Download manual or user guide for the product:
MOULINEX Y79 OPTICOOK - Microwave oven


On this page you can get: Microwave oven MOULINEX Y79 OPTICOOK manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free Microwave oven MOULINEX Y79 OPTICOOK
Click to preview
Microwave oven MOULINEX Y79 OPTICOOK Microwave oven MOULINEX Y79 OPTICOOK

If this file was helpful.
Please click here:


Size of file: 1026 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use

========1========

o
c
CI

E

EI

H

P

@
7--
ŕ
U

U

Fr
F 2


========2========

r2
T3

r4
T5 T6 T8


========3========

A

TI B1

r2
T3
MICRO+GRILL

B2

T4 T5 B3 T6

oPTlcooK

T7 T8

Ý----Ó [:

l

a oprtcooK

B4

I I

,,,


========4========

aaoaoaaooo oooaoaoaooa aoaaaaooaoaa ooaaaaooaaaoo oaooaaoooaaaoa aaaoaaoaaaaaooa aoaoaaaaooaoao aa aaooaaaaoaaao aaaooaaaaaaooa aaaoaaoaoooooao aaaoaaoaaaaoaa aaoaaaaaaooaoaa aaaaaoaaaaoaaa oaooaoaaaaaaa aaoaaaaaaaaa aaaaaaaaaao ooaaaaaoao


========5========

Wij dankenu voor de aanschaf van een apparaat uit het Moulinexassortiment. Wij trachtenmet gebruikmaking van onze kenniszoveel mogelijk tegemoet te komenaan de wensenen behoeften van de consument. D e z e g e b r u i k s a a n u r i j z i ni g s g e s c h r e v e nv o o r d e magnetronmodellen: \'66, Y79 en Y85.

lnhoud
Beschrijving Pagina60 Installatie Pagina 61 1.Aansluiting Pagina 61 2. Installatie Pagina62 Veiligheidstips Pagina62 Voor het eerste gebruik Pagina65 1. Montage van het draaiplateau Pagina65 2. Het ronderooster Pagina65 van het isolatiemateriaal 3. Montage op het rooster Pagina65 4. Instellen van het uurwerk Pagina65 geur" te verdrijven 5. Om de ,,nieuwe Pagina66 Ingebruikstelling Pagina66 - Opmerkingen Pagina66 - Functiesvan het apparaat Pagina68 1. Automatisch ontdooien Pagina68 2. Kokenmet de magnetron Pagina68 3. Grilleren Pagina68 4. Garenen bruinenmet magnetron+grill Pagina69 5. Bakkenin de heteluchtoven Pagina69 6. Garenen bakken met magnetron+hetelucht Pagina69 7. Opticook-functie(alleen 271modellen) Pagina 70 8. De Draaiplateaustop Pagina70 Praktischetips Pagina71 Schoonmaken PaginaT2 Onderhoud PaginaT4 Wattedoen indienuwapparaatnietwerkt? PaginaT4 Tips voor a═val van verpakking Pagina75

Beschrijving
Maakuzel═ vertrouwd methetapparaat en de verschillende onderdelen en accessoires. Hoewel al onzeapparaten aan heteindvan de produktie-lijn nagekeken worden, wij raden u aan het apparaatthuis nogmaalste controleren op (Sluit schadeaan de binnenof buitenkant. de deurgoed? Zijn er geen scharnieren verbogen?) Indien u een gebrek constateert, stelhetapparaat dan niet in werking maarlaathet nakijken dooreen doorMoulinex 60


========6========

@r Installatie

erkende reparateuro═ door de reparatie-service van Moulinex zel═ (zie het boekje "MoulinexService"). Vouw de omslagopen. De roodgenummerde tekeningen illustreren de montageen ═unctieszoalsbeschreven op de pagina's. volgende 1/ Het apparaat C Deur Deurvergrendeling C1 D Bedieningspaneet E Zelfreinigende bovenwand E1 Grill-element F Draaiplateau G Bodemplaat H Achterzijde met ventilatorheteluchtoven M Toevoermicro-golven Verlichting N P Handgreep deur Het bedieningspaneel Z A Weergavebereidingstijd of gewonetijd (van0-60min.en 0-90 B1 Knopinstelling bereidingstijd (.AlR,, gebruikt) min indienu alleenhetelucht en gewonetijd instelling 82 Keuzeknop magnetronvermogen (voor heteluchtoven) B3 Keuzeknop temperatuur B4 Keuzeknopsoort voedsel (alleen 271modellen) T1 Toets klok-instelling T2 Toets start magnetron I J Toets start grill r4 Toets start magnetron+ grill Toets start heteluchtoven T5 T6 Toets start magnetron+ heteluchtoven Toets starl Opticook-functie(alleen 271modellen) T8 Toetsdraaiplateaustop 3/ Accessoires F Draaiplateau F1 Steundraaiolateau F2 Meenemerdraaiplateau Rond rooster(1 voor 'l7l model- 2voor 271model)

1.Aansluiting Het etiketop de achterkant van uw apparaatgeeft aan: - de nominale voedingsspanning: 230Volt(gebruiksbereik tussen 207 en 243 Volt) ot 24O Volt (gebruiksbereik tussen216 en 254 Volt) - het nuttig vermogen: bijv. MW Output power/ nuttig vermogenM.O.:900 W. Dezewaardestaatvermeldaan van het etiket. de onderzijde of de netspanning Controleer aangegeven op uw apparaat
61


