Download manual or user guide for the product:
SONY CDX-GT20 - Car radio


On this page you can get: Car radio SONY CDX-GT20 manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free Car radio SONY CDX-GT20
Click to preview
Car radio SONY CDX-GT20 Car radio SONY CDX-GT20

If this file was helpful.
Please click here:


Size of file: 1063 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT20\01 tordelt\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
2-899-459-11(1)
FM/MW/LW CD-lejátszó
Kezelési útmutató
HU
A bemutató (DEMO) kijelzés kikapcsolásának módjáról a 10. oldalon olvashat.
CDX-GT20
© 2007 Sony Corporation
CDX-GT20 2-899-459-11(1)

========1========

Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató



2 db
Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
Első hangsugárzó
Hátsó hangsugárzó
2-899-457-11(1)

========2========

Figyelmeztetés
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív földe- lésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, rövidzárlat elkerülése érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése el őtt csatlakoztassa a vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz. • Kösse az összes földvezetéket a közös föld pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket szigetelje le szigetelőszalaggal.
Megjegyzések a tápvezetékről (sárga)
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoz- tatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka na- gyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő áramérték ű biztosítéka a járm űnek, akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz kösse.
Alkatrész lista
• A listában szereplő számozás megfelel az ábrán találha- tó számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a küls ő véd őkeret  gyárilag lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt a kioldó- kulcsok  segítségével távolítsa el a rögzít őkeretet  és a külső véd őkeretet . A részletekről olvassa el „A külső véd őkeret és a rögzítőkeret eltávolítása” c. részt ().
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra még szüksége lehet, pl. kiszereléskor. Figyelem
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az esetleges ujjsérüléseket.

Reteszelő fülek
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két oldalán található reteszelő fülek 2 mm-nyire befelé hajoljanak. Abban az esetben, ha a reteszelő fülek az oldallap síkjában áll- nak vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan beszerelni és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
Csatlakoztatási ábra
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik csatlako- zódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
• A motoros antenna vezérl ővezetékben (kék) +12 V egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA (közlekedési hírek) funkciót. • Ha az Ön járm űvében beépített FM/MW/LW antenna található a hátsó vagy első szélvéd őn, csatlakoztassa a motoros antenna vezérlővezetéket (kék) vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaer ősítő csatlakozóvégz ődéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű keresked őjénél.
• Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával, mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória áramellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is mindvégig kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
• A hangsugárzók csatlakoztatása el őtt kapcsolja ki a készüléket. • A meghibásodások elkerülése érdekében
4–8 Ω impedanciájú, és a terhelhet őségnek megfelelő hangsu- gárzókat csatlakoztasson.
• Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégz ődéseit a jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók csatlako- zóvégződéseit a baloldali hangsugárzó csatlakozóvégződései- vel.
• Ne kösse össze a készülék földel ővezetékét a hangsugárzó negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
• Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
• Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív (beépí- tett erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat a hang- sugárzó csatlakozóvégződésekre, a készülék meghibásodhat. • A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a beépí- tett vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók közös negatív (−) vezetéket használnak.
• Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem megfelelő, a kijelzőn a „FAILURE” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az esetben ellen- őrizze, hogy a hangsugárzók csatlakoztatása megfelelő-e.
Óvintézkedések
• Kellő fi gyelemmel válassza ki a beszerelés helyét, hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett, hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését. • A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében csak a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.

========3========

1
*az autó antennájából
Biztosíték (10 A)

A részletekről olvassa el a későbbi oldalon, a „Tápfeszültség csatlakoztatási ábra” c. részt.

========4========

* Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására.
Ha az autó antennája megfelel az ISO (Nemzetközi Szabványosítási Szervezet)
előírásainak, a csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert . Először az autó
antennáját csatlakoztassa az adapterhez, majd az adapter másik felét csatlakoztassa
a fejegység antenna aljzatához.
13 57
a jármű hangszóró csatlakozójából
24 68
1 2 3 4
Lila
+ Jobb hátsó hangszóró 5 − Jobb hátsó hangszóró 6 + Jobb első hangszóró 7 − Jobb első hangszóró 8
Fehér
Szürke
Zöld
+ Bal első hangszóró − Bal első hangszóró + Bal hátsó hangszóró − Bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
57
a jármű tápfeszültség csatlakozójából
48
4 Sárga Állandó tápfeszültség 7 Piros Kapcsolt tápfeszültség 5 Kék Motoros antenna vezérlés 8 Fekete Testelés
Az 1-es, 2-es, 3-as és 6-os pozíciókban nincsenek érintkezők.

========5========

1

A kioldókulcsokat pontosan illessze

2

A kampók befelé nézzenek.
========6========

1
2
182 mm
53 mm
Körmök

3
Műszerfal========7========

A külsõ védõkeret és a rögzítõkeret eltávolítása
Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és a külső véd őkeretet  a készülékr ől.
1 Vegye le a küls ő véd őkeretet .
 Illessze a kioldókulcsokat  a küls ő
védőkerethez .
 A küls ő véd őkeret  levételéhez húzza kifelé a
kioldókulcsokat .
2 Vegye ki a rögzít őkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és a
rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzít őkeretet , majd húzza ki
belőle a készüléket.
Beépítési példa
Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
• Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros illeszkedést biztosítsanak (-2).
• Gy őződjön meg róla, hogy a külső véd őkeret  reteszel ő füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található mélyedésekbe (-3).
A
B
Az előlap helyes levétele és visszahelyezése
A készülék beszerelése előtt vegye le az előlapot.
-A Levétel
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket az  gombbal. Nyomja meg a gombot, majd az előlapot maga felé húzva válassza le.
-B Visszahelyezés
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon található  nyílást a készüléken található tengelyhez , majd nyomja be a baloldalon.
Figyelem: ha a jármû gyújtás- kapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A beállításról részletesebben a kezelési útmutatóban olvashat.
A készülék a kikapcsolás után, a beállított idő elteltével önműködően és teljesen kikapcsol, az akkumulátor lemerülésének megakadályozása érdekében. Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával történ ő leállítása után tartsa nyomva az  gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.

