Download manual or user guide for the product:
PHILIPS GC 4223 AZUR 4200 - Steam iron


On this page you can get: Steam iron PHILIPS GC 4223 AZUR 4200 manual - is available for free download. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it in safe place for example in "My documents" or "Desktop" folder. Pdf file can be able to view any time also in "offline state" (without internet connection).
We hope, that this document of instructions for use will help you.
PDF Download manual now - for free Steam iron PHILIPS GC 4223 AZUR 4200
Click to preview
Steam iron PHILIPS GC 4223 AZUR 4200 Steam iron PHILIPS GC 4223 AZUR 4200

If this file was helpful.
Please click here:


Size of file: 1320 KB (format file is in: pdf)
Preview instructions for use
Azur
GC4243, GC4238, GC4233, GC4223, GC 4218

========1========

3
ENGLISH 4
POLSKI 12
ROMÂNĂ 21
РУССКИЙ 29
ČESKY 38
MAGYAR 46
SLOVENSKY 54
УКРАЇНСЬКІЙ 62
HRVATSKI 71
EESTI 79
LATVISKI 87
LIETUVIŠKAI 95
SLOVENŠČINA 103
БЪЛГАРСКИ 111
SRPSKI 120
GC4243, GC4238, GC4233, GC4223, GC4218

========2========

38
ČESKY
Důležité
Před použitím přístroje přečtěte podrobně tento návod a uschovejte ho pro případné pozdější nahlédnutí.
- Nikdy nenechávejte žehličku bez dozoru, pokud je zapnutá. - Žehlička není vhodná pro to, aby ji používaly děti.
- Neobeznámené osoby by neměly s žehličkou pracovat bez dozoru. Dávejte též pozor na děti a nedovolte jim, aby si s žehličkou hrály. - Nedotýkejte se dna žehličky, je velmi horké a mohli byste se spálit. - Nikdy žehličku nepoužívejte v případě, že byste zjistili její jakékoli poškození.
- Pokud ukončíte žehlení, když chcete žehličku čistit, když plníte zásobník vodou nebo když od žehličky odcházíte třeba jen na chvíli: nastavte regulátor páry do polohy O, postavte žehličku do svislé polohy a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Pokud by byl poškozen síťový přívod, musí být jeho výměna svěřena opravně autorizované firmou Philips, aby neodbornou opravou později nedošlo k nebezpečné situaci.
Před prvním použitím
1
Dříve než žehličku připojíte do sítě zkontrolujte, zda údaj napětí na jejím typovém štítku souhlasí s napětím ve vaší světelné síti.
C
2
Ze dna žehličky sejměte ochranný tepelný kryt (pouze u typů GC4243). Sejměte též ze dna všechny nálepky nebo ochranné fólie.
3
Zahřejte žehličku na maximální teplotu a přežehlete kousek vlhké textilie abyste z jejího dna odstranili všechny zbytky.
B
Žehlička může při prvním zapnutí trochu kouřit.Tento jev však za okamžik zmizí.
Příprava k použití
Plnění zásobníku vodou
Žehličku nesmíte nikdy ponořit do vody.
1 C
2
Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Regulátor páry nastavte do polohy O (=bez páry).
3
Otevřte uzávěr plnicího otvoru.
4
Žehličku nakloňte dozadu.

