Download manual or user guide for the product:
UPO TC 7060 - Clothes dryer


On this page you can get: Clothes dryer UPO TC 7060 manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free Clothes dryer UPO TC 7060
Click to preview
Clothes dryer UPO TC 7060 Clothes dryer UPO TC 7060

If this file was helpful.
Please click here:


Size of file: 15047 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use

========1========

SE FI NO DK GB

SVENSKA SUOMI NORSK DANSK ENGLISH

4-12 13-22 23-32 33-42 43-51


========2========

SVENSKA
Bäste Kund, Tack för att ha valt en av våra produkter. Vi ber dig att noggrant läsa igenom bruksanvisningen före anslutningen och användningen av maskinen. Kunskapen om funktionsprinciperna garanterar ett korrekt och säkert utnyttjande av apparaten. Bruksanvisningen innehåller många användbara anvisningar angående funktionen, förutom maskinens tekniska detaljer som hjälper dig att optimera användningen av maskinen. Ifall av försäljning, eller överlåtelse av torkmaskinen, måste du komma ihåg att även överlämna bruksanvisningen till den nya användaren.

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
ANMÄRKNINGAR OCH RÅD FÖR ANVÄNDAREN · Tekniska data BESKRIVNING AV MASKINEN · Extra tillbehör INSTALLATION AV MASKINEN · Installation · Nivellering av torktumlaren · Anslutning till elsystemet · Reglering av tömningen av kondensvattnet utåt · Modifiering av luckans vridning ANVÄNDNING AV MASKINEN · Försiktighetsåtgärder för tyger · Beskrivning av kontrollpanel · Rekommendationer före torkningen · Programtabell · Hur torka UNDERHÅLL · Intern belysning · Tömning av kondensvattenbehållaren · Rengöring och underhåll · Felsökning · Problemlösning STAPLINGSKIT · Säkerhet för staplingskit 3-4 3 5 5 5-7 5 6 6 6 7 7-9 7 7 8 9 9 9-11 9 10 10-11 11 11 12 12

ANMÄRKNINGAR OCH RÅD FÖR ANVÄNDAREN
TEKNISKA DATA
Bredd: Mått: Höjd: Djup: Max. kapacitet Märkeffekt Spänning

59.5 85.0 59.0
7 kg. torr se skylt för egenskaperna se skylt för egenskaperna

MODELL: ........................................................................................................................................................................................................... TILLVERKNINGSNUMMER: .............................................................................................................................................................. INKÖPSDATUM: ..........................................................................................................................................................................................

SE


========3========

4

ANMÄRKNINGAR OCH RÅD FÖR ANVÄNDAREN
Användningen av apparaten måste vara som torktumlare för hushållsbruk varje annan användning betecknas som olämplig och således farlig. Förvara alltid denna bruksanvisningen i närheten av torktumlaren för att på så sätt kunna snabbt konsultera den vid behov. Varje ändring eller försök att skada apparaten kan vara farlig för användaren och orsaka skador på produkten. Vid leverans av den elektriska hushållsapparaten, kontrollera att den är oskadd från eventuella transportskador. Om du upptäcker skador kontakta omgående återförsäljaren. Täck inte torktumlaren med tvätt eller annat. Vid placeringen av apparaten säkerställ att elkabeln inte viks eller trycks samman och att den är lättillgänglig, för eventuella ingrepp. Stäng alltid luckan efter användningen av hushållsapparaten.På så sätt undviker du att barn lutar sig på luckan och välter torktumlaren. Det är förbjudet för barn att använda maskinen utan tillsyn. Torka inte smutsiga plagg i torktumlaren. Torka aldrig plagg som är nersmutsade med substanser som matolja, olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vaxer. Avlägsna dessa substanser med en varm tvätt och en extra mängd tvättmedel innan du lägger dem i torktumlaren. Torka inte artiklar såsom skumgummi, latexgummi, regnkappor, vattentäta tyger, gummimattor artiklar och kläder eller förformade kuddar med block i svampgummi eftersom dessa kan smälta och skada andra tvättplagg eller till och med själva hushållsapparaten. Mjukmedel för tyger, eller liknande produkter, ska användas enligt användningsanvisningarna på förpackningen Om hushållsapparaten säljs eller ges bort, kom ihåg att även leverera denna manual som gör det möjligt för den efterföljande användaren att använda torktumlaren på ett rätt och säkert sätt. Försök inte att själv reparera fel på apparaten eftersom reparationer utförda av ej fackman kan orsaka allvarliga skador och frånta dig rätten till garantireparationer. Reparationer på apparaten kan uteslutande utföras av personal auktoriserad av servicecentren. Enbart originalreservdelar ska användas för reparationerna. Centrifugera eller vrid ur tvätten väl innan du lägger den i torktumlaren. Väl centrifugerad tvätt torkar fortare. Rengör filtret ordentligt varje gång du använder torktumlaren, för att på så sätt säkerställa en perfekt cirkulation av luften. Sätt inte i och dra inte ur stickproppen ur eluttaget med våta händer. Maskinen ska anslutas till ett jordat eluttag i överensstämmelse med säkerhetskraven. Det är förbjudet att ansluta maskinen med förlängningskablar eller fleruttag. Utsätt inte apparaten för atmosfärisk inverkan. Kom ihåg att skilja apparaten från elnätet vid översyner och rengöringar. Om du vill skilja maskinen från eluttaget dra inte i elkabeln utan i stickproppen. Den här apparaten är märkt i överensstämmelse med Europa direktivet 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Genom att säkerställa att denna produkt kasseras på rätt sätt, bidrar användaren att förebygga de potentiellanegativa följderna för miljön och hälsan.

Symbolen på produkten eller i den medföljande dokumentationen anger att denna produkt inte ska hanteras som hushållsavfall utan lämnas in till en lämplig miljöstation för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Gör dig av med den enligt de lokala bestämmelserna för avfallsbortskaffande. För ytterligare informationer om behandling, återvinning av den här produkten, kontakta lämpligt lokalkontor, insamlingsservicen för hushållsavfall eller affären där du köpt den. VARNING!!! Ytorna på vilka den här symbolen visas kan bli varma under funktionen. TILLVERKAREN FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA OLYCKOR ORSAKADE AV URAKTLÅTENHET ATT FÖLJA SÄKERHETSBESTÄMMELSERNA OCH ANVÄNDNINGSANVISNINGARNA

SE


========4========

BESKRIVNING AV MASKINEN
BESKRIVNING AV MASKINEN 1 2 3 Trumlucka. Filter för trumlucka. Övre kondensvattenbehållare* (Om tömningsslangen för kondensvatten inte är direkt ansluten till avloppet, samlas kondensvattnet i den här behållaren). Kontrollpanel. Torktumlaretrumma. 6 7 8 9 10 11 12 Trumöppningsfilter. Märkplåt med tekniska egenskaper. Undre kondensvattenbehållare*. Justerbara fötter. Kondensatorlucka. Undre lucka. Serienummer

5

4 5

* närvarande beroende på modell

2 7

3*

4

5 6 1 12 8* 9

1

10

11

EXTRA TILLBEHÖR Kitet för torkning av ömtåliga plagg eller skor, består av ett löstagbart galler för att torka plagg som behöver särskild behandling.

INSTALLATION AV MASKINEN
INSTALLATION Installationen ska utföras av behörig fackman, i överensstämmelse med tillverkarens anvisningar, eftersom en felaktig installation kan orsaka person- och sakskador. Förvara inte torktumlaren i lokaler där den kan frysa. Frosten kan äventyra elektroniken. Placera torktumlaren i en lokal med ventilation. Täck inte över ventilationshålet på baksidan (fig. 2) och placera den inte på tjocka heltäckningsmattor. Rengör torktrumman invändigt med en fuktig trasa för avlägsna eventuellt damm som avsatts. OBS!!! Ett staplingskit MÅSTE installeras om produkterna staplas. Obs! Om torktumlaren placeras ovanpå en tvättmaskin eller annan produkt, vänligen läs informationen om staplingskitet.