========8========

Tápfeszültség csatlakoztatási ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása autónként eltérő lehet. Ellenőrizze autója csatlakoztatási ábráját, hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell cserélnie. A csatlakoztatások áttekintése és az áramellátó kábelek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszült- séghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése vagy problémája adódna, melyre nem talál választ ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű forgalmazó- jával.
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Piros
Sárga Sárga
4 Sárga
folyamatos tápfeszültség 7 Piros kapcsolt tápfeszültség
Piros
Piros
Sárga
Sárga
4 Sárga
kapcsolt tápfeszültség 7 Piros folyamatos tápfeszültség
Piros
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli gyújtáskapcsolóval
rendelkező járm ű
Sárga Sárga

========9========

D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT20\01 tordelt\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
Az üzembe helyezés és a csatlakoztatás rész- leteit lásd az üzembe helyezési, csatlakoztatási útmutató részben.
Figyelem: ha a készüléket olyan járműbe szereli be, amelynek a gyúj- táskapcsolóján nincs ACC állás Feltétlenül használja az Auto Off funkciót (10. oldal).
A kikapcsolást követően a beállított időtartam letelte után a készülék teljesen és önműködő- en kikapcsol. Ezzel a jármű akkumulátorának lemerülése megelőzhető.
Ha nem használja az Auto Off funkciót, a gyújtás kikapcsolása után tartsa nyomva az (OFF) gombot mindaddig, míg a kijelző ki nem alszik.
Ez a címke a burkolat hátoldalán található.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladék-
ként való eltávolítása (használ-
ható az Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív hul-
ladékgyűjtési rendszereiben). Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A Microsoft, a Windows
Media és a Windows logo
a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.
2
CDX-GT20CDX-GT20 2-899-459-2-899-459-1111 (1) (1)

========10========

D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT20\01 tordelt\01GB+00COV-
EURTOC.fm
Tartalomjegyzék
Üdvözöljük!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kezdeti lépések
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Az előlap visszahelyezése. . . . . . . . . . . . . . . 5
A kezelőszervek és az alapműveletek
A fejegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CD
A kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás . . . . . 7
Rádió
Rádióállomások tárolása és vétele. . . . . . . . . . . 7
Automatikus tárolás — BTM . . . . . . . . . . . . 7
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A memóriában tárolt állomások előhívása . . 7
Automatikus hangolás. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Az AF és a TA funkció használata . . . . . . . . 8
A műsortípus (PTY) kiválasztása . . . . . . . . . 9
A CT (pontos idő) beállítása. . . . . . . . . . . . . 9
masterpage:Right
Egyéb funkciók
A hangjellemzők beállítása. . . . . . . . . . . . . . . . 9
A balansz és a fader beállítása
— BAL, FAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ lite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 A menüpontok beállítása — SET . . . . . . . . . . 10
További információk
Óvintézkedések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A lemezek helyes kezelése. . . . . . . . . . . . . 11
Az MP3/WMA fájlokról . . . . . . . . . . . . . . 11 Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Hibakijelzések, üzenetek . . . . . . . . . . . . . . 14
3
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========11========

D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT20\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
Üdvözöljük!
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Sony CD- lejátszót. Az alábbi funkcióknak köszönhetően minden bizonnyal élvezetesebb vezetésben lesz része.
• CD-lejátszás
A készülékkel lejátszhatja a CD-DA (CD TEXT* lemezeket is beleértve), a CD-R/CD- RW (a többmenetes MP3/WMA lemezeket is (11. oldal)).
Lemez típusa
Felirat a lemezen
CD-DA
MP3 WMA
• Rádióvétel
– Hullámsávonként (FM1, FM2, FM3, MW és
LW) 6 állomás vételi frekvenciáját tárolhatja
a memóriában.
–BTM (vételi minőség szerinti tárolás): a
készülék a vételi minőség szerinti sorrendben
tárolja az állomásokat, a legjobban fogható
adóval kezdve.
• RDS szolgáltatások
– Az RDS (Radio Data System) rendszerű FM
állomások szolgáltatásait is használhatja. • Hangzásbeállítás
–EQ lite: 6 különböző hangzásbeállítási minta
közül választhat.
* A CD TEXT rendszerű lemez egy olyan CD-DA lemez, mely információt tartalmaz az album, az előadó és a műsorszámok elnevezéséről.
4
masterpage:Left
Kezdeti lépések
Az óra beállítása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben történik.
1 Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü. 2 Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot, a „CLOCK-ADJ” menü
megjelenéséig.
3 Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
Az órakijelzés villogni kezd.
4 A hangerőszabályzó forgatásával
állítsa be az óra és a perc értéket.
A beírási pozíció mozgatásához használja a
(SEEK) –/+ gombot.
5 Nyomja meg a kiválasztó gombot.
A beállítás megtörtént, az óra működni kezd. Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a (DSPL) gombot. Ha az előző kijelzésre kíván visszakap- csolni, nyomja meg újból a (DSPL) gombot. Hasznos tanács
Az óra önműködően is beállítható az RDS szolgáltatással (9. oldal).
Az elõlap leválasztása A készülék előlapja a lopás megelőzése érdeké- ben leválasztható.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort (OFF állás), de nem távolította el az előlapot. A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját erősítőjét használja.
1 Nyomja meg az (OFF) gombot.
A készülék kikapcsol.
2 Nyomja meg a gombot, és húzza
maga felé az előlapot.
Megjegyzések
A leválasztás során az előlap ne essen le a földre, és ne nyomja meg erősen se az előlapot, se a kijelzőt.
A leválasztott előlapot ne tegye ki magas hőmér- sékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja az előlapot a tűző napon parkoló járműben, a műszerfalon vagy a kalaptartón.
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========12========