========7========

overeenkomt metde netspanning biju thuis. Vooruweigen veiligheiddient u het apparaataan te sluiien op een deugdelijk stopcontact met randaarde. Verkeerdeaansluitingmaakt de garantieongeldig. Controleer of het aantalamperedat aangegeven staatop min. 16 uw elektriciteitsmeter en oo de hoofdzekerino ampŔre bedraagt. 2. lnstallatie - Zorg da´ de ventilatiesleuven van het apparaatnooit afgedektzijn en zorg ervoordat er geen vloeisto═het a p p a r a ab t innen k a nd r i n g e n . - Installeer hetapparaat niette dichtbij een hittebron daar h e t a p p a r a a t o n t w o r p e ni s v o o r g e b r u i k i n e e n omgevingstemperatuur van max.35'C. - U kunt de magnetronop een werkblado═ in een nis plaatsen. Houd er rekening meedat,indien u de magnetron ,r r o n d o m i ne e nn i sp l a a t s t n i n i m a a lc 5m e d e m a g n e t r om ruimte vrijmoetblijven voorventilatie. Bovendien dientde ruimtewaarinde magnetron staat,goed geventileerd te ztln. - Als u de magnetron plaatst, op een werkblad controleer dan o═ het apparaatstevig en stabiel staat. - U kuntde magnetron ook inbouwen : De kast waarinuw apparaat wordt ingebouwd dient een ventilatie-ruimte van min.650cm2. Vooreenkast te hebben van 60 cm diep,dientde afstand tussende achterzijde van de inbouwkas etn d e m u u rc a . 1 2 c m t e z i j n .D e m i n i m a l e hoogtevan de ventilatieschacht dientte zijn: - 35 cm vooreen 17 lilermagnetron; - 38 cm voor een 27 lilermagnetron. Er mag zichnietstussende achterzijde van de magnetron en de ventilatieruimte bevinden,opdat de hitte die de magnetron-oven a═geeftongehinderd a f g e v o e r dk a n worden.Houd ook de voorzijde van de magnetron vrij. Wanneeru de magnetron-oven in combinatiemet een andere,traditionele(hetelucht)oven inbouwt,plaatstu de magnetronaltijd onder de gewone oven.

Veiligheidstips
1. Uw apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijkgebruik. Gebruik het apparaatdan ook uitsluitendvoor het bereiden,opwarmeno═ ontdooien van voedingsmiddelen en/o═ dranken. 2. Raak tijdens het koken/bakken geen heet geworden oppervlakkenvan het apparaataan (bijv.de deur, grillelement,binnenwanden). ovenwanten wanneer Gebruik haalt. u het gerechtuit de magnetron-oven 3. Laat het apparaat nooit leeg ═unctioneren in de (o═ in gecombineerde ═uncties). magnetron-functie Er moet iets in de maonetron staan. wanneerdeze in


========8========

werking wordtgesteld. Indien u de magnetron leegaanzet, riskeert u beschadiging en verkort u de levensduur van het apparaat. Uw magnetron is voorzien van een thermische Bljoververhitting beveiliging. schakelt de magnetron-oven automatisch uit.Open in dat gevalde ovendeur en wacht 1 5 m i n .a l v o r e n s u d e o v e no p n i e u w in werking stelt. 4. Uw magnetronhee═t een hoog vermogen hetgeen u in staat stelt gerechten veel snellerte ontdooien, op te warmen of te kokendanop hetgas═ornuis of in eengewone oven.Raadpleegt u voordebereidingstijd vanuwgerechten de aanwijzingen op de (diepvries)verpakking. Detijden die staan aangegeven op deze (diepvries)verpakkingen (en vaak ook de bereidingstijden in magnetronkookboeken) zijn meestalberekendop een magnetronvermogen van 650 Watt.Daaruw magnetron een hogervermogen hee═t, (850 Watt of 900 Watt), verkortu dan de aangegeven
bereidingstijdals volgt: (inWatt) Vermogen aangegeven op de verpa(4g (in Watt)van vermogen uw apparaat bereidingstijd aangegeven op x de (diepvries)verpakking of in het magnetronkookboek

= u wb e r e i d i n g s t i j d . Bijvoorbeeld 6:5 0 W a t t x 3 m i n = 2 m i n . b e r e i d i n g s t i j d 900Watt voor.u\/ magnetron. I n d i e ne r g e e n a a n w i j z i n g eo nv e r d e t e p r o g r a m m e r e n gegeven bereidingstijd worden, kiestu dan altijdeen korte b e r e i d i n g s td i j id eu e v t .k u n t v e r l e n g eS nt.e l o m t eb e g i n n e n eenderdevande bereidingstijd gesproken in dieu normaal nodighee═t.Programmeer niet langerdan de benodigde bereidingstijd. U loopthet risicodat het gerecht verbrandt wanneeru het vergeet. 5. De deur van de oven moet ongehinderd kunnen sluiten. Zorg da´ er nieis tussen de oven en de ovendeurzi´ (doek1es, ovenwanten). De ovendeurmoet vrij kunnen sluiten.Let erop dat de borden die u in de magnetron plaatst niette grootzijn.Indien gesloten de deurnietcorrect is,zorgt deveiligheidsvergrendeling ervoor dathetapparaat gesteldkan worden. niet in werking 6. Gebruik uw nnagnetron niet voor: - Frituren d a a rh e t n i e tm o g e l i j k is de temperatuu vra n d e olieo═ het vet constant te houden(de olie o═ het vet kan spontaan vlam vatten). - Kokeno═ verwarmen van eierenof slakkenin de schaal, h a r d ee i e r e nm e t o f z o n d e rs c h a a l .D e z e k u n n e nu i t elkaarspatten. - Hetverwarmen vanluchtdicht a═gesloten ═les1es, schalen, e.d. Maarze altijdeerstopen.