========3========

ČESKY
39
C
5 K naplnění zásobníku vodou z vodovodu použijte plnicí
nádobku a vodu naplňte až po značku maxima.
Zásobník vody nikdy neplňte nad značku MAX.
◗Pokud je voda ve vaší oblasti nadměrně tvrdá, doporučujeme
naředit ji destilovanou vodou nebo použít pouze destilovanou
vodu.
Do zásobníku nenalévejte ocet, škrob nebo chemicky upravovanou
vodu.
C
6 Uzavřete víčko plnicího otvoru. Uslyšíte zaklapnutí.
Nastavení teploty
C
1 Pouze typy GC4243: sejměte ochranný tepelný kryt.
Nenechávejte ochranný tepelný kryt na žehličce při žehlení.
2
Žehličku postavte na zadní stěnu.
C
3 Otáčením nastavte regulátor teploty na doporučenou teplotu.
- Řiďte se údajem na nášivce tkaniny určené k žehlení.
- 1 Syntetické materiály (např.akrylát, nylon, polyamid nebo
polyestér).
- 1 Hedvábí.
- 2 Vlna.
- 3 Bavlna, plátno.
- Jestliže neznáte druh žehlené textilie, zvolte správnou teplotu tak, že
zkušebně přežehlíte tu část textilie, která není běžně viditelná.
- Hedvábné, vlněné nebo syntetické materiály: žehlete je po rubové
straně abyste nevytvářeli lesklé plochy.Vyhněte se používání postřiku
vodou abyste zabránili vzniku skvrn.
- Začněte vždy žehlit ty textilie, které vyžadují nejnižší teplotu, což
bývají syntetické tkaniny.
4 C
5
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
Když žlutá kontrolka teploty zhasne, vyčkejte ještě malou chvíli, než začnete žehlit.

========4========

40
ČESKY
Žlutá kontrolka teploty během žehlení střídavě zhasíná a znovu se rozsvěcí.To je dokladem správné funkce termostatu.
Použití žehličky
Žehlení s parou
1 Zkontrolujte, zda je v zásobníku dostatek vody.
C
2 Zvolte doporučené nastavení páry. Přesvědčte se, že nastavení,
které jste zvolili, je vhodné pro nastavenou teplotu žehlení:
- 1 až 3 střední pára (teplota nastavena mezi 2 až 3)
- 4 až 6 maximální pára (teplota nastavena mezi 3 až MAX)
Viz odstavec "Nastavení teploty".
B
Žehlička začne produkovat páru až když se ohřeje na nastavenou teplotu.
Žehlení bez páry
C
1 Regulátor páry nastavte do polohy O (=bez páry).
2 Zvolte doporučenou teplotu. Viz odstavec "Nastavení teploty".
Další funkce
Postřik vodou
Tuto funkci můžete použít k odstranění nadměrného zmačkání při
libovolné teplotě.
Zkontrolujte, zda je v zásobníku dostatek vody.
C
1 Tlačítko postřiku vodou stiskněte vícekrát abyste zvlhčili
žehlenou textilii.
Parní impuls
Výkonný parní impuls pomáhá vyrovnat velmi zmačkaná místa. Parní impuls lze realizovat pouze při teplotě nastavené mezi 2 a MAX.

========5========

ČESKY
41
C
1
Stiskněte a uvolněte tlačítko impulsu páry.
Drip Stop
Funkce Drip Stop zabraňuje výstupu páry v případě, že byla nastavena nedostačující teplota žehličky, aby ze dna žehličky neodkapávala voda. Pokud k uzavření výstupu páry dojde, uslyšíte zřetelné klapnutí.
Svislý parní impuls
C
1 Parní impuls lze realizovat též pokud je žehlička ve svislé
poloze.
Parou nikdy nemiřte proti osobám.
Automatická funkce anti-calc
C
1 Vestavěný systém anti-calc zmenšuje vytváření vodního kamene
a prodlužuje tak životnost žehličky.
Elektronická funkce automatického vypnutí žehličky (pouze
typy GC4243, GC4238 a GC4233)
C
1 Elektronický obvod žehličku automaticky vypne, jestliže s ní po
určitou dobu není pohnuto.
◗Červená kontrolka auto-off začne blikat, což indikuje, že byla
aktivována funkce automatického vypnutí a žehlička byla vypnuta.
Aby se žehlička znovu zapojila:

========6========

42
ČESKY
- Zvedněte žehličku nebo jí mírně pohněte.
- Červená kontrolka zhasne.Jakmile se teplota žehličky vrátila k původně nastavené úrovni, rozsvítí se žlutá kontrolka.
- Jestliže se žlutá kontrola rozsvítí ihned po pohnutí žehličkou, vyčkejte s dalším žehlením až zhasne.
- Jestliže se žlutá kontrolka po pohnutí žehličkou nerozsvítí, má žehlička ještě stále nastavenou teplotu a můžete tedy ihned pokračovat s žehlením.
Varovná kontrolka
C
◗Pouze typy GC4243 a GC4238
- Žehlička je vybavena modrou varovnou kontrolkou.
- Tato modrá varovná kontrolka svítí pokud je žehlička připojena k síti
a to i tehdy, když byla vypnuta automatickou funkcí shut-off.
Čištění a údržba
Použití funkce calc-clean
Funkci calc-clean použijte pro odstranění vodního kamene i případných nečistot.
◗Tuto funkci používejte vždy po dvou týdnech. Pokud by byla voda
ve vaší oblasti nadměrně tvrdá (ze dna žehličky by se během
žehlení odlupovaly částice vodního kamene), používejte funkci calc-
clean častěji.
1
Regulátor páry nastavte do polohy O.
2 Zásobník vody naplňte až po označení maximální hladiny.
Nenalévejte do zásobníku ocet nebo jiné přípravky k odstranění
vodního kamene.
C
3 Regulátor teploty nastavte na maximální teplotu.
N
E
N
I
N
I
L
L
N
N
O
T
O
T
T
O
O
C
C
E
L
NI
O
NN
A
O
L
W
Y
Y L
L
O
ON
N
SOIE SILK

========7========

ČESKY
43
4
Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
5 Když žlutá kontrolka teploty zhasne, žehličku odpojte od sítě. C
6 Podržte žehličku nad dřezem, stiskněte a podržte stisknuté
tlačítko calc-clean a zvolna pohybujte žehličkou sem a tam.
B
Ze dna žehličky začne vystupovat horká voda s párou a odplaví
současně všechny nečistoty (pokud jsou).
7
Když již ze dna žehličky nevystupuje žádná voda nebo pára, tlačítko calc-clean uvolněte.
Tento postup opakujte tak dlouho až jsou odplaveny všechny nečistoty.
Po ukončeném procesu calc-clean
- Zapněte žehličku, aby se její dno usušilo.
- Když žehlička dosáhla nastavené teploty, odpojte ji od sítě. - Přežehlete lehce kus starší tkaniny abyste ze dna žehličky odstranili případné zbylé nečistoty.
- Než žehličku uklidíte, nechte ji zcela vychladnout.
Po ukončeném žehlení
1
Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte žehličku vychladnout.
2
Ze dna žehličky otřete všechny nečistoty vlhkým hadříkem, případně můžete použít nebrasívní čisticí prostředek.
3 C
4
Těleso žehličky čistěte pouze navlhčeným hadříkem.
Pravidelně vyplachujte zásobník vody vodou. Po čištění ho vyprázdněte.
Uchovávání žehličky
1
Vytáhněte zástrčku síťového přívodu ze zásuvky a nastavte regulátor páry do polohy O.
2 C
3
Vylijte vodu ze zásobníku.
a) Nechte žehličku vychladnout. Síťový přívod můžete navinout okolo zadní části žehličky a zajistit ho příchytkou.

========8========

44
ČESKY
b) Žehličku vždy uchovávejte ve svislé poloze na pevné podložce a její
dno chraňte vhodnou textilií.
C
4 Ochranný tepelný kryt (pouze typy GC4243)
a) Postavte žehličku na ochranný tepelný kryt.
Ochranný tepelný kryt nepoužívejte v průběhu žehlení.
b) Síťový přívod naviňte do úložného prostoru.
c) Žehličku uložte ve vodorovné poloze s ochranným tepelným krytem na pevnou podložku.
Záruka & servis
Pokud byste potřebovali jakoukoli informaci, nebo se vyskytl nějaký problém, nahlédněte na internetovou stránku www.philips.com, případně kontaktuje Informační středisko firmy Philips, jehož telefonní číslo naleznete na letáčku s celosvětovou zárukou.
Řešení případných problémů
V tomto odstavci jsou popsány nejběžnější problémy, které mohou při používání žehličky nastat.Tyto řádky pečlivě pročtěte. Pokud by se vám daný problém nepodařilo vyřešit, kontaktujte Informační středisko firmy Philips.