D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT20\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fmD:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT20\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Rightmasterpage:Right
Az előlap visszahelyezése Az előlap A-val jelölt részét illessze a B-vel jelölt részhez (az ábra szerint), majd könnyedén nyomja befelé az előlap bal oldalát, kattanásig.
A
B
Megjegyzések
Ne helyezzen semmilyen tárgyat az előlap belső oldalára.
5
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========13========

D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT20\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
A kezelõszervek és az alapmûveletek
A fejegység
A részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra. A OFF gomb
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása. B Volume control dial/select gomb 9
A hangerő beállítása (forgatás); menüelemek
kiválasztása (benyomás és forgatás). C EQ (hangszínszabályzó) gomb 9
A kívánt hangzáskép kiválasztása (XPLOD,
NATURAL, HARD, UPBEAT, VOCAL,
CUSTOM vagy OFF (kikapcsolva)). D Lemezbetöltő nyílás
A lemez behelyezése (feliratos oldallal föl-
felé) után a lejátszás önműködően elindul. E Kijelző
F Z (lemezkiadó) gomb
A lemez kivétele a készülékből.
G DSPL (kijelzés) gomb 7, 8
A kijelzett elemek kiválasztása.
H (előlap leválasztó) gomb 4 I SEEK –/+ gombok
CD:
Műsorszámok átugrása (egyszeri megnyo-
más); műsorszámok folyamatos átugrása
(nyomja meg, majd 1 másodpercen belül
nyomja meg ismét, és tartsa nyomva);
gyorskeresés előre, hátra (tartsa nyomva).
Rádió:
Rádióállomások automatikus hangolása
(egyszeri megnyomás); kézi hangolás (tartsa
nyomva).
6
masterpage:Left
CDX-GT20
J SOURCE gomb
Bekapcsolás, műsorforrásválasztás (rádió/
CD).
K PTY (műsortípus) gomb 9
A PTY funkció működtetése RDS vétel
esetén.
L MODE gomb 7
Hullámsáv választás (FM/MW/LW). M Számgombok
CD:
(1)/(2): ALBM –/+*
Albumok léptetése (megnyomás); albu-
mok folyamatos léptetése (nyomva
tartás).
(3): REP 7
(4): SHUF 7
(6): PAUSE
A lejátszás szüneteltetése. A folyta-
táshoz nyomja meg ismét.
Rádió:
Rádióállomások behívása a memóriából
(megnyomás); rádióállomások tárolása
(nyomva tartás).
N AF (alternatív frekvenciák)/TA
(közlekedési hírek) gomb 8
Az AF és a TA funkciók működtetése RDS
vétel esetén.
* Csak MP3/WMA fájl lejátszása esetén.
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========14========

D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT20\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fmD:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT20\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
CD
A kijelzett elemek
Műsor száma vagy eltelt játékidő, lemez vagy előadó neve, album száma*1, album vagy csoport neve, műsorszám neve, szöveges információk*2, óra
*1 Az album száma csak akkor jelenik meg, amikor az
album változik.
*2 MP3 műsorszám lejátszása közben az ID3 mező,
WMA fájl lejátszása közben a WMA mező tartalma
látható.
A kijelzések módosításához nyomja meg a (DSPL) gombot. A kijelzett elemek görgetéséhez állítsa be az „A.SCRL-ON” (10. oldal).
Hasznos tanács
A lemez típusától, a felvételi formátumtól és a beállítá- soktól függően a kijelzett elemek változhatnak. Az MP3/WMA részleteit a 11. oldalon olvashatja.
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás
1 Lejátszás közben nyomja meg a (3)
(REP) vagy a (4) (SHUF) gombot
többször, a kívánt funkció megjele-
néséig.
Kiválasztás
TRACK
ALBUM * SHUF ALBUM*
SHUF DISC
Funkció Műsorszámismétlés. Albumismétlés. Album ismétlése véletlen sorrendben. Lemez ismétlése véletlen sorrendben.
* Csak MP3/WMA fájl lejátszása esetén.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván visszakapcsolni, válassza az „ OFF” vagy a „SHUF-OFF” kijelzést.
masterpage:Rightmasterpage:Right
Rádió
Állomások tárolása és vétele
Figyelem
Vezetés közben, a balesetek megelőzése érde- kében használja a BTM hangolási üzemmódot.
Automatikus tárolás — BTM 1 A (SOURCE) gomb többszöri megnyo-
másával kapcsoljon „TUNER” üzem-
módba.
Ha egy másik hullámsávra kíván kapcsolni,
nyomja meg többször a (MODE) gombot. Az
alábbi hullámsávok közül választhat: FM1,
FM2, FM3, MW és LW.
2 Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü. 3 Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a „BTM” megjelenéséig. 4 Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében hoz-
zárendeli az állomásokat a memóriagombokhoz.
A tárolás befejezését hangjelzés jelzi.
Kézi tárolás
1 Amikor a tárolni kívánt állomás
műsorát hallja, tartsa nyomva a
memóriagombok ((1)–(6)) egyikét a
„MEMORY” üzenet megjelenéséig.
A memóriahely száma megjelenik a kijelzőn. Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott memóriahelyen előzőleg tárolt állomás törlődik. Hasznos tanács
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is tárolódik (8. oldal).
A memóriában tárolt állomások előhívása
1 Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a megfelelő
memóriagombot ((1)–(6)).
Automatikus hangolás
1 Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a (SEEK) –/+ gombot a
keresés elindításához.
Ha a készülék megtalál egy állomást, a
hangolás leáll. Ismételje a műveletet a kívánt
állomás megtalálásáig.
folytatás a következő oldalon t
7
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========15========