2

SE


========5========

6

INSTALLATION AV MASKINEN
NIVELLERING AV TORTUMLAREN Justerbara fötter. Ställ torktumlaren i vertikalt läge så att den står stadigt på alla fyra fötterna. Nivellera maskinen genom att justera fötterna som beskrivs nedan Lyft upp maskinen något. Justera fötterna vid den rätta höjden (fig. 3). Sänk ner maskinen. OBS!: En dåligt nivellerad maskin kan skada lagren och göra så att de förslits i förtid. Den här maskinen behöver inte fästas vid golvet. ANSLUTNING TILL ELSYSTEMET Säkerställ att spänningen angiven på märkplåten med de tekniska data som sitter på baksidan av apparaten, motsvarar elnätet. Jordfelsbrytare, elkablar och nätuttag måste har parametrar som stöder max. belastningen angiven på märkplåten. Efter installationen ska åtkomsten till elnätet garanteras av en omnipolär strömbrytare. Eluttaget till vilket maskinen ansluts måste vara jordat. Om så inte är fallet, frånsäger sig tillverkaren allt ansvar för eventuella olyckor (fig. 4). Om elkabeln är på något sätt skadad, kontakta det specialiserade servicecentrat. Det är förbjudet att ansluta torktumlaren till elnätet med indirekta element såsom förlängningskablar eller fleruttag. Placera apparaten så att elkabeln är lättillgänglig för att kunna dra ut den om så skulle behövas. Viktigt: Vid slut av torkcykel, skilj torktumlaren från elnätet för att förhindra att ett barn eventuellt kan sätta den i funktion. REGLERING AV TÖMNINGEN AV KONDENSVATTNET UTÅT Det är möjligt att samla upp kondensvattnet i behållaren (fig. 10), men det är även möjligt att ansluta slangen direkt till avloppet. Då elimineras vattnet med pump. Om du vill ansluta kondensvattenslangen direkt till avloppet, gå tillväga som följer: Innan du påbörjar något moment, dra ut stickproppen ur eluttaget.

3

4

5

Dra i slangen som sitter på maskinens baksida för att dra ut den ur dess säte (fig. 5/6) och för in den i avloppet.

6

SE


========6========

INSTALLATION AV MASKINEN
ÖPPNING OCH OMHÄNGNING AV LUCKA Tryck på högersidan av luckan (fig. 7) (luckan öppnas). Om luckan har hängts om tryck på den vänstra sidan.

7

7
Det är möjligt att ändra öppningsriktningen på trumluckan enligt dina behov (fig. 8). OBS!: Detta moment måste uteslutande utföras av behörig fackman. Kontakta teknisk service.

8

ANVÄNDNING AV MASKINEN
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR TYGER Om du är osäker om tygtyp, kontrollera etiketten i plagget. Nästan alla plagg som kan torkas anger speciellt att de är lämpade för maskintorkning. För att undvika statisk elektricitet i plaggen, använd ett mjukmedel under tvättmaskinens sköljningscykel. Avlägsna genast syntetplagg ur trumman för att undvika att de blir skrynkliga. REKOMMANDATIONER FÖRE TORKNINGEN DELNING AV TVÄTTEN Innan du torkar tvätten, centrifugera den med ett varvtal lämpligt för tvättypen. Genom att centrifugera den med maximalt tillåtet varvtal, sparar du upptill 35 % energitid. Ju högre centrifugeringshastighet, desto bättre torkning erhålls. Användningen av mjukmedel i tvätten gör det möjligt att erhålla en bättre torkning och en tidsbesparing. Innan du torkar tvätten i hushållsapparaten, kontrollera om den är lämplig för mekanisk torkning. Se därför symbolerna angivna på tvättrådsetiketterna. Om du inte hittar någon torkningssymbol på etiketten, följ följande regler: Vit/färgad tvätt och skrynkelfri tvätt torkas vid normal temperatur med det speciellt valda torkningsprogrammet. Torka alltid ömtålig tvätt, t.ex. akrylplagg, vid låga temperaturer. Allmänna råd: Jerseytyg drar ofta ihop sig inte bara under tvätten men även under torkningen. Hellinne. Torka enbart om det är angivet av tillverkaren på tvättetiketten. Annars kan tyget bli strävt. Torka inte mörkfärgad tvätt med ljusfärgad; detta för att undvika att den bleks.

SE


========7========

8

ANVÄNDNING AV MASKINEN
BESKRIVNING AV KONTROLLPANEL
CR LR CT LS P

COTTON

COOLING

SYNTHETICS

Ih. Ia. Iv. Ic.
DELAY START PRE-SOFT ANTICREASE RESET EXCLUSION WATER TANK BUZZER SELECTION DRYING/TIME

TIMED SYNTHETICS TIMED COTTON

DELICATE

+ -

START

WOOL

R

H A

V

C U

S

9
P. Programvred. Används för att välja de önskade programmen enligt tygtyp och torkbehov. Förutom att släcka displayen har STOPP-läget också funktionen att återställa maskinen. Om du för någon anledning vill byta program eller att lägga till tvätt, vrid helt enkelt vredet till STOPP, välj det nya programmet och tryck på knappen START. OBS!: Observera!! Du rekommenderas att använda denna funktion enbart om det är ytterst nödvändigt och om återställningsprogrammet har körts i mindre än 3 minuter. OBS!: På vissa modeller med programmet Delay inställt, eller vid cykelslut, släcks displayens bakbelysning efter några minuter. Tryck på vilken knapp som helst för att tända den på nytt. S. Startknapp. Tryck på den här knappen för att starta den inställda torkcykeln. 1 långt beep (cykel startad) 4 långa beep (cykel avslutad) 4 korta beep (trumrotering för funktionen skrynkelfri) V. Larmåterställningsknappen för behållare. Används för att starta torkcykeln efter tömningen av kondensvattenbehållaren (fig. 11) LV. När larmikonen för full behållare blinkar anger den att behållaren är full och att det är nödvändigt att tömma den (cykeln stoppas); fast sken, efter att ha satt tillbaka behållaren anger att funktionen håller på att startas; släckt anger att säkerheten är återställd (cykeln startar på nytt). A. Knappen skrynkelfri aktiverar funktionen vid slutet av torkcykel och tvätten invändigt torktumlaren fortsätter att rotera i en riktning och sedan i den andra i ytterligare sextio minuter för att reducera skrynklingen. Varje rotering signaleras av summern med korta beep.

LS. Lysdioden Start. Släckt anger läget "STOPP"; Tänt med fast sken anger program pågår; Snabbt blinkande H. Tryckknappen skynkelfri senarelägger torkning. anger att det valda programmet är klart att startas; Används för att låta tvätten rotera i trumman under Långsamt blinkande anger programslut. den senarelagda starten för att reducera skrynklinU. Väljarknappen för torkningen är till för att välja gen. önskad fuktighetsgrad i programmen med elektronisk lh. la. lc. Ikonerna summer, skrynkelfri och senkontroll, och tiden för de manuella programmen. arelägg start visade på displayen anger att funktionen Inte alla tillvalsfunktioner är tillgängliga för alla progra är aktiv. m.(se:"PROGRAMTABELL") R. Knappen senarelägg start gör det möjligt att LR. Ikonerna för torkprogrammet med elektronisk senarelägga torkningen till ett max på 16 timmar. kontroll är 4, den valda blinkar medan de andra 3 Vid varje tryck senareläggs starten en timma. Om förblir med fast sken. Med startad cykel förblir enbart du trycker på knappen START anges aktiv fördröjare den valda tänd. på displayen med symbolen h blinkande. Maskinen CT. Torkningstimer. Visar den inställda tiden med steg väntar antalet inställda timmar och startar sedan på 20 minuter till max 2 timmar och 40 minuter för bom- torkcykeln automatiskt. Om strömavbrott inträffar medan senareläggningsullsprogrammet och 2 timmar för syntetprogram. funktionen är aktiv annulleras funktionen. Genom att C. Knappen uteslutning summer. Utesluter summer- trycka på START startar torkcykeln omgående. funktionen som annars är alltid aktiv, valet memoreras CR. Räknare för senarelagd start visar den inställda även när apparaten stängs av. tiden med steg på en timma upp till ett max. på 16 Beepsignalerna är som följer: timmar.