========9========

- Het koken/verwarmen van gerechtenin de schil (bijv. in te zonder er eersteen inkeping kastanjes of rookworst) makeno═ met een vork in te orikken. - Het drogenvan wasgoed. 7. De temperatuurvan ═lesjes en potjes babyvoeding e.d.: - Vŕrgeet niel om spŕnen van baby═lesjes en deksels van poljes te verwijderen voor u deze verwarmt. - De magnetron═unctie heeft de eigenschap dat alleen het gerecht zel═ warm wordt. Zo kan een schaal koud o═ lauw aanvoelen, terwijl het gerecht zel═ heet is! - Om brandwonden le voorkomen dient u het gerecht altijd voor het opdienengoed om te scheppenen zorgvuldigde temperatuurte controleren;dit geldt in het bijzondervoor bereidingenvoor kindelen (flesie,babyvoedingin poljes). - Baby═lesjes voor het gebruik goed schudden en vervolgens wat druppels op de rug van uw hand gieten, alvorens u uw kind de ═les gee═t. 8. Het verwarmenvan vloeisto══en Bij het verwarmen van vloeistof═ed (water, kof═ie, thee, melk, etc.) kan het bereiken van het kookpunt optreden op het momeni dat u legen de beker stoot om deze uit de magnetron-oven te halen. De vloeisto═ gaat dan pas stijgen o═ borrelen! Om dit te voorkomen, dient u altiid een plastic lepeltje in de te verwarmen vloeisto═ te zetten. metalenbakjes,aluminium9. Wegwerpverpakkingen, ═olie, etc. inde buurtwanneer u voedingsmiddelen Blij═ bijhetapparaat papieren brandbare inde plastic, of andere kookt opwarmtof vanditmateriaal Alserdoorhetgebruik wegwerpverpakking. draai de houd de ovendeurdan gesloten. rook ontstaat, ( 8 1 ) )n a a rn u le n t r e kd e s t e k k eu (jk r i th e t bereidingsti dn o p (onderbreek de elektriciteitsvoorziening). stopcontact 10. Gebruikgeen plastic voorwerpenonder de grill en uw s m e l t e nP . laats d: e z ez u l l e n o═ indehetelucht-═unctie gerecht altijd op minstens2 cm a═standvan het grillvan vet vlees kunnen e l e m e n t .T l j d e n sd e b e r e i d i n g raken, vlam vatten of vetspatten, die het grill-element v o n k e n .D e z e z u l l e ne c h t e rv a n z e l ═d o v e n e n h e b b e n g e v o l g e nm i t s u d e o v e n r u i m t e v e r d e rg e e n n a d e l i g e regelmatig schoonmaakt. om de binnenruimte 1 1 . G e b r u i kg e e n a l u m i n i u m ═ o l i e van uw oven te bekleden!(Nietin de magnetron-functie, gebruikt.) Ditzal heteluchtoven nochwanneer u de gewone kan verstoren. Bovendien van de thermostaat de werking vto nken g e b r u iv k a na l u m i n i u m f o il n ie d em a g n e t r o n - ═ u n c ie kunnenbeschadigen. die uw apparaat doen ontstaan


========10========

99 'ueuaule ualelai uolnutuJ ap ulo ur)lol)op uo6allo uouJoueol ualelat uoinurur ap uroaour ^ q L uu r u ŕ l n u t uo l p lals ´oll op iaui reerq'(lg) dout 'uolnurur ap uen srallrc eemlep uereddru1 np 'ptaar-uu.rer6ordeO :( sr rnn 1rp 11)slaoldo sleeu6ou1nr6 'uouroule uolelel ualn op uo ur)ol) op ua6al1ouaLuauaol uoielol ualn op uoeeulol) oplor.r ue e r 6 ( 1 g ) d o u ´ ^ ' q ' u ru u n nl o ql e l s '(┴eldsrp ieq do s1url) uereddrul rnn ]oq uensrallrc aa^ l op :(11)s1eo1 do 1nrq 'gg:71 '6uuo1sr.uoo.r1 do )romrnn1aqpaddrul uaa eu ]o 'l)sols lcEluoodols laq urre)lels op n loauueM 'llassrM loloqcslo leeqcsue^ n reouueM laq sleelolŕAlleel lerulalsool leeualeurarielosr ap 1oe[1eq ualp]eur]oq lep laLl ue^ leelou lorl laloLlos 'eg uenaOaOuee s;eoz leLlirnqos 6urue1e1do leeualetrt QZ srolsool ap lo ralsoor laq uee leeueleu ieq Orlsenag '6ur11edren op lrn leeualeuiarlplosr laLlleeH('ua1erleelau repueuae6 lpelou 6eu ueno -uorleuOeuu uaa up) leeualeLuorlelosr uen uÝrz uerzroon azapJeouueM uelrnrqeO uoollesrolsoor op n lunl uapoz uorleuOeu ep ure═1eq ualeleu uee n uetpul 1;ran lo laloLl3s 'ralsoor 'g 1eq do leeualeurarlelosl laq uen a6e1uoy11 'uapro^ lsteeldeb uropoqua^oap do so; lena6 uaeb u; 6eu Jalsoor1ag 'ueslee;d neele;dreerp do oz ezep 1eq n lun) rolsoor sol uaa laur s! lsnrabln uelo n n uarpul' ep do lcerrpUooulalsool loq iulopoquo^o sleeld neote;dreerp ap do uolloubeLu lell uenJouiauaaur annur Onrel leaqeOlaq sleeld lsen a═1eeq aprap loLl 6rlqcrzroon uepn llarl ue neoleldreerp ue^pueleprelqce 1eq aomlop ]oz 'uonoap ]rnneele;dreerp lsenselyeeq ]aL{ leeH :ldrlcgsen n lep ralsoor uaa lau sl lsnreblrn ua^o ^ n ualpul ' '(q '61) '611) uailez neeleldreerp laq do oz 1o(e uaddtlclsenralsoor uen1[r1ŕlupr..i]V loLln lunl ue^o 1eq ' s l o l o q o se O r u r u o su e n 6 u r p rlopou ereq ap 16rpno^uooleA (l) ralsoor apuor laH 'z '(sr yn:peOur plalsebur (gf) snp sleol ua) sr leru dolsneele;dreerp op slrurslr..lcol JeeuloMuep s)jurl 'llols 6ur)loMur uo^o reeu neele;d ap n uatpul laq lrperp 'roluouaŕur ( ap do ue 1eq ll) neele;dreerp fi) neale;dreerp 'llensleeldu,zdo ioLlue^ unelsop nu 6a1 1eq1o1 1;ezuen slLlcar lo s)urlreeupueqop leurloq reer6 (g) ruepoquo^o ap up^ uepprur op slpeld 1equr1eO ]oll ul (Zl) roureueaur :(g) nealeldreelp ue^ abeluol4 't laq 'uaoorple orpln^oJoz 'ueerl ep iepuo oz looos uo lrn serossacceollPled ie