D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT20\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
Hasznos tanács
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi frekvenciáját, tartsa nyomva a (SEEK) –/+ gombot, amíg megközelíti a kívánt frekvenciát, majd a (SEEK) –/+ gomb többszöri megnyomásával végezze el a finomhangolást (kézi hangolás).
RDS
Áttekintés
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással rendelkező FM rádióállomások nem hallható digitális információt sugároznak a szokásos rádióműsor mellett.
A kijelzett elemek
A Frekvencia*1 (műsornév), memóriahely
száma, óra, RDS adatok
B TA/TP*2
*1 RDS állomások vétele közben a „*” szimbólum
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
*2 Közlekedési hírek vétele közben a „TA” jelzés
villog. Ha közlekedési híreket is sugárzó állomást
hallgat, a „TP” világít.
Az A kijelzések módosításához nyomja meg a (DSPL) gombot.
RDS szolgáltatások
Ez a készülék az alábbi automatikus RDS szolgáltatásokat használja:
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol. Hosszú utazások közben nem kell többször kézzel újrahangolni az adott állomást, mert a készülék mindig a legerősebb jelet választja ki. TA (közlekedési hírek)/ TP (közlekedési híreket is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési hírekre, állomásokra kapcsolhat. Amikor a készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, a pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad. PTY (műsortípus)
A pillanatnyi műsor típusát jelzi. Az állomások között műsortípus szerint is kereshet. CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT adatok beállítják a kijelzőn a pontos időt.
Megjegyzések
Az országtól, területtől függően előfordulhat, hogy
nem minden RDS funkció érhető el.
Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge, 8
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDS jeleket.
masterpage:Left
Az AF és a TA funkció használata 1 Nyomja meg többször az (AF/TA) gom-
bot, a kívánt beállítás megjelenéséig.
Kiválasztás AF-ON
TA-ON
AF, TA-ON AF, TA-OFF
Funkció
Az AF aktiválása és a TA kikapcsolása.
A TA aktiválása és az AF kikapcsolása.
Az AF és a TA aktiválása. Az AF és a TA kikapcsolása.
RDS állomások tárolása AF és TA beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót használja, a készülék azonos AF/TA beállításokkal tárolja az RDS állomásokat. Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS állomásra külön is beállíthatja az egyes funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi hangolással.
A közlekedési információk hangerejének beállítása
A közlekedési információk hangereje előzetesen beállítható és tárolható, így nem marad le ezekről az információkról.
1 A hangerőszabályzó forgatásával állítsa be a
kiválasztott hangerőt.
2 Tartsa nyomva az (AF/TA) gombot a „TA”
megjelenéséig.
Rendkívüli közlemények vétele Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a készülék önműködően átkapcsol arra az állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása történik (a pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad).
Regionális műsor hallgatása — REG Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy másik, jobban fogható regionális műsorra az adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi körzetét, válassza ki a menüből a „REG-OFF” beállítást) (10. oldal).
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további országban nem használható.
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========16========