SE


========8========

ANVÄNDNING AV MASKINEN
PROGRAMTABELL

9
MYCKET FUKTIG

PROGRAM MED ELEKTRONISK KONTROLL AV FUKTIGHETEN

TYG BOMULL SYNTET OMTÅLIGA YLLE BOMULL SYNTET
AVKYLNING

MAX. TVÄTTKAPACITET

EXTRA TORR

SKÅPSTORR STRYKTORR

7.0 kg. 3.5 kg. 3.5 kg. 1.5 kg.
TIDSPROGRAM

7.0 kg. 3.5 kg.

0-160 min. 0-120 min.

20 min
HUR TORKA

1) Lägg i tvätten i trumman och stäng luckan. 2) Med torra händer, sätt i torktumlarens stickpropp i eluttaget. 3) Vrid programvredet till Stopp för att återställa eventuella tidigare program, vrid det sedan till det mest lämpliga programmet för tygtypen. 4) Välj med torktumlarens väljarknapp den önskade fuktighetsgraden (Se Programtabell). 5) Välj de önskade tillvalsfunktionerna med de respektive knapparna. 6) Tryck på knappen START för att starta torkningen.

7) Efter avslutad torkning som signaleras av att lysdioden start blinkar, av summern och meddelandet END på displayen vrid tillbaka väljaren till läget STOPP 8) Öppna trumluckan och ta ut tvätten. 9) Stäng luckan igen. 10) Med torra händer dra ut torktumlarestickproppen ur eluttaget.

UNDERHÅLL
INTERN BELYSNING

10

Belysningen är invändig. För att byta lampan gå tillväga som följer: Skilj stickproppen från eluttaget eller slå ifrån huvudströmbrytaren; Avlägsna lampskyddet; Dra ut lampan (fig. 10); Observera!! avänd inte lampor på mer än 15 W! Montera lampskyddet på nytt.

SE


========9========

10

UNDERHÅLL
TÖMNING AV KONDENSVATTENBEHÅLLAREN Om den inte har anslutits direkt till avloppet samlas kondensvattnet upp i behållaren (fig. 11). Behållaren ska tömmas efter varje torkcykel. För att tömma den gå tillväga som följer: Dra ut behållaren ur torktumlaren (fig. 11);

11

Töm behållaren; tömningsöppningen sitter på den övre högra sidan (fig. 12); Efter att ha tömt den sätt tillbaka den ända till botten; När du glömmer att tömma behållaren eller när den fylls under torkningen, blinkar larmlysdioden för kondensvattenbehållaren och torktumlaren stannar. Gå senare tillväga som beskrivits ovan. För att fortsätta det avbrutna programmet, tryck på knappen (V) återställning av behållarelarmet (fig. 9).

12
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Slå av spänningen på apparaten innan du börjar rengöra den. Det är viktigt att rengöra apparaten efter varje tvätt, för att spara tid för torkningen och således energi. 1. Filter för trådar i luckan (fig. 13). 2. Filter för trådar i maskinöppningen (fig. 14). 3. Kondensator (fig. 15). Avlägsna filtret genom att dra det uppåt och rengör det (fig. 13). Dessutom är det möjligt att avlägsna de båda filtren för trådar från maskinöppningen och rengöra dem (fig. 14). OBS!: Närvaro av fibrer i filtret beror inte på torkningen. Trådarna kommer från trasiga tygfibrer eller upprivna tyger under tvätten och framförallt från förslitning av klädesplagget. Rengöringen är enklare om du låter varmt vatten rinna över.

13

14
Det rekommenderas att rengöra kondensatorn två eller tre gånger per år (fig. 15/18). Öppna luckan och vrid spaken till vertikalt läge och avlägsna locket (fig. 15).

15
SE


========10========

UNDERHÅLL
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Vrid de 3 spakarna till vertikalt läge och dra ut kondensatorn (fig. 16).

11

16 17 18
Tvätta kondensatorn på fram- och baksidan och på sidorna genom att rikta vattenstrålen såsom visas på (fig.17/18). För att erhålla en perfekt avdroppning lägg kondensatorn på sidan på en handduk. När den har torkat, återmontera kondensatorn genom att utföra momenten i motsatt ordning.

IFELSÖKNING Alla elektriska apparater är utsatta för fel. Kom ihåg att i dessa fall måste man kontakta en kvalificerad tekniker. Men du kan själv lösa många problem som uppträder. Viktigt: Ifall av felfunktion, kom ihåg att omgående skilja maskinen från elnätet. Innan du kontaktar vårt servicecentra, kontrollera följande angivna punkter.

PROBLEMLÖSNING 1) Luckan är ordentligt stängd. 2) Startknappen har tryckts. · säkerställ att: Tvätten torkar inte 1) Du har utfört anslutningen till elnätet. Om maskinen inte startar 2) Att eluttaget är funktionsdugligt: 2a) ingen säkring har gått. (Kontrollen är lätt, det räcker med att ansluta en annan apparat såsom en bordslampa). 2b) Alla anvisningar i bruksanvisningen har följts. Om maskinen inte startar · säkerställ att: Efter att ha utfört de ovan beskrivna momenten och apparaten fortfarande inte fungerar korrekt meddela felet till det närmaste servicecentrat. Uppge vänligen modell, tillverkningsnummer och typ av fel. Dessa informationer gör det möjligt för teknikern på servicecentrat att förse sig med de nödvändiga reservdelarna och, således, garantera en snabb och effektiv utföring av reparationen. · säkerställ att: 1) Hålet för luftutloppet inte är täppt. 2) Rengör luddfi lter och kondensator. 3) Filtret inte är tilltäppt. (Kom ihåg när du öppnar luckan att torktumlarens inre delar och tvätten kan vara mycket varma).

SE


========11========

12

STAPLINGSKIT
Inuti produkten, finns ett tillgängligt tillbehör för att komplettera installationen och möjliggöra att torkaren monteras ovanpå en frontmatad tvättmaskin, och således spara utrymme. Om torktumlaren staplas ovanpå en tvättmaskin, MÅSTE staplingskitet användas. Installatören kontrollerar om din tvättmaskin är lämplig för denna typ av installation. SÄKERHET FÖR STAPLINGSKIT Din och andras säkerhet är ytterst viktig. Denna manual innehåller talrika rekommendationer och varningar för en säker användning av detta staplingssystem. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom och följer dessa anvisningar och de nämnda säkerhetsvarningarna. SÄKERHETSVARNINGSSYMBOL Denna symbol varnar dig för potentiella faror som kan vara livshotande för dig och/eller andra personer. Alla säkerhetsvarningar föregås av varningssymbolen och ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder följande: FARA: Om denna varning INTE iakttas omgående, kan handlingen leda till allvarlig skada eller död. FARA: Om denna varning INTE iakttas omgående, kan handlingen leda till allvarlig skada eller död. Alla säkerhetsvarningar ger precis information om den potentiella faran, metoderna som ska användas för att reducera olycksrisken och följderna av åsidosättandet av de givna anvisningarna.

INSTALLATIONSANVISNINGAR
UTRUSTNING OCH DELAR Innan du påbörjar installationen, anskaffa de nödvändiga verktygen och delarna. Nödvändiga verktyg och utrustning TORX® T20 skruvmejsel 24 mm skruvnyckel 2 hörndelar av expanderad polystyren tagna från förpackningsmaterialet 1 mjuk trasa och vatten med diskmedel 17 17
A B

C

Levererade delar (fig.17) Öppna kitet och kontrollera att alla delar finns med. A. Fotankare B. Konsoler C. B. C. TORX® skruvar TORX® ÄR DET REGISTRERADE VARUMÄRKET AV TEXTRON INNOVATIONS INC.

