Download manual or user guide for the product:
ZELMER 29Z022 - Microwave oven


On this page you can get: Microwave oven ZELMER 29Z022 manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free Microwave oven ZELMER 29Z022
Click to preview
Microwave oven ZELMER 29Z022 Microwave oven ZELMER 29Z022

If this file was helpful.
Please click here:


Size of file: 810 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use
PL
1–5
Instrukcja użytkowania
Kuchenka mikrofalowa
ZELMER 29Z022
ZELMER S.A.
35-016 Rzeszów,
ul.Hoffmanowej 19, Polska
www.zelmer.pl
CZ
6–9
Návod k obsluze Mikrovlnná trouba ZELMER 29Z022
ZELMER BOHEMIA, s.r.o. Horní Těrlicko 770, 735 42 Těrlicko Tel.: 596 423 710, Fax: 596 423 713
Mobilní telefon: 602 583 958
e-mail:[email protected]
SK
10–13
Návod na použitie
Mikrovlnná rúra
ZELMER 29Z022
ZELMER SLOVAKIA, s.r.o.
Bidovce 316, 044 45 Bidovce tel.:055 / 720 40 10 fax:055 / 720 40 40
e-mail:[email protected]
www.zelmer.sk
RU 24–28 BG 29–33 Инструкция по эксплуатации Инструкция за експлоатация
Микроволновая печь Микровълнова печка
ZELMER 29Z022 ZELMER 29Z022
ООО”Зелмер Раша” ДИСТРИБУТОР: ДЕНСИ-М ЕООД
Россия, Москва бул. “Акад. Ст. Младенов” №90
Краснопрудная,30/34 1700 София Б Ъ Л Г А Р И Я ИНН 7708619872; КПП 770801001 Тел.: 02 / 960 12 01 БИК 044525716; ИНН 7710353606 Факс:02 / 960 12 47
PL
Szanowny Kliencie!
Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Szczególną uwagę po- święć wskazówkom bezpieczeństwa.
Instrukcję obsługi zachowaj, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane za- stosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub nie- właściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfkacji wyrobu w każdej chwi- li, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do prze- pisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
W wyznaczonym poniżej miejscu zapisz NUMER SERYJNY, który znajdu- je się na kuchence i zachowaj te informacje na przyszłość.
NUMER SERYJNY:
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZED
DZIAŁANIEM ENERGII MIKROFAL
1. Nie korzystaj z kuchenki przy otwartych drzwiczkach.
Grozi to bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem mikrofalowym.
W żadnym przypadku nie wolno omijać ani samodzielnie modyfko-
wać mechanizmów zabezpieczających.
2. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią ku-
chenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się brudu
lub resztek środków czyszczących na powierzchniach styku.
H
14–18
RO
19–23 Kezelési utasítás Instrucţiuni de folosire Mikrohullámú sütő Cuptor cu microunde ZELMER 29Z022 ZELMER 29Z022
ASPICO KFT H-9027 Győr, Puskás T. u. 4
Tel. +36 96 511 291
Fax. +36 96 511 293
Zelmer Romania
Popa Savu Street No.77,
Offce No1 , First Floor District 1 Bucharest Romania Phone No / Fax: +40.21.22.22.173 Mobil Phone :+40.726.110.701
UA 34–38 GB 39–42
Інструкція з експлуатації Instructions for use
Мікрохвильова піч Microwave oven
ZELMER 29Z022 ZELMER 29Z022
Zelmer Ukraine
ТОВ «Зелмер Україна»,
вул. Турівська 18/20, 04080 Київ, УКРАЇНА
тел: +380 44 501 5626
факс: +380 44 501 5636
www.zelmer.ua
3. Nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Bardzo ważne jest, aby
drzwiczki zamykały się dokładnie i nie wykazywały żadnych uszko-
dzeń:
● „spaczenia”,
● dotyczy to również zawiasów i zatrzasków (brak pęknięć lub po-
luzowań),
● uszczelek drzwiczek oraz powierzchni styku.
4. Prace związane z regulacją lub naprawą kuchenki mogą przeprowa-
dzać jedynie wykwalifkowani pracownicy serwisu.