't Ira^ rnn laq ue^ bulttatsut (o

´rnJqoo olsjoo lotl JooA


========11========

- Drukvoor de derdekeer op toets(T1):de twee punten knipperen, geeftde juistetijd aan. het uurwerk Opmerking:bijeenkorte stroomstoring magnetron blijftde de juistetijd aangeven. 5. Om de nieuwe geur uit uw apparaatte verdrijven: De twee verwarmingselementen in uw magnetron-oven zijn bedekt met een beschermende vetlaag.Voor het eerstegebruikkunt u de nieuwegeur die deze vetlaag veroorzaaktverdrijven door de verwarmingselementen heet te latenworden.Ga als volgt te werk: Plaats een glazen schaal gevuld met een liter water op het draaiplateau en sluit de deur. Voor het grill-element: - S t e l1 0 m i n u t e n ( 1 0 : 0 0 i)n m . b . v . k n o p( 8 1 ) . - Drukop de GRILL-toets (T3). De binnenverlichting gaataan,de grillwordlwarm.Negeer het geluidssignaal dat aangeeft het gerecht te keren. Open de deur na het verloopvan de 10 minuten. Ga op dezel═de manier te werk voor het element van de heteluchtoven. - S l u i td e d e u r . - S t e l' l5 : 0 0m i n u t e n in m.b.v. k n o p( B Ý ) . - Stelde temperatuur (knop(83)) in op 250'C. - Drukop de AIR-toets (toets(T5)) gaataan,de ovenwerkt. De binnenverlichting

Inwerkingstelling
OPMERKINGEN U kunt de instellingen zel═s tijdens een bereiding veranderenmet behulp van de bedieningsknoppen. U kunt bijv. de bereidingstijdverlengen o═ een andere bereidingswijzekiezen met behulp van de toetsen (behalvein de OPTICOOK-f unctieop het 271 modet).De in werking gestelde functie wordt aangegeven door een fampje. Het is echter niet mogelijk om tijdens de bereiding in de Opticook-functie (271 modellen) een andere soort voedsel in te stellen (knop (84)). (knop (82)): @. ff"t magnetronvermogen Dezegebruiksaanwijzing is geschreven voorverschillende modellen magnetrons, van verschillende a═metingen, met een vermogenvan 850 of 900 Watt. De 6 verschillende magnetronvermogenstanden worden als volgtgebruikt: automatisch ontdooien warmhouden (minimaal vermoqen) ontdooien en opwarmen gerechten van moeilijke (meteierenof roombijv.)
66
AUTO )|e; + a

70

tou

170


========12========

snetonloooren van kleineporties rangzaam opwarmen o═ garenvan moeilijke gerechten KOKen en opwarmen (maximum vermogen)

370

400
620

580 850

900

Draai,om het magnetronvermogen te laten toenemen, knop(82) met de klok mee. O p s o m m i g e m o d e l l e ns t a a n v i e r p u n t e n t u s s e n d e verschillende vermogenstanden zodat u het vermogen nauwkeuriger kunt instellen. Opmerking: de waarden die op de tekeningenstaan kunnenafwijken aangegeven van die van uw magnetron. Ze wordenechtervoor dezelfde gebruikt. doeleinden . I n s t e l l i n gv a n d e b e r e i d i n g s t i j d (knop(81)) Wanneerhet display de gewonetijd aangeeft en u draait aan knop(B1),verandert de instelling van de tijd naarde bereidingstijd. Niet alle minutenwordenbij het instellen weergegeven. Dit gaat in stappen: - van 0-1 min. in stappen van 5 sec. - v a n 1 - 6m i n .i n s t a p p e n van 10sec. - v a n 6 - 1 0m i n .i n s t a p p e n van30 sec. - v a n 1 0 - 9 0m i n .i n s t a p p e n van 1 mrn. Om de bereidingstijd te verlengen, draaitu knop(B1) met de klok mee. Om de bereidingstijd te verkorten, draaitu ( B 1 )t e g e nd e k l o ki n . lndien u geen bereidingstijdinstelt,springt het display na vier minuten terug naar de gewone tijd. . Tijdens de bereidingstijdkunt u: - De deuropenenm.b.v. (P)om de staatvan de handgreep uw gerecht te bekilken. Deovenstoptdanautomatisch de bereiding en gaatpas verderwanneer u de deursluiten opdeverlichte toets druktdiede bereidingswijze aangeeft. - Zonderde deurte openen de bereidingstijd wijzigen door middelvan knop(81),behalve wanneer u hetautomatisch ontdooiprogramma h e b t i n g e s t e l d .U k u n t o o k d e t e m p e r a t u u r v a n d e h e t e l u c h t o v e no f h e t magnetronvermogen tussentijds veranderen. Indien u de bereiding onderbreekt door de deur te openen kunt u de resterende bereidingstijd annuleren doorop toets(T1)te drukken. Hetdisplay springt danterug naarde gewonetijd.Indienu de resterende bereidingstijd nietannuleert, springt hetdisplay ookvanzelf na 4 minuten terugop de gewonetijd. . Aan het eind van de bereidingstijd: klinkt een geluidssignaa el n h e t l a m p j e v a n d e i n g e s t e l d e knippert. bereidingswijze De verlichting, het draaiplateau en de ventilator blijvenwerkentotdatu de deur geopend heeft.Het display springt terugop de gewonetijd nadatu
67