INBYGGD ELLER SKÅPINSTALLATION VIKTIGT: Tvättmaskins-/torktumlarstapeln kan även installeras i en nisch eller ett skåp. För detta ändamål, kontrollera placeringen av vattentillförselventilerna och det jordade eluttaget. Om några ändringar behöver göras på vattentillförselventilerna, eluttaget eller elkabeln, be servicecentrat att utföra arbetet. De nedanstående visade måtten refererar till minimumutrymmet som krävs. Ett ytterligare utrymme ska lämnas för att underlätta installationsarbetet och underhållsändamål.

SE


========12========

INSTALLATIONSANVISNINGAR
18
12" (30.5 cm)

13

INBYGGD ELLER SKÅPINSTALLATION Ytterligare utrymme kan krävas för att kompensera formen av väggar, dörrar och golv (fig. 18).

TORKTUMLARE

TVÄTTMASKIN

0" (0 cm)

0" (0 cm)

19

3" (7.6 cm)

Det är tillrådligt att lämna ett ytterligare utrymme på 2.5 cm på torktumlarens sidor för att reducera överföringen av vibrationer och oväsen (fig. 19).

1" (2.5 cm)

20
48 in. 2 (310 cm 2)

3" (7.6 cm)

Om stapeln ska installeras i skåp med enkel lucka, ska den övre och undre delen av luckan åtminstone förses med en minimum ventilation (fig. 20). En jalusilucka med motsvarande antal ventilationsöppningar kan också användas (fig. 20).

24 in. 2 (155 cm 2)

3" (7.6 cm)

NIVELLERING AV TVÄTTMASKINEN 1. Med hjälp av 2 eller fler personer, flytta tvättmaskinen så nära som möjligt till dess slutliga installationsplats. 2. Nivellera tvättmaskinen som beskrivits i tvättmaskinens bruksanvisning. VARNING: Tung vikt. Använd två eller fler personer för att transportera och installera tvättmaskinen. ÅSIDOSÄTTANDE AV DENNA VARNING KAN LEDA TILL RYGGSKADA ELLER ANNAT. FASTSÄTTNING AV STAPELKONSOLERNA 1. Placera de två hörnbitarna i expanderad polystyren på golvet. 2. Med hjälp av två eller fler personer, ta ett fast grepp i tvättmaskinskroppen och sänk ner den med framsidan nedåt på den expanderade polystyrenen. VARNING: Tung vikt. Använd två eller fler personer för att transportera och installera torktumlaren. ÅSIDOSÄTTANDE AV DENNA VARNING KAN LEDA TILL RYGGSKADA ELLER ANNAT.

SE


========13========

14

INSTALLATIONSANVISNINGAR
FASTSÄTTNING AV STAPELKONSOLERNA 3. Avlägsna de två skruvarna från torktumlarens botten och förvara dem (enbart för ventilerade torktumlarmodeller). 4. Fäst de två konsolerna på tvättmaskinens bakkant, som visas (fig. 22), med de två skruvarna levererade med kitet.

21

A. Avlägsna de två skruvarna (enbart för ventilerade torktumlarmodeller fig. 22).

22

A

B. Fäst konsolerna (fig. 23/24).

24

23

B

Kondensmodell

Ventilerad modell

B

5. Använd en 24mm skruvnyckel för att skruva i de fyra fötterna på torktumlaren så långt det går och i kontakt med torktumlarens botten. Använd inte överdriven kraft. 6. Placera torktumlaren i upprätt läge. 7. Använd den mjuka trasan och vattnet med diskmedel för att rengöra tvättmaskinens ovansida. Detta för att säkerställa att de levererade adhesiva fotstöden fäster ordentligt på ytan.

INSTALLERING AV TORKTUMLAREN OVANPÅ TVÄTTMASKINEN 1. Med hjälp av 2 eller fler personer, lyft upp torktumlaren och placera den ovanpå tvättmaskinen. Säkerställ att staplingskonsolerna är placerade bort från tvättmaskinens bakkant.

VARNING: Tung vikt. Använd två eller fler personer för att transportera och installera torktumlaren. ÅSIDOSÄTTANDE AV DENNA VARNING KAN LEDA TILL RYGGSKADA ELLER ANNAT.

SE


========14========

INSTALLATIONSANVISNINGAR
INSTALLATION AV TORKTUMLARE OVANPÅ TVÄTTMASKINEN

15

25

2. Skjut fram torktumlaren mot tvättmaskinens front. Staplingskonsolerna skjuter över tvättmaskinens bakkant och på plats (fig. 25/26).

26

Förankring av torktumlarens framfötter

27

3. Luta torktumlaren bakåt för att lyfta av de två framfötterna på tvättmaskinen. Håll torktumlaren i detta läge och fäst en av fotankarna på en av torktumlarens framfötter. Referera till den långsides figuren för rätt placering av fotankaret (fig.27). A. När installationen är slutförd, ska denna kant vara synlig framifrån. 4. Avlägsna filmen som täcker adhesiven på fotankarets undre del.

A

VIKTIGT: Adhesiven fäster omgående på kontakten. Säkerställ därför att fotankaret är i rätt läge innan det kommer i kontakt med tvättmaskinen. Om tvättmaskins-/torktumlarstapeln måste flyttas till en annan plats i framtiden, ska fotankarna inte avlägsnas. När de en gång har tagits bort, kommer fotankarna inte längre att kunna fästa på ytan. 5. Håll fotankaret i läge och flytta torktumlaren ovanpå tvättmaskinen. Fotankaret förblir i rätt läge, fasthäftat ovanpå tvättmaskinen. 6. Upprepa momentet för den andra framfoten. FULLBORDA INSTALLATIONEN 1. Kontrollera att de båda konsolerna på tvättmaskinens baksida är fast förankrade på plats. Om det finns något spel i konsolerna, använd en 24mm skruvnyckel för att dra åt de två bakre fötterna på torktumlaren för att säkerställa att konsolerna är fast förankrade till tvättmaskinens bakkant. 2. Lyft torktumlarens framsida för att justera de två framfötterna till samma höjd som bakfötterna. 3. Placera ett vattenpass på torktumlarens ovansida för att säkerställa att den står korrekt. Kontrollera först nivån från en sida till den andra, sedan från framsidan till baksidan. Om tvättmaskinen och torktumlaren inte är vågräta, justera torktumlarens fötter så mycket som är nödvändigt och upprepa kontrollen med vattenpasset.

SE


========15========

16

ANMÄRKNINGAR:
................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................


========16========

SUOMI
Arvoisa asiakas, Kiitos että valitsit meidän tuotteemme. Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen liitäntää ja käyttämistä. Toimintaperiaatteiden tunteminen takaa laitteen oikean ja turvallisen käytön. Käyttöohjeissa on paljon hyödyllisiä tietoja toiminnasta sekä teknisiä tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään laitetta parhaalla mahdollisella tavalla. Jos laite myydään tai luovutetaan muille, myös käyttöohjeet täytyy antaa uudelle käyttäjälle.

17

SISÄLLYSLUETTELO
HUOMAUTUKSIA JA OHJEITA KÄYTTÄJÄLLE · Tekniset tiedot KONEEN KUVAUS · Lisävarusteet KONEEN ASENNUS · Asennus · Kuivaajan tasapainottaminen · Sähköverkkoon liitäntä · Lauhdeveden tyhjennyksen johtaminen ulkopuolelle · Luukun suunnan vaihtaminen KONEEN KÄYTTÖ · Kuituja koskevia varotoimia · Ohjauspaneelin kuvaus · Suosituksia ennen kuivaamista · Ohjelmataulukko · Kuivaaminen HUOLTO · Sisävalo · Lauhdevesisäiliön tyhjennys · Puhdistus ja huolto · Vianetsintä · Ongelmien ratkaisu 17-18 17 18 18 19-21 19 20 20 20 21 21-23 21 21 22 23 23 23-24 23 24 24-25 25 25

HUOMAUTUKSIA JA OHJEITA KÄYTTÄJÄLLE
TEKNISET TIEDOT
Leveys: Mitat: Korkeus: Syvyys: Maksimitäyttö Nimellisteho Jännite

59.5 85.0 59.0
7 kg kuivaa pyykkiä katso arvokilpeä katso arvokilpeä

MALLI: ........................................................................................................................................................................................................... VALMISTUSNUMERO: .................................................................................................................................................................... OSTOPÄIVÄ: ............................................................................................................................................................................................