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem
energii mikrofal .........................................................................................1 Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ..........................................2 Instalacja ..................................................................................................2 Instrukcje dotyczące uziemienia ...............................................................2 Zakłócenia radiowe ...................................................................................2 Blokada rodzicielska .................................................................................3 Czyszczenie – konserwacja i obsługa ......................................................3 Zanim wezwiesz SERWIS ........................................................................3 Dane techniczne .......................................................................................3 Wymogi norm ...........................................................................................3 Gotowanie mikrofalowe – wskazówki .......................................................3 Wskazówki dotyczące naczyń ..................................................................3 Budowa kuchenki mikrofalowej ................................................................4 Panel sterowania ......................................................................................4 Ustawianie funkcji kuchenki ......................................................................4
Ustawianie zegara ...............................................................................4

========1========

CZ
Vážení zákazníci
Přečtěte si důkladně tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti.
Návod k použití si uschovejte pro pozdější použití v průběhu používání výrobku.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zaříze- ní v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího ozná- mení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpi- sům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetic- kých nebo jiných důvodů.
Níže vepište SÉRIOVÉ ČÍSLO, které je uvedeno na spotřebiči a tento údaj uschovejte.
SÉRIOVÉ ČÍSLO:
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OCHRANU PROTI PŮSOBENÍ
MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ
1. Neprovozujte přístroj s otevřenými dvířky.
Vzniká nebezpečí kontaktu s mikrovlnným zářením. V žádném přípa-
dě nelze odpojovat nebo měnit bezpečnostní mechanismy. 2. Mezí přední částí přístroje a dvířky neumísťujte žádné předměty,
dbejte, aby se zde neshromažďovaly nečistoty nebo zbytky čisticích
přípravků ve spojích.
3. Nepoužívejte přístroj, je-li poškozený. Je velmi důležité, aby se dvířka
zavírala přesně a nevykazovala žádná poškození:
● pantů a západek (prasknutí nebo uvolnění),
● prohnutí
● těsnění dvířek a povrchu spojů.
4. Úkony spojené s regulací nebo opravou přístroje může provádět pou-
ze kvalifkovaný personál servisu.
Obsah
Bezpečnostní zásady na ochranu proti působení mikrovlnného záření .....6 Důležitá doporučení týkající se bezpečnosti ...........................................6 Instalace ..................................................................................................6 Pokyny týkající se uzemnění ....................................................................7 Rádiová rušení .........................................................................................7 Rodičovská pojistka .................................................................................7 Čištění – údržba a obsluha .......................................................................7 Než zavoláte do servisu ...........................................................................7 Technické údaje ........................................................................................7 Požadavky norem .....................................................................................7 Příprava pokrmů – pokyny ........................................................................7 Pokyny k nádobí .......................................................................................8 Konstrukce.................................................................................................8 Ovládací panel ..........................................................................................8 Nastavení funkcí .......................................................................................8
Nastavení hodin ..................................................................................8 Zapínání mikrovlnné trouby ......................................................................9 Mikrovlnné ohřívání .................................................................................9 Grilování ..................................................................................................9 Kombinovaná příprava 1 .........................................................................9 Kombinovaná příprava 2 .........................................................................9 Expresní příprava ....................................................................................9 Automatické rozmrazování .......................................................................9 Automatická příprava pokrmů ..................................................................9
Funkce automatické přípravy pokrmů .................................................9 Ekologie – péče o životní prostředí .........................................................9
DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI Při používání elektrospotřebičů dodržujte základní bezpečnostní pravidla. VÝSTRAHA: Pro snížení rizika popálení, poranění elektrickým prou - dem, vzniku požáru, poranění nebo vystavení se působení mikrovln- ného záření dodržujte tyto pokyny:
1. Mikrovlnná trouba je určená pouze pro domácí použití.
2. Přístroj připojujte pouze do zásuvky střídavého proudu 230 V vybave-
né ochranným kolíkem.
3. Přístroj používejte výhradně v souladu s jeho určením, způsobem
uvedeným v tomto návodu. Nepoužívejte v přístroji agresivní chemic-
ké látky nebo plyny. Tento typ mikrovlnné trouby je určen zejména
k ohřívání, vaření a sušení potravin. Mikrovlnná trouba není určena
pro průmyslové nebo laboratorní účely.
6
4. VÝSTRAHA: Nezapínejte prázdnou troubu.
5. Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozenou napájecí šňůrou nebo zá-
strčkou, v případně vadného fungování nebo přístroj poškozený pá-
dem nebo jiným způsobem.