D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT20\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fmD:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT20\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
Local Link funkció (csak az Egyesült Királyságban)
A funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi rádióállomások kiválasztását, még abban az esetben is, ha azokat nem (tárolta) rendelte hozzá az egyes számgombokhoz.
1 FM rádióadás vétele közben nyomja meg a
számgombok ((1)–(6)) egyikét, melyen egy
helyi rádióállomást tárol.
2 Öt másodpercen belül nyomja meg újból a
helyi rádióállomáshoz tartozó számgombot.
Ismételje meg a műveletet a helyi
rádióállomás vételéig.
A műsortípus (PTY) kiválasztása 1 FM műsor hallgatása közben nyomja
meg a (PTY) gombot.
A pillanatnyi műsortípus neve megjelenik a
kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY adatokat is. 2 Nyomja meg többször a (PTY) gombot a
kívánt műsortípus megjelenéséig. 3 Nyomja meg a (SEEK) –/+ gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsorszámot sugárzó állomás keresését. Műsortípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (hírek), INFO (információk), SPORT (sport), EDUCATE (oktatás), DRAMA (rádiójátékok), CULTURE (kultúra), SCIENCE (tudomány), VARIED (egyéb), POP M (pop zene), ROCK M (rock zene), EASY M (szórakoztató zene), LIGHT M (közked- velt klasszikus zene), CLASSICS (komolyzene), OTHER M (egyéb zenei műsor), WEATHER (Időjárás), FINANCE (pénzügyi hírek), CHILDREN (gyermekműsor), SOCIAL A (társadalmi ügyek), RELIGION (vallás), PHONE IN (telefonos műsor), TRAVEL (utazás), LEISURE (szórakozás), JAZZ (dzsessz), COUNTRY (country zene), NATION M (nemzeti zene), OLDIES (régi slágerek), FOLK M (népzene), DOCUMENT (dokumentum műsor). Megjegyzés
Ez a funkció nem működik azokban az országokban/ régiókban, ahol a PTY információk nem állnak rendelkezésre.
A CT (pontos idő) beállítása 1 Válassza ki a „CT-ON” opciót a
menüben (10. oldal).
Megjegyzések
Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem működik, ha éppen RDS állomást hallgat.
Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által beállított idő között.
masterpage:Rightmasterpage:Right
Egyéb funkciók A hangjellemzõk beállítása
A jobb-bal és első-hátsó hangerőegyensúly beállítása — BAL, FAD
1 A kiválasztó gomb többszöri megnyo-
másával válassza ki a „BAL” vagy
„FAD” opciót.
A kijelzés az alábbiak szerint változik:
LOW* t HI* t BAL (bal-jobb) t
FAD (elöl-hátul)
* Ha az EQ3 funkciót bekapcsolta (9. oldal). 2 A hangerőszabályzó forgatásával állít-
sa be a kiválasztott hangjellemzőt.
Három másodperc után a kijelző visszakap-
csol a normál lejátszásnak, rádióvételnek
megfelelő üzemmódba, és a beállítás
tárolódik.
A hangszínszabályzó beállítása — EQ lite
Az EQ3 lite menüpont „CUSTOM” pontjában létrehozhatja az Önnek leginkább megfelelő hangzásképeket.
1 Válassza ki a műsorforrást, majd az
(EQ3) gomb többszöri megnyomásá-
val válassza ki a „CUSTOM” pontot 2 A kiválasztó gomb többszöri megnyo-
másával válasszon a „LOW” vagy „HI”
beállítások közül
3 A hangerőszabályzó forgatásával állít-
sa be a kiválasztott hangjellemzőt.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható be a –
10 dB–10 dB tartományban.
A 2. és 3. lépés ismételt végrehajtásával
végezze el a hangszínszabályzó görbe teljes
beállítását.
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz,
tartsa nyomva a kiválasztó gombot a beállítás
befejezése előtt.
Három másodperc után a kijelző visszakap-
csol a normál lejátszásnak, rádióvételnek
megfelelő üzemmódba, és a beállítás
tárolódik.
Hasznos tanács
Más jellegű hangzásképeket is beállíthat.
9
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========17========

D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT20\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
A menüpontok beállítása — SET 1 Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü. 2 Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a kívánt elem megjelenéséig. 3 A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a beállítást (például „ON”
vagy „OFF”).
4 Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál
lejátszásnak, rádióvételnek megfelelő
üzemmódba, és a beállítás tárolódik. Megjegyzés
A megjelenített opciók műsorforrásonként és menüpontonként eltérőek lehetnek.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja (a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon): A „z” szimbólum jelöli a gyári beállítást.
MONO*2 (mono üzemmód)
Gyenge FM vétel esetén válassza a mono vételi módot.
– „MONO-ON”: a sztereó műsor monoban
hallható.
– „MONO-OFF” (z): a sztereó műsor
sztereóban hallható.
REG*2 (regionális vétel)
A „REG-ON” (z) vagy „REG-OFF” opció közül választhat (8. oldal).
LOUD ( hangkiemelés)
Lehetővé teszi, hogy alacsony hangerő esetén is tisztán hallgassa a műsort.
– „LOUD-ON”: a mély és magas hangok
kiemelése.
– „LOUD-OFF” (z) : a mély és magas hangok
nincsenek kiemelve.
BTM (7. oldal)
*1 A készülék kikapcsolt állapotában. *2 FM vétel esetén.
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (4. oldal)
CT (pontos idő)
A „CT-ON” vagy „CT-OFF” (z) opció közül választhat (8., 9. oldal).
BEEP
A „BEEP-ON” (z) vagy a „BEEP-OFF” opciók közül választhat.
A.OFF (automatikus kikapcsolás)
A készülék önműködő áramtalanítása a kikap- csolás után a beállított idővel: „A.OFF-NO” (z), „A.OFF-30S (másodperc)”, „A.OFF-30M
(perc)” vagy „A.OFF-60M (perc)”.
DEMO*1 (bemutató)
A „DEMO-ON” (z) vagy „DEMO-OFF” opció közül választhat.
M.DSPL (mozgókép kijelzés)
– „M.DSPL-ON” (z): mozgó minták
megjelenítése.
– „M.DSPL-OFF”: a mozgókép kijelzés
kikapcsolása.
A.SCRL (automatikus görgetés)
A hosszú felirat önműködő görgetése az album vagy műsorszám változásakor.
– „A.SCRL-ON” (z): a görgetés bekapcsolása. – „A.SCRL-OFF”: a görgetés kikapcsolása. LOCAL (csökkentett vételi érzékenységű
üzemmód)
– „LOCAL-ON”: csak az erősebb jellel
rendelkező rádióállomások behangolása.
–„LOCAL-OFF” (z): normál vételi erősség.
10
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========18========