FI


========17========

18

HUOMAUTUKSIA JA OHJEITA KÄYTTÄJÄLLE
Tätä laitetta saa käyttää ainoastaan kotitalouden kuivaajana. Kaikenlainen muu käyttö on väärinkäyttöä ja se on vaarallista. Säilytä tämä käyttöohje aina kuivaajan läheisyydessä, jotta se on käytettävissä tarvittaessa. Kaikki koneen muutokset tai peukalointiyritykset ovat käyttäjälle vaarallisia ja vahingoittavat tuotetta. Tarkista kodinkonetta vastaanottaessasi, että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Mikäli havaitset vaurioita, ota heti yhteys jälleenmyyjään. Älä peitä kuivaajaa pyykillä tai muilla esineillä. Varo konetta sijoittaessasi, ettei virtajohto joudu mutkalle tai puristuksiin, ja varmista, että se on saavutettavissa tarvittaessa. Sulje luukku aina koneen käytön jälkeen. Näin lapset eivät voi nojata luukkuun aiheuttaen koneen kaatumisvaaran. Lapset eivät saa käyttää konetta ilman valvontaa. Älä kuivaa koneessa likaisia vaatteita. Älä koskaan kuivaa vaatteita, joissa on ollut seuraavien aineiden tahroja: ruokaöljy, raakaöljy, asetoni, alkoholi, bensiini, kerosiini, tahranpoistoaine, tärpätti, vaha. Poista nämä aineet ennen kuivaajaan laittamista pesemällä kankaat lämpimässä vedessä ja lisäämällä pesuainetta. Älä kuivaa vaahtokumia, lateksia, sadetakkeja, vesitiiviitä kankaita, kumimattoja tai vaahtomuovia sisältäviä vaatteita tai tyynyjä, koska ne saattavat sulaa ja vahingoittaa muita vaatteita tai jopa konetta. Huuhteluaineita tai muita vastaavia aineita täytyy käyttää pakkauksen ohjeiden mukaisesti. Jos laite myydään tai luovutetaan muille, tämän käyttöohjeen tulee seurata sitä, jotta seuraava käyttäjä osaa käyttää kuivaajaa oikein ja turvallisesti. Älä yritä itse korjata laitetta, koska muiden kuin ammattitaitoisten teknikoiden suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa vakavia vahinkoja ja saavat korjaustakuun raukeamaan. Konetta saa korjata ainoastaan huoltopisteiden valtuutettu henkilökunta. Korjaustoimenpiteissä saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Linkoa tai väännä pyykki hyvin ennen kuivaajaan laittamista. Hyvin lingottu pyykki kuivuu nopeammin. Puhdista sihti huolellisesti jokaisen käytön jälkeen kunnollisen ilmankierron takaamiseksi. Älä irrota pistoketta tai laita sitä pistorasiaan märin käsin. Kone tulee liittää maadoitettuun, turvallisuusvaatimukset täyttävään pistorasiaan. Koneen liittäminen jatkojohtojen tai jakorasioiden avulla on kielletty. Älä altista konetta ilmastotekijöille. Muista aina kytkeä kone irti sähköverkosta korjaustoimenpiteitä ja puhdistamista varten. Kun haluat irrottaa pistokkeen pistorasiasta, älä vedä johdosta vaan tartu pistokkeeseen. Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskevan Euroopan direktiivin 2002/96/EU (WEEE) mukaisesti. Varmista, että laite hävitetään oikealla tavalla, näin autat välttämään mahdolliset ympäristöä ja terveyttä uhkaavat haitat. Merkki tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se tulee toimittaa sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisätietoja tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. HUOMIO!!! Pinnat, joissa näkyy tämä merkki, saattavat toiminnan aikana kuumentua. VALMISTAJA EI MILLÄÄN TAVOIN VASTAA MAHDOLLISISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TURVALLISUUS- TAI KÄYTTÖOHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ

FI


========18========

KONEEN KUVAUS
KONEEN KUVAUS 1 2 3 Rummun luukku Luukun sihti Ylempi lauhdevesisäiliö* (Mikäli lauhdeveden tyhjennysletku ei ole liitetty suoraan poistoputkeen, vesi kerääntyy tähän säiliöön). Ohjauspaneeli Kuivausrumpu Rummun sihti 7 8 9 Arvokilpi Alempi lauhdevesisäiliö* Säädettävät jalat

19

10 Lauhduttimen luukku 11 Alaluukku 12 Sarjanumero * mallikohtainen

4 5 6

2

3*

4

7

5 6 1 12 8* 9

1

10

11

LISÄVARUSTEET Arkojen vaatteiden tai kenkien kuivausteline on irrotettava ritilä erikoiskäsittelyä vaativien vaatteiden kuivaamista varten.

KONEEN ASENNUS
ASENNUS Asennuksen saa suorittaa ainoastaan pätevä ammattihenkilökunta ja se on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaisesti, koska vääränlainen asennus voi aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Älä sijoita kuivaajaa tilaan, jossa se saattaa jäätyä. Jäätyminen voi vahingoittaa koneen elektronisia osia. Sijoita kuivaaja tuuletettuun tilaan. Älä peitä koneen takana olevaa tuuletusaukkoa (kuva 2) äläkä laita konetta paksun kokolattiamaton päälle. Puhdista kuivausrummun sisus kostealla liinalla siihen kerääntyvän pölyn poistamiseksi. VAROITUS!!! Jos laitteet asetetaan päällekkäin, TÄYTYY asentaa päällekkäinasettamissarja. Huomaa! Jos kuivaaja sijoitetaan pesukoneen tai muun tuotteen päälle, lue päällekkäinasettamissarjan tiedot.

2

FI


========19========

20
Nosta konetta hieman.

KONEEN ASENNUS
KUIVAAJAN TASAPAINOTTAMINEN Säädettävät jalat. Sijoita kuivaaja pystysuoraan niin että se on tukevasti kaikkien neljän jalan päällä. Tasapainota kone säätämällä jalkoja seuraavalla tavalla Säädä jalat oikealle korkeudelle (kuva 3). Laske kone alas. HUOMAA: Epätasapainossa olevan koneen laakerit saattavat vahingoittua ja kulua ennen aikojaan. Tätä kuivaajaa ei tarvitse kiinnittää lattiaan. SÄHKÖVERKKOON LIITÄNTÄ Varmista, että koneen takana sijaitsevassa arvokilvessä mainittu jännite vastaa sähköverkon jännitettä. Turvakatkaisimen, virtajohtojen ja pistorasian täytyy vastata arvokilvessä mainittua enimmäiskuormitusta. Asennuksen päätyttyä moninapaisen verkkokytkimen täytyy taata sähköverkkoon liitäntä. Pistorasian, johon kone liitetään, täytyy olla maadoitettu. Muussa tapauksessa valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista (kuva 4). Jos virtajohto on jollain tavoin vahingoittunut, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Kuivaajaa ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdon tai jakorasian kautta. Sijoita laite siten, että virtajohto on helposti saavutettavissa ja sen voi tarvittaessa irrottaa pistorasiasta.

