néanmoins, en notre qualité de fabriquant, nous souhaitons vous familiariser avec les consignes de sécurité suivantes.

Sécurité générale
ˇ La tension de fonctionnement de l'appareil et la tension secteur de męme que le type de courant doivent correspondre (voir la plaque signalétique). ˇ Connectez uniquement ā une prise secteur correctement installée et mise ā la terre. ˇ Débranchez toujours l'appareil s'il n'est pas utilisé. ˇ Ne débranchez jamais la fiche de la prise en tirant sur le cordon électrique. ˇ Avant tout nettoyage ou en cas de panne, débranchez d'abord l'appareil ! ˇ N'utilisez pas l'appareil si le cordon secteur est endommagé ou si le boîtier est visiblement endommagé. ˇ Ne laissez pas le cordon secteur de l'appareil pendre sur le bord d'une table ou d'un plan de travail voire entrer en contact avec toute surface chaude. ˇ N'utilisez pas l'appareil avec une rallonge sauf si elle a été contrôlée et testée par un technicien ou un spécialiste agréé. ˇ Ne placez pas l'appareil sur ou ā proximité d'une flamme chaude, d'un élément électrique voire d'un four chaud. Ne le placez pas sur un autre appareil. ˇ Les réparations de cet appareil, notamment le remplacement du cordon secteur, doivent ętre confiées uniquement ā des spécialistes agréés. Des réparations inappropriées sont sources de risques

1

Le triangle de secours et/ou les mots d'avertissement (Avertissement!, Prudence!, Attention!) mettent en évidence des indications importantes pour votre sécurité ou pour le bon fonctionnement de l'appareil. Elles doivent ętre absolument respectées. 0 Ce repčre vous guide pas ā pas dans la commande de l'appareil.

3

Ce symbole indique la présence d'informations complémentaires sur la commande et l'utilisation pratique de l'appareil. Le trčfle signale les conseils ou indications concernant une utilisation de l'appareil plus économique et plus respectueuse de l'environnement.

2

Description d'appareil (Fig. 1)
A B C D E F G H J Bouton rotatif de réglage du brunissage (avec témoin lumineux) Levier de surélévation du pain Fentes pour le pain Plaque signalétique (derričre l'appareil) Bouton de réchauffage avec témoin lumineux Bouton STOP Tiroir ramasse-miettes (amovible) Pieds en caoutchoutés antidérapant Rangement du cordon (sous l'appareil)

27


========27========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 28 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

f
considérables. Si des réparations s'avčrent nécessaires, veuillez contacter notre service Clientčle ou votre revendeur agréé. ˇ Si l'appareil est utilisé pour une utilisation différente de celle prévue ou s'il est mal utilisé, nous déclinons toute responsabilité pour tous les dégâts causés. ˇ Cet appareil n'est pas destiné ā ętre utilisé par des personnes (notamment des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, ā moins que celles-įi ne soient sous surveillance oų qu'elles aient reįu des instructions quant ā l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. ˇ ˇ Ne laissez pas les miettes s'accumuler dans le bac ā miettes. Ne couvrez pas les fentes du grill pendant son utilisation. Ne grillez pas du pain rassis, des galettes de riz ou autres aliments similaires avec un réglage élevé. Ils pourraient s'enflammer. N'essayez jamais d'extraire des toasts, crumpets ou pain divers bloqués ā l'aide d'un couteau ou de tout autre objet. En effet, le contact avec un élément sous tension électrique peut provoquer une électrocution. Les pičces sur la partie supérieure de l'appareil et dans les fentes de grill deviennent chaudes - Risques de brûlures !

ˇ

ˇ

Sécurité des enfants
ˇ Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance. ˇ Assurez-vous que les enfants restent ā l'écart des appareils électriques. ˇ Les enfants ne doivent pas avoir accčs aux emballages, notamment aux sacs plastiques. ˇ Les enfants doivent ętre supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Sécurité du nettoyage et de l'entretien
ˇ Suivez les instructions de nettoyage. ˇ Avant tout nettoyage, débranchez d'abord l'appareil et laissez-le refroidir. ˇ N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. ˇ Ne rangez et ne couvrez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complčtement froid.