========13========

de deur geopendhee═t.lndiende oven erg heet is, gaat, nadatu de deurweergesloten hee═ten de magnetron leeg is, de ventilator werkentotdatde temperatuur voldoende gedaaldis. FUNCTIES VAN HET APPARAAT 1. Automatischontdooienri´? In deze functiebeginthet magnetronvermogen hoog en neemtin vijf fasena═. - Plaatsuw gerechtin de ovenruimte en sluitde deur. - Kiesde standautomatisch ontdooien m.b.v.knop(B2). - S t e l d et i j di n m . b . v . k n o p( 8 1 ) - D r u ko p t o e t s D eb i n n e n v e r l i c h t e n het in g " M l C R O ,( ,T 2 ) . lampje van toets(T2)gaanbranden. werkt. Uw apparaat De ventilator werkt. - Tijdens hetontdooien klinkt een geluidssignaal ten teken dat u het gerecht dientom te draaien en hetvrijgekomen vochtdientte verwijderen. - Wanneer h e td i s p l a y o p n u l s p r i n g tk , linkt opnieuw een geluidssignaal. Het ontdooien stopt. Het lampjeop de toetsknippert. De binnenverlichting, het draaiplateau en de ventilator blijvenwerkentotdat u de d e u ro p e n t . - O p e nd e d e u ra a n d e h a n d g r e e( P ) e n h a a lu w g e r e c h t p uit de oven. (in ontdooitijd Opmerking: u kuntde eenmaalingestelde de ═unctieAutomatisch Ontdooien) nietmeerveranderen. 2. Koken in de magnetron:MICRO - Plaatsuw gerechtin de oven en sluitde deur. - Kieshet magnetronvermogen met behulp van knop(82) - Stelde kooktijd in met behulpvan knop(81) - D r u ko p d e T 2 ) .D e b i n n e n v e r l i c h t i e n n g " M l C R O " - t o e t(s het lampjeop toets(T2) gaanaan. - W a n n e e r d e k o o k t i j dv e r s t r e k e ni s , k l i n k t e e n geluidssignaal. De magnetron stopt. het Hetlampje op toets(T2)knippert. De binnenverlichting, draaiplateau en de ventilator blijvenwerkentotdat u de (P)en haaluw deuropent. Opende deuraande handgreep gerechtuit de oven. 3. GrillerenG : RILL - Plaatsuw gerechtin de ovenen sluitde deur. - S t e ld e g r i l l - t i jid n m e tb e h u l p v a n k n o p( 8 1 ) . - D r u ko p d e ( T 3 nn g " G R l L L " - t o e t s ) .D e b i n n e n v e r l i c h t ie tn . dien h e tl a m p j e T 3 g a a nb r a n d e n o pt o e t s D . eg r i l l w e r k I u een271 model heeftzaldeventilatorvan de heteluchtoven o o kw e r k e n in de grill{unctie. - Tijdens klinkt de bereiding een geluidssignaal. U dientuw gerecht of te keren. dan om te scheppen - Aan het eind van de bereidingstijd klinktnogmaals het geluidssignaal. Het grilleren stopt. Hetlampje De binnenverlichting, het op toets(T3)knippert. draaiplateau en de ventilator blijvenwerkentotdat u de
6B


========14========

69 loL.l lor.ulr.lto)iuaolo^o tep lsatl uooouljo^uojlŕuoeujlou atlsunlap ut n uotput lLlcnleleLl+uorlou6eut :6utltautdo * 'ua^o ep itn lLtcareo ^ n l p p ru p e l n e p a p uado ]uodoJnop . .e l ( d ) d o e l 6 p u e q ou op n uousM ua^lllq io]eltluo^ op leplol ue nealpldteelp '6urlr..lotUo^uouutq oC 'Uaddru) (g1)sleoldo etdulel loq 1eg 'lools uaueq lŕH ';eeuOrssprn;aO qurp p═rlsburprereq uee ap ue^puta loquev 'uapuplqatduel 1eq eureeq '])1toloq sr leru 6ou rnnletedueleplelsaOur 4[r1q .llrem ep Oue;oz (91) slaol do etdLuel l.reddru´ laH 'uepuelqueeb(gt) leeieddeMn slaol do e[du.re; 1eque ourlqcr;ranuauulq ac'(gI) " u lv+oucl y\,,sleolep do)nrc '.(lg) doul uen dlnqeq ur plrls6urptoroq ap lo]S 1er-u '(gg) doul uen dlnqeq ieul ut lnnlplodual ep 1e1g

'(ze)

dou1 uen dlnqaqleu ur ueOouuanuorleuOeut laq lals 'lnap op Mn sleeld ltnlsua uo^o op ur lqcataO :lqcnlolaq+uollau6eu ur uellpg .9 HIV+OUOI11´ 'uo^oop lrn ue (6) deei6pueLl op ueeJnapep uadg lqcare6^ n leeLl '1uado tnep ep n uo´lem uanlr;q tolelrluan ]eplol ap ua neele;dreerp '6ur1qcr;re^uouutq (Sl) steotdo etduel1ag eq 'yeddru1 1eq '1do1s ualyeq 1ep ';eeubrssprnle6 uao l)urlI 'sr uolollslan plrlsburprero q o p JoouueM 'uopuelq laLl eureeq 'l)toloq sr leru 6ou rnnleredueleplelseOur 4tr;q ep 6ue;oz uereddru1 do etdr_ue; Ulffq(SD s1eo1 1ep '])renn leereddeanq uepuerquee6 (g$ s1eo1 do etdu.rel ua 0urlqcrUa^uouutq oA '(9I) sleo]-UlV 1eq ep do 1nrq '( ap lols lg) dou)iuen d;nqeq1eu ur p═rls6urproloq (gg) dou)iuen dlnqeqiŕur ut lnnleJoduelep ;a1g 'rnapap ynls uo uono op ur lqcerebMn sleeld ulv :ua^olrlsnlalaqap ut ualleg .g uo^o ep iln ^ n leeque (6) deer0pueLl lqceraO op ueeJnopap uedg ']uodo rnep ep n ]eptoi uolileMuenlr;q tole;r1ua^ op ua neele;dree.rp '6ur1qcr;re^ueuutq 'peddru1 eg (y1) 1eq sleol do etdurel 'lools uorlouoeul1ep ac ';eeuOrssprnle6 p═rls6urpreteq uaap1ur11 ep ue^puto lorluev ']I.roM ^ n 'uapuerq (71) sleotdo e[du.re1 ueeO leeredde iaq ue 6urlqct;tenueuulq eq (71)"-11 lHC+OUCly\j " slootdoln.rc '(1g) gau dou1 uen dlnqeq ur plrlsOutpraloq op lols '(Zg)doui uend;nqeq leu uaboullanuorleu6eu leLlssty 'rnap op ltnlsuo uo^oap ul lqcere6Mn slpeld -l-ltHg+OUC111 .? :11r.r6+uo.r1au6eur ut ualleq uo uaJBC 'ua^o ap 1lnlqcetaO MnleeLl ua (4) deet6pueq ap ueelnap op uadg.luedolnep