3

4

Tärkeää: Kytke kone irti sähköverkosta jokaisen kuivausjakson jälkeen, jotta lapset eivät pääse vahingossa käynnistämään sitä. LAUHDEVEDEN TYHJENNYKSEN JOHTAMINEN ULKOPUOLELLE Lauhdevesi voidaan kerätä säiliöön (kuva 10), mutta on myös mahdollista liittää letku suoraan poistoputkeen. Tällöin pumppu poistaa veden. Jos haluat liittää lauhdeveden letkun suoraan poistoputkeen, toimi seuraavalla tavalla: Irrota pistoke pistorasiasta ennen minkään toimenpiteen aloittamista.

5

Vedä esiin koneen takana oleva letku (kuva 5/6) ja aseta se poistoliitokseen.

6

FI


========20========

KONEEN ASENNUS
LUUKUN AVAAMINEN JA SUUNNAN VAIHTAMINEN Paina luukkua oikealta puolelta (kuva 7) (luukku avautuu). Jos luukku on toisin päin, paina sen vasenta puolta.

21

7
Rummun luukun suuntaa voidaan muuttaa tarpeen mukaan (kuva 8). HUOMAA: Toimenpiteen saa suorittaa vain pätevä henkilökunta. Ota yhteys huoltopalveluun.

8

KONEEN KÄYTTÖ
KUITUJA KOSKEVIA VAROTOIMIA Jos et ole varma kuitutyypistä, katso hoito-ohjemerkintää. Melkein kaikissa rumpukuivauksen kestävissä vaatteissa on tätä osoittava merkintä. Käytä pesukoneen huuhtelujaksossa huuhteluainetta vaatteiden staattisen sähkön välttämiseksi. Ota synteettiset kuidut heti pois rummusta, jotta ne eivät rypisty.

SUOSITUKSIA ENNEN KUIVAAMISTA PYYKIN LAJITTELU Ennen pyykin kuivaamista se täytyy lingota sopivalla linkousnopeudella. Jos linkoat pyykin suurimmalla mahdollisella nopeudella, säästät jopa 35 % aikaa ja energiaa. Mitä suurempi linkousnopeus sitä parempi kuivaustulos. Huuhteluaineen käyttäminen pesukoneessa parantaa kuivausta ja säästää aikaa. Ennen pyykin kuivaamista koneessa on tarkistettava, että se sopii rumpukuivaukseen. Katso siis hoito-ohjemerkintöjä. Mikäli hoito-ohjeessa ei ole rumpukuivauksen merkintää, noudata seuraavia ohjeita: Valko/kirjopyykki sekä helposti siliävä pyykki kuivataan valitun kuivausohjelman normaalissa lämpötilassa. Kuivaa arat kuidut, kuten akryyli, aina alhaisessa lämpötilassa. Neuvoja: Jersey kutistuu usein ei ainoastaan pesun vaan myös kuivauksen aikana. Pellava. Kuivaa koneessa vain jos valmistajan hoitoohjeessa on rumpukuivauksen merkki. Muuten kankaasta voi tulla karheaa. Älä kuivaa tummia värejä yhdessä vaaleiden kanssa, näin vältät mahdollisen värjääntymisen.

FI


========21========

22

KONEEN KÄYTTÖ
OHJAUSPANEELIN KUVAUS
CR LR CT LS P

COTTON

COOLING

SYNTHETICS

Ih. Ia. Iv. Ic.
DELAY START PRE-SOFT ANTICREASE RESET EXCLUSION WATER TANK BUZZER SELECTION DRYING/TIME

TIMED SYNTHETICS TIMED COTTON

DELICATE

+ -

START

WOOL

R

H A

V

C U

S

P. Ohjelmanvalitsimella valitaan sopiva ohjelma kuitutyypin ja omien vaatimusten mukaisesti. Asento STOP sammuttaa näytön ja nollaa koneen toiminnot. Jos jostain syystä päätät muuttaa ohjelmaa tai haluat lisätä pyykkiä, vie valitsin asentoon STOP, valitse sitten uusi ohjelma ja paina painiketta START. HUOMAA: Varoitus!! On suositeltavaa käyttää tätä toimintoa vain kun se on välttämätöntä ja vain kun nollattava ohjelma on ollut toiminnassa alle 3 minuuttia. HUOMAA: Joissain malleissa, kun käynnistys on ajastettu tai jakson päättyessä, näytön taustavalo sammuu muutaman minuutin kuluttua. Se syttyy uudelleen koskettamalla mitä tahansa painiketta. S. Start-painike Tätä painiketta painamalla kuivaaja aloittaa valitun kuivausjakson. LS. Start-merkkivalo ei pala asennossa "STOP". Kun se palaa, ohjelma on käynnissä. Nopea vilkkuminen osoittaa, että valittu ohjelma voidaan käynnistää. Hidas vilkkuminen osoittaa ohjelman päättymisen. U. Kuivauksen valintapainikkeella valitaan elektronisesti ohjattujen ohjelmien kosteustaso ja manuaalisten ohjelmien kuivausaika. Kaikki valinnat eivät ole voimassa kaikissa ohjelmissa (katso: "OHJELMATAULUKKO") LR. Elektronisesti ohjattujen ohjelmien kuvakkeita on 4, valittu kuvake vilkkuu ja muut 3 palavat. Kun jakso on käynnistetty vain valitun ohjelman kuvake palaa. CT. Ajan laskin näyttää asetetun ajan 20 minuutin välein, pisin aika on 2 tuntia ja 40 minuuttia puuvillaohjelmassa ja 2 tuntia ohjelmassa synteettiset. C. Äänimerkin hiljentämispainike poistaa äänimerkin käytöstä, muuten se on aina aktiivinen. Valinta pysyy muistissa myös koneen sammuttamisen jälkeen. Signaalit ovat:

1 pitkä äänimerkki (jakso käynnistynyt) 4 pitkää äänimerkkiä (jakso päättynyt) 4 lyhyttä äänimerkkiä (rummun pyörintä rypistymisen estotoiminnossa) V. Altaan hälytyksen kuittauspainikkeella käynnistetään kuivausjakso uudelleen lauhdeveden säiliön tyhjentämisen jälkeen (kuva 11) LV. Altaan täyttymisen hälytyskuvake osoittaa, että säiliö on täynnä ja se täytyy tyhjentää (jakso pysähtyy). Kun se palaa jatkuvasti säiliön paikalleen asettamisen jälkeen, toiminto aktivoituu uudelleen. Kun kuvake ei pala, turvalaite on palautettu (jakso käynnistyy uudelleen). A. Rypistymisen estopainike aktivoi toiminnon, joka kuivausjakson päätyttyä pyörittää rumpua molempiin suuntiin 60 minuutin ajan estäen pyykin rypistymisen. Jokaisen pyörähdyksen ilmaisee lyhyt äänimerkki. H. Ajastetun kuivauksen rypistymisen estopainike pyörittää pyykkiä rummussa rypistymisen estämiseksi viiveajan aikana. lh. la. lc. Äänimerkin, rypistymisen eston ja käynnistyksen ajastuksen kuvakkeet näytössä osoittavat, että toiminto on aktivoitu. R. Ajastetun käynnistyksen painike mahdollistaa kuivauksen käynnistämisen siirtämisen enintään 16 tuntia myöhemmäksi. Jokainen painallus siirtää käynnistymistä tunnin eteenpäin. Kun painat START-painiketta ajastuksen ollessa aktivoituna, näyttöön tulee vilkkuva h, kone odottaa asetetun ajan ja käynnistää sitten kuivausjakson. Jos odotusaikana sattuu sähkökatko, asetus peruuntuu ja jakso käynnistyy välittömästi kun START-painiketta painetaan. CR. Viiveajan laskin näyttää asetetun ajan tunnin välein enintään 16 tuntiin saakka.

FI


========22========

0-160 min. 0-120 min.


========23========

24

HUOLTO
LAUHDEVESISÄILIÖN TYHJENNYS Jos tyhjennystä ei ole liitetty suoraan poistoputkeen, lauhdevesi kerääntyy säiliöön (kuva 11). Säiliö täytyy tyhjentää jokaisen kuivausjakson jälkeen. Säiliö tyhjennetään seuraavalla tavalla: Ota säiliö koneesta (kuva 11).