D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT20\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fmD:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT20\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
További információk Óvintézkedés
• Ha járműve a tűző napon parkolt, a készülék bekapcsolásával várjon néhány percet, amíg a készülék kellő mértékben lehűl.
• Ha a jármű motoros antennával rendelkezik, az antenna önműködően kitolódik, amikor a készüléket bekapcsolja.
Páralecsapódás
Esős napokon vagy párás környezetben pára csapódhat le a lejátszó lencséjén és a készülék kijelzőjén. A készülék ilyenkor hibásan működhet. Ilyen esetben vegye ki a lemezt, és várjon kb. egy órát, hogy a lecsapódott nedvesség elpárologjon.
A kiváló hangminőség megőrzése Ügyeljen arra, hogy gyümölcslé vagy egyéb üdítő- ital ne fröccsenhessen a készülékre és a lemezekre.
A lemezek helyes kezelése • A lemez tisztaságának megőrzése érdekében ne érintse meg a lemez felületét. A lemezt a széleinél fogja meg.
• Tartsa lemezeit saját tokjukban vagy a lemezváltó tárban, amikor nem használja azokat.
• Ne tegye ki a lemezeket magas hőmérséklet hatásának. Ne hagyja azokat a járműben, vagy a műszerfalon, hátsó kalaptartón.
• Ne ragasszon címkét a lemezre, ne tegyen a készülékbe olyan lemezt, amelynek a felületét ragacsos anyag (pl. tinta, ragasztó) szennyezi. Az ilyen lemez nem tud megfelelően forogni, és könnyen megrongálódhat, vagy üzemzavar keletkezhet.
• Ne tegyen a készülékbe olyan lemezeket, amelyre matrica vagy címke van ragasztva.
Ha ilyen lemezt helyez a készülékbe, a következő problémák merülhetnek fel:
– A készülék nem adja ki a lemezt (a felváló
címke beragad a lejátszó mechanikájába). – A készülék nem tudja olvasni az adatokat
(kimaradások a lejátszásban) amiatt, hogy a
lejátszó hőtermelése következtében a matrica
összehúzódik, és meghajlítja a lemezt. • Különleges alakú (szív-, négyzet- vagy csillagalakú) lemezeket nem lehet ezzel a készülékkel lejátszani. A készülék
megrongálódhat. Ne tegyen ilyen lemezt a készülékbe.
• 8 cm-es CD-lemezeket ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
masterpage:Rightmasterpage:Right
• Lejátszás előtt a lemezt külön megvásárolható tisztítókendővel középről sugárirányban kifelé haladva tisztítsa meg. A tisztí- táshoz ne használjon benzint, hígítót vagy háztartási tisztító- szereket. Az antisztatizáló szer csak analóg hanglemezek tisztításához használható.
Tudnivalók a CD-R/CD-RW lemezekről • A lemez állapotától, valamint attól függően, hogy milyen készülékkel készítették a felvételt, előfor- dulhat, hogy egyes CD-R/CD-RW lemezeket nem lehet lejátszani ezzel a készülékkel.
Nem lehet lejátszani lezáratlan CD-R/CD-RW lemezt. Másolásvédelemmel ellátott zenei lemezek
Ez a készülék olyan lemezek lejátszására alkalmas, melyek megfelelnek a Compact Disc-re (CD-re) vonatkozó szabvány előírásainak.
Napjainkban egyre több lemeztársaság másolásvé- delemmel ellátott zenei CD-lemezeket hoz forga- lomba. Kérjük ne feledje, hogy ezek között vannak olyanok is, melyek nem felelnek meg a CD- szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
Megjegyzés a DualDisc lemezekről A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket takar, melyek egyik oldalán a DVD-lejátszók által lejátszható tartalom, a másik oldalukon digitális hanganyag található. Mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak, az ilyen lemezek lejátszása nem garantált.
Az MP3/WMA fájlokról
Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) egy szabványos technológia a hang tömörítésére. A tömörített audio CD-adatok mérete az eredetinek körülbelül 1/10-ed része lesz.
A WMA (Windows Media Audio) egy másik szab- ványos technológia a hang tömörítésére. A tömö- rített audio CD-adatok mérete az eredetinek körül- belül 1/22-ed* része lesz.
* Csak 64 kbps bitsűrűség esetén
• Ez a készülék kompatibilis az ISO 9660 1-es/2-es szinttel, a Joliet, Romeo kiterjesztési formátum- mal, és a többmenetes lemezekkel.
• Legnagyobb mennyiségek:
– mappák (albumok): 150 (beleértve a gyökér és
az üres mappákat is).
– MP3/WMA fájlok (műsorszámok) és mappák
lemezenként: 300 (ha a mappa vagy fájlnevek
sok karaktert tartalmaznak, ez a szám kevesebb
is lehet 300-nál).
– a mappa vagy fájlnév megjeleníthető
karaktereinek száma 32 (Joliet) vagy 64
(Romeo).
folytatás a következő oldalon t
11
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========19========