========15========

OL 'nea1e;dreerp loq lreeJp Unlpul(gD slaoln uotpul uoteplp ŕl ruo uoqqaL4 alurnl ueeb erp uelrnrqe6 uŕleqcsuano aluplrŕr^ ;o 'ere1ol61oo n lun) apuaopoz 'uollozltls neeleldreerp staoi)dolsneele;dreerp op loy\ loLln tun) 1191; eg 'g aQ dolsnealeld;ee.rp 'uareddru1 '1;a1sur ┴e;dsrp leq g═r;q plrls6urprereq orauo)1 uoe n uatpul uo]nutuJ 9 leeulutru ue^ uollais e1urp═rgsOurproloq uŕoatlcun1-´ooctldg ep uen poog :ue6ur;1e1sur usueelseunder6 uŕezztd'Uee1'soal^ ap roo^ n luorpleellnsar leeurldoueeloo1 :bulllaurdg * 'ua^oop lrn Mn leeque (6) daarOpueq ap uee jnop ep ued6 iqcereO 'lueoo inap op n uo)lo/v\ uen═r;q role;r1uo^ op uo nealeldreerp leplot 1eq '0ur1qcr;lenueuurq ap 'uaddrul(21) s1eoluen eldLue; lap '1do1s 6urprereq ap ua leeuOrssprn;eO 'sr p[rlsOurpreloq uoleJlsjŕn op .loeuueM]oq l)iulll 'ualoutieleue6ur;1e1sur (ezzrd sarinderc lo UeeI ap n n u) ueddeqcsuto lqcere6laLln tep lo uaio´ 1un1 ualol uoi leeubrssplnleO Ourprereq ep suaplr1 1aqpurl1 '11:em '(2f rnn leeredde ")ooclldo slaolap do 1nrq op la]S-(19) doul leu ur pfrlsbutptaraq (yg) doul ]or.rr ut lappllls6urpeon elsrn═ 1eq;e1g'lnep ap uo uanoop lqcarabMn sleld ur ltnls N:tH3lNWVU90Hd 'Ueel lo ezzrdseundan - Ű#"

uaueel alooz lo eoryeg
'-punr)seol^poou (saol^surel '-sua1ren) (see1ns1;e1 soŕl^UM ( l o o 1 u r a o l q ' s l a d d e p tu ea el)o u t l e l C (ueserqpnoO s r Alero])

@

@ @
@

f=
'(ls

(ueoqla.ied'dr1)e11a6oneC qJz @
:ulrzue;apprr,usburpeon ueuoos1.aC doul) ua;;a1s al ur p[;1s6u;p;araq ap 6ou uaalle Uaoq 'lapprrusburpao^ 1 Uoos llp roon 6ur;aplanarblaue op rl3srleuolne uolgaubeu op UaaulquoJ 'tg doul '^'q'u llalsurualapplusbutpao^uepoos / ap ue^ uea n raauup^ 'uaraurler6;o uellequtnlq ua ualeb pfrlplocal 'uollaubeur ur aaurarq lunl n 'lqcnlalaq ua ;;r.16 ue^ sarlcunlap uasutqutocatlcunl oqsstleujolneozao (ualppotu 2Z do uaalp) ancunfyooCttdo aO'l 'uareddrul 'gla1sur p═rlsOutptolaq uee6┴eldsrp loLllez o r o u o ) u e a n u a r p u l u a l l o l se l u t ' u t r u g l e e u t u t u l uen p═rls6urproraq uee n ]uatp uatoopluoqostleu.tolne


========16========

Indien u toets(T8)nietindrukt, draait hetdraaiplateau niet. In dit gevalzullende resultaten ietsmindergoedzijndaar r nietzo gelijkmatig detemperatuu overhetgerecht verdeeld wordtals met een draaiend olateau.

Praktische tips
1. Hetdraaiplateau moetaltijd in de magnetrongeplaatst worden Het draaiplateau zorgtnamelijk voor een juisteverdeling van de temperatuur. Indienu de draaiplateaustop instelt, keedu dan halverwege de bereidingstijd hetgerecht even vooreenbetere verdeling vande temperatuur en schephet altijdevenom voor u het serveert. 2. Gebruik altijd magnetronbestendige schotels en schalen. Om te controleren of een schaalmagnetronbestendig is, k u n tu h e tv o l g e n d e doen. - Plaats de schaal leeginde magnetron op hetdraaiplateau en zet er een glaswaternaast. - K i e s h e t m a x i m a l em a g n e t r o n v e r m o g ee nn z e t d e m a g n e t r og ne d u r e n d e 1 m i n u ua t an. - Indiende schaalhiernakoudaanvoelt, is deze geschikt voor gebruikin de magnetron. lndiende schaalwarm aanvoelt, isdezenietgeschiktvoorgebruik inde magnetron omdat de schaal de micro-qolven niet doorlaatmaar absorbeert. 3. Gebruik voor het bereiden van vlees bij voorkeur ovenschotels vangeglazuurd aardewerk o═ hittebestendiqe glazenove═schotels. 4. Ontdooien Verwijder halverwege het ontdooien zoveelmogelijk het vocht en de sappendie vrijkomen bij het ontdooien van voedingsmiddelen d a a r d e z e v e r h i t t i n gr o n d o m h e t voedingsmiddel veroorzaken. 5. Metalen bakjes o═ andere voorwerpen Buitende meegeleverde roosters, mag u geen metalen voorwerpen (vorken, lepels, metalen sluitclips van p l a s t i c v e r p a k k i n g e n ,a l u m i n i u m ═ o l i e ,e t c . ) i n d e gebruikenlToch magnetron gebruiken kuntu uwmagnetron voorhetontdooien gerechten of verwarmen van bepaalde rn metalen bakjes.U gaatdan als volgtte werk: - raadpleeg de aanwijzingen op de verpakking van het gerecht. Let met nameop aanwijzingen omtrent hetdeksel:somsmoethetdeksel verwijderd worden, somsdient hetjuistaanwezig te blijven. Alser geenaanwijzing wordt gegeven, dientu het dekseluit voorzorg te verwijderen. - Zet het bakjeop het midden van het glazendraaiplateau voorzienvan het isolatiemateriaal o═ op het rooster op minimaal 1 cm afstandvan de binnenwanden. lndienu