11

Tyhjennä säiliö; tyhjennysaukko on oikealla puolella ylhäällä (kuva 12). Kun säiliö on tyhjä työnnä se paikalleen pohjaan saakka. Jos unohdat tyhjentää säiliön tai jos se täytyy kuivauksen aikana, lauhdevesialtaan hälytysmerkkivalo vilkkuu ja kone pysähtyy. Toimi edellä annettujen ohjeiden mukaan. Kun haluat jatkaa keskeytynyttä jaksoa, paina painiketta (V) altaan hälytyksen kuittaus (kuva 9).

12
PUHDISTUS JA HUOLTO Kytke kone irti sähköverkosta ennen puhdistuksen aloittamista. On tärkeää puhdistaa kone jokaisen käytön jälkeen, näin säästät aikaa ja energiaa. 1. Luukun nukkasihti (kuva 13). 2. Täyttöaukon nukkasihti (kuva 14). 3. Lauhdutin (kuva 15). Irrota sihti vetämällä sitä ylöspäin ja puhdista se (kuva 13).

13

Voit myös irrottaa täyttöaukon kaksi nukkasihtiä ja puhdistaa ne (kuva 14). HUOMAA: Nukka sihdissä ei riipu kuivauksesta. Nukka tulee pesun aikana rikkoutuneen tai nukkaantuneen kankaan kuiduista ja ennen kaikkea vaatteen kulumisesta. Puhdistaminen käy yksinkertaisesti lämpimässä juoksevassa vedessä.

14
On suositeltavaa puhdistaa lauhdutin pari kolme kertaa vuodessa (kuva 15/18). Avaa luukku kääntämällä kahva pystysuoraan ja irrota kansi (kuva 15).

15
FI


========24========

HUOLTO
PUHDISTUS JA HUOLTO Käännä 3 kahvaa pystysuoraan ja irrota lauhdutin (kuva 16).

25

16 17 18
Pese lauhdutin edestä ja takaa sekä sivuilta vesisuihkulla kuten kuvassa (kuvat 17/18). Aseta lauhdutin kyljelleen pyyhkeen päälle, jotta kaikki vesi valuu pois. Kun lauhdutin on kuiva, aseta se paikalleen suorittaen yllä kuvatut toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

VIANETSINTÄ Kaikki sähkölaitteet saattavat vioittua. Muista, että tällöin on kutsuttava pätevä teknikko. Voit kuitenkin itse ratkaista useita ongelmia. Tärkeää: Toimintahäiriön sattuessa kone täytyy välittömästi kytkeä irti sähköverkosta. Tarkista alla mainitut kohdat ennen huoltopalvelun kutsumista.

ONGELMIEN RATKAISU Jos kone ei käynnisty 1) luukku on kunnolla kiinni · Varmista, että: 2) Start-painiketta on painettu 1) kone on kytketty sähköverkkoon Pyykki ei kuivu 2) pistorasiassa on jännite: · Varmista, että: 2a) Onko sulake palanut? (Tarkistaminen 1) ilma-aukko ei ole tukossa on helppoa, voit tehdä sen toisella 2) Rengör luddfi lter och kondensator. laitteella, esimerkiksi pöytälampulla). 3) sihti ei ole tukossa (Muista luukkua avates2b) Onko käyttöoppaan ohjeita noudatetsasi, että kuivaajan sisus ja pyykki saattavat tu? olla hyvin kuumia). Jos kone ei käynnisty · Varmista, että:

Jos laite ei yllä kuvattujen tarkistusten jälkeen vieläkään toimi moitteettomasti, ilmoita viasta lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ilmoita koneen malli, valmistusnumero sekä vian laatu. Näiden tietojen avulla huoltoteknikko voi hankkia tarvittavat varaosat ja taata pikaisen ja tehokkaan korjauksen.

FI


========25========

26

STABLERAMME
På innsiden av apparatet finnes tilleggsutstyr for å fullføre installasjonen og plassere tørketrommelen oppå en frontmatet vaskemaskin slik at du sparer plass. Hvis tørketrommelen plasseres oppå en vaskemaskin, MÅ stablerammen brukes. Installatøren vil undersøke om din vaskemaskin er egnet for denne typen installasjon. PÄÄLLEKKÄINASETTAMISSARJAN TURVALLISUUS Sinun sekä muiden turvallisuus on erittäin tärkeää. Tässä ohjekirjassa on useita suosituksia ja varoituksia tämän päällekkäinasettamissarjan turvallista käyttöä varten. Suosittelemme, että luet nämä ohjeet huolellisesti ja noudatat mainittuja turvallisuutta koskevia ohjeita. TURVAVAROITUKSEN MERKKI Tämä merkki varoittaa mahdollisesta, jopa hengenvaarallisesta, sinua ja/tai muita uhkaavasta vaarasta. Kaikkia turvavaroituksia edeltää turvavaroituksen merkki sekä sana "VAARA" tai "VAROITUS". Näiden sanojen merkitys on seuraava: VAARA: ELLEI tätä varoitusta välittömästi noudateta, toimenpide saattaa johtaa vakavaan vammaan tai hengenvaaraan. VAARA: ELLEI tätä varoitusta välittömästi noudateta, toimenpide saattaa johtaa vakavaan vammaan tai hengenvaaraan. Kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset antavat tarkkoja tietoja mahdollisesta vaarasta, menettelyistä riskin pienentämiseksi sekä annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisen seurauksista.

ASENNUSOHJEET
VARUSTEET JA OSAT Ennen asennuksen aloittamista on hankittava tarvittavat työkalut ja osat. Tarvittavat työkalut ja osat TORX® T20 ruuvitaltta 24 mm ruuviavain 2 pakkausmateriaalista otettua polystyreenikulmapalaa 1 pehmeä liina ja vettä sekä hellävaraista pesuainetta 17 17
A B

C

Toimitetut osat (kuva 17) Avaa pakkaus ja tarkista, että siinä ovat kaikki osat. A. Jalkojen kiinnittimet B. Tuet C. B. C. -TORX® ruuvit TORX® ON TEXTRON INNOVATIONS INC:N REKISTERÖITY TAVARAMERKKI. UPOTUS TAI KAAPPIIN ASENNUS TÄRKEÄÄ: Pesukone/kuivaajayhdistelmä voidaan asentaa syvennykseen tai kaappiin. Tätä varten on tarkistettava veden ottohanojen sekä maadoitetun pistorasian sijainti. Jos vedenottohanoihin, verkkopistorasiaan tai virtajohtoon täytyy tehdä muutoksia, kutsu huoltopalvelu tekemään ne. Alla näkyvät mitat viittaavat tarvittavaan vähimmäistilaan. Asennustyön helpottamiseksi ja huoltoa varten on hyvä jättää lisää tilaa.

FI


========26========

ASENNUSOHJEET
18
12" (30.5 cm)

27

UPOTUS TAI KAAPPIIN ASENNUS Lisätilaa voidaan tarvita kompensoimaan seinien, ovien ja lattioiden muotoa (kuva 18).

KUIVAAJA

PESUKONE
0" (0 cm) 0" (0 cm)

19

3" (7.6 cm)

On suositeltavaa jättää 2,5 cm lisää tilaa kuivaajan sivuille tärinän ja melun vähentämiseksi (kuva 19).

1" (2.5 cm)

20
48 in. 2 (310 cm 2)

3" (7.6 cm)

Jos yhdistelmä asennetaan yksioviseen kaappiin, oven ylä- ja alareunasta täytyy päästä edes jonkin verran tuuletusta (kuva 20). On myös mahdollista käyttää säleovea, jossa on tuuletusaukot (kuva 20).