D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT20\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
• Az ID3 mező 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4 verziója csak az MP3 fájlokra érvényes. Az ID mező 15/30 karak- ter (1.0 és 1.1) vagy 63/126 karakter (2.2, 2.3 és 2.4) hosszúságú lehet. A WMA mező hossza 63 karakter. Az MP3/WMA fájlok lejátszási sorrendje
MP3/WMA
Mappa
(album)
MP3/WMA fájl (műsorszám)
Megjegyzések
MP3/WMA fájl elnevezés esetén mindig adja a fájlhoz az „.mp3”, „.wma” kiterjesztést.
Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3 fájlt játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
Ha többmenetes lemezt játszik le, a készülék az el- ső menet első műsorszámának formátumát ismeri fel és játssza le (minden más formátumot kihagy a készülék). A formátumok elsőbbségi sorrendje: CD- DA, MP3/WMA.
– Ha a lemez első műsorszáma CD-DA, a készülék
csak az első menet CD-DA műsorszámait játssza le. – Ha a lemez első műsorszáma nem CD-DA, a
készülék egy MP3/WMA menet műsorszámait
játssza le. Ha a lemezen nincs ilyen formátumú
menet, a „NO MUSIC” felirat jelenik meg. Megjegyzések az MP3 fájlokhoz
Ha ebben a készülékben szeretne lejátszani egy lemezt, zárja le megfelelően azt.
Ha nagy bitsűrűségű (pl. 320 kbps) MP3 fájlt játszik le, a lejátszás szaggatottá válhat.
Megjegyzések az WMA fájlokhoz
A veszteségmentes tömörítésű fájlok nem játszha- tók le.
A másolásvédett fájlok nem játszatók le.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan kérdé- se vagy problémája merül fel, melyre nem kap választ ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás helyét.
Karbantartás
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen
arra, hogy az eredeti biztosítékon
feltüntetett amperértéknek
megfelelőt használjon. Ha a
biztosíték kiég, ellenőrizze a
tápfeszültség csatlakozást, majd
cserélje ki a biztosítékot. Ha a
csere után ismét kiég a biztosíték,
a hiba a készülékben van. Ilyenkor
forduljon a legközelebbi Sony
Biztosíték (10 A) 12
márkaszervizhez.
masterpage:Left
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek. Ennek elkerülése érdekében, vegye le az előlapot (4. oldal), és tisztítsa meg a készüléken és az előlapon található csatlakozókat vatta segítségével. A vattát ne nyomja túlzott erővel a csatlakozóvégekre. Ellenkező esetben a csatlakozók megsérülhetnek.
A fejegység
Az előlap hátoldala
Megjegyzések
A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az indítókulcsot.
Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy fémeszközzel.
A készülék kiszerelése 1 A külső védőkeret eltávolítása.
1Vegye le a készülékről az előlapot
(4. oldal).
2A kioldókulcsokat akassza a keret két
oldalába.
A kioldókulcsot megfele-
lően illessze a kerethez. 3Húzza ki a kioldókulcsot a külső védőkeret
eltávolításához.
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========20========

D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT20\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fmD:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT20\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
2 A készülék kivétele.
1Tolja be egyszerre a két kioldókulcsot a
készülék két oldalán kattanásig.
A kampó be- felé nézzen.
2A kioldókulcsokkal húzza kifelé a készüléket.
3Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CDX-GT20 típusú készülék a
2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek CD-lejátszó
Jel/zaj arány: 95 dB
Frekvencia átvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: nem mérhető
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Hasznos érzékenység: 9 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en
Jel/zaj arány: 67 dB (sztereó), 69 dB (mono) Harmonikus torzítás 1 kHz-en: 0,5% (sztereó),
0,3% (mono)
Áthallási csillapítás: 35 dB, 1 kHz-en
Frekvencia átvitel: 30–15 000 Hz
MW/LW
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Érzékenység: MW: 30 µV, LW: 40 µV
masterpage:Rightmasterpage:Right
Erősítő
Kimenetek: hangsugárzó kimenetek (szigetelt
csatlakozók)
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 45 W × 4 (4 Ω-on) Általános
Kimenetek:
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Bemenet:
Antennabemenet
Hangszínszabályzók:
Mély: ±10 dB 100 Hz-en
Magas: ±10 dB 10 kHz-en
Hangkiemelés:
+9 dB 100 Hz-en
+5 dB 10 kHz-en
Energiaellátási követelmények: 12 V, egyenáramú
gépjármű akkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 50 × 179 mm (szé × ma × mé) Beépítési méretek: kb. 182 × 53 × 161 mm (szé × ma ×
mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
Mellékelt tartozékok:
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Az MPEG Layer-3 audio kódoló technológia Fraunhofer IIS és a Thomson szabadalma.
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem használtunk halogénezett égésgátló anyagokat. • A külső burkolatokban nem használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• Csomagolóanyagnak papírt használtunk.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a leggyakrabban előforduló hibák megoldását. A következő lista áttanulmányozása előtt javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és a kezelési utasításokat.
Általános
A készülék nem kap tápfeszültséget. Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha minden rendben van, ellenőrizze a biztosítékot.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal (relével).
Nincs hang.
• A hangerő túl alacsony.
• Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki a fader szabályzó („FAD”) középső beállítását.
folytatás a következő oldalon t
13
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========21========