Je-li neodpojitelný napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn ve specializovaném servisu, aby nedošlo k úrazu.
Opravy zařízení může provádět pouze proškolený personál. Neodbor- ně provedena oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohro- žení. V případě poruchy se obraťte na specializovaný servis frmy ZELMER.
6. VÝSTRAHA: Děti mohou mikrovlnnou troubu používat bez do -
hledu výhradně na základě uvedených pokynů pro bezpečné
používání mikrovlnné trouby a pochopení nebezpečí spojených
s nesprávným používáním.
7. Pro snížení rizika vzniku požáru dbejte následujících pokynů:
● Během ohřívání potravin v plastové nebo papírové nádobě, sle-
dujte činnost mikrovlnné trouby, zda nedošlo k zahoření.
● Před vložením papírových nebo plastových tašek do mikrovlnné
trouby odstraňte veškeré drátěné díly.
● Zjistíte-li dým, vypněte a odpojte přístroj ze zdroje napájení. Neo-
tevírejte dveře, aby nedošlo k zesílení plamenů.
● Nepoužívejte vnitřku mikrovlnné trouby k přechovávání produktů.
Neponechávejte papírové produkty, nádoby nebo kuchyňské pří-
bory a potraviny vevnitř mikrovlnné trouby, je-li zařízení používá-
no.
8. VÝSTRAHA: Tekutiny a jiné potraviny neohřívejte v těsně uza -
vřených nádobách. Mohlo by dojít k explozi.
9. Při ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může být vařící se tekutina
rozstříknutá se zpožděním; zachovejte proto zvláštní opatrnosti při
přenášení nádoby.
10. V mikrovlnné troubě potraviny nesmažte. Horký olej může zničit části
mikrovlnné trouby nebo příbory a způsobit popáleniny.
11. V mikrovlnné troubě neohřívejte vejce ve skořápkách nebo celá, na
tvrdo uvařená vejce. Mohou vybuchnout i po skončení ohřívání v mik-
rovlnné troubě.
12. Potraviny pokryté silnou kůrkou, jako jsou brambory, tykve v celku,
jablka a kaštany před vařením propíchejte.
13. Obsah láhví pro krmení děti a sklenic pro nemluvňata vždy protře-
pejte. Před podáváním zkontrolujte preventivně teplotu pokrmu, aby
nedošlo k popálení.
14. Kuchyňské nádobí se může nahřívat v důsledku pronikání tepla z ohří-
vaných potravin. K přenášení nádob používejte vhodné chňapky. 15. Před použitím ověřte, zda jsou vhodné pro použití v mikrovlnné trou-
bě.
16. VÝSTRAHA: Činnosti související s údržbou nebo opravou mikro -
vlnné trouby, které zahrnují odnímání krytu chránicího proti mik-
rovlnnému záření, jsou nebezpečné; z tohoto důvody by je měla
provádět pouze kvalifkovaná osoba.
17. Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezený-
mi fyzickými, duševními schopnosti nebo s nedostatkem zkušeností
nebo znalostí, dokud nebudou o způsobu používání proškoleny oso-
bou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Nikdy neponechávejte přístroj bez dohledu, je-li v provozu. Nedovo-
lujte dětem přístroj obsluhovat.
Mějte děti pod dohledem a ujistěte se, že si nehrají se zařízením. 18. Neodstraňujte za žádných okolností fólii na vnitřní straně dvířek.
Mohlo by dojít k poškození zařízení.
INSTALACE
1. Ověřte, zda z vnitřku mikrovlnné trouby byly odstraněny veškeré obaly. 2. VÝSTRAHA: Ověřte, zda nejsou zjevné žádné známky poškození,
jako jsou ohnuté nebo zborcené dveře, poškozené těsnění dveří
a dotykové povrchy, prasknuté nebo uvolněné panty a západky
na dveřích, prohnutí uvnitř trouby nebo ve dveřích.
V případě jakýchkoliv poškození nevyužívejte přístroj a kontak-
tujte kvalifkované zaměstnance servisního střediska.
3. Mikrovlnnou troubu umístěte na rovné, stabilní ploše, která troubu
udrží včetně nejtěžších výrobků určených k vaření v mikrovlnné
troubě.
4. Mikrovlnnou troubu nevystavujte působení vysokých teplot nebo vlh -
ka a nevystavujte ji v blízkosti hořlavých materiálů.