24 in. 2 (155 cm 2)

3" (7.6 cm)

PESUKONEEN TASAPAINOTTAMINEN 1. Siirrä pesukone kahden tai useamman henkilön avulla mahdollisimman lähelle lopullista asennuspaikkaa. 2. Tasapainota pesukone sen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS: Kone on painava. Pesukoneen siirtäminen ja asentaminen vaatii vähintään kaksi henkilöä. TÄMÄN VAROITUKSEN NOUDATTAMISEN LAIMINLYÖMINEN SAATTAA AIHEUTTAA TAPATURMIA TAI MUUTA VAHINKOA. PÄÄLLEKKÄINASETTAMISTUKIEN KIINNITYS 1. Sijoita kaksi polystyreenikulmaosaa lattialle. 2. Tartu pesukoneen runkoon vähintään kahden henkilön avulla ja laske se etupuoli alaspäin polystyreenin päälle.
VAROITUS: Kone on painava. Kuivaajan siirtäminen ja asentaminen vaatii vähintään kaksi henkilöä. TÄMÄN VAROITUKSEN NOUDATTAMISEN LAIMINLYÖMINEN SAATTAA AIHEUTTAA TAPATURMIA TAI MUUTA VAHINKOA.

FI


========27========

28

ASENNUSOHJEET
PÄÄLLEKKÄINASETTAMISTUKIEN KIINNITYS 3. Irrota kuivaajan pohjasta kaksi ruuvia ja laita ne talteen (vain tuuletetut kuivaajamallit). 4. Kiinnitä kaksi tukea pesukoneen takareunaan kuten kuvassa (kuva 22), käyttämällä kahta sarjan mukana toimitettua ruuvia.

21

A. Poista kaksi ruuvia (vain tuuletetut kuivaajamallit kuva 22).

22

A

B. Kiinnitä tuet (kuva 23/24).

24

23

B

Haihdutinmalli

B

Tuuletinmalli

5. Ruuvaa kuivaajan neljä jalkaa kiinni 24 mm ruuviavaimella kiristäen ne pohjaan saakka, jotta ne koskevat kuivaajan pohjaan. Älä käytä liikaa voimaa. 6. Nosta kuivaaja pystyyn. 7. Puhdista pesukoneen pinta pehmeällä liinalla ja vedellä, johon olet lisännyt hieman hellävaraista pesuainetta. Näin varmistat, että toimitetut jalkojen tarratuet tarttuvat hyvin pintaan.

KUIVAAJAN ASETTAMINEN PESUKONEEN PÄÄLLE 1. Nosta kuivaaja vähintään kahden henkilön avulla pesukoneen päälle. Varmista, että päällekkäinasettamistuet on sijoitettu pesukoneen takareunan ulkopuolelle.

VAROITUS: Kone on painava. Kuivaajan siirtäminen ja asentaminen vaatii vähintään kaksi henkilöä. TÄMÄN VAROITUKSEN NOUDATTAMISEN LAIMINLYÖMINEN SAATTAA AIHEUTTAA TAPATURMIA TAI MUUTA VAHINKOA.

FI


========28========

ASENNUSOHJEET
KUIVAAJAN ASETTAMINEN PESUKONEEN PÄÄLLE

29

25

2. Työnnä kuivaajaa eteenpäin pesukoneen etureunaan päin. Päällekkäinasettamistuet liukuvat pesukoneen takareunan yli oikeaan asentoon (kuva 25/26).

26

27

Kuivaajan etujalkojen kiinnittäminen 3. Kallista kuivaajaa taaksepäin nostaen sen kaksi etujalkaa irti pesukoneesta. Pidä kuivaajaa tässä asennossa ja kiinnitä yksi jalkojen kiinnitin toiseen kuivaajan etujalkaan. Katso oheista kuvaa, jotta näet jalan kiinnittimen oikean asennon (kuva 27). A. Kun asennus on tehty, tämän reunan tulee näkyä edestäpäin. 4. Poista jalan kiinnittimen pohjassa oleva liiman peittävä paperi.

A

TÄRKEÄÄ: Liima tarttuu kiinni ensi kosketuksessa. Varmista siis, että jalan kiinnitin on oikeassa kohdassa ennen kuin kiinnität sen pesukoneeseen. Jos pesukone/kuivaajayhdistelmä täytyy myöhemmin siirtää toiseen paikkaan, jalkojen kiinnittimiä ei pidä irrottaa. Kun ne kerran otetaan irti, ne eivät enää tartu kiinni pintaan. 5. Pidä jalan kiinnitintä paikallaan ja aseta kuivaaja uudelleen pesukoneen päälle. Jalan kiinnitin pysyy oikealla kohdalla kiinni pesukoneessa. 6. Toista toimenpide toiselle etujalalle. ASENNUKSEN PÄÄTTÄMINEN 1. Tarkista, että pesukoneen takana olevat kaksi tukea ovat kunnolla paikoillaan. Jos tuissa on välystä, kiristä 24 mm ruuviavaimella kuivaajan kaksi takajalkaa ja varmista, että tuet ovat tukevasti kiinni pesukoneen takareunassa. 2. Nosta kuivaajan etuosaa ja säädä kaksi etujalkaa takajalkojen tasolle. 3. Aseta kuivaajan päälle vesivaaka varmistaaksesi, että se on vaakasuorassa. Tarkista vaakasuoruus ensin puolelta toiselle ja sitten edestä taakse. Jos pesukone ja kuivaaja eivät ole vaakasuorassa, säädä kuivaajan jalkoja tarpeen mukaan ja toista sitten tarkastus.

FI


========29========

30

MUISTIINPANOJA
................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................


========30========

NORSK
Kjære kunde, takk for å ha valgt ett av våre produkter. Les bruksanvisningen nøye før maskinen koples til og tas i bruk. Kjennskap til funksjonsprinsippene garanterer en riktig og sikker bruk av maskinen. I bruksanvisningen finner du nyttige anvisninger, og maskinens tekniske data for en optimal bruk. Ved salg eller overdragelse av tørketrommelen må bruksanvisningen leveres til den nye brukeren.

31

INNHOLDSFORTEGNELSE
MERKNADER OG RÅD TIL BRUKEREN · Tekniske data BESKRIVELSE AV MASKINEN · Ekstrautstyr INSTALLASJON AV MASKINEN · Installasjon · Nivellere tørketrommelen · Kople til det elektriske systemet · Tømme kondensvannet i avløpet · Omhengsle døren BRUK AV MASKINEN · Forholdsregler for tøy · Beskrivelse av betjeningspanelet · Anbefalinger før tørkingen · Programtabell · Tørking VEDLIKEHOLD · Innvendig belysning · Tømme kondensvannbeholderen · Rengjøring og vedlikehold · Feilsøking · Løsning på problemer 31-32 31 32 32 33-35 33 34 34 34 35 35-37 35 35 36 37 37 37-38 37 38 38-39 39 39

MERKNADER OG RÅD TIL BRUKEREN
TEKNISKE DATA
Bredde: Mål: Høyde: Dybde: Maks. kapasitet Nominell effekt Spenning

59.5 85.0 59.0 7 kg tørt tøy se merkeplaten se merkeplaten

MODELL : ............................................................................................................................................................................................................... SERIENUMMER : .............................................................................................................................................................................................. KJØPEDATO: ......................................................................................................................................................................................................

NO


========31========

32

MERKNADER OG RÅD TIL BRUKEREN
Tørketrommelen er kun til hjemmebruk. All annen bruk betraktes som feil og farlig. Oppbevar bruksanvisningen i nærheten av tørketrommelen slik at den alltid er lett tilgjengelig. Enhver endring eller forsøk på tukling med

For more information, please download the instructions above.

Category Clothes dryer
Full name UPO TC 7060
Model TC 7060
Size of file 15047 KB
Number of pages 76 pages
format file is in pdf
Language(s) Clothes dryer UPO TC 7060 Dansk - Danish Dansk - Danish
Clothes dryer UPO TC 7060 English English
Clothes dryer UPO TC 7060 Norsk - Norwegian Norsk - Norwegian
Clothes dryer UPO TC 7060 Svenska - Swedish Svenska - Swedish
Clothes dryer UPO TC 7060 Suomi - Finnish Suomi - Finnish