D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT20\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
Nincs hangjelzés.
A hangjelzést kikapcsolta (10. oldal).
A memóriában tárolt információk törlődtek. • A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta az áramkörről.
• A tápvezetéket nem megfelelően csatlakoztatta. A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek. A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha a gyújtáskapcsolót elfordítja. A vezetékek nincsenek megfelelően egyeztetve a jármű tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel. A kijelzőről eltűnnek vagy egyáltalán nem jelennek meg a kijelzések.
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja az (OFF) gombot.
tA kijelzés megjelenítéséhez tartsa ismét
lenyomva az (OFF) gombot.
• A csatlakozók beszennyeződtek (12. oldal). Az automatikus kikapcsolás funkció nem működik.
A készülék be van kapcsolva. Az automatikus kikapcsolás funkció a készülék kikapcsolása után lép működésbe.
tKapcsolja ki a készüléket.
CD-lejátszás
A lemezt nem lehet behelyezni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be. A lejátszás nem indul el.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• Nem audio használatra való CD-R/CD-RW lemezt próbál meg lejátszani (11. oldal).
MP3/WMA fájlok nem játszhatók le.
A lemez nem kompatibilis az MP3/WMA formátummal és verziószámmal (11. oldal). Egyes MP3/WMA fájlok lejátszása hosszabb idő után indul el, mint másoké.
A következő lemezek esetében a lejátszás hosszabb idő után indul el a szokásosnál.
– Bonyolult könyvtárfelépítésű lemez esetében. – Többmenetes lemez esetében.
– Olyan lemez esetében, melyre még adatot lehet írni. A kijelzést nem görgeti a készülék.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek esetében előfordulhat, hogy a görgetés nem működik. • Az „A.SCRL” funkció ki van kapcsolva („OFF”).
tVálassza ki az „A.SCRL-ON” opciót (10. oldal). Hangkiesés.
• A beszerelés nem megfelelő.
tA készüléket legfeljebb 45°-os dőlésszöggel, a
jármű rögzített részén kell beszerelni. • A lemez szennyezett vagy hibás.
A készülék nem adja ki a lemezt.
Nyomja meg a Z (lemezkiadó) gombot (6. oldal).
14
masterpage:Left
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• Csatlakoztassa a motoros antenna vezérlővezetéket (kék), vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros) a jármű antennaerősítőjéhez vezető tápvezetékhez (csak ha a jármű a hátsó vagy oldalsó ablakba épített FM/MW/LW antennával rendelkezik).
• Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a járműben. • A motoros antenna nem működik.
tEllenőrizze a motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
• Ellenőrizze a frekvenciát.
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát tárolta.
• Gyenge a vétel.
Az automatikus hangolás nem működik. • A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot nem megfelelően használja.
tA hangolás túl gyakran leáll:
Válassza a „LOCAL-ON” beállítást (10. oldal).
tA hangolás nem áll meg a kívánt állomásnál:
Válassza a „MONO-ON” beállítást (10. oldal). • Gyenge a vétel.
tHasználja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
tVálassza a „MONO-ON” beállítást (10. oldal). Az FM sztereó adás monoban hallható. A készülék mono vételi üzemmódban működik. tVálassza a „MONO-OFF” beállítást (10. oldal).
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat, vagy a vétel gyenge.
tKapcsolja ki a TA funkciót (8. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (8. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési információkat.
tHangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „- - - - - - - -” kijelzés látható. • Az állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
Hibakijelzések, üzenetek
ERROR
• A lemez szennyezett, vagy fordítva helyezte be.
tTisztítsa meg, vagy a helyes módon helyezze be a
lemezt.
• Üres lemezt helyezett be.
• Valamilyen probléma miatt a lemez nem játszható le.
tHelyezzen be egy másik lemezt.
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========22========

D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT20\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fmD:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT20\01 tordelt\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Rightmasterpage:Right
FAILURE
A hangszórók csatlakoztatása nem megfelelő. tA csatlakoztatás módját lásd az üzembe helyezési
útmutató részben.
L. SEEK +/–
Az automatikus hangolás közben a csökkentett vételi érzékenységű keresés be van kapcsolva.
NO AF
A rádióállomásnak nincs alternatív frekvenciája. tNyomja meg a (SEEK) –/+ gombot, amíg az
állomás neve villog. A készülék keresni kezd egy
másik olyan állomást, mely azonos PI adatokkal
(műsortípussal) rendelkezik (megjelenik a „PI
SEEK” üzenet).
NO INFO
Az MP3/WMA fájl nem tartalmaz szöveges információkat.
NO MUSIC
A lemez nem zenei fájlokat tartalmaz.
tHelyezzen be egy zenei CD-lemezt a készülékbe. NO NAME
A műsorszám nem tartalmaz műsorszám, album információkat.
NO TP
A készülék folyamatosan keresi a fogható TP állomásokat.
OFFSET
Belső meghibásodás léphetett fel.
tEllenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a hibaüzenet
nem tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony
szakszervizhez.
PUSH EJT
A lemez kiadása nem lehetséges.
tNyomja meg a Z (lemezkiadás) gombot. (6. oldal). READ
A készülék a lemezen lévő műsorszám és album információkat olvassa be.
tVárjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás
önműködően megkezdődik. A lemez
adatszerkezetétől függően ez a művelet több mint
egy percig is eltarthat.
„ ” vagy „ ”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte a lemez elejét vagy végét, és nem tud továbblépni. „ ”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt, forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez. Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a készü- léket, vigye magával azt a lemezt is, melynek használata során a hiba fellépett.
15
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========23========

01GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartá- si hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhe- lyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-GT20 2-899-459-11 (1)

========24========For more information, please download the instructions above.

Category Car radio
Full name SONY CDX-GT20
Model CDX-GT 20
Size of file 1063 KB
Number of pages 24 pages
format file is in pdf
Language(s) Car radio SONY CDX-GT20 Magyar - Hungarian Magyar - Hungarian