Sécurité en fonctionnement
ˇ Placez toujours l'unité sur une surface plane et de niveau. ˇ Ne placez aucun objet, ainsi un toast, du pain ou autre sur le grillepain pendant son utilisation. ˇ Utilisez le grille-pain ā l'écart des murs, rideaux et autres matériaux combustibles. ˇ Ne laissez pas votre grille-pain sans surveillance pendant son utilisation. ˇ N'utilisez pas l'appareil si le bac ā miettes n'est pas en place. Nettoyez réguličrement le bac ā miettes.

Fonctionnement
Avant la premičre utilisation
0 Avant la premičre utilisation de l'appareil, retirez tout l'emballage, essuyez le boîtier avec un chiffon humide et séchez. 0 Connectez le cordon d'alimentation ā une prise secteur de 220-240 V. 0 Afin d'éviter l'accumulation d'odeurs déplaisantes, placez l'appareil ā proximité d'une fenętre ouverte et faites-le fonctionner ā plusieurs reprises sur le réglage de brunissement maximum sans pain.

28


========28========

822 949 420_EAT8xxx.book Seite 29 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09

f
Griller du pain
0 Connectez le cordon d'alimentation ā une prise secteur de 220-240 V. 0 Positionnez le pain dans la fente de pain (Fig. 1/C). Extra larges et profondes, les fentes vous permettent de griller les pains les plus divers ­ indépendamment de leur épaisseur. Qu'il soit épais ou trčs fin, le pain grillé reste toujours au centre de la fente afin d'assurer un brunissage uniforme. 0 Sélectionnez le réglage de brunissage voulu avec la commande de brunissement (Fig. 1/A). Réglage 1 pour le brunissage le plus faible. Réglage 6 pour un brunissage le plus prononcé. Le réglage décongélation est réservé au grill du pain congelé. 0 Afin de retirer les pains plus petits, ainsi les bagels, crumpets ou muffins, utilisez le levier de surélévation du pain afin de faire monter le pain plus haut que sa position de départ. Vous évitez ainsi de vous brûler les doigts en retirant le pain grillé. 0 Aprčs utilisation, débranchez la prise du secteur.

3

Fonction de réchauffage
Grâce ā la fonction de réchauffage, vous pouvez réchauffer du pain déjā grillé afin de le maintenir chaud et croustillant. Pour utiliser la fonction de réchauffage, il est inutile de modifier le réglage avec le bouton rotatif de réglage du brunissage (Fig. 1/A). 0 Positionnez le pain dans la fente (Fig. 1/C). 0 Abaissez le levier du grill (Fig. 1/B). Le témoin lumineux du bouton de réglage du brunissage s'allume. 0 Appuyez alors sur le bouton de réchauffage (Fig. 1/E). Le témoin lumineux s'allume. Une fois le pain réchauffé, le grillepain s'arręte automatiquement et élčve le pain grillé.

3

3

Nous vous recommandons d'ajuster le réglage afin que le pain soit grillé avec une couleur "jaune dorée" ou "brun clair". Le bouton rotatif de réglage électronique du br

For more information, please download the instructions above.

Category Toaster
Full name ELECTROLUX EAT 8000
Model EAT 8000
Size of file 1785 KB
Number of pages 64 pages
format file is in pdf
Language(s) Toaster ELECTROLUX EAT 8000 Dansk - Danish Dansk - Danish
Toaster ELECTROLUX EAT 8000 Deutsch - German Deutsch - German
Toaster ELECTROLUX EAT 8000 English English
Toaster ELECTROLUX EAT 8000 Français - French Français - French
Toaster ELECTROLUX EAT 8000 Italiano - Italian Italiano - Italian
Toaster ELECTROLUX EAT 8000 Nederlands - Dutch Nederlands - Dutch
Toaster ELECTROLUX EAT 8000 Norsk - Norwegian Norsk - Norwegian
Toaster ELECTROLUX EAT 8000 Svenska - Swedish Svenska - Swedish
Toaster ELECTROLUX EAT 8000 Suomi - Finnish Suomi - Finnish
Toaster ELECTROLUX EAT 8000 EspaÃąol - Spanish EspaÃąol - Spanish