========17========

meerderebakjes in de magnetronplaatst,plaats de 2 cm a═stand van elkaar. bakjesdan op minimaal - indienu gebruikmaaktvanalleende hetelucht-═unctie taartvormen kuntu allerleisoorten metalen bakjes, cake-of gebruiken. op het draaiplateau of op het rooster - indien u gebruik maakt van hetelucht+magnetron o═ van de Opticook-functiekunt u alle soortenmetalen gebruiken zolangdezeop bakjes, cake-en taartvormen het draaiplateau of op het roostervoorzien van het geplaatst worden" De vorm dientop 1 isolatiemateriaal van de binnenwanden te wordengeplaatst. cm afstand 6. Indien u grilleert op het rooster plaatsdan een bo═d tussenhet draaiplateau en het roosterom het vet op te vangen. 7. Verwijderhet rooster indien u het niet nodig hebt en gebruikt. Dit vergewanneer u de magnetronJunctie van micro-golven. makkelijkt de circulatie

Schoonmaken
werktdoeltre══ender wanneer dezeschoon Eenmagnetron . eze i s . R e i n i gd a a r o m r e g e l m a t i g d e o v e n r u i m t eD gebruiksaanwijzing met is van toepassing op magnetrons geŰmailleerde Lees de binnenwanden. o═ roestvrijstalen geldenaandachtig aanwijzingen die voor uw magnetron ooor. Haalde stekkeruit het stopcontact. BUITENKANT Maak de buitenkant van de magnetron (deur, kader, schoon met een voclitige spons bedieningspaneel) (geen schuurspons) of doek, warm water en een beetje a═wasmiddel. A═spoelen en -drogen met een zachte doek. Gebruik geen bijtende middelen zoals ether of aceton,noch bleekmiddelen o═ ammonia.Gebruikgeen in spuitbussen. specialereinigingsmiddelen . De deur met een vochtige Na elk gebruikschoonmaken sponsof Afspoelen doek en wat a═wasmiddel. en -drogenmet een de deurof zachtedoek.Demonteernooit de deur! Indien dan niet in het kader is beschadigd, stel de magnetron door een door werkingmaar laat het apparaatnakijken reoarateur o═ doorde reparatie-service Moulinexerkende van Moulinex zelf. het bedieningspaneel . De buitenzijden, Maak de buitenkant schoonmet een vochtigespons en . lZ o r g d a t e r g e e n v o c h t h e t a p p a r a a t afwasmidde via de ventilatiesleuven. binnendringt DE BINNENWANDEN . Roestvrijstalen binnenwanden Gebruikvoor het schoonmakenvan rvs binnenwanden


========18========

geenschurendemiddeleno═ schuursponsjes. Gebruik ook geen middelen uit spuitbussen. De rvs met een speciale kunt u schoonmaken binnenwanden en eenvochtige oppervlakken crŔmevoorroestvrijstalen doek o═ spons.Spoelen droogde wandenzorgvuldig. kookdan 1/2 literwater Indien er veto═ resten achterblijven, gedurende De stoomvan het in de magnetron. 5 minuten de binnenwanden U kuntdaarna water zalhetvuillosweken. gemakkelijk maarzorg ervoordat er geen schoonmaken indruppelt. hetapparaat waterdoorhetgatinde ovenbodem binnenwanden . GeŰmailleerde binnenwanden Voor het reinigenvan de geŰmailleerde gebruiken reinigingsmiddelen die in de kuntu allesoorten geschikt zijn worden,mitsdeze speciaal handelverkocht voor email.Gebruikhet middel in combinatiemet een vochtige doeko═ spons.Zorgervoordat er geenvochthet van het via het gat van de meenemer indruppelt apparaat Alsu een reinigingsprodukt in de ovenbodem. draaiplateau voor email in een spuitbusgebruikt,spuit dan niet op geperforeerde het rooster, van de magnetron, onderdelen (de deur,het bedieningspaneel en buitenzijden de plastic is hiermee lagenindien uw magnetron-oven zel═reinigende vlekken op hardnekkige en neemde Spuitalleen uitgerust). in van hetreinigingsmiddel op de verpakking aanwijzingen acht. . De bovenwand (die zich boven het grill-element bevindt) Wacht met het schoonmaken van de bovenwand tot de volledig zijn a═gekoeld. verwarmingselementen - Apparaten met een vast grill-element laag. Om de hee═t een zel═reinigende Het grill-element radenwiiaan vandezelaagte behouden, doeltref═endheid bespeurt, o═ rookontwikkeling om,zodrau grotevetvlekken (AlR 250'C, toets(T5)) gedurende15 de heteluchtoven m i n u t e n a a n t e z e t t e n .( G e b r u i k h i e r v o o r n i e t d e gecombineerde om te voorkomen functiemet magnetron Het gebruik van schuurleegaanzet.) dat u de magnetron o═ sponzenwordt a═geborstels middelen en schurende laagbeschadigen. raden.Dezekunnende zelfreinigende - Apparatenmet een kantelendgrill-element O m h e t s c h o o n m a k e nv a n d e b o v e n w a n d t e vansommige kunnen de grill-elementen vergemakkelijken, zoalsu de Maakdebovenwand schoon kantelen. modellen droogde schoonhee═tgemaakt, restvan de binnenruimte weer terug in bovenwand af en kantelhet grill-element positie. horizontale DE ACCESSOIHES in warm . Het glazen draaiplateaukunt u schoonmaken watermet a═wasmiddel of in de vaatwasmachine. met water en . Het ronde rooster kunt u schoonmaken afwasmiddel. 73