========9========

ČESKY
45
Problém
Žehlička je zapnuta ale dno je stále studené.
Žehlička neprodukuje žádnou páru.
Svislý parní impuls nelze realizovat.
Na textilii se objevují kapičky vody.
Ze dna žehličky se při žehlení odlupují šupinky a jiné nečistoty.
Červená kontrolka bliká (pouze u typů GC4243, GC4238 a GC4233).
Žehlička je připojená k síti, ale varovná modrá kontrolka nesvítí (pouze typy GC4243 a GC4238).
Možná příčina (příčiny) Řešení
Problémy s připojením. Zkontrolujte zástrčku, přívodní kabel i
síťovou zásuvku.
Nedostatek vody v zásobníku. Naplňte zásobník vodou (viz odstavec
"Plnění zásobníku vodou"). Regulátor páry je v poloze O. Regulátor páry nastavte do polohy
mezi 1 až 6 (viz "Žehlení s parou"). Žehlička nemá dostatečnou teplotu. Nastavte regulátor teploty do polohy
pro žehlení s parou (2 až MAX).
Postavte žehličku do svislé polohy a
vyčkejte s žehlením až žlutá kontrolka
zhasne.
Snažili jste se opakovat svislý parní Pokračujte v žehlení ve vodorovné impuls přiliš rychle za sebou. poloze a vyčkejte chvilku než budete
svislý parní impuls opakovat. Dno žehličky nebylo dostatečně horké Nastavte regulátor teploty do polohy a byla aktivována funkce drip-stop. pro žehlení s parou (2 až MAX).
Postavte žehličku do svislé polohy a
vyčkejte s žehlením až žlutá kontrolka
zhasne.
Uzávěr zásobníku vody nebyl řádně Zásobník řádně uzavřete.Musí uzavřen. zaklapnout.
Do zásobníku byl nalit aditiv. Vypláchněte zásobník a nenalévejte do
něj žádný aditiv.
Používáte příliš tvrdou vodu z níž se Realizujte několikrát funkci calc-clean vytvářejí šupinky vodního kamene (viz odstavec "Použití funkce calc- uvnitř dna žehličky. clean").
Byla aktivována funkce automatického Lehce pohněte žehličkou abyste funkci vypnutí (viz "Elektronická funkce shut-off deaktivovali.Kontrolka automatického vypnutí žehličky"). přestane blikat.
Problémy s připojením. Zkontrolujte zástrčku, přívodní kabel i
síťovou zásuvku.

========10========

u
www.philips.com
4239 000 53461

========11========For more information, please download the instructions above.

Category Steam iron
Full name PHILIPS GC 4223 AZUR 4200
Model GC 4223 AZUR 4200
Size of file 1320 KB
Number of pages 11 pages
format file is in pdf
Language(s) Steam iron PHILIPS GC 4223 AZUR 4200 English English
Steam iron PHILIPS GC 4223 AZUR 4200 Polski - Polish Polski - Polish
Steam iron PHILIPS GC 4223 AZUR 4200 Română - Romanian Română - Romanian
Steam iron PHILIPS GC 4223 AZUR 4200 Русский - Russian Русский - Russian
Steam iron PHILIPS GC 4223 AZUR 4200 Česky - Czech Česky - Czech
Steam iron PHILIPS GC 4223 AZUR 4200 Magyar - Hungarian Magyar - Hungarian
Steam iron PHILIPS GC 4223 AZUR 4200 Slovenčina - Slovak Slovenčina - Slovak
Steam iron PHILIPS GC 4223 AZUR 4200 Українська - Ukrainian Українська - Ukrainian
Steam iron PHILIPS GC 4223 AZUR 4200 Hrvatski - Croatian Hrvatski - Croatian
Steam iron PHILIPS GC 4223 AZUR 4200 Eesti - Estonian Eesti - Estonian
Steam iron PHILIPS GC 4223 AZUR 4200 Lietuvių - Lithuanian Lietuvių - Lithuanian
Steam iron PHILIPS GC 4223 AZUR 4200 Latviešu - Latvian Latviešu - Latvian
Steam iron PHILIPS GC 4223 AZUR 4200 Slovenščina - Slovenian Slovenščina - Slovenian
Steam iron PHILIPS GC 4223 AZUR 4200 Беларуская - Belarusian Беларуская - Belarusian
Steam iron PHILIPS GC 4223 AZUR 4200 Српски - Serbian Српски - Serbian