5. Pro správnou funkci přístroje zajistěte potřebné proudění vzduchu.
Nad mikrovlnou troubou ponechte volný prostor 20 cm, 10 cm za pří -

========2========

strojem a 5 cm po bocích. Nezakrývejte a nezacpávejte ventilační ot-
vory přístroje. Neodnímejte nožky.
6. Přístroj nepoužívejte bez skleněného talíře, podpěr otočného límce
a válečku umístěného ve správné poloze.
7. Ověřte, zda napájecí šňůra není poškozená, není vedená pod přístro-
jem nebo nad jakoukoliv horkou nebo ostrou plochou.
8. Zajistěte snadný přístup k zásuvce tak, aby v náhlých případech bylo
možné odpojení přístroje od zdroje napájení.
9. Nepoužívejte přístroj na volném vzduchu.
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE UZEMNĚNÍ
Zařízení musí být uzemněné. Přístroj je vybaven napájecí šňůrou se zem- nící zástrčkou.
Napájecí šňůru připojte k řádně nainstalované a uzemněné nástěn -
né zásuvce.
V případě vzniku zkratu snižuje uzemnění riziko poranění elektrickým proudem.
Přístroj musí být používán v samostatném elektrickém obvodu.
VÝSTRAHA: V případě chybného připojení existuje riziko poranění elektrickým proudem.
Poznámky: V případě jakýchkoliv otázek týkajících se uzemnění nebo ná - vodu k obsluze a připojení k napájení kontaktujte kvalifkovaného elektro- montéra nebo zaměstnance servisního střediska.
VÝSTRAHA: Výrobce a prodejce nenesou odpovědnost za poškození přístroje nebo úrazy vzniklé následkem nedodržení pokynů uvedených v návodu k obsluze a pokynů týkajících se připojení do elektrické sítě.
RÁDIOVÁ RUŠENÍ
Provoz přístroje může rušit rádiové, televizní nebo podobné přístroje. Rušení lze omezit nebo odstranit následujícími způsoby:
1. Vyčistěte dvířka a kontaktní plochy přístroje.
2. Změňte nastavení rádiové nebo televizní antény.
3. Změňte polohu přístrojů vůči sobě.
4. Odsuňte mikrovlnnou troubu od přijímače.
5. Zapojte mikrovlnnou troubu do jiné elektrické zásuvky tak, aby trouba
a přijímač byly napájeny z jiného elektrického obvodu.
RODIČOVSKÁ POJISTKA
Rodičovská pojistaka znemožňuje malým dětem samostatné používání mikrovlnné trouby.
Na displeji se rozsvítí ukazatel RODIČOVSKÉ POJISTKY . Je-li RODI- ČOVSKÁ POJISTKA aktivována, nelze mikrovlnnou troubu používat. 1. RODIČOVSKOU POJISTKU nastavte takto:
Zmáčkněte a přidržte tlačítko STOP/CANCEL (Zastavit/Zrušit) po dobu
3 sekund. Zazní zvukový signál a rozsvítí se ukazatel POJISTKY. 2. Postup deaktivace RODIČOVSKÉ POJISTKY.
Zmáčkněte a přidržte tlačítko STOP/CANCEL (Zastavit/Zrušit) po
dobu 3 sekund dokud ukazatel pojistky nezhasne.
ČIŠTĚNÍ – ÚDRŽBA A OBSLUHA
1. Před zahájením čištění vypněte mikrovlnnou troubu a vytáhněte na-
pájecí kabel ze síťové zásuvky.
2. Vnitřek mikrovlnné trouby udržujte čistý. Dojde-li k zašpinění vnitřních
stěn mikrovlnné trouby, odstraňte zbytky jídel nebo rozlité tekutiny
vlhkou utěrkou. V případě silného zašpinění použijte šetrný mycí pří-
pravek. Nepoužívejte čisticí přípravky ve spreji nebo jiné silné čisticí
přípravky (může dojít ke vzniku skvrn, šmouh nebo zmatnění povrchu
přístroje a dvířek).
3. Vnější plochy přístroje čistěte vlhkou utěrkou. Dbejte, aby voda ne-
pronikala ventilačními otvory dovnitř přístroje (mohlo by dojít k poško-
zení dílů nacházejících se uvnitř).
4. Obě strany dvířek, okna, těsnění dvířek a přiléhající díly přetírejte vlh-
kou utěrkou a odstraňte veškeré zbytky jídel a rozlité tekutiny.
Nepoužívejte čisticí přípravky obsahující abrazivní látky. 5. K mytí krytu nepoužívejte agresivní čisticí přípravky ve formě emulzí,
mléka, past apod. Mohlo by dojít k odstranění informačních a grafc-
kých symbolů, jako jsou dílce, označení, výstražné symboly apod. 6. Dbejte, aby nedošlo k navlhnutí ovládacího panelu. K čištění pou-
žívejte vlhkou, měkkou utěrku. Ovládací panel čistěte s otevřenými
dvířky, aby nedošlo k náhodnému zapnutí.
7. Kondenzuje-li vodní pára na vnitřní nebo vnější straně dvířek, setřete
ji měkkou utěrkou. Ke kondenzaci pár dochází, je-li mikrovlnná trouba
v provozu při vysoké vlhkosti. Za této situace se jedná o běžný jev. 8. Pravidelně vytahujte a myjte skleněný talíř. Omývejte ho v teplé vodě
s přídavkem přípravku na nádobí nebo v myčce.
9. Otočný límec a dno mikrovlnné trouby pravidelně myjte, omezíte tak
hluk přístroje. Dolní povrch čistěte pomocí jemného přípravku. Otočný
límec omývejte v teplé vodě s přídavkem přípravku na nádobí nebo
v myčce. Při opětovném usazování otočného límce v mikrovlnné trou-
bě dbejte na jeho řádné umístění.
10. Pro odstranění nepříjemných pachů v mikrovlnné troubě vařte po
dobu 5 minut šťávu a slupku z citronu ve 200 ml vody. Vnitřek důklad-
ně setřete suchou, měkkou utěrkou.
11. Je-li nutná výměny vnitřní žárovky, obraťte se s touto záležitostí na
SERVIS.
12. Mikrovlnnou troubu pravidelně myjte a odstraňujte zbytky potravin.
Nedodržování výše uvedených pokynů může vést k poškození povr-
chu a následnému omezení životnosti a vzniku nebezpečných situací.
NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU
Mikrovlnná trouba nefunguje:
1. Ověřte, zda je mikrovlnná trouba správně zapojena do síťové zásuv -
ky. Pokud ne, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte 10 sekund
a zasuňte ji zpět.
2. Ověřte, zda nedošlo ke spálení pojistky nebo zda nesepla automatic -
ká pojistka. Pracují-li výše uvedená zařízení správně, ověřte síťovou
zásuvku zapojením jiného elektro zařízení.
3. Ověřte, zda je ovládací panel řádně naprogramován a zda byl nasta -
ven časový spínač.
4. Ověřte, zda byla dobře zavřena dvířka s jejich zajištěním. V opačném
případě nebude energie mikrovln uvolňována do mikrovlnné trouby. POKUD PO PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚKONŮ MIKROVLNNÁ TROUBA I NADÁLE NEPRACUJE, OBRAŤTE SE NA SERVIS. MIKRO- VLNNOU TROUBU SAMOSTATNĚ NENASTAVUJTE A NEOPRAVUJTE.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Spotřeba energie:
Nominální výkon mikrovln Frekvence
Vnější rozměry (mm) Vnitřní rozměry(mm) Objem
Otočný talíř
Hmotnost
230-240V~50Hz, 1200W (Mikrovlny) 1000W (Gril)
800W
2450MHz
výš. = 262 x šíř. = 452 x hl. = 386 výš. = 210 x šíř. = 315 x hl. = 314 20 litrů
Průměr = 245 mm
Přibližně 12,5 kg
* Výše uvedené údaje se mohou měnit. Uživatel by proto měl tyto údaje ověřit na výrobním štítku přístroje. Jakékoliv reklamace týkající se chyb výše uvedených údajů nebudou brány na zřetel.
POŽADAVKY NOREM
Mikrovlnná trouba ZELMER splňuje požadavky platných norem. Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC – Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
PŘÍPRAVA POKRMŮ – POKYNY
1. Potraviny důkladně rozložte. Největší části umístěte po okrajích ná-
doby.
2. Ověřujte v průběhu přípravy. Připravujte nejkratší uvedenou dobu,
bude-li to nutné, přípravu prodlužte. Silně připálené potraviny mohou
vytvářet dým a vznítit se.
3. Potraviny během přípravy přikryjte. Přikrytí chrání proti postříkání
a zajišťuje rovnoměrné prohřátí.
4. V průběhu přípravy potraviny otáčejte, aby se ohřev u takových potra-
vin, jako je kuře nebo hamburgery, zrychlil. Velké kusy potravin, jako
je pečeně, otočte alespoň jednou.
5. V polovině doby přípravy změňte polohu připravovaných potravin.
Produkty umístěné nahoře přesuňte dolů a ty, které jsou umístěny
uprostřed, přesuňte na okraj.
7

========3========

POKYNY K NÁDOBÍ
NASTAVENÍ FUNKCÍ
V mikrovlnné troubě používejte nádobí a příbory k tomu určené. Ideálním materiálem nádobí vhodného pro použití v mikrovlnné troubě je průhledný materiál umožňující pronikání energie stěnami nádoby a ohřívání potravin. 1. Nepoužívejte kovové nástroje nebo nádoby s kovovými prvky. Mikro-
vlny kovem neprocházejí.
2. Před přípravou potravin v mikrovlnné troubě odstraňte obaly z re-
cyklovaného papíru, protože tento papír může obsahovat kovové čás-
tice, které mohou způsobit jiskření nebo dokonce požár.
3. Doporučujeme používat kulaté nebo oválné nádobí místo nádob
čtvercových nebo podélných, neboť se potraviny v rozích nádobí čas-
těji připalují.
4. Odkryté plochy chraňte před připálením úzkými proužky alobalu. Měj-
te však na paměti, abyste nepoužívali příliš mnoho alobalu a zacho-
vávejte vzdálenost min 3 cm mezi fólií a vnitřními stěnami trouby. Níže uvedený seznam vám usnadní výběr nádobí a příborů.
Po připojení k napájení zazní zvukový signál a zapne se dynamický displej.
NASTAVENÍ HODIN
Je-li mikrovlnná trouba připojena ke zdroji napájení, zmáčkněte jednou tla - čítko CLOCK (Hodiny).
PŘÍKLAD: Chcete nastavit hodiny mikrovlnné trouby na 8:30.
1. Zmáčkněte jednou tlačítko CLOCK a nastavte hodiny na 8:30. 2. Otočte ovládací kolečko MENU/TIME tak, aby se na displeji objevila
číslice 8.
3. Zmáčkněte tlačítko CLOCK jednou a zahajte nastavení minutovníku
hodin na hodnotu 30.
4. Otočte ovládací kolečko MENU/TIME a nastavte 30 minut.
5. Zmáčkněte tlačítko CLOCK pro potvrzení nastavení.
Displej MENU: ukazatele – signalizace
Kuchyňské vybavení
Mikrovlny
Grilování
Žáruvzdorné sklo
Sklo náchylné na působení tepla Žáruvzdorná keramika
Plastové nádoby vhodné pro použití v mikrovlnných troubách Jednorázová papírová utěrka Kovový podnos
Kovový rošt
Alobal a fóliové nádobí
Ano Ne Ano Ano
Ano Ne Ano Ne
Kombinovaná
příprava
Ano
Ne
Ano
Ne
1. Rozmrazování
2. Automatická příprava
3. Přerušení provo -
zu
4. Zapnutí mikrovln
5. Vysoký výkon přípravy
6. Nízký
výkon 7. Hodiny 8. Rodičovská pojistka 9. Grilování 10. Kombinovaná příprava 1 11. Kombinovaná příprava 2
Ano Ne Ne Ne
Ne Ano Ano Ano
Ne Ne Ne Ne
KONSTRUKCE
1. Systém bezpečného zavírání dvířek 2. Okno kuchyňky
3. Otočný držák
4. Ovládací panel
5. Ventilační otvor
6. Skleněný talíř
7. Topné těleso grilování
8. Kovový rošt
OVLÁDACÍ PANEL
● DISPLEJ S FUNKCEMI
– Na displeji se zobrazí: čas, doba přípravy a ukazatel funkce a na-
pájení.
● POWER LEVEL (Výkon)
– Několikerým zmáčknutím zvolte požadovaný výkon mikrovlnné trou-
by.
● GRILOVÁNÍ
– Máčkáním tohoto tlačítka zvolte program grilování .
● COMBI.1/COMBI.2
– Nastavte po zmáčknutí kombinaci mikrovlné přípravy a grilování. ● WEIGHT ADJUST (Nastavení váhy).
– Při použití funkce automatické grilování použijte toto tlačítko pro
zvážení připravovaných potravin nebo stanovení počtu porcí. ● START/QUICK START (Start/Rychlý start)
– Zmáčknutím uvedete mikrovlnnou troubu do provozu.
– Postačí zmáčknout několikrát pro nastavení doby přípravy a použít
ihned vyjvýkonnější provoz.
● CLOCK (Hodiny)
– Zmáčkněte pro nastavení hodin na mikrovlnné troubě.
● STOP/CANCEL (Zastavit/Zrušit)
– Slouží k rušení zvoleného nastavení a vynulování mikrovlnné trouby
před nastavení programu přípravy potravin.
– Zmáčkněte jednou, příprava se na chvíli přeruší nebo dvakrát pro
zrušení celého nastaveného procesu přípravy.
– Pridržte a nastavte rodičovskou pojistku.
● Ovládací kolečko MENU/TIME
– Otočte ovládacím kolečkem a nastavte čas na hodinách mikrovlnné
trouby a nastavte dobu přípravy.
– Otočte ovládacím kolečkem a nastavte funkci automatické přípravy
nebo automatického rozmrazování.
8

========4========

ZAPÍNÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY
Před nastavením programu mikrovlnné trouby vložte nejdříve pokrm do komory trouby a zavřete dvířka.
MIKROVLNNÁ PŘÍPRAVA
K nastavení mikrovlnné přípravy postačí zmáčknout tlačítko POWER LE- VEL (výkon). Tlačítko zmáčkněte několikrát a zvolte požadovaný výkon, poté otočte ovládacím kolečkem MENU/TIME ve směru hodinových ruči - ček a nastavte požadovanou dobu přípravy.
Maximální možná doba přípravy činí 95 minut.
Zvolte výkon zmáčknutím tlačítka POWER LEVEL (výkon).
Zmáčkněte tlačítko
POWER LEVEL
Výkon
1 raz 100%
2 razy 80%
3 razy 60%
4 razy 40%
5 razy 20%
6 razy 0%
PŘÍKLAD: Chcete-li zapnout mikrovlnnou troubu na dobu 5 minut s 60% mikrovlnným výkonem.
Zmáčkněte tlačítko STOP/CANCEL a vynulujte nastavení.
1. Zmáčkněte tlačítko POWER LEVEL 3-krát.
2. Otočte ovládacím kolečkem MENU/TIME a nastavte dobu přípravy. 3. Zmáčkněte tlačítko START/QUICK START.
Upozornění! Můžete ověřit úroveň napájení v průběhu přípravy zmáčknutím tlačítka POWER LEVEL.
Po vypršení zadané doby uslyšíte zvukový signál a na displeji se objeví nápis End, zmáčkněte STOP/CANCEL nebo otevřte dvířka před nastave - ním další funkce.
GRILOVÁNÍ
Funkce grilování je vhodná zvláště k přípravě tenkých plátků masa, stea- ků, kotlet, klobás, kebabů nebo kousků kuřete. Je vhodná rovněž v přípa- dě toustů a obalovaných pokrmů.
PŘÍKLAD: Zapnutí funkce grilování na dobu 12 minut.
1. Zmáčkněte tlačítko GRILL.
2. Otočte ovládacím kolečkem MENU/TIME a nastavte dobu přípravy. 3. Zmáčkněte tlačítko START/QUICK START.
KOMBINOVANÁ PŘÍPRAVA 1
Tento režim představuje 30% doby mikrovlné přípravy a 70% grilování. Vhodný pro ryby a brambory.
PŘÍKLAD: Nastavení kombinace 1 s přípravou po dobu 25 minut. 1. Zmáčkněte tlačítko COMBI.1. Na displeji se objeví: Co – 1. 2. Otočte ovládacím kolečkem MENU/TIME a nastavte dobu přípravy. 3. Zmáčkněte tlačítko START/QUICK START.
KOMBINOVANÁ PŘÍPRAVA 2
Tento režim představuje 55% doby mikrovlné přípravy a 45% grilování. Používejte v případě pudinků, omelet, pečených brambor a drůbeže. PŘÍKLAD: Nastavení kombinace 2 s přípravou po dobu 12 minut. 1. Zmáčkněte tlačítko COMBI.2. Na displeji se objeví: Co – 2 . 2. Otočte ovládacím kolečkem MENU/TIME a nastavte dobu přípravy. 3. Zmáčkněte tlačítko START/QUICK START.
EXPRESNÍ PŘÍPRAVA
Mikrovlnná trouba je zapnutá na nejvyšším výkonu (100% výkon) pro ex- presní program přípravy.
Pro použití této funkce zmáčkněte tlačítko START/QUICK START. Mikro- vlnná trouba je okamžitě zapnutá a bude v provozu po dobu 30 sekund. Každé zmáčknutí tlačítka START/QUICK START v průběhu provozu zvýší dobu provozu o dalších 30 sekund.
PŘÍKLAD: Nastavení přípravy s použitím funkce expresní přípravy po dobu 2 minut:
1. Zmáčkněte tlačítko STOP/CANCEL.
2. Zmáčkněte tlačítko START/QUICK START čtyřikrát. Mikrovlnná trou -
ba je ihned zapne na zadanou dobu 2 minut.
AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ
Mikrovlnná trouba může být používána k rozmrazování potravin podle hmotnosti. Doba rozmrazování a úroveň napájení jsou nastavovány auto- maticky po naprogramování hmotnosti produktu. Hmotnost se musí pohy- bovat od 100g do 1800g.
PŘÍKLAD: Spuštění funkce rozmrazování 600g krevet.
1. Otočte ovládacím kolečkem MENU/TIME proti směru hodinových ru -
čiček a nastavte funkci rozmrazování. Na displeji se objeví A-10. 2. Zmáčkněte vícekrát WEIGHT ADJUST pro nastavení hmotnosti po -
traviny na 600g.
3. Zmáčkněte tlačítko START/QUICK START.
Upozornění! V průběhu rozmrazování systém udělá přestávku a zazní zvukový signál, který připomene uživateli, že potravinu nutno otočit. Poté zmáčkněte tlačítko START/QUICK START pro obnovu spuštění programu rozmrazování.
AUTOMATICKÁ PŘÍPRAVA
Funkci používáme k přípravě potravin, které nevyžadují programování doby přípravy ani úrovně výkonu. Postačí označit typ potraviny, kterou chcete připravit a její hmotnost.
Po vypršení poloviny doby přípravy lze potravinu otočit, aby byla prohřátá rovnoměrně.
PŘÍKLAD: Příprava 400g ryby.
1. Otočte ovládacím kolečkem MENU/TIME proti směru hodinových ru -
čiček a nastavte kód ryby A-6.
2. Zmáčkněte vícekrát tlačítko WEIGHT ADJUST a nastavte hmotnosti
400 g.
3. Zmáčkněte tlačítko START/QUICK START.
MENU AUTOMATICKÉ PŘÍPRAVY
Kód Potravina/způsob přípravy A-1 Mléko/káva (200 ml/ks) A-2 Rýže (g)
A-3 Špagety (g)
A-4 Brambory (230 g/ks) A-5 Automatycká příprava (g) A-6 Ryba (g)
A-7 Kuře (g)
A-8 Hovězí/skopové (g)
A-9 Maso na rožni (g)
1. Zmáčkněte tlačítko WEIGHT ADJUST a nastavte hmotnost potraviny nebo počet porcí. 2. U bodů A-7, A-8, A-9, mikrovnná trouba přeruší přípravu, zazní zvukový signál pro otočení potraviny, po otočení zavřete dvířka, zmáčkněte tlačítko START/ QUICK START a obnovte přípravu. 3. U špaget přidejte vařící vodu před zahájením přípravy.
Výsledky automatické přípravy závisí na takových faktorech jako je tvar a rozměry jednotlivých potravin., preferencí týkajících se připravy jednotli- vých produktů a způsobu umístění produktu v mikrovlnné troubě. Nebude- te-li zcela spokojeni s výsledky přípravy potravin, přizpůsobte dobu přípra- vy podle vlastního uvážení.
EKOLOGIE – PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí pro-
středky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné, a zásad-
ně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému
zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu urče- ných recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič defnitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte. Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. Zelmer Bohemia s.r.o. je zapojena do ko- lektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u frmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
9

========5========For more information, please download the instructions above.

Category Microwave oven
Full name ZELMER 29Z022
Model 29 Z 022
Size of file 810 KB
Number of pages 5 pages
format file is in pdf
Language(s) Microwave oven ZELMER 29Z022 Česky - Czech Česky - Czech