========19========

Onderhoud
Belangrijk:het is gevaarliikom zel═ reparaties aan een magnetron uitte voeren. Onze═eparateurs zijnhierspeciaal voor opgeleid.Indienhet nodig is de verlichting of het aansluitsnoer te vervangen o═ enigeanderereparatie uitte voeren,radenwij u dringendaan hiervooruw apparaat door een door Moulinexerkendereparateur o═ door de Service-a═deling van Moulinex zelfte latennazien.

Uw apparaatwerkt niet
- Controleer eersto═ het apparaat op de juiste manieris aangesloten op het elektriciteitsnet. - C o n t r o l e ed r a a r n ao f Ú Ú n v a n d e h i e r n a . g e n o e m d e problemen de oorzaakkan zijn. . De binnenverlichting werkt niet? Indienuw magnetron wel normaal verwarmt, kan het zijn problemen datalleen de lampisdoorgebrand. U kuntzonder gebruiken uw apparaat totdatde verlichting vervangen is. . Het gerecht wordt niet warm? Indiende binnenverlichting wel werkt,maar het gerecht wordtnietwarm,controleert u dan o═ u nietvergeten heeft het aluminium═olie van de wegwerpbakjes te verwijderen. ls de ovenschaalmagnetronbestendig? ls het door u ingestelde magnetronvermogen hooggenoeg? Controleer tevensof de ventilatiesleuven aan de achterzijde van uw apparaat nietbedektzijn. . Het display knippert o═ het apparaat kan niet in werking worden gesteld o═ het uurwerk geeft niet meer de gewone tijd aan. Er moetsprakezijngeweest van een stroomstoring. Trek de stekker uit hetstopcontact en wacht5 seconden. Steek de stekker dan weerin hetstoocontact. Stelhet uurwerk in op de gewonetijd.Uw apparaat is gebruiksklaar. . Uw apparaat werkt nog steeds niet? In gevalvan oververhitting of indieneen kleingerechtte langin de magnetron heeftgestaan, zorgteen thermische beveiliging ervoor dat uw magnetron automatisch uitschakelt.Wachtin datgeval'l5 minuten om hetapparaat te laten a═koelen.Indienuw magnetron hiernanog niet werkt,trek dan de stekkeruit het stopcontact en laat het apparaat nakijken doorde Service-afdeling van Moulinex. U kunt zich in dit geval wendentot uw winkelierof tot Moulinex zel═ (hetadresvindtu bij het garantiebewijs).


========20========

Tips voor afval van verpakking
Moulinex probeert bij de ═abricage van haar verpakkingsmaterialen hetmilieu zoveel mogelijkte ontzien. De verpakking is gemaaktvan gegol═dkarlondat 100% recyclebaar is. De kunststof delenaan de apparaten zijn voorzienvan een merkjewaarinstaat van welk materiaal het onderdeelgemaaktis. Daardoorkunnenook deze materialen later hergebruikt worden. Nadere in═ormatie overde verwerking van specifieke materialen kuntu bii uw gemeente opvragen.

tlmnr0iner.

van een M o u l i n e x service-punt. Hier kuntu terecht voor: - Reparatie en controle van uw Moulinex apparaat dat al dan nietonderde garantievoorwaarden valt. - Aanscha═van onderdelenen accessoires - Tips voorgebruiken onderhoud. Garantie U heeft een garantievan ÚÚn jaar op onderdelen en reparatievan uw Moulinex-apparaat. Raadpleeg het M o u l i n e x S e r v i c e b o e k j e v o o r u i t v o e r i g eg a r a n t i e voorwaarden. Service Wanneer hetapparaat nietwerkt,kuntu driedinqen doen: 1. U kunttussenkantooruren (ma.-dond. van gIgO-t O.OO uur;vrijdag van 8.30-14.30 uur)langskomen in Gouda en gebruikmakenvan onze QuickService. 2. U kuntzich wendentot uw winkelier. Uw winkelier zal fiet apparaatdan voor reparatienaar ons opsturen. 3. En tenslottekunt u het apparaatzel═ opsturenvia de PTT(m.u.v. magnetronsen ovens) ofviadepakketdienst (magnetrons en ovens). Accessoiresen onderdelen Onderdelen en accessoires zijnverkrijgbaar via Moulinex ( a d r e s : z i e h e t M o u l i n e xS e r v i c e b o e k i e ) o ═ v i a u w leverancier. Klantenservice Heeftu tipsmetbetrekking tothetgebruik vanuw Moulinexapparaat?Een suggestievoor een nieuw recept? Neem dan kontaktop met de a═delingklantenservice van Moulinex, adres:zie het Moulinex Service boekie. Deskundige mensen kunnen u hieradviseren hoÚu zo veel mogelijkpro═ijtheeftvan uw Moulinex-apparaat.

..:.'lr.,sg ffiffiffiÚW ffff ;,:'## f Dit logo wijst u op de aanwezigheid

ffi ,


========21========


========22========For more information, please download the instructions above.

Category Microwave oven
Full name MOULINEX Y79 OPTICOOK
Model Y 79 OPTICOOK
Size of file 1026 KB
Number of pages 21 pages
format file is in pdf
Language(s) Microwave oven MOULINEX Y79 OPTICOOK T├╝rk├že - Turkish T├╝rk├že - Turkish
Microwave oven MOULINEX Y79 OPTICOOK Deutsch - German Deutsch - German
Microwave oven MOULINEX Y79 OPTICOOK Nederlands - Dutch Nederlands